Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Učební aktivity ve výuce angličtiny mladších žáků
Odborný článek

Učební aktivity ve výuce angličtiny mladších žáků

18. 3. 2015 Základní vzdělávání
Autor
PaedDr Lucie Zormanová Ph.D

Anotace

Článek seznamuje s čtenáře s efektivními a vyzkoušenými tipy na učební aktivity, které jsou vhodné pro výuku anglického jazyka na 1. stupni ZŠ.

Aktivity na procvičení gramatiky a slovní zásoby

1. Find someone who (Najdi někoho kdo)

Při této aktivitě je úkolem žáků klást spolužákům otázky pomocí procvičovaného gramatického jevu, např. Do you like …? Žáci při této aktivitě používají dotazník se jmény žáků a otázkami, do dotazníku zapisují odpovědi.

2. Tic-tac-toe (piškvorky)

Tato didaktická hra je vhodná pro různé úrovně jazykových znalostí a k procvičení různých jazykových znalostí.

Učitel nakreslí na tabuli velkou hrací plochu. Pod každým políčkem se skrývá úkol (například říct správný tvar slovesa v minulém čase, utvořit gramaticky správnou větu s použitím daného slovesa, správně říct slovo opačného významu, druhý nebo třetí stupeň přídavného jména / příslovce). Třída je rozdělena na dvě skupiny, jedna skupina označuje správná řešení křížkem a druhá kolečkem. Vítězí skupina, která utvoří nepřerušenou řadu tří nebo pěti svých značek.                                                                            

3. Domino

Také tuto známou hru můžeme využít při výuce cizího jazyka. Jedná se však o domino, díky kterému si žáci fixují anglická slova či fráze. Hrací pole mohou být ze dřeva, plastu či papíru. Na jedné polovině je anglický text, na druhé český text nebo obrázek.

Učitelé anglického jazyka mohou stáhnout papírová domina  na modulu DUM portálu www.rvp.cz, například:

4. Run for it (Zaběhni pro to)

Tato hra je vhodná zejména na procvičení gramatiky. Učitel připraví několik vět, ve kterých vždy chybí nějaký slovní druh či větný člen (předložka, spojka, sloveso, přídavné jméno, podstatné jméno, zájmeno), který je připravený na zvláštní kartičce. Tyto kartičky jsou romístěny po třídě. Učitel rozdělí třídu na dvě skupiny, které spolu soupeří. Úkolem skupin je co nejrychleji přinést kartičky s chybějícími slovy.

Aktivita probíhá tak, že učitel čte věty s chybějícím slovem a úkolem žáků je vhodné slovo doplnit, tzn. přinést správnou kartičku. Vyhrává tým, který první získá deset bodů.

(Použité z Active games to teach grammar in: http://www.ehow.com/info_12106501_active-games-teach-grammar.html)

5. Tell the story (vytváření příběhů)

Aktivita vytváření příběhů je velice vhodná na procvičení třeba minulého času. Tato aktivita probíhá tak, že učitel řekne počáteční větu a každý žák přidá další (Scrivener, 2005).

Aktivity na procvičení čtení a psaní

U čtení musíme rozlišovat čtení, kdy překládáme daný text doslova, abychom si zlepšili slovní zásobu a gramatiku, a čtení pro porozumění, kdy není důležité překládat každé slovo, ale pochopit význam (nalézt hlavní body, pochopit základní strukturu textu, pochopit téma článku) či najít konkrétní informace (najít jména, adresy, odpovědi na předem dané otázky apod). Učitel kupříkladu může přinést do výuky letáky či brožury, které si přivezl z cest či vytisknout informace z webových stránek divadel, muzeí apod. Žákům pak dá za úkol zjistit například provozní dobu, jaká je cena apod.

1. Zpřeházený článek

Učitel vybere článek, u něhož zpřehází odstavce. Žáci mají za úkol dát vše do správného pořadí.

2. Penquin readers

S žáky také můžeme ve výuce číst speciálně upravená originální díla, která jsou rozdělena podle jazykové úrovně, jež kupříkladu vycházejí v sérii Penquin Readers.

Pro žáky 1. stupně ZŠ vybereme základní úroveň, tedy easystarts, která obsahuje velmi zjednodušenou verzi příběhu, jednodušší slova i gramatiku. Součástí knih je často také slovník, obrázky a následně i cvičení, která ověřují, zda čtenář textu porozuměl. Většina těchto knih obsahuje CD s celým textem knihy čteným rodilým mluvčím rychlostí přizpůsobenou dané úrovni.

Krátké příběhy speciálně upravené pro různé věkové kategorie lze najít také na internetu. Například mohu doporučit tyto stránky:

Ke čtení pro tuto úroveň (1. stupeň ZŠ) jsou také vhodné tyto knihy:

 • Lucy Cousins: Count with Maisy
 • Anita Jeram: I Love My Little Storybook
 • Timothy Knapman: The Friendliest Ballerina
 • Timothy Knapman: Princesses Love to Share
 • Timothy Knapman: Cowboys Can be Kind
 • Sue Hendra: Keith the Cat with the Magic Hat
 • Rachel Elliot: The Tiger who was Angry
 • Rachel Elliot: The Zebra who was Sad
 • Simon Puttock - Little Lost Cowboy Broad
 • Michael Broad: Forget Me Not
 • Gillian Lobel: For Everyone to Share
 • Thomas Taylor: The Loudest Roar
 • Sheryl Webster: What Small Rabbit Heard
 • Nick Butterworth: Tiger
 • Mick Inkpen: Wibbly Pig Has 10 Balloons

Aktivity na procvičení psaní

1. Creativity writing (tvůrčí psaní)

Velice zajímavé, tvůrčí i prospěšné může být pro žáky vymýšlení vlastního komiksu. 

Pro názornost uvádím ukázku (odkaz) na článek v češtině, který popisuje, jak lze komiksy využít ve výuce.

2. Projects (projekty)

Při této aktivitě si žáci procvičí nejen anglický jazyk, ale také vyhledávání informací pomocí encyklopedií, Internetu či nejrůznějších příruček.

Pro inspiraci uvádím odkaz na velmi dobrý projekt využívající mezipředmětové vztahy.

3. Write letters / emails / postcards (Napiš dopis / email / pohlednici)

Učitel může zadat téma, na které budou žáci psát (například pozdrav kamarádovi z prázdnin, blahopřání apod.)

4. Klíčová slova

Tato výuková metoda spočívá v tom, že učitel napíše na tabuli čtyři nebo pět klíčových slov vyjadřujících podstatu textu. Každý žák má za úkol s využitím klíčových slov vymyslet krátký text a napsat jej. Pak svůj výtvor prezentuje před třídou.

Aktivity na procvičení poslechu

1. Poslech zaměřený na zjišťování konkrétních informací

Učitel připraví pracovní list obsahující přepis rozhovoru, ve kterém jsou vynechána některá slova nebo větné fráze, které musí žáci doplnit.

2. Songs (písničky)

Podobným stylem pak může učitel s žáky pracovat s písničkou. Žáci dostanou text písně, ve které jsou vynechaná slova nebo větné fráze, které musí žáci podle poslechu doplnit.  

Aktivity na procvičení komunikačních dovedností

K procvičení mluvení můžeme používat dril (opakování slov / vět po mluvčím, opakování vět s obměnami), díky němuž si žáci větné fráze zafixují.

Efektivní metodou fixace větných frází a nové slovní zásoby jsou písně.

Příklady anglických písní vhodných pro tuto věkovou kategorii:

 • My Bonnie
 • Twinkle Twinkle Little Star
 • Billy Boy
 • Ten Little Indians
 • If you are happy and you know it, clap your hands
 • London Bridge is falling down
 • Oh, Christmas Tree
 • We wish you a Merry Christmas

Na našem trhu se můžeme setkat s těmito zpěvníky, které se hodí pro výuku angličtiny dětí:

 • Christopher Brickman: Anglické písničky pro děti, Computer Press, 2011
 • Charles Goodger: Písničky anglické tetičky. Výuka angličtiny písničkou a pohybem, Portál, 2014.
 • Písničky pro děti (Sing-a-song), Klett, 2006.
 • Marcela Kořínková, Kateřina Kvačková: Česko-anglické písničky pro kluky a holčičky, SPN, 2012.
 • Laurie Fyke, Kerrie Sinclair: Anglické písničky s aktivitami pro děti, Jolly Phonics.
 • Caroline Hooper: Nursery Rhyme Songbook, Usborne´s Children Books
 • My first songs in English, KM Records a.s.

Spousta aktivit, které procvičují gramatiku a slovní zásobu, procvičuje současně mluvení. Efektivní aktivity na procvičení mluvení mohou být však také konverzačními cvičeními, což už jsou pravé komunikační aktivity.

1. Group planning task (skupinová plánovací úloha)

Žáci pracují ve skupině a plánují například dovolenou, oslavu narozenin či co budou dělat o víkendu apod.

2. Role-play (hraní rolí)

Hraní rolí je velice vhodná aktivita pro jakoukoli jazykovou úroveň. Žáci si připraví scénku odehrávající se například v obchodě, kdy jeden je prodavač a druhý nakupující.

3. Find the missing information (Najdi chybějící informaci)

Žáci pracují ve skupině. Každý má jinou tabulku a v ní jiné informace. Úkolem žáků je klást si navzájem otázky a doplnit si svou tabulku (a současně odpovídat na dotazy ostatních členů skupiny).

Literatura a použité zdroje

[1] – SCRIVENER, J. Learning Teaching. Oxford : Macmillan Publishers Limited, 2005.
[2] – Active games to teach grammar . 2015. [cit. 2015-2-2]. Dostupný z WWW: [http://www.ehow.com/info_12106501_active-games-teach-grammar.html].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PaedDr Lucie Zormanová Ph.D

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
18. 3. 2015
Článek nabízí množství známých i méně známých námětů na aktivity a hry do výuky cizích jazyků pro děti mladšího školního věku. Může inspirovat začínající i zkušené učitele jazyků.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

texty, knihy, kartičky, tabule