Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Tipy na didaktické hry vhodné pro výuku anglického jazyka na 1. stupni ZŠ
Odborný článek

Tipy na didaktické hry vhodné pro výuku anglického jazyka na 1. stupni ZŠ

12. 3. 2015 Základní vzdělávání
Autor
PaedDr Lucie Zormanová Ph.D

Anotace

Článek seznamuje čtenáře s využitím didaktických her při výuce anglického jazyka na 1. stupni základní školy. Přináší inspiraci do výuky formou tipů na oblíbené a vyzkoušené didaktické hry, které se dají využít v rámci různých výukových témat.

Všem, kteří učí děti cizí jazyk je zřejmé, že cílem této výuky není jen žáky naučit „nějaká slovíčka“ či větné fráze, ale také (a to především) „vtáhnout“ je do výuky, vyvolat v nich chuť učit se cizímu jazyku, motivovat je k další výuce.

Je důležité, aby si děti k cizímu jazyku i k vyučovacímu předmětu vytvořil pozitivní vztah. K dosažení tohoto cíle však učiteli nepomůže ani ta nejmodernější učebnice či multimediální vzdělávací program. Pro dosažení tohoto cíle je třeba přistupovat k výuce cizího jazyka kreativně, učit hrou a hlavně učit přiměřeně psychologické a jazykové vybavenosti, vědomostem a schopnostem dětí mladšího školního věku.

K tomu však učitel potřebuje velké množství jazykového materiálu a bohatý repertoár nápadů na učební aktivity. Efektivní metodu proto představují nejrůznější didaktické hry, které jsou často v hodinách cizího jazyka pro zpestření používány.

Didaktická hra

Didaktická hra je dobrovolně volená aktivita, jejímž cílem je osvojení nebo upevnění učební látky pro žáky zajímavou a zábavnou formou. (Zormanová, 2012) Tato výuková metoda aktivuje žáky, má motivační funkci a rozvíjí jejich kognitivní schopnosti a myšlenkové operace. Didaktická hra má strukturovaný charakter a pravidla, je řízena učitelem a podřízena didaktickému cíli. Žáci se učí dodržovat stanovená pravidla, a to vede k rozvoji jejich sebekontroly. (Skalková, 2007)

Hlavním přínosem didaktické hry je upevnění učební látky, ke které dochází zábavnou formou, což způsobuje, že si žáci lépe a snadněji fixují učební látku. Didaktická hra díky svému stimulačnímu náboji probouzí u žáků chuť se učit, aktivizuje žáky, a také rozvíjí jejich kognitivní funkce, tvořivost, nutí je propojovat dříve osvojenou učební látku s novou a zapojovat životní zkušenosti.

Příklady didaktických her

Přistupte blíže!

Ještě před začátkem hry učitel, nebo spolužáci, přidělí každému žákovi roli zvířete, nebo si každý žák zvolí nějaké zvíře sám.

Ž8ci se postaví do řady naproti učiteli. Učitel říká věty typu „Who has got four legs, come here.“ nebo „Who is a big animal? Come here!“. Výraz „come here“ v této hře však znamená, že žáci postoupí pouze o jeden krok dopředu.

„Scénka setkání po dvaceti letech“

Učitel zadá žákům následující úkol: ve dvojicích secvičí scénku, v níž si představí, jak to bude vypadat, až se setkají po dvaceti letech.

Tato scénka je pro žáky zábavná, protože je hodně zaměřena na jejich tvořivost, rádi si vymýšlejí, jak bude vypadat jejich život za dvacet let.

Popiš a nakresli

Jeden žák popisuje obrázek a druhý ho podle popisu kreslí.

Hádej, kdo jsem

Jeden žák si vybere zvíře, osobnost, kterou představuje, a ostatní žáci pomocí cílených otázek, na něž lze odpovědět pouze Ano / Ne, se snaží zjistit, koho nebo co představuje.

You are the best because

Tato aktivita je anglickou verzí na naši známou a často používanou hru „Místo po mé pravici je volné“.

Žáci sedí na židlích v kruhu. Učitel vyvolá jednoho žáka, který si stoupne doprostřed kruhu – jeho úkolem je vybrat spolužáka a říct, co na něm oceňuje větou „You are the best because...“ Poté si žák, který mluvil, sedne, a ten, který byl vybrán, si stoupne na jeho místo. Hra pokračuje tak dlouho, dokud se všichni nevystřídají.

Křížovky

Známou a často ve výuce používanou didaktickou hrou jsou křížovky, které používáme ke shrnutí a zopakování probírané učební látky. Nejsou časově náročné na přípravu a pro žáky představují zábavnou formu procvičování učiva.

Křížovky obvykle používáme na začátku vyučovací hodiny, kdy pomocí této aktivity zjišťujeme, nakolik žáci umí nová slovíčka, nebo na konci vyučovací hodiny, kdy nám poslouží k zopakování probrané učební látky, nové slovní zásoby, její fixaci. Učitel pomocí této aktivity získá také zpětnou vazbu o tom, kolik si žáci z vyučovací hodiny zapamatovali.

Příklady křížovek v připojených DUM.

Where is the toy?

Žáci jsou rozděleni do skupin po 4, každá skupina má hračku. Ve třídě je pouze jedna krabice, která je od každé skupiny stejně vzdálená. Hra spočívá v rychlém plnění pokynů učitele v angličtině, při kterých si žáci opakují předložky (in, on, under…).

Učitel řekne: „The toy is in the box.“ Žáci běží ke krabici a mají správně umístit hračku. Která skupina ji umístí správně jako první, vyhrává.

Poznámka: Při této aktivitě je třeba dbát zvýšené bezpečnosti.

Simon says

Pro žáky velice zábavnou hru představuje známá aktivita „Simon says“. Při této aktivitě žáci plní pokyny učitele, nebo vybraného žáka, pokud začínají slovy "Simon says". Pokud takto pokyny nezačínají, žáci nereagují.

Kupříkladu: Když učitel řekne: „Simon says: we are jumping.“, tak žáci tento pokyn splní a skáčou. Pokud by učitel řekl jen: „We are jumping.“, pak by žáci nedělali nic. Který z žáků to splete, vypadává ze hry.

Najdi odlišnosti

Žáci dostanou dva obrázky, na nichž je 10 různých odlišností. Mají za úkol tyto odlišnosti najít a označit kroužkem. Pak anglicky popisují rozdíly mezi těmito obrázky.

Kupříkladu „In the picture A there are two flowers under the tree but in the picture B there is only one flower under the tree.“

Příklad vhodné prezentace k využití v připojených DUM.

Tichá pošta

Žák pošeptá do ucha druhému nějakou krátkou větu, např. "I like chocolate but I don´t like eggs", a ten dalšímu, až informace dojde na konec třídy. Poslední žák, kterému byla informace řečena, řekne, co se dozvěděl.

Oběšenec

Na tabuli napíšeme slovo, takovým způsobem, že necháme jen jedno písmeno a místo ostatních písmen uděláme čárky. Žáci hádají, která písmena chybí, až uhádnou slovo. Když řeknou správné písmeno, tedy to, které se v daném slově vyskytuje, učitel ho zapíše, pokud řeknou písmeno, které v daném slově není, učitel nakreslí jednu čárku z obrázku oběšence. Hra nekončí, dokud žáci neuhodnou celou slovo, nebo není nakreslen celý obrázek oběšence.

Najdi svou dvojici

Učitel dá každému žákovi obrázek. Obrázky se týkají jednoho tématu, např. počasí, rodiny, povolání, zvířat apod. Vždy dva obrázky rozmístěné mezi žáky jsou stejné. Tito žáci se musí najít.

Pro tuto hru se dají využít obrázky z pexesa. Když se jednotlivé dvojice najdou, musí anglicky popsat, co je na obrázku.

Písemná soutěž na čas

Žáci dostanou za úkol napsat během 5 minut co nejvíce slov odpovídajících danému zadání, např. názvů zvířat, slov na „P“ apod. Po pěti minutách si žáci spočítají, kolik slov vymysleli. Děti pak své seznamy čtou a říkají ostatním, co který anglický název znamená v češtině. Žák s největším počtem názvů vyhrává.

Fáze hlasitého předčítání a vysvělování slov slouží nejen ke kontrole samostatné práce dětí, ale také si tím žáci rozšiřují slovní zásobu.

Tuto soutěž lze také hrát jako skupinovou. Popřípadě, pokud je málo žáků ve třídě, učitel rozdělí třídu na dvě skupiny, které slova píši na tabuli ze zadní strany (každá skupina z jedné strany). Nakonec se tabule obrátí a celá třída kontroluje nejen počet slov, ale také zda jsou slova správně napsána. Vyhrává skupina, která má nejvíce slov napsaných správně.

Skládání vět

Na procvičování vět je dobré udělat z vět tzv. puzzle. Učitel napíše věty se zpřeházenými slovy. Žáci mají za úkol věty napsat správně.

Obměna: Pokud si žáci slova opíší na papír, mohou je pak vystříhat a manipulovat s nimi na lavici.

Obrázek

Žáci dostanou obrázek a mají za úkol říct anglicky co nejvíce slov inspirovaných obrázkem.

Házení míčem

Děti si hází s míčem a když je učitel zastaví, tak ten, u koho je míč, musí splnit nějaký úkol či odpovědět na otázku (např. Sing a song, Have you got a brother? apod.)

Literatura a použité zdroje

[1] – ZORMANOVÁ, Lucie. Výukové metody. Praha : Grada, 2012.
[2] – SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika, 2. rozšířené a aktualizované vydání. 2. vydání. Praha : Grada, 2007.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PaedDr Lucie Zormanová Ph.D

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
12. 3. 2015
Myslím, že každý učitel uvítá tyto náměty k didaktickým hrám na oživení výuky. Autorka je velmi přehledně zpracovala.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

tabule, pexeso, obrázky, míč

Vazby na materiály do výuky: