Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Politická a společenská situace na počátku 50. let v ČSR
Odborný článek

Politická a společenská situace na počátku 50. let v ČSR

26. 2. 2015 Gymnaziální vzdělávání
Autor
PhDr. Ludmila Bystroňová

Anotace

Cílem výukové hodiny je práce s propagandistickými motivy v článcích dobového Rudého práva a hledání příčin demagogických projevů pracujících v ČSR včetně vlivů na dobový postoj známé osobnosti sportovního a veřejného života.

Téma

Česká společnost a proces s M. Horákovou.

Cíl příspěvku

Cílem příspěvku je poskytnout možnost žákům pracovat s materiálem, který je evidentně informačně politicky jednostranný. Práce s ním umožňuje zjistit, jakými způsoby pracovala komunistická propaganda a zamyslet se nad příčinami dnes nepochopitelného jednání obyčejných lidí, dělníků, dětí a známých osobností. Posiluje se čtenářská gramotnost žáků.

Průběh vyučovací hodiny

1. krok

Učitel rozdá žákům pracovní listy spolu s příslušnou vytištěnou stranou Rudého práva. Poté se žáci snaží vypracovat otázky v pracovním listu, buď jednotlivě nebo ve dvojicích.

Dobové články Rudého práva najdete v digitalizovaném archivu časopisů Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Konkrétní stranu k procesu naleznete zde.

Obr. 1: Náhled: Rudé právo r. 1950/6. měsíc/10. den/3. strana
Autor díla: Veronika Sováková

2. krok

Po 30 minutách učitel společně s žáky shrne jednotlivé odpovědi a názory.

3. krok

Učitel zadá úkol do další hodiny: odevzdat krátké zamyšlení (asi 200 slov) o důvodech, proč lidé v 50. letech (včetně dětí na základní škole) tak jednoznačně podporovali oficiální názor k obžalovaným a popravám.

Reflexe a doporučení

Základem činností ve vyučovací hodině je práce žáků s přiloženými novinovými články z dobového Rudého Práva a s pracovním listem. Žáci již byli poučeni v předchozí hodině o procesech v 50. letech, zhlédli ukázku z dokumentu o M. Horákové (část procesu a informace o životě a cílech M. Horákové).

Tomuto tématu bylo věnováno více vyučovacích hodin. Nedokázala jsem však odolat nabídce, která se naskytla digitalizováním Rudého práva a jeho zveřejněním. Vzhledem k tomu, že ani já jsem nikdy neměla možnost se s tímto materiálem setkat při vlastním vzdělávání, využila jsem první příležitosti k jeho uplatnění ve výuce.

Výsledky aktivity směřuji k zjišťování jazykových prvků typických pro dobový publicistický jazyk, hledání důvodů pro souhlasné jednání a podporu trestu smrti pro odsouzené všech vrstev společnosti.

Povzbuzovala jsem žáky k zamyšlení se nad vývojem názorů vůči komunistickému režimu na osudu jednoho člověka, konkrétně Emila Zátopka. Znalosti mimořádně úspěšného života osoby tohoto sportovce přitáhly větší pozornost ze strany chlapců. Při dvojím provedení téže aktivity se potvrdila letitá zkušenost, že činnost a konečný závěr, rychlost provedení, jsou vždy závislé na aktivitě a přístupu žáků, jejich zaujetí. Potvrzuje se významná role médií v životě společnosti.

Literatura a použité zdroje

[1] – KUKLÍKOVI, J. A J. DĚJEPIS pro gymnázia a střední školy 4. Nejnovější dějiny. . Praha : SPN, 2005. 216 s. ISBN 80-7235-175-3.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
14.65 kB
Dokument
Pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Ludmila Bystroňová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Gymnázium
  • Kompetence k učení
  • kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi
  • Gymnázium
  • Kompetence k řešení problémů
  • uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní list, vytištěná novinová stránka Rudého práva s články