Odborný článek

Vlastnosti

Anotace

Příspěvek nabízí práci s tématem \"lidské vlastnosti\", a to nejen formou přiřazování vlastností a jejich významů, procvičení gramatických pravidel - psaní i/y po měkkých, tvrdých a obojetných souhláskách, ale i náměty pro práci s třídním kolektivem. Materiál je možné využít v běžné třídě i ve třídě s žáky se specifickými poruchami učení – dyslexie a dysortografie.

Materiál nabízí trochu jiné sestavení hodiny českého jazyka – umožňuje zapojení i méně úspěšných žáků a zaměřuje se na individuální potřeby každého žáka.

V běžné základní škole je vhodné text využít ve 3. ročníku. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie), je tento materiál možné používat i ve vyšších třídách.

Materiál je rozložen do více části, kdy žáci mohou pracovat individuálně, ve skupině či dvojici. Pracovní list v příloze je možné využít také pro domácí procvičování. Jednotlivé aktivity mohou být rozloženy do více vyučovacích hodin či dnů.

1.

Učitel rozstříhá slova z tabulky (příloha) a rozmístí je po učebně. Žáci pracují ve skupině. Pod tabulí je postavená lavice, na které jsou položeny koše označené značkami + / - (pro všechny skupiny tam jsou pouze dvě krabice / koše). Skupina vyšle vždy jednoho zástupce (zástupci se střídají) hledat kartu. Ten si kartu přečte a rozhodne, zda daná vlastnost je kladná nebo záporná. Poté kartu vloží do příslušného koše / krabice. Aktivita končí vyhledáním a roztříděním všech karet.

Obměna: Skupina vyšle vždy jednoho zástupce (zástupci se střídají) hledat kartu, ten kartu donese zpět do skupiny, kde společně členové diskutují a rozhodnou, kam daná vlastnost patří. Stejný zástupce kartu odnese do koše.

U této aktivity je třeba připomenout pravidla pro pohyb ve třídě plné překážek, dovolená je pouze chůze.

Správná řešení si zatím neříkáme a pustíme se do druhého úkolu.

milý

 

závistivý

 

pyšný

 

nevlídný

 

namyšlený

 

spolehlivý

 

neomylný

 

bystrý

 

líbezný

 

upovídaný

 

nenasytný

 

malicherný

 

hrdý

 

velkorysý

 

pracovitý

 

dochvilný

 

 

 

Autor díla: Petra Pšeničková

2.

Skupiny dostanou pracovní list se dvěma tabulkami (příloha: Tabulka ke cvičení 2 - zadání), slova z tabulek rozstříhají a přiřazují k sobě název a popis vlastnosti.

Poté společně s učitelem provedou kontrolu. Učitel také může správné řešení (příloha: tabulka ke cvičení 2 - kontrolní) zvětšit a připevnit na tabuli nebo každé skupině předat tento list se správnými řešeními ke kontrole.

Následně si všichni zkontrolují, zda se jim v prvním cvičení dařilo ve třídění vlastností na kladné a záporné.

Ukázka:

 

milý

 

 

Člověk, který se chová tak, že se to líbí ostatním. Je příjemný.

 

pyšný

 

 

Ten, kdo se chová povýšeně, namyšleně.

 

namyšlený

 

Ten, kdo se snaží být středem pozornosti. Člověk domýšlivý na to, v čem vyniká.

 

V následujících třech cvičeních mohou žáci pracovat individuálně s pracovním listem.

3.

Žáci odůvodňují pravopis i, í, y, ý vlastností vypsaných v tabulce ve cvičení 1 (tvrdé a měkké souhlásky, obojetné souhlásky). Učitel umožní práci s pomocnými tabulkami s přehledy tvrdých a měkkých slabik či vyjmenovaných slov žákům, u kterých to vyžadují jejich speciální vzdělávací potřeby (dobu práce s tabulkou usměrňuje dle potřeb každého žáka tak, aby tabulka byla pomocí, ale zároveň se žák učil pracovat i bez ní).

4.

Žáci si z pracovního listu opět přečtou vlastnosti, přehnou pracovní list na polovinu a zapisují do PL všechny vlastnosti, které si pamatují. Poté mají ještě časový prostor pro kontrolu pravopisu.

5.

Žáci určují jeden slovní druh, který je společný pro všechny vlastnosti. Poté vytváří z některých vlastností podstatná jména. Např. nevlídný – nevlídnost. Učitel uvede několik příkladů než žáci začnou samostatně pracovat.

Pracovní list k aktivitám 3, 4 a 5 najdete v příloze.

Následující dvě aktivity jsou zaměřené na práci s třídním kolektivem, na budování dobrých vztahů ve třídě, na poznávání sama sebe.

6. Jak se vidím já?

V další aktivitě žáci jednotlivě zapisují vlastnosti na tabuli. Pořadí určí učitel. Poté vymýšlí další možné vlastnosti a vysvětlují si jejich význam a opět je zapisují na tabuli.

Následně každý žák dostane 5 lepících štítků, na které zapisuje až 5 vlastností, které ho podle jeho mínění nejlépe vystihují. Žáci postupně mluví o tom, jaké vlastnosti pro sebe vybrali a zároveň vnímají, že mají možná něco podobného s některým ze spolužáků. Všimneme si, že některé vlastnosti se vyskytují častěji, někdy se objevuje hodně záporných vlastností.

7. Jak mě vidí jiní?

Pokud se v předchozí aktivitě objevily vlastnosti, které ještě nejsou zapsané na tabuli, tak je tam doplníme.

Učitel napíše jména všech žáků na lístečky a dá je do „losovacího klobouku“. Každý žák si vylosuje jméno spolužáka. Přemýšlí, kterých 5 vlastností by daného spolužáka nejlépe vystihovalo. Tyto vlastnosti zapíše na lepící papírek (5 papírků = 5 vlastností) a nalepí je spolužákovi na záda. V kruhu si poté žáci své vlastnosti ze zad sundají tak, aby si je mohli přečíst.

Mluví postupně o tom, která vlastnost je překvapila nebo se kterou souhlasí (nemusí komentovat všechny vlastnosti, jen některé). Zároveň žáci vidí, že některé vlastnosti mají společné s ostatními spolužáky.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
20.51 kB
Dokument
Tabulka ke cvičení 1
doc
21.48 kB
Dokument
Pracovní list - vlastnosti
doc
26.37 kB
Dokument
Tabulka ke cvičení 2 - zadání
doc
25.39 kB
Dokument
Tabulka ke cvičení 2 - kontrolní

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
11. 3. 2015
Článek nabízí různé aktivity se zaměřením na kvalitní čtení propojených tématem poznávání vlastností obecně, ale i vlastností svých či spolužáků. Námět má tak příjemný přesah do etické výchovy, který se dá dále rozvíjet prostřednictvím třídní diskuze.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní listy