Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Divadelní aktivity ve výuce francouzského jazyka - úvod
Odborný článek

Divadelní aktivity ve výuce francouzského jazyka - úvod

26. 1. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Veronika Sováková
Spoluautoři
Mgr. Anna Benešová
Bc. Karolína Stehlíková

Anotace

Článek se zabývá využitím a přínosem divadelního textu ve výuce francouzštiny na základních školách.

V seriálu článků s názvem Divadelní aktivity ve výuce francouzkého jazyka nabízíme učitelům konkrétní příklady divadelních aktivit popsaných a připravených pro jejich využití v praxi. Aktivity lze do výuky zařadit na různých vzdělávacích stupních a jazykových úrovních. V našem podání se jedná o jazykovou úroveň A2 a aktivity jsou určeny pro devátou třídu základních škol, nebo pro čtvrtý až pátý ročník osmiletých gymnázií. V úvodu k těmto článkům bychom chtěli poukázat na význam divadelních aktivit v rozvoji žáka.

Divadelní aktivity umožňují komplexní rozvoj řady kompetencí. Žáci se dostávají do komunikačně specifické situace a jsou nuceni reagovat nejen slovně, nýbrž také neverbálně.

Uvedené aktivity umožňují užití jazyka v pohybu a gestikulaci, čímž se přibližují reálným situacím. Jsou pro žáky obvykle vysoce motivační, neboť představují vítanou změnu ve struktuře hodiny. Jsou také výzvou, protože jejich vyznění je u každé třídy trochu jiné. Podporují kreativitu žáků. Velký důraz je kladen na výslovnost. Při užití autentického textu se žáci seznamují také s francouzskými reáliemi. Hlavní možnosti nabízí divadelní aktivity v rozvíjení:

  • ústního projevu a interakce (v souladu s gestikulací a mimikou);
  • užití konkrétních gramatických jevů v praxi;
  • rozvíjení aktivní slovní zásoby;
  • seznámení s francouzskými reáliemi, kulturou a životním stylem.

Divadelní aktivity odbourávají strach z komunikace v cizím jazyce. To má pak pozitivní vliv i na aktivitu žáků v jiných typech komunikačních cvičení. V neposlední řadě tento typ aktivit pozitivně působí na vztahy mezi žáky.

Problematická je při využití divadelních metod jejich organizační a časová náročnost. Učitel musí koordinovat žákovskou činnost a uhlídat kázeň v nestandardních situacích. Využití divadelních metod je spíše v horizontu několika po sobě následujících hodin. Výsledný efekt se tak může zdát neodpovídající časové dotaci. Z výše uvedených důvodů je nutné velmi přesně stanovit cíle a postup, aby byl čas co nejlépe využit a žáci byli neustále motivováni k vyšší aktivitě.

Využití dramatických metod ve výuce cizího jazyka v sobě ukrývá velký potenciál.

V navazujících ukázkách nabízíme konkrétní aktivity (s podrobně popsaným postupem), které mohou pomoci v efektivní aplikaci této metody ve školní praxi a zároveň by měly inspirovat k vlastní invenci a adaptaci na konkrétní potřeby cílové skupiny žáků. Všechny aktivity byly odučeny, součástí článků jsou i reflexe pedagogů.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Veronika Sováková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Divadelní aktivity ve výuce francouzkého jazyka.
Ostatní články seriálu:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Článek pro obor:

Cizí jazyk 2. stupeň