Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Montessori: Projekt Vzduch
Odborný článek

Montessori: Projekt Vzduch

4. 2. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Kamila Randáková

Anotace

Příspěvek popisuje dvouměsíční projekt Vzduch realizovaný v rámci vyučovacího předmětu Kosmická výchova. Projektové aktivity jsou rozděleny do několika témat, v rámci kterých si žáci osvojují nové vědomosti a dovednosti. Příspěvek je doplněn mnoha zajímavými přílohami.

Příspěvek vzniknul v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Projekt VZDUCH je připraven pro 1. a 2. ročník a časově je zařazen na jarní měsíce. Část projektu - Životní prostředí ptáků - se dobře hodilo pro realizaci na škole v přírodě.

Příloha 1 - Montessori: projekt Vzduch - úvodní schéma

Atmosféra

Připravit:

 • text o atmosféře pro skupiny a otázky k textu
 • rozstříhanou větu pro každou skupinu
 • časovou přímku pro 4,5 miliardy let (například 45 metrů dlouhá černá stuha/provaz - 1 cm = 1 milion let)
 • nafukovací balónek
 • děti potřebují sešity
A. Evokace

1. Práce s časovou přímkou:

 • roztáhnout časovou přímku
 • připomenout vznik sluneční soustavy, kdy vznikala naše planeta, jak vypadala, proč nebyly podmínky pro život, jak vznikala voda...
 • jedovatá atmosféra, kyslík, atmosféra vhodná ke vzniku života...

2. Práce s větou

 • větu Žijeme na dně vzdušného oceánu nakopírovat a rozstříhat na slova
 • každé dítě si vylosuje jedno slovo
 • děti mají utvořit skupinu tak, aby mohla složit celou větu
 • povídání o tom, co věta znamená - nejdříve ve skupinách, potom společně
B. Uvědomění si významu

Úkol k textu pro skupiny:

 • každá skupina dostane text o vzduchu a jednu otázku
 • úkol - najít v textu odpověď na otázku, opsat otázku i odpověď do sešitu
 • skupina si může jít pro další otázku, když mají úkol splněný všichni členové skupiny
 • otázky jsou každá jiná (skupiny si tedy nevylosují stejné otázky)

Text:

Asi před 3 miliardami let byla Země zahalená v mracích čpavku a metanu, bombardována ultrafialovým zářením Slunce. Takové podmínky neumožňovaly vznik života na planetě. Před 2 a 1 miliardami let se objevily v mořích řasy a sinice. Ty prováděly fotosyntézu: vodu přeměnily na vodík a kyslík. Kyslík unikal do atmosféry Země. Kyslík v atmosféře umožnil vznik dalších forem života: živočichů a člověka na naší planetě. Dnes je zemská atmosféra směs plynů. Tvoří ji: 78 % dusíku, 21 % kyslíku a asi 1 % jiných plynů.

Atmosféra se skládá z 5 hlavních vrstev:

 • TROPOSFÉRA
 • STRATOSFÉRA
 • MEZOSFÉRA
 • TERMOSFÉRA
 • EXOSFÉRA

Průměr naší planety Země je 12 756 km. Atmosféra je tenká vrstva okolo planety, sahá jen do výše asi 900 km nad zemský povrch. Směrem nahoru od Země je vzduch stále řidší. Živočichové a také člověk mohou normálně dýchat jen v první vrstvě –TROPOSFÉŘE. Kéž by byl vzduch k dýchání čistý! Čím lidé vzduch znečišťují? Zplodinami z elektráren, chemické výroby a továren, výfukovými plyny z automobilů.

Ve výšce 15 - 50 km nad zemí je vrstva OZONU. Ten zachycuje ultrafialové záření ze Slunce. Lidé, chraňte OZON! Dírami v ozonu prochází příliš mnoho UV záření, které způsobuje lidem rakovinu kůže a poškozuje život na Zemi.

Otázky např.:

 • Vznikal na Zemi nejdříve vzduch k dýchání, nebo voda?
 • Vznikly nejdříve rostliny, nebo živočichové?
 • Před kolika lety vznikal v atmosféře kyslík?
 • Jsou to miliardy, miliony, statisíce, nebo tisíce let?
 • Jak vznikl na Zemi kyslík?
 • Do jaké výšky sahá atmosféra?
 • Z jakých plynů je hlavně složena atmosféra?
 • Kolik má atmosféra vrstev?
 • Jak se tyto vrstvy jmenují?
 • Jaká je teplota v atmosféře - je tam mráz, nebo spalující horko?
 • Do jaké výšky nad zemí se ještě dá dýchat?
 • Jak vysoko nad zemí je ozon?
 • K čemu ozon potřebujeme?
 • Co se stane, když ozon bude poškozen?
 • Proč má obloha modrou barvu?
 • Čím člověk vzduch znečišťuje?
 • Čím poškozuje ozon?

Úkol k textu pro jednotlivce - Najdi v textu a opiš do sešitu vždy jednu větu:

 • oznamovací
 • rozkazovací
 • tázací
 • přací

Důležitá je společná kontrola práce.

C. Reflexe
 • společně si přečíst všechny otázky a odpovědi
 • písnička Hlavně že jsme na vzduchu (Svěrák, Uhlíř)
 • výukový videofilm Atmosféra Země

Další nabídka - model atmosféry:

Vrstvy atmosféry jako kola z různobarevného kartonu - největší v průměru téměř 1 metr, na každém jsou informace k určité vrstvě. Kruhy se položí na sebe, navrch je obrázek planety Země, nejspodnější vrstva je exosféra; texty si děti opisují do naznačených vrstev atmosféry na svém pracovním listu.

Příloha 2 - Pomůcka - Texty pro model atmosféry

Proč je obloha modrá?

 • text k doplňování i/y - ú/ů - ě jako pracovní list

Příloha 3 - Pomůcka - pracovní list Proč je obloha modrá?

Vzduch

Připravit předem:

 • množství kartiček se slovesy (co dělá vzduch - vane, voní, nafukuje, víří, fičí...)
 • množství kartiček s přídavnými jmény (jaký je vzduch - voňavý, chladivý, dýchatelný, bezbarvý...)
 • karty s názvy slovních druhů (podstatná jména, přídavná jména, slovesa)
 • vzorový text ve formě obláčků a pracovní sešitky pro každého VZDUCH
 • doplňovačky
A. Evokace

1. Doplňovačka, tajenkou je slovo VZDUCH (pro každého)

Co má značku H2O ?

_

_

_

A

Nejchladnější roční období

_

_

_

A

Barevný pruh na obloze po dešti

_

_

_

A

Šnečí domeček

_

_

_

_

A

Potřebujeme ji na stavbu domu

_

_

_

_

A

To, co máme na krku, je:

_

_

_

_

A

2. Třídění kartiček ke slovním druhům:

 • smíchat kartičky s přídavnými jmény a slovesy, každý si vylosuje 2 slova
 • přečíst slovo na kartičce, zeptat se na něj otázkou Co dělá? nebo Jaký je? a přiřadit k názvu slovesa nebo přídavná jména
 • vysvětlit slova, kterým děti nerozumějí
 • hry se slovy (tvoření příd. jmen ze sloves a naopak...)

3. Tělesná výchova:

 • hry s proudem vzduchu - s padákem, velkým kusem látky nebo se šátky
B. Uvědomění si významu
 • rozvěsit po třídě „obláčky" se vzorovým textem o vzduchu k doplňování do pracovních sešitků
 • každý má svůj pracovní sešitek, pracuje samostatně svým vlastním tempem
 • děti si část textu přečtou, zapamatují a doplňují chybějící slova ve svém pracovním materiálu
 • po skončení práce předají ke kontrole učiteli, který jen označí počet chyb na stránce, děti si chyby samy vyhledávají a opravují
 • k opakování druhů vět - po skončení práce v textu vyhledat větu tázací, rozkazovací, přací a vybrat oznamovací a přepsat je do sešitu

Příloha 4 - Pomůcka - Obláčky

Příloha 5 - Pomůcka - Vzduch, pracovní sešit

C. Reflexe

1. Insert:

 • děti dostanou ve skupinách všechny otázky
 • společně si čteme otázky a ke každé si děti poznačí znaménko + vím, - nevím
 • k otázkám „nevím" si společně zopakovat odpovědi

Opakování - VZDUCH

1

Vznikal na Zemi nejdříve vzduch k dýchání, nebo voda?

2

Vznikly nejdříve rostliny, nebo živočichové?

3

Před kolika lety vznikal v atmosféře kyslík?

4

Před miliardami let, miliony let, statisíci let nebo tisíci let?

5

Jak vznikl na Zemi kyslík?

6

Do jaké výšky sahá atmosféra?

7

Z jakých plynů je hlavně složena atmosféra?

8

Kolik má atmosféra vrstev?

9

Jak se tyto vrstvy jmenují?

10

Jaká je teplota v atmosféře - je tam mráz, nebo spalující horko?

11

Jak vysoko nad zemí je ozon?

12

K čemu ozon potřebujeme?

13

Co se stane, když ozon bude poškozen?

14

Proč má obloha modrou barvu?

15

Čím člověk vzduch znečišťuje?

16

Čím poškozuje ozon?

2. Pracovní a výtvarná aktivita - výroba větrníku:

 • tyčka asi 30 cm, čtverce z různobarevného kartonu A4, vázací drát, korálky, černý centrofix nebo tuš a špejle
 • kresba vzorů na karton před začátkem výroby
 • ukázat celý postup výroby větrníku, připravit výrobek v několika fázích postupu a nechat děti pracovat samostatně
 • společně potom sestavit pracovní postup - návod na výroby větrníku
 • vyzkoušet v prostoru
Pokusy - vzduch

Připravit:

 • různé pokusy k tématu vzduch, které mohou dělat děti podle návodu
 • na tácech jsou připraveny všechny potřebné pomůcky a návod k práci
 • z pokusů se pořizují krátké záznamy
 • bublifuky pro děti
 • básničku - nakopírovat jednotlivé verše pro každou skupinu
 • text o vzniku duhy (encyklopedie, dětský časopis).
A. Evokace
 • básnička Bublina - ve skupinách zkusit složit správné pořadí veršů
 • hry s bublifuky

Bublina (ŽÁČEK, Jiří. Aprílová škola, Praha: Albatros, 1983)

Bublina, bublina z mýdla,
Letí, ač nemá křídla.
Bublina, bublina s duhou,
vypustím ještě druhou,
třetí a čtvrtou,
pátou a šestou...
Ať letí k nebi ptačí cestou.

B. Uvědomění si významu
 • pokusy k tématu vzduch (samostatná práce dětí)
 • společné čtení textu Jak vzniká duha a proč je nebe modré (z časopisu nebo z encyklopedie pro děti)
 • VV - Duha (míchání temperových barev, práce s temperami a stěrkou)
C. Reflexe

1. Čtení záznamů z pokusů

2. Praporky s přáním:

 • povídání o praporcích v Tibetu, na kterých jsou napsány modlitby a přání a vítr je roznáší všem lidem
 • připravit kousky látky a lihové popisovače (vhodná stopa k psaní)
 • děti vymyslí svá přání pro všechny lidi
 • společné povídání a čtení přáníček
 • přepsat na kousky látek
 • navěsit praporky na provaz a pověsit venku v blízkosti školy

Příloha 6 - Pomůcka - Pracovní listy k Pokusům na téma vzduch

Dýchání

Připravit:

 • model „plíce", plakát „dýchací ústrojí člověka"
 • pracovní listy a kontrola Dýchání člověka - použít učebnice a pracovní sešity pro ZŠ
 • vzorky listů a návod pro pozorování mikroskopem
 • mikroskop, stopky, mikrotenové sáčky
 • encyklopedie a učebnice k tématu
 • výukový program pro PC Lidské tělo
 • kartičky ve 3 barvách na sestavování příbuzných slov
A. Evokace

1. Úkol pro všechny: „Nadechnout, zacpat si nos a nedýchat!"

 • Proč jsme to nevydrželi?
 • Kdo ještě potřebuje vzduch k dýchání?
 • Jaké složení má vzduch k dýchání?
 • Kdo nám vyrábí kyslík?

2. Skládání slov s kořenem DECH:

 • připravit množství kartiček ve 3 barvách - na červené napsat kořen DECH, na jinou barvu psát předpony, na jinou přípony
 • společně tvořit příbuzná slova ke kořeni DECH
 • zapisovat na barevné kartičky předpony a přípony
 • děti si slova zapisují do sloupce ve svých sešitech
B. Uvědomění si významu

1. Jak dýcháme?

 • odhadnout, kolikrát se nadechneme za 1 minutu + skutečné měření
 • kolik vzduchu dokážeme nadechnout? + skutečné měření objemu výdechů do mikrotenových sáčků
 • správné dýchání - proč, nácvik a trénink (další cviky k nácviku dýchání při TV)
 • model a schéma dýchacího ústrojí člověka

2. Jak dýchají rostliny a co je to fotosyntéza?

 • hledání a předčítání informací v encyklopediích
  Obrázek
  1. Obrázek

C. Reflexe
 • výukový program na PC Lidské tělo
 • pracovní list Dýchání člověka
 • práce s mikroskopem (pozorování průduchů u rostlin, záznam do sešitu)
 • VV ve skupinách připravit plakát k ochraně stromů, zdraví, přírody...
Létání

Připravit:

 • encyklopedie k tematice létání
 • nahrávka písničky
 • text diktátu
 • velký formát papíru a fixy na flip
 • kartičky ve 3 barvách na sestavování příbuzných slov
 • děti mají sešity
A. Evokace

1. Písnička O balónu (bratři Ebenové)

2. Společné povídání:

 • kdo už letěl letadlem a balonem
 • co víme o létání
 • jak to vypadá na letišti
 • zaměstnání pilot

3. „Běhací" diktát - krátký text o létání člověka

4. Možnost čtení a prohlížení encyklopedií k tématu

Běhací diktát:

 • text vhodnou velikostí písma připravit v několika kopiích, rozvěsit po třídě ve výšce očí dětí
 • děti chodí (nebo běhají) ze svého místa k textu, pamatují si a přepisují do sešitu
 • varianta - sestavit a nalepit rozstříhaný text pro ty, kterým psaní ještě nejde.

Text - Létání:

Lidé vždy toužili létat jako ptáci. Vyráběli umělá křídla a draky. Sestavovali různé létací stroje. První stroj, který unesl člověka, byl balon. Létání člověka začalo před 230 lety.

B. Uvědomění si významu

1. Exkurze na letišti Praha - Ruzyně - průvodci: rodiče piloti

2. Exkurze na malém letišti Velká Dobrá - průvodci: rodiče piloti

C. Reflexe

1. Co už víme o létání:

 • záznam všech informací, které si děti pamatují z exkurze na flip - společná práce
 • individuálně podle zájmu dětí opis flipu
 • písemně vypravování „Na letišti" - samostatná práce dětí, záznam všeho, co si děti pamatují z letiště a dokáží napsat
 • společná prezentace záznamů

2. Skládání slov s kořenem LET:

 • připravit množství kartiček ve 3 barvách - na červené napsat kořen LET, na jinou barvu psát předpony, na jinou přípony
 • společně tvořit příbuzná slova ke kořeni LET, zapisovat na barevné kartičky předpony a přípony, děti si slova zapisují do sloupce ve svých sešitech
Létání

Připravit:

 • výukový videofilm
 • nahrávka písničky

Připravit pro každou domovskou skupinu:

 • velký papír (A2)
 • černobílé obrázky ke všem tématům
 • nůžky, pastelky, lepidlo, fixy
 • barevné papíry
 • vodové barvy

Připravit na každé expertní stanoviště:

 • vhodný text k jednomu tématu pro každou expertní skupinu
 • encyklopedii s tématem
 • děti mají sešity a pero
A. Evokace
 • výukový videofilm na téma létání
 • společně diskuse - co už jsme věděli, co bylo nového
 • písnička - Vzducholoď (Svěrák, Uhlíř)
B. Uvědomění si významu

Domovské skupiny:

 • rozdělit děti do vyrovnaných skupin (v každé skupině je někdo, kdo rád maluje, kdo rád píše, dobrý organizátor...)

Úkol:

 • sestavit společně plakát na téma - ČLOVĚK A LETECTVÍ
 • děti si domluví, kdo půjde pro informace do které expertní skupiny
 • každý expert pomáhá „domovské skupině" se zpracováním své části

Expertní skupiny - úkol:

 • společně si čtou text, prohlédnou encyklopedii, povídají si o tom, co je důležité a co řeknou ve své domovské skupině
 • dělají si záznamy, snaží se co nejvíce si zapamatovat tak, aby to mohly použít na plakát
 • po určeném čase se vrátí do svých domovských skupin a podílejí se na zpracování společného plakátu ČLOVĚK A LETECTVÍ

Témata pro expertní skupiny:

 • pokusy o létání a draci
 • balony
 • vzducholodě
 • první letadlo
 • použití letadel (doprava, zboží, hašení, válka)
 • lety do vesmíru
 • experti se ještě během práce mohou jít podívat na své texty, které jsou k dispozici všem expertům
C. Reflexe
 • představení plakátů
 • čtení vybraných informací
 • reflexe o tom, jak se dětem ve skupinách pracovalo, kdo s čím pomohl, zda se všichni zapojili do společné práce (a proč třeba ne), zda by si příště své kamarády vybrali sami pro společnou práci...
 • VV aktivita pro práci ve dvojicích („balon" - kombinovaná technika)

Výtvarná práce:

 • čtvrtka A3 + A4, černá tuš, špejle, vodovky, rýsovací potřeby, nůžky, lepidlo
 • narýsovat, vystřihnout, slepit a nabarvit krabičku, která bude košem k balonu
 • nakreslit velký balon, vesele, barevně a originálně ho vybarvit (tuš, vodovky), vynechat místo na koš, vybarvit pozadí
 • přilepit koš - krabičku
 • nakreslit, vybarvit a vystřihnout postavy (i domácí mazlíčky), které poletí v koši balonu
 • společná práce dvojic, která zabere spoustu času, chce trpělivost, ale výsledek děti potěší
Ptáci

Program jsme realizovali na škole v přírodě a dokončovali po návratu do školy. Připravili jsme si několik témat, která jsme postupně zařazovali. Na začátku si děti vyrobily a tematicky výtvarně zpracovaly „ptačí desky", kam si potom po celou dobu projektu zakládaly všechny pracovní materiály, obrázky, básničky apod. Připravovali jsme práci pro skupiny, dvojice i jednotlivce. Nové téma jsme začínali čtením příběhu z ptačí říše a povídáním nebo otázkami k námětu příběhu. Každé ráno čekala děti zvuková hádanka z ptačí říše.

Připravit:

 • příběhy z ptačí říše - Strom plný papoušků, Pohádky z pekelce (František Nepil), knížky s bajkami
 • nahrávky písniček na ptačí téma, zvukové nahrávky ptačích hlasů, relaxační hudba se zvuky ptáků
 • ptačí hnízda, vyfouklá vajíčka, různé druhy pírek, ptačí potrava (například připravit jednotlivé druhy potravy - skutečnou i atrapy do sklenic), modely různých druhů ptáků
 • děti mají přinést hračky, sošky, modely aj. ptáků
 • zakoupit v hračkách vydařenou sadu napodobenin ptáků
 • básničky z ptačí říše (aby si každé dítě mohlo vybrat jinou básničku)
 • pracovní listy - použít učebnice a pracovní sešity pro ZŠ
 • encyklopedie a učebnice k tématu (zajistit dostatečné množství pro práci ve skupinách a možnost vyhledávání informací více dětem současně)
 • listy s různými druhy ptáků z dětské sběratelské encyklopedie Svět zvířat
 • výukové videofilmy
 • postupně probírat jednotlivá témata, např. hnízda a namlouvání, ptačí vejce, péče o mláďata, zobák a potrava, nohy a prostředí výskytu ptáků, peří a stavba těla ptáků, migrace, ohrožené druhy, chov ptáků v zajetí...
A. Evokace
 • prožitkové formy
 • společné sestavování příběhů a fantazií
 • doplňovačky s tajenkou, skrývačky
 • čtení pohádek, písničky, zvukové hádanky
 • básničky (zpaměti, přednes)
 • brainstorming ke každému tématu
B. Uvědomění si významu
 • práce s encyklopediemi - samostatně i ve skupinách
 • topografie ptačího těla (model, skládačka, plakát, PC program)
 • třídění atrap nebo obrázků podle druhů (nebo dalších kritérií)
 • hledání názvů ptáků k obrázkům nebo atrapám
 • hledání odpovědí na otázky v připravených textech (osvědčil se nám Svět zvířat - sběratelská encyklopedie, kde je možné jednotlivé listy vyjmout a v textu jsou již připraveny otázky i odpovědi s vhodnou formulací pro děti)
 • zpracovat listy do encyklopedie nejoblíbenějších ptáků „naší třídy"
 • zkoumání skutečných modelů
 • videofilmy
 • exkurze - soukromý chovatel, záchranná stanice ptáků, ZOO, pozorování v přírodě
C. Reflexe
 • pracovní listy k jednotlivým tématům
 • výtvarné práce - výroba ptačích hnízd (škrobový papír a přírodniny), modelování vajíček, ptáček - keramika, ptáci podle předlohy (koláž z trhaných barevných papírů, kresba rudkou podle skutečných modelů), ptačí pírko, vlastní kresby ptáků, ptačí holátko ve vajíčku...
 • karnevalové masky z ptačí říše
 • písničky na ptačí téma (lidové, moderní)
 • výstava všech prací k tématu PTÁCI
 • recitace básniček na ptačí téma
 • výstava „ptačích" portfolií dětí

Příloha 7 – Pomůcka – Úkoly, pracovní listy

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
107.42 kB
PDF
Montessori: projekt Vzduch - úvodní schéma
pdf
157.23 kB
PDF
Pomůcka - Obláčky
pdf
79.1 kB
PDF
Pomůcka - pracovní list Proč je obloha modrá?
pdf
82.03 kB
PDF
Pomůcka - Pracovní listy k Pokusům na téma vzduch
pdf
176.76 kB
PDF
Pomůcka - Texty pro model atmosféry
pdf
117.19 kB
PDF
Pomůcka - Vzduch, pracovní sešit
pdf
135.74 kB
PDF
Pomůcka – Úkoly, pracovní listy

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Kamila Randáková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Základní podmínky života

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

papíry, barevné papíry, karton, velké papíry, flipchart, psací potřeby, výtvarné potřeby, text o atmosféře, časovou přímku pro 4,5 miliardy let, nafukovací balónek, audionahrávka písničky „Hlavně že jsme na vzduchu“ (Svěrák, Uhlíř), výukový videofilm Atmosféra Země, pracovní sešitky (přílohy příspěvku), tyčka asi 30 cm, vázací drát, korálky, tuš, špejle, tácy, bublifuky, text o vzniku duhy (encyklopedie, dětský časopis), kousky látky, model „plíce“, plakát „dýchací ústrojí člověka“, mikroskop, stopky, mikrotenové sáčky, výukový program pro PC Lidské tělo, tematické encyklopedie, audionahrávka písničky „O balónu“ (bratři Ebenové), výukový videofilm k létání, nahrávka písničky Vzducholoď (Svěrák, Uhlíř), nůžky, lepidlo, papírové krabičky, knížky s příběhy z ptačí říše, nahrávky písniček na ptačí téma, zvukové nahrávky ptačích hlasů, listy s různými druhy ptáků z dětské sběratelské encyklopedie Svět zvířat, další pomůcky k tématu ptáci