Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Časová osa, metodická část pro žáky SŠ
Odborný článek

Časová osa, metodická část pro žáky SŠ

30. 12. 2014 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Miroslav Houska
Spoluautoři
Mgr. Tomáš Mikeska
Mgr. Petr Procházka

Anotace

Jak jdou po sobě jednotlivá století? Jaké známe kalendáře? V kterých stoletích se odehrály významné události? V kterých staletích žily významné osobnosti? Článek se zabývá problematikou výuky časové osy na středních školách.

Úvod

Základním aspektem dějin a dějinných událostí je, že se odehrávají v určitém čase a prostoru. Proto je nesporně důležitá znalost způsobů časové orientace v dějepisném slova smyslu. V tomto případě není rozhodující, zda se jedná o dějiny celých civilizací, národů nebo dějiny konkrétních osob či událostí našeho vlastního života. Pochopení principu plynutí času a orientace v této problematice je tak jedna z důležitých schopností praktického života, jež by měla výuka dějepisu poskytnout.

Žáci 1. ročníku šestiletého gymnázia již určité zkušenosti s dějepisem mají, přesto jsou jejich znalosti poněkud nesourodé s ohledem na jejich dosavadní různou intenzitu studia i způsob výuky. Proto se na počátku tohoto ročníku začíná při studiu dějepisu od základu, připomenutím způsobů chápání času, počítání a měření času a podobnými aktivitami. Vzhledem k jejich určitým dosavadním znalostem a zkušenostem se studiem dějepisu jde spíše o téma opakovací, které pomůže upevnit a prohloubit dosavadní získané informace.

Cíl

Žák:

 • dokáže se orientovat v čase;
 • dokáže vysvětlit princip časové osy a její použití;
 • dokáže vysvětlit rozdíl mezi lineárním a cyklickým chápáním plynutí času;
 • zná základní členění historických období a dokáže je chronologicky seřadit;
 • dokáže pracovat s příslušnými pojmy a správně je používat;
 • prokáže schopnost určitých početních úkonů s letopočty (před naším letopočtem i našeho letopočtu).

Časová dotace

Pro uskutečnění výuky tohoto tématu dostačuje 1 vyučující hodina (45 min.). V příloze jsou uvedeny dvě další společné aktivity, které umožní žákům aktivní odpočinek, určité uvolnění a zároveň stálý kontakt s tématem.

Motivace

Vhodnou motivací se nabízí odkaz na vlastní osobní historii, resp. na dějiny vlastní rodiny v podobě rodokmenu, nebo alespoň významných mezníků v historii rodiny. Další možností je správně zařadit děj oblíbené dobrodružné literatury či filmu, nebo správně určit, zda se mohli setkat konkrétní známé osobnosti.

Metody a učební pomůcky

 • frontální výuka
 • diskuze
 • skupinová práce
 • tabule
 • projektor
 • pracovní listy
 • připravené lístky s událostmi
 • připravené lístky s letopočty

Ročník

V případě víceletých gymnázií je téma vhodné zařadit na začátek výuky v prvním ročníku, jak bylo zmíněno výše. V případě potřeby a vhodnosti je možné využít aktivity i ve vyšších ročnících v patřičné souvislosti s dalšími tématy. S časovou osou je vhodné názorně pracovat v rámci každé hodiny dějepisu.

Struktura vyučovací hodiny

a) Úvod: příchod, pozdrav, stručné představení nadcházející hodiny (5 min.)

b) Frontální výuka: Především zopakování již známých pojmů a doplnění nových. Vysvětlení rozdílu při vnímáním času lineárním nebo cyklickým způsobem. Ztvárnění vodorovné nebo svislé časové osy. Upozornění na problematiku pojmu „rok 0“ a vysvětlení základního pojmosloví. (10 min.)

c) Pracovní list (viz příloha): Pracovní list je pro individuální práci, ale v případě potřeby se mohou žáci spolu radit. (cca 13 min.)

d) Aktivity v hodině (viz příloha):

 • Časová osa: Každý žák dostane jednu událost. Projektorem se promítne zadání a žáci mají za úkol rozdělit se do skupin – před naším letopočtem a našeho letopočtu. Po úspěšném splnění se pak všichni musí správně seřadit do „živé časové osy“.
 • Letopočtové domino: každá dvojice žáků dostane rozstříhané kartičky „domina“ a musí je správně pospojovat. (celkem cca 12 min.)

e) Závěr: reflexe a zpětná vazba, odpovědi na případné dotazy (5 min.)

Reflexe

Vzhledem k tomu, že základní pojmy a principy nebyly pro žáky úplně nové, byl úvod do problematiky poměrně hladký a svižný. Poměrně rychle se podařilo vysvětlit rozdíly lineárního a cyklického prožívání času. Překvapivě s pochopením, bez zvláštních obtíží, žáci reagovali i na problematiku roku 0. Aktivity plnili přiměřeně zodpovědně, vzhledem ke svému věku, a to jak v celotřídní skupině, tak ve dvojicích.

Mnohem větší problém činilo matematické vyjádření přepočtu na islámský letopočet. Mezipředmětová vazba matematiky a historie byla pro mnohé neočekávaná až nepochopitelná, což jen plně potvrzuje nutnost její větší podpory.

Další úskalí se objevuje v případě tematického zadání z oblasti, která zatím nebyla v rámci výuky probíraná. To se týká především druhé části otázky č. 4 a otázky č. 5 (viz příloha č. 2). Tyto úkoly mohly být zdárně splněny jen při spolupráci s vyučujícím. Na druhou stranu se tak žáci předběžně seznamují s pojmy a souvislostmi, s nimiž se později stejně setkají, a mohou je již správně vnímat jaksi „podprahově“.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
898.44 kB
Dokument
Aktivity a pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Miroslav Houska

Hodnocení od uživatelů

Jan Brich
9. 11. 2020, 21:15
Do práce s časovou osou se dá zapojit i online aplikace Timixi.com - žáci mohou tvořit vlastní časové přímky jednoduše na počítači.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Čas, časová osa a kalendář v lidských dějinách.
Ostatní články seriálu:

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých stran

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Spolupráce a soutěž

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

tabule, projektor, pracovní listy, připravené lístky s událostmi, připravené lístky s letopočty