Odborný článek

Mozek a smysly

Anotace

Celá hodina probíhá metodou kritického myšlení. Žáci si zopakují a pochopí činnost a funkci mozku na příkladu srovnání s osobním počítačem (PC) a jeho periferiemi. Vědomosti si ověří a upevní úlohami v pracovním listě.

Úvod

Celá hodina probíhá metodou kritického myšlení.

V úvodní evokační fázi si žáci zopakují a pochopí činnost a funkci mozku na příkladu srovnání s osobním počítačem (PC) a jeho periferiemi. Koncept hodiny vychází z poznatku, že žáci ZŠ mají zkušenosti s prací na počítači, s jeho funkcí, s programovým vybavením, a se základními komponenty PC. Žáci pracují metodou brainstormingu, popř. tvoří pojmové mapy. Vědomosti si ověří a upevní úlohami v pracovním listě.

Ve fázi uvědomění žáci pracují s interaktivní animací  a e-learningovou aplikací, na které navazují úlohy v pracovním listu.

Reflexe proběhne formou opakování dané problematiky na úkolech v pracovním listu.


Veškeré materiály jsou dostupné na http://objevuj.eu.

Cíl

  • Žák pochopí, že činnost mozku je podobná činnosti počítače. Popíše základní podobnosti a rozdíly.
  • Žák dokáže vyjmenovat a popsat funkci některých částí mozku.
  • Žák dokáže popsat systém zpracování senzorických informací v mozku (zrak, sluch).
  • Žák dokáže popsat princip paměti.

Struktura hodiny

A. Evokace – motivace

Úloha A. Probíhá metodou brainstormingu. Učitel rozdělí třídu na dvě skupiny. Žáci z první skupiny v časovém limitu (cca 5 minut) napíší co nejvíce pojmů, které se vážou ke stavbě a funkci počítače (hardware, software). Žáci z druhé skupiny píší pojmy související s funkcí a stavbou mozku a míchy (CnS). Obě skupiny vytváří pojmovou mapu k danému tématu. Po ukončení časového limitu žáci píší pojmy na tabuli a podávají vysvětlení funkce dané části počítače/mozku.

Řešení: Skupina (PC) – pojmy: procesor/CPU, harddisk/pevný disk, grafická karta/grafický procesor/GPU,zvuková karta/zvukový procesor, paměť/RAM, monitor, reproduktor, mikrofon, kamera/fotoaparát atd. Skupina (CnS) – pojmy: koncový mozek + šedá kůra mozková, mozeček, sítnice + oční nerv, mozkový kmen (prodloužená mícha, varolův most, střední mozek), mozkové polokoule (hemisféry), mozkové laloky, mozkové závity atd.

Úloha 1. Spoj termíny části mozku a počítače, které spolu funkčně souvisí. Nápovědu hledej v animaci.

Řešení: paměť – pevný disk (harddisk), nervová buňka (neuron) – tranzistor, jeden složitý úkol – mnoho jednoduchých úkolů, šedá kůra mozková – procesor, zrakové centrum – grafická karta, řečové centrum – zvuková karta, laloky koncového mozku – jádra mikroprocesoru.

B. Uvědomění – osvojování nových vědomostí

Po zhlédnutí animace a e-learnigové aplikace na téma porovnání funkcí a stavby mozku a počítače následuje výklad a vysvětlení pojmů a principů k doplnění a ujasnění zmíněných interaktivních aplikací. Pak žáci procvičují látku v následující úloze B a úloze 2 v pracovním listě.

Úloha B. Učitel může s žáky rozebrat i další příklady odlišností a podobností počítače a lidského mozku nad rámec animace a e-learningu (např. paměť, zrak, řeč).

Úloha 2a. Přečti si text popisující srovnání mozku a počítače v ovládání zvukových funkcí a řeči. Zamysli se a rozhodní zda tvrzení pod textem (a–g) jsou platná. Odpovědi označ symboly: (+) toto tvrzení platí, (–) toto tvrzení neplatí, (?) tuto informaci se jsem se z textu nedozvěděl.

Řešení: a (–), b (–), c (+), d (?), e (+), f (–), g (+).

Úloha 2b. Zamysli se a napiš alespoň 3 příklady, ve kterých se mozek a počítač svojí funkcí podobají.

Řešení: Jsou složeny ze specializovaných jednotek (procesor, harddisk, grafická karta, zvuková karta = šedá kůra mozková, paměťová centra, zrakové centrum, sluchové centrum); výpočetní jednotky jsou sestaveny z jednotlivých stavebních dílků (nervových buněk a tranzistorů); mozek i počítač zpracovávají informace, na příchozí informace nějak reagují, a podle nich vysílají odchozí informace; počítač i mozek mají „software“, „hardware“, u počítače je to programové vybavení a fyzické stavební prvky, u mozku jsou to naučené postupy chování a práce s informacemi (např. reflexy nebo logické uvažování), a hardwarem je samotná stavba mozkových center, počítač i mozek jsou schopny zpracovat podobné informace – zvuk/řeč, analyzovat obraz, uchovávat informace po dlouhou dobu.

Úloha 2c. Zamysli se a napiš alespoň 3 příklady, ve kterých se mozek a počítač svojí funkcí liší.

Řešení: Počítačový procesor pracuje rychleji než mozek (asi 1000x); počítač umí zpracovat více jednoduchých úkolů naráz, mozek se soustředí na jeden těžký úkol; mozek umí improvizovat, pokud nezná přesné instrukce k řešení; mozek je schopen abstraktního uvažování; mozek je schopen oceňovat a vytvářet umění; počítač se během své práce nevyvíjí, mozek se mění celý život (zlepšuje své funkce nebo zhoršuje).


Veškeré materiály jsou dostupné na http://objevuj.eu.

Reflexe

Hodnocení hodiny – zjišťujeme rozložení názorů ve třídě (viz pracovní list).

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
2.64 MB
PDF
mozek_pracovnilisty

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Milan Libertín Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní listy, zdroje z http://objevuj.eu