Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Zařazení učiva předmětu Volba povolání do nových ŠVP základních škol - aktualizovaná verze
Odborný článek

Zařazení učiva předmětu Volba povolání do nových ŠVP základních škol - aktualizovaná verze

29. 1. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Viola Horská
Spoluautor
Jiří Tyšer

Anotace

Příspěvek se zaměřuje na předmět Volba povolání. Autor tento předmět charakterizuje, naznačuje jeho vzdělávací cíle, obsah učiva a v neposlední řadě se věnuje i klíčovým kompetencím, které jsou v rámci tohoto předmětu rozvíjeny.

3. ZŠ v Litvínově dříve realizovala předmět Volba povolání. Na základě školské reformy a požadavků na tvorbu nových ŠVP se škola zamyslela, jak je možné vhodně zařadit tento předmět do ŠVP. Náplň a zaměření původního předmětu Volba povolání se nejvíce promítá do tematického okruhu Svět práce, který je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Z této vzdělávací oblasti musí škola do ŠVP povinně zařadit tematický okruh Svět práce, dále vybírá z nabídky RVP ZV minimálně jeden další tematický okruh. Časová dotace pro tuto vzdělávací oblast je na druhém stupni 3 hodiny. Jako nejvhodnější se jeví zařazení tohoto předmětu do osnov pro osmý a devátý ročník ZŠ, kdy žáci stojí před volbou svého dalšího profesního či studijního zaměření.

Charakteristika předmětu Volba povolání

Předmět Volba povolání se výrazně podílí na utváření a rozvíjení dovedností žáků plánovat si významné životní kroky, stanovovat si alternativní životní cíle, nacházet efektivní způsoby dosahování zvolených cílů a konstruktivně se vyrovnávat s osobním neúspěchem. Volba povolání je předmět, který žákům základních škol poskytuje prostor pro poznávání sebe sama, pro kvalifikované rozhodování o svém budoucím povolání a zároveň je vybavuje dovednostmi, jež budou moci využívat v celém svém životě. Pokouší se překročit horizont pouhého rozhodování žáků o volbě profesního zaměření tím, že jim poskytuje návody na uplatnění rozhodovacích procedur i v životních situacích nesouvisejících s volbou povolání. Pomáhá tak žákům při budování a upevňování jejich širší životní orientace. Spolu s tím rozvíjí komunikativní dovednosti žáků, upevňuje jejich schopnost autoprezentace potenciálním zaměstnavatelům a zvyšuje kulturu jejich osobního projevu.

Cíle předmětu Volba povolání

Předmět Volba povolání si klade za cíl vypěstovat u žáků dovednosti nezastupitelné při rozhodování o důležitých životních krocích a při plánování vlastní budoucnosti. Výrazněji se zaměřuje na utváření a rozvíjení těch praktických dovedností a žádoucích osobních vlastností žáků, které jsou předpokladem pro jejich budoucí úspěšné začlenění do pracovního života. Připravuje žáky na přechod ze základní školy na školu střední a do zaměstnání, učí je přebírat osobní zodpovědnost za vlastní rozhodování a bez negativních důsledků přecházet z jedné životní fáze do druhé, rozvíjí jejich samostatnost při rozhodování a upevňuje jejich adaptační schopnosti v nezvyklých životních situacích.

Předmět rozšiřuje poznatky žáků o světě práce, přibližuje jim charakteristické znaky konkrétních povolání, existující pracovní příležitosti i reálné možnosti uplatnění absolventů základní školy na trhu práce, poskytuje jim dostatek příležitostí pro to, aby se naučili realisticky poznávat vlastní přednosti, možnosti a omezení ve vztahu k vybraným povoláním. Učí žáky orientovat se v důležitých profesních informacích a na základě dostupných informací se správně rozhodovat o volbě budoucího profesního zaměření a o výběru vhodného povolání, koriguje jejich představy a očekávání ve vztahu k vybranému povolání a ukazuje jim vhodné cesty vedoucí k dosažení stanovených profesních cílů.

Obsah učiva předmětu Volba povolání

Obsah předmětu Volba povolání by měl být sestaven tak, aby se věnoval následující problematice:

 • Sebepoznání - žáci si uvědomí nutnost poznání své osobnosti pro správnou volbu povolání;
 • Rozhodování - žáci se naučí rozumně volit z daných možností;
 • Akční plánování - žáci se postupně učí plánovat důležité životní kroky;
 • Adaptace na životní změny - žáci si uvědomí nevyhnutelnost změn v životě;
 • Možnosti absolventa základní školy - žáci získají přehled o nabídkách vzdělávání, profesní přípravy a zaměstnání;
 • Informační základna pro volbu povolání - žáci se naučí vyhledávat, třídit a správně využívat potřebné informace;
 • Orientace v důležitých profesních informacích - žáci se naučí využívat důležité informace o různých povoláních a profesích;
 • Rovnost příležitostí na trhu práce - žáci se naučí čelit profesní diskriminaci;
 • Svět práce a dospělosti - žáci si uvědomí, co od nich potenciální zaměstnavatelé mohou očekávat.

Při výběru obsahových prvků je třeba respektovat psychologické zvláštnosti žáků a výuku plánovat a organizovat v souladu s jejich rozvojovými a poznávacími možnostmi. Všechny výše uvedené okruhy je možné vzájemně kombinovat a vhodnou obměnou forem a metod práce průběžně opakovat.

Jelikož si žáci v průběhu výuky osvojují důležité dovednosti, je nutné v největší míře akcentovat praktickou orientaci obsahových prvků a při jejich prezentaci využívat činnostní a aktivizační vyučovací metody. Veškeré dovednosti by měli žáci získávat v rozmanitých činnostech; v této souvislosti se doporučuje střídání jednotlivých činností a časté zařazování skupinové a týmové práce. V průběhu činnosti by žáci měli získávat zkušenost s praktickou aplikací poznatků na modelových příkladech a s řešením problémových úkolů. Důležitým prvkem výuky je prevence negativních životních postojů a psychických selhání žáků v případě neúspěchu v povolání či v osobním vztahu a nácvik různých způsobů chování, jednání a reagování v životních situacích spojených se vstupem do zaměstnání.

Získávání klíčových kompetencí v předmětu Volba povolání

Se zřetelem k vývojovým možnostem a předpokladům žáků by měl předmět Volba povolání vytvářet příležitosti a podmínky pro to, aby se u žáků vytvářely všechny klíčové kompetence od klíčové kompetence k učení až po klíčovou kompetenci pracovní. Na to jsou nastaveny cíle předmětu, aby žáci:

 • získali pro život významné dovednosti spojené s realistickým sebepoznáním, správným rozhodováním a s mezilidskou komunikací v situacích souvisejících s volbou povolání a vstupem do zaměstnání;
 • naučili se prakticky využívat poznatky z oblasti sebepoznávání, rozhodování a plánování vlastní budoucnosti při vytyčování a dosahování stanovených životních cílů a při zvažování důležitých životních kroků;
 • uvědomili si podstatný podíl vlastní odpovědnosti při rozhodování o volbě budoucího profesního zaměření a o výběru vhodného povolání, jakož i za důsledky jiných závažných životních rozhodnutí;
 • osvojili si základní prvky techniky a strategie metody akčního plánování, naučili se je v praxi používat a dokázali akčního plánování využívat při rozhodování o volbě budoucí profesní orientace a o výběru vhodného povolání;
 • naučili se poznávat a realisticky hodnotit své silné a slabé stránky osobnosti, přednosti a osobní předpoklady a poznali možnosti a omezení ve vztahu k vybraným povoláním i strategie vedoucí k osobnostnímu a profesnímu růstu;
 • aktivně se seznámili s charakteristikami frekventovaných povolání, s učebními plány, profilujícími předměty a požadavky zvolených škol na určité vědomosti, dovednosti a schopnosti uchazečů;
 • pochopili souvislost mezi požadavky na výkon vybraného povolání, svými reálnými osobními předpoklady a schopnostmi a konkrétními možnostmi výběru vhodného povolání a profesního uplatnění;
 • naučili se samostatně vyhledávat, hodnotit a využívat informace důležité při rozhodování o volbě budoucího profesního zaměření, orientovat se v různých informačních zdrojích a zvažovat jejich důležitost;
 • uměli si poradit v zátěžových situacích spojených s jejich přechodem ze základní školy na školu střední a do zaměstnání a s případným neúspěchem ve vybraném povolání, případně při přípravě na povolání;
 • uvědomili si nutnost dále na sobě pracovat bez ohledu na již dosažený stupeň vzdělání;
 • získali do svého souboru vlastností, schopností, dovedností, postojů a hodnot především správnou komunikaci, kooperaci a kompetence občanské, sociální a interpersonální, pracovní a naučili se řešit problémy.
Očekávané výstupy

Žák:

 • se orientuje v pracovních činnostech vybraných profesí;
 • posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy;
 • využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání;
 • prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce.

Učivo

Učivo, tak jak je uvedeno v RVP ZV, škola rozšířila o další možnosti:

 • hry, cvičení, testy a případové studie na sebepoznání, rozhodování, adaptaci a plánování;
 • trh práce = povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních prostředků, pracovních objektů, charakter a druhy pracovních činností;
 • kvalifikační a zdravotní předpoklady;
 • rovnost příležitostí na trhu práce;
 • volba profesní orientace = základní principy, osobní zájmy a cíle, sebehodnocení, informační základna pro volbu povolání, vlastnosti a schopnosti;
 • možnosti vzdělávání = náplň studijních a učebních oborů, přijímací řízení, poradenské služby;
 • zaměstnání = pracovní příležitosti, způsoby hledání zaměstnání, psaní životopisu, pohovory u zaměstnavatelů, úřady práce, pracovní právo;
 • podnikání = druhy a struktura, pomoc úřadů práce, nejčastější formy podnikání.

Informační zdroje:

HORSKÁ, V., ZEMÁNKOVÁ, H., a kol. Volba - příručka pro učitele. Most : Nakladatelství Hněvín, 2000.
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2005.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Člověk a jeho svět