Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Za poznáním s Kostkáčkem
Odborný článek

Za poznáním s Kostkáčkem

30. 9. 2014 Předškolní vzdělávání
Autor
Marie Čermáková

Anotace

Článek dává možnost nahlédnout do ročního třídního vzdělávacího programu pro MŠ, jež vznikl v přímé návaznosti na televizní cyklus Kostičky. Stěžejní je vytýčení cílů k jednotlivým dílům tohoto kvalitního a citlivě zpracovaného pořadu. Ilustrační přílohové fotografie ukazují, jak lze v rámci přípravy ročního plánování využít mentálních map a přímé spolupráce dětí na přípravě třídního plánování.

TVP pro předškolní třídu běžné MŠ  s názvem "Za poznáním s Kostkáčkem" byl vytvořen na základě televizního cyklu „Kostičky“. Jde o soubor 41 dílů metodického pořadu, vytvořeného předními odborníky v oblasti předškolního vzdělávání, z nichž pro pedagogickou veřejnost je nejznámější doc. Eva Opravilová z pedagogické fakulty UK Praha.

Každý z jednotlivých dílů je zaměřen na jedno téma, které děti na začátku týdne společně zhlédnou. Téma se tak stává motivací pro volné i řízené aktivity.

Název TVP je „Za poznáním s Kostkáčkem“. Veselý a moudrý klaun, který ve své komunikaci směrem k dětem používá všem přirozený a hravý humor se stává průvodní postavou roční motivace a také základem pro myšlenkové mapy k třídnímu plánování. Tyto jsem vyrobené ve dvojím vyhotovení, umístěné ve třídě pro děti a v šatně pro rodiče. Do barevných kostiček, ze kterých Kostkáček postavil hrad, jsou vepsána jednotlivá témata. Ta s dětmi postupně v průběhu roku vybarvujeme. Barevné odlišení jednotlivých témat navazuje na ŠVP. Pro děti i rodiče tak vzniká přehled toho, co jsme již společně prožili a co nás ještě čeká.

Zcela výstižné motto autorů cyklu:

„Pořad otvírá dětské oči, uši a duše“…

Motivační bárnička k ročnímu plánování

„Už víme, že svět je plný lidí, zvířat, hraček, věcí

a o něm si budem povídat přeci.“

„A kdy?“ „Dneska, zítra, příště, znova,

aby byla chytrá naše hlova.“

(U posledního slova básničky nejde o překlep v texu, ale o využití a přizpůsobení textu básničky z pořadu, který končí "...a o něm si budem povídat přeci. A kdy? Příště znova, teď vypněte nás prosím, ať nebolí Vás hlova." Jde o hru se slovy a rýmy.

Hravou encyklopedii pro předškoláky lze zakoupit v internetovém obchodě.

Přehled dílů a možnost spuštění vybraných:

Vytýčení cílů k jednotlivým dílům televizního cyklu

Domlouvání na dálku

Cíle:                                                 

 • Uvědomovat si význam poštovních služeb a mít povědomí o tom, co obnáší povolání poštovního doručovatele a ostatních zaměstnanců pošty.
 • Vědět, jak lze efektivně využívat moderních technologíí – Internet jako prostředek komunikace na dálku; dále telefon, multimédia.
 • Posilovat povědomí o tom, že vhodně zpracované informace najdeme v dětských časopisech a předkládat dětem takové, které jsou pro ně přínosné.
 • Orientovat se v informacích, které nás obklopují v okolním světě, vnímat symboly a piktogramy ve svém okolí.
 • Uvědomovat si komunikaci, jako prvotní zdroj předávání informací a vnímat její různé formy.

Knížka

Cíle:

 • Vnímat informace, které najdeme v knížkách, dokázat je zpracovávat.
 • Vnímat psanou podobu jazyka, hlásky na začátku a na konci slova.
 • Udržet pozornost při předčítání textu a reprodukovat následně jeho děj.
 • Vnímat estetickou hodnotu knižních ilustrací, mít základní technické poznatky o tom, jak kniha vzniká.
 • Vnímat rozdíl u  různých literárních žánrů: poezie, próza, pohádka, příběh, báseň apod.
 • Uvědomovat si rozdíl, mezi pojmy: básník, ilustrátor, spisovatel, knihovna, knihkupectví.
 • Využít téma k výtvarnému zpracování a k rozvoji komunikačních dovedností.

Moji nejmilejší lidé

Cíle:

 • Vědět, kdo všechno patří do blízké rodiny; uvědomovat si její důležitost, jako základní společenské skupiny a odlišnost rolí a postavení jejích jednotlivých členů.
 • Vnímat odlišnost rodiny dnes a v minulosti, vědět, jak spolu souvisejí základní příbuzenské vztahy; vědět, že někdy se rodina rozpadne a co se následně může dít.
 • Uvědomovat si, že ne všechny děti vyrůstají ve svých vlastních rodinách.
 • Dokázat vést rozhovor na téma „domov“.
 • Uvědomovat si prostředí MŠ jako další společenství, kde se vytvářejí důležité vztahy, které nás ovlivňují; odlišné role v tomto společenství.

Naše země

Cíle:

 • Rozšiřovat základní poznatky o České republice; o vlajkách okolních států, tyto brát jako symboliku jednotlivých států; poznat státní hymnu.
 • Rozšiřovat poznatky související s Českou republikou na úrovni odpovídající věku dětí - státní symbolika, hlavní město apod. Využívat vhodné knižní ilustrace v dětských encyklopediích.
 • Vnímat rozdíl mezi pojmy město, vesnice.

Letem světem za koštětem

Cíle:

 • Utvářet povědomí o existenci jednotlivých kontinentů, o různých rasách lidí, kteří na nich žijí odlišným způsobem života - hledat, co je společné a co odlišné.
 • Uvědomovat si, že i když jsem odlišní, naším společným domovem je planeta Země.
 • Vnímat barevnou symboliku ve spojení s jednotlivými kontinenty v návaznosti na  olympijskými kruhy.
 • Zpracovávat téma různými výtvarnými technikami.

Vánoční čas

Cíle:

 • Uvědomovat si některé zvyky související s vánočními svátky i s těmi, které jim předcházejí a následují po nich.
 • Vnímat původní podstatu Vánoc - rozdílnost v tom, jak je lidé prožívali dříve a jak je slavíme dnes; předčítat dětem vhodné texty, které s tématem souvisejí.
 • Využít téma k hudebním činnostem, vokálním – zpívání koled.
 • Vést děti ke zpracování tématu různými výtvarnými technikami či nabízet dětem různé pracovní činnosti v návaznosti na téma.
 • Podílet se na výzdobě třídy na tyto svátky.
 • Posilovat pocit sounáležitosti při společné oslavě vánoc v MŠ.

Jak se domlouváme

Cíle:

 • Posilovat komunikační dovednosti dětí; dokázat přijmout odlišné role v rozhovoru.
 • Uvědomovat si význam mimoslovní komunikace; dokázat porozumět neverbální komunikaci.
 • Dokázat vyjádřit pocity a nálady.
 • Vést k uvědomění si skladby vět - rozdíl mezi slovem, větou, vyprávěním apod.; vnímat psanou podobu jazyka.
 • Zařazovat hry se slovy, rýmování či rytmizace.

Jak se oblékáme

Cíle:

 • Vést k podpoře fantazie, kreativity a tvořivosti při výtvarných činnostech souvisejících s tématem.
 • Podporovat a rozvíjet dekorativní dovednosti.
 • Využít bramborových tiskátek při vytváření logických řad – vzory na oblečení.
 • Uvědomovat si význam otužování pro naše zdraví.
 • Mít povědomí o vztahu oblékání a jednotlivých ročních období, či ve vztahu k některým druhům sportů.

O loutkách

Cíle:

 • Podporovat dramatické dovednosti s marionetami, maňásky; dramatizace známé pohádky.
 • Vést děti k výtvarnému zpracování tématu s využitím skupinové práce (v tomto směru vést děti k uvědomění si skutečnosti, že je nutné domlouvat se na společném splnění úkolu).
 • Podporovat rozvoj jemné motoriky prostřednictvím pracovních činností souvisejících s tématem.
 • Dokázat vyprávět děj jednoduché pohádky - udržet dějovou návaznost, správné tempo řeči a snažit se o srozumitelnou výslovnost.

Barvy, barvičky, polezte z krabičky

Cíle:

 • Podporovat kreativitu a fantazii prostřednictvím výtvarných činností zaměřených na libovolné téma.
 • Vést k experimentování s barvami - k jejich míchání a objevování nových odstínů vzniklých kombinacemi základních barev.
 • Upevňovat základní návyky při výtvarných činnostech - příprava a úklid pomůcek, držení štětce a grafického materiálu.
 • Podporovat kvalitní zpracování tématu a propracování detailu, upouštět od kvantitativního přístupu ve výtvarném vyjadřování.
 • Seznámit děti s projektem a řešením výtvarného problému, vést k odbourání ikonografických schémat.

Půjdu do školy

Cíle:

 • Upevňovat základní předmatematické dovednosti.
 • Seznamovat děti s psanou podobou jazyka, podporovat rytmizaci slov a určování první a poslední hlásky ve slovech.
 • Posilovat školní zralost za pomoci zrakové a sluchové diferenciace, posilování paměti a pozornosti.
 • Podporovat školní připravenost v rámci dodržování dohodnutých pravidel a odpovídajícího chování v průběhu dopoledních činností v MŠ, odpovídajících reakcí na pokyny učitelky.

Na výstavu

Cíle:

 • Nabízet dětem různé výtvarné techniky ke ztvárnění rozličných témat; vést k odbourání ikonografických schémat; podporovat řešení výtvarného problému.
 • Vést k propracování detailu a odbourání spěchu při výtvarných činnostech; zaměřit se na kvalitativní, ne kvantitativní přístup k VV činnostem.
 • Vytvářet prostorové objekty v rámci výtvarných činností.
 • Upevňovat správné návyky související s výtvarnými činnostmi - úklid a příprava pomůcek, odpovídající držení štětce a grafického materiálu apod.
 • Podporovat volnou hru s barvami bez ztvárnění konkrétního tématu v rámci artefiletiky, popř. s využitím vhodné hudby.
 • Využít výtvarných prací k výzdobě třídy i přilehlých prostor šatny.
 • Experimentovat s barvami, vést k míchání základních odstínů a vyvození toho, jaké další z nich vznikají.

Zelenina a ovoce

Cíle:

 • Uvědomovat si rozdíl mezi ovocem a zeleninou.
 • Využít téma k podoře vnímání pořadí v řadě - první, poslední, před, za, mezi apod.
 • Posilovat zájem o psanou podobu jazyka.
 • Uvědomovat si význam pestrosti ve stravě a vitamínů jako prevence civilizačních onemocnění.

Zahrádka pod střechou

Cíle:

 • Podporovat zájem o pokojové rostliny, využívat v tomto směru dětských obrázkových encyklopedií.
 • Uvědomovat si důležitost péče o pokojové květiny a jejich estetický význam v bytové kultuře.
 • Nabízet dětem výtvarné aktivity a techniky, podporující realistické vyjádření tématu.

Dědova dílna

Cíle:

 • Znát vlastnosti různých materiálů, dokázat je pojmenovat, znát rozdíly v jejich vlastnostech a vnímat je kolem sebe.
 • Procvičovat jemnou motorku s využitím různých pracovních činností.
 • Uvědomovat si význam práce a správných pracovních návyků.
 • Podporovat kooperaci a spolupráci při plnění společného úkolu.

Zvířátka pod střechou

Cíle:

 • Umět pojmenovat některá zvířata, která chováme v bytě.
 • Uvědomovat si, jakou péči je nutné věnovat zvířatům, která chováme doma.
 • Dokázat tvořit skupiny na základě vymezeného pravidla - dělit zvířata na domácí, hospodářská, volně žijící, domácí mazlíčky, žijící v ZOO.
 • Podporovat rozvoj základních předmatematických dovedností v návaznosti na téma - vést k používání prostorových pojmů, k orientaci v řadě, seznamovat s číslicemi ve spojení s množství do 10, či dle aktuální úrovně dětí.
 • Vést k výtvarnému zpracování zvířecí figury.

Jak žije les

Cíle:

 • Seznamovat děti s přírodním prostředím prostřednictvím přímého pozorování při pobytech venku.
 • Posilovat fyzickou a psychickou zdatnost v rámci prodloužených vycházek do blízkého lesa.
 • Seznamovat se známými druhy rostlin, stromů či hub; dokázat rozeznat rozdíl mezi stromem jehličnatý a listnatým.
 • Využívat obrázkové encyklopedie při vytváření odpovídajících pojmů, vztahujících se k tématu.
 • Utvářet povědomí o pravidelném střídání ročních období a v návaznosti na něj pak vést rozhovory o typickém počasí vztahujícím se ke konkrétní roční době, uvědomovat si přirozený řád v průběhu celého roku.

Na výletě

Cíle:

 • Mít povědomí o různých druzích dopravních prostředků ve spojení s tím, kde se pohybují.
 • Posilovat komunikační dovednosti v návaznosti na týdenní téma; dokázat vyprávět děj a zážitky související s tématem.
 • Posilovat hrubou motoriku v přírodním terénu překonáváním přírodních překážek a fyzickou zdatnost prodlužováním vzdálenosti, kterou dokážou děti překonat.
 • Nabízet dětem různé pohybové aktivity v lese - házení míčem, kuličky, přeskakování švihadla apod., ale také pomůcky k experimentaci v přírodě (dalekohledy a lupy).

Voda

Cíle:

 • Podporovat smysl pro rytmus při seznámení s písní k tomuto dílu Kostiček.
 • Uvědomovat si význam vody v životě člověka a vliv činnosti člověka na čistotu vodních zdrojů.
 • Pochopit koloběh vody, vztah počasí s touto problematikou.
 • Vnímat rozdíl mezi vodou slanou a sladkou, typy vodních zdrojů (rybník, řeka, potok, studánka, moře), vodou pitnou a užitkovou.

Rybník

Cíle:

 • Vést k utváření a upevňování poznatků týkajících se živočichů a rostlin žijících v rybníce.
 • Posilovat vzájemné vztahy, kreativitu, tvořivost a spolupráci při vytváření skupinových prací, vyplývajících z týdenního tématu.
 • Posilovat komunikativní dovednosti popisem obrázků v dětských encyklopediích.
 • Znát rozdíl mezi vodou slanou a sladkou, ve kterých vodních zdrojích je sladká a kde slaná.
 • Posilovat jemnou motoriku při chytání papírových rybiček.
 • Vést k utváření základních předmatematických dovedností v návaznosti na téma.

Kološkola

Cíle:

 • Znát základní dopravní značky, se kterými se setkáváme při pobytech venku; znát význam světelné signalizace pro chodce i pro vozidla.
 • Zhlédnout videopořad k dopravní výchově určený pro předškolní děti a v návaznosti na něj vést rozhovory a utvářet základní poznatky týkající se dopravní výchovy.
 • Znát různé druhy dopravních prostředků pro děti - kolo, koloběžka, tříkolka; vést k výtvarnému ztvárnění.
 • Podporovat rozvoj hrubé motorky a rovnováhy s využitím koloběžek a vytvořené slalomové a předkreslené dráhy v rámci pobytu venku.

DŘEVO

Cíle:

 • Uvědomovat si přítomnost přírodních materiálů ve svém okolí.
 • Pojmenovat řemesla, která souvisí se zpracováním dřeva; uvědomovat si jeho využití a typické vlastnosti, rozdílnost s jinými materiály.
 • Získávat základní poznatky týkající se lesa - jeho význam pro život člověka a v tomto směru negativní ekologický vliv lidské činnosti při těžbě dřeva.
 • Uvědomovat si rozdíl mezi využitím dřeva v minulosti a dnes.

Domácí zvířata

Cíle:

 • Prohlubovat poznatky týkající se domácích zvířat.
 • Posilovat používání prostorových pojmů v návaznosti na téma.
 • Vést ke spolupráci při volné hře se zvířátky - podporovat konstruktivní dovednosti při manipulaci s dřevěnými kostkami při vytváření ohrádek pro zvířata.
 • Nabízet dětem vhodné encyklopedie s obrázky vztahujícími se k tématu.
 • Podporovat zájem o psanou podobu jazyka.

Bylo, nebylo

Cíle:

 • Posilovat základní orientaci v čase (minulost, přítomnost, budoucnost).
 • Využit informace k tématu při jeho výtvarném zpracování, ale také v konstruktivních hrách s dřevěnými kostkami.
 • Vnímat rozdíl v životním stylu lidí v minulosti a dnes.
 • Uvědomovat si odkaz, význam i hodnoty vytvořené předchozími generacemi pro dnešní život a vývoj jedince jako evoluční proměnu.
 • Rozvíjet komunikační dovednosti prostřednictvím rozhovoru k tématu.

Jak se rodily kostičky

Cíle:

 • Seznamovat děti vhodnou formou s ročním plánováním.
 • Podílet se na přípravě myšlenkové mapy k ročnímu plánování.
 • Podporovat vzájemné vztahy za pomoci skupinových prací souvisejících s TVP.
 • Podílet se na výzdobě třídy v návaznosti na přípravu ročního plánování, způsobem, který odpovídá věku dětí.

Naše rodina

Cíle:

 • Vést k uvědomění si své role v primární sociální skupině.
 • Podporovat komunikační dovednosti související s tématem.
 • Vést k výtvarnému zpracování tématu se slovním výkladem dokončené práce.
 • Uvědomovat si rozdíl mezi životem rodiny a tím, jak prožíváme den v MŠ.
 • Využívat vhodných námětových her, které souvisí s tématem.

Stavitelé

Cíle:

 • Podporovat konstruktivní dovednosti prostřednictvím vytváření z různých druhů kostek či stavebnic.
 • Poskytnout dětem dostatečnou možnost naučit se pracovat s chybou při volných hrách s kostkami či stavebnicemi.
 • Seznamovat se s novými druhy stavebnic a jejich možnostmi, a vést k jejich kreativnímu a tvořivému využití.
 • S využitím rozličných druhů stavebnic vést ke kooperaci při volných i záměrně motivovaných hrách.

Smím, nesmím

Cíle:

 • Vytvářet povědomí o důležitých pravidlech a s nimi souvisejícím odpovídajícím chováním.
 • Podporovat rozvoj komunikačních dovedností v návaznosti na téma.
 • Dokázat v komunikaci respektovat role mluvčího a vypravěče; uvědomovat si, že je nevhodné skákat druhému do řeči.
 • Podporovat rozvoj slovní zásoby, souvislého vyjadřování a řešení poblému – dokončit příběh, vést ke srozumitelné a čisté výslovnosti.
 • Podílet se na utváření společných pravidel platných pro naši třídu.

O čase

Cíle:

 • Uvědomovat si pravidelné střídání dne a noci.
 • Vnímat pravidelně se střídající úseky dne ve spojení s typickými činnostmi, které v té době děláme; mít povědomí o souvislostech.
 • Dokázat porovnat průběh dne v MŠ a doma, slovně popsat rozdíly.
 • Mít povědomí o základních časových pojmech – týden a dny v týdnu, rok a měsíce v roce, čtyři roční doby a jejich charakteristické znaky.

Co by, kdyby

Cíle:

 • Podporovat rozvoj komunikačních dovedností v návaznosti na zvolené téma.
 • Dokázat vyvozovat souvislosti, řešit problémy v návaznosti na přečtený příběh či aktuální situace.
 • Vést k vytváření a respektování společných pravidel v návaznosti na pobyt v MŠ.
 • Dokázat vymyslet a vyprávět děj nedokončeného příběhu.

Kluci a holky chodí do školky

Cíle:

 • Vést k uvědomění si základních pravidel souvisejících s pobytem v MŠ.
 • Dokázat se orientovat v režimu dne a mít povědomí o pravidelně se střídajících činnostech v MŠ.
 • Podporovat pozitivní vzájemné vztahy mezi dětmi prostřednictvím vhodných volných i řízených činností.
 • Dokázat vést dialog i monolog na týdenní téma; respektovat role ve společném rozhovoru.
 • Uvědomovat si existenci a nutnost dodržování společně domluvených pravidel pro klidný a bezpečný průběh dne v MŠ, podílet se na jejich vytváření.
 • Mít povědomí o tom, jaký je rozdíl mezi prožíváním dne v MŠ a doma; uvědomit si důležitost MŠ jako prvního stupně vzdělávání; dokázat respektovat autoritu učitelky - uvědomit si rozdílnost jejího postavení v kontextu s rodinnými příslušníky.

Moje hlava

Cíle:

 • Poznávat význam pěti smyslů.
 • Posilovat smyslové vnímání.
 • Vést k výtvarnému vyjádření tématu s přesným vystižením detailů a realisticky; usilovat o odbourání ikonografických schémat.
 • Uvědomovat si hlavu jako část těla, kde sídlí mozek, tedy centrum ovládání těla a rozumného náhledu na svět; předkládat dětem logické hádanky, kvízy, vhodné logické hry a hlavolamy.

Ruce, nohy

Cíle:

 • Podporovat rozvoj jemné a hrubé motoriky.
 • Nabízet dětem vhodné HPČ a rytmizační chvilky, které podporují spolupráci obou mozkových hemisfér.
 • Zaměřit se na posilování jemné motoriky prostřednictvím metodického materiálu, který máme ve třídě, ale také prostřednictvím výtvarných činností posilujících grafomotorické dovednosti.
 • Rozvíjet různé formy skoků a rovnovážných dovedností.

Naše tělo

Cíle:

 • Vést k uvědomění si vlastního těla v klidových i aktivních činnostech, využít relaxačních chvilek - uvědomění si důležitosti správného dýchání.
 • Posilovat vědomé ovládání těla a hrubou motoriku prostřednictvím vhodných pohybových činností a přirozeného pohybu v přírodním terénu.
 • Pojmenovávat jednotlivé části těla, znát jejich význam a funkci.
 • Seznamovat děti s názvy a funkcí vnitřních orgánů.
 • Posilovat pravo-levou orientaci směrem k vlastnímu tělu i v prostoru.

Mámo, já bych jed

Cíle:

 • Utvářet povědomí o správném stravování a významu vitamínů, jejich vliv na naše zdraví.
 • Vést k volným rozhovorům o tom, jak se stravujeme, o rozdílech mezi stravováním doma, v MŠ, v restauraci apod.
 • Učit děti vážit si těch, kdo jídlo v MŠ připravují.
 • Využívat vhodné dětské literatury k rozhovorům na toto téma a k vyvození ponaučení vyplývající z četby.

U doktora

Cíle:

 • Uvědomovat si význam zdravého životního stylu pro celkovou úroveň zdraví.
 • Dokázat komunikovat v návaznosti na aktuální téma - vyprávět o tom, co se děje, když jsem nemocný apod.
 • Mít povědomí o tom, jaké lékaře a jaká zdravotnická zařízení máme, o důležitosti zdravotní prevence.
 • Znát základní poznatky týkající se našeho těla, orgánů a jejich funkcí na úrovni odpovídající věku dětí.

Přes silnici za ruku

Cíle:

 • Uvědomovat si a respektovat základní pravidla související s dopravní výchovou a vztahující se bezprostředně k dětem.
 • Vědět, jak se chovat při pobytech venku ve městě a uvědomovat si nezbytnost respektování předem dohodnutých pravidel v rámci bezpečnosti.
 • Dokázat popsat situaci na obrázku, vyhledávat informace k tématu v encyklopediích.
 • Využít vhodné videonahrávky vztahující se k problematice.

Pozor na rychlá kola

Cíle:

 • Seznamovat děti se základními pravidly silničního provozu týkajících se jich samotných.
 • Znát různé druhy dopravních prostředků, využívat dětských encyklopedií.
 • Znát význam některých dopravních značek; uvědomovat si ty, se kterými přicházíme do styku při pobytech venku.
 • Vést k výtvarnému zpracování tématu.
 • Využívat vhodných metodických listů vztahujících se k tématu a podporujících grafomotorické dovednosti.

Povyskoč si

Cíle:

 • Zaměřit se na pravidelné zařazování pohybových činností, spontánních i řízených, v rámci dopoledního režimu v MŠ.
 • Nabízet dětem vhodné náčiní k posílení hrubé i jemné motorky.
 • Vést k rozvoji odpovídajících dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky prostřednictvím pohybových aktivit vyplývajících z aktuální úrovně dětí.
 • Uvědomovat si důležitost pravidelného pohybu ve vztahu ke zdravému životnímu stylu a jeho vliv na naše zdraví.

Odkud přiteklo mléko

Cíle:

 • Podporovat správný vztah ke stravování a uvědomovat si důležitost pestrosti jídla.
 • Znát význam vitamínů pro naše zdraví; orientovat se v tom, jaké potraviny jsou pro nás prospěšné a kterých bychom se měli vyvarovat; dokázat potraviny na zdravé a nezdravé.
 • Mít odpovídající poznatky týkající se původních zdrojů potravin.
 • Vnímat rozdíl mezi stravováním doma a v MŠ; dokázat na toto téma vést rozhovor, vyprávět, porovnávat, odpovídat na otázky apod.

Lovec zvuků

Cíle:

 • Podporovat rozvoj sluchové analýzy a syntézy, sluchové diferenciace a sluchového vnímání.
 • Rozeznat různé druhy zvuků a přiřadit, k čemu patří; určit směr, odkud přicházejí.
 • Vnímat a poznat zvuky v přírodě.
 • Prostřednictvím vhodných her posilovat smyslové vnímání – sluch.

HLÍNA

Cíle:

 • Podporovat rozvoj jemné motoriky prostřednictvím tvorby z modelíny.
 • Vést k realistickému modelování na základě pozorování konkrétního objektu.
 • Podporovat fantazii a tvořivost při vytváření fiktivního objektu.
 • Vést děti k sebehodnocení a vzájemným rozhovorům o vytvořených objektech.

Bacily se nemyly

Cíle:

 • Podporovat rozvoj fantazie při výtvarném zpracování tématu.
 • Rozšiřovat poznatky týkající se ochrany zdraví.
 • Vést k uvědomění si důležitosti dodržování základních hygienických návyků v souvislosti se zdravotní prevencí.
 • Dokázat rozeznat význam slov zdraví a nemoc.
 • Uvědomovat si význam vitamínů ve zdravém stravování.

Hasič Nebojsa

Cíle:

 • Seznamovat děti s nebezpečím, které může způsobit požár.
 • Rozvíjet souvislé vyjadřování prostřednictvím rozhovoru k tématu.
 • Posilovat jemnou motoriku při výtvarném zpracování tématu.
 • Znát některá důležitá telefonní čísla.
 • Využít téma k originálnímu výtvarnému zpracování – oheň.

Miminko

Cíle:

 • Uvědomovat si jednotlivé vývojové fáze ve vývoji člověka ve spojení s charakteristickými rolemi, které se přirozeně v průběhu života mění.
 • Vědět, že v rodině jsou rozdělené role tak, že někdo se stará a o někoho je nutné pečovat, a toto se v průběhu života mění; uvědomit si svoji vlastní roli v tomto společenství a z toho vyplývající postavení i povinnosti.
 • Mít základní poznatky týkající se těhotenství - jeho průběhu a jak přichází dítě na svět; uvědomovat si, že kvalitní citové vztahy mezi rodiči by měly být prvotním předpokladem pro příchod dítěte do rodiny.
 • Vést k výtvarnému zpracování tématu.

Poslouchej, zpívej, hrej

Cíle:

 • Posilovat rozvoj hudebních činností ve všech formách – INSTRUMENTÁLNÍ, POSLECHOVÉ, VOKÁLNÍ, HUDEBNĚ POHYBOVÉ.
 • Podporovat smysl pro vnímání a vyjádření rytmu, dynamiky, výšky a nálady hudby; dokázat rozeznat rozdíly, popř. vyjádřit pohybem.
 • Posilovat sluchové vnímání a diferenciaci prostřednictvím vhodných rytmických a melodických nástrojů.
 • Seznamovat děti s vhodnými nahrávkami klasické hudby.

Závěr

Celým školním rokem děti provází maňásek Kostkáčka, kterého lze volně zakoupit v internetovém obchodě.

Přílohová prezentace dokumentuje přípravu ročního plánování s využitím mentálních map na úrovni předškolního vzdělávání.

Děti společně vybarvují Kostkáčka a podklad pro umístění fotografií dětí ze třídy jako přípravu na zaznamenávání jednotlivých témat splněných v průběhu školního roku. Mentální mapy jsou umístěny na polystyrenových nástěnkách ve třídě a v šatně pro rodiče. Postupným vybarvování kostiček s názvy týdenních témat vzniká přehled o roční práci s dětmi. Aktuálně plněné téma je zvýrazněno umístěním malé plastové kostičky u názvu tématu. Tato je propíchutá a připevněná na špendlíku, aby mohla být v průběhu školního roku postupně přemisťována od jednoho tématu k dalšímu.

Vzor zpracování jednoho dílu cyklu

Věková skupina 4–7 let, třída se sníženým počtem 15 dětí, pracuje zde 1 učitelka

Jak se rodily kostičky

Cíle:

 • Seznamovat děti vhodnou formou s ročním plánováním.
 • Podílet se na přípravě myšlenkové mapy k ročnímu plánování.
 • Podporovat vzájemné vztahy prostřednictvím skupinových prací souvisejících s TVP.
 • Podílet se na výzdobě třídy v návaznosti na přípravu ročního plánování způsobem, který odpovídá věku dětí.

Očekávané výstupy:

 • Umí naslouchat a respektovat v komunikaci s druhými.
 • Cítí se součástí nově vznikajícího společenství a vytváří jej; má povědomí o tom, kam patří.
 • Zachází vhodně s výtvarnými pomůckami, zvládá v tomto směru sebeobsluhu, přípravu a úklid pomůcek, udrží pořádek.
 • Spolupodílí se na vytváření prostředí.
 • Cítí se bezpečně ve skupině vrstevníků; chová se prosociálně, vyjadřuje sounáležitost.
 • Zvládá jemnou motoriku, koordinaci ruky a oka; záměrně se soustředí na činnost a její dokončení.

Vzdělávací nabídka:

V ranním komunikačním kruhu se každé ráno setkáváme s maňáskem Kostkáčkem a společně si říkáme motivační básničku k ročnímu plánování.

Společně sledujeme úvodní díl k cyklu hravé encyklopedie a následně vedeme rozhovory s „Míčkem Povídáníčkem“ - co si pamatujeme ze zhlédnutého pořadu. Děti si posílají míček po kruhu a mluví vždy pouze ten, kdo jej má v ruce, ostatní naslouchají.

V průběhu ranních her děti mohou volně kreslit postavu Kostkáčka s tím, že použijeme maňáska jako předlohu (sedí uprostřed stolu, kde děti kreslí).

Za doprovodu dětské relaxační hudby společně vybarvujeme vodovými barvami barvené kostičky na oblečení Kostkáčka předkresleného lihovou fixou na dvou velkých myšlenkových mapách a na jedné mapě k umístění fotografií dětí. Zde také děti kolorují předkreslený hrad z kostek. Při společných rozhovorech pak hledáme různé významy slova kostičky.

Myšlenkové mapy kolorované vodovými barvami v následujících dnech děti dokončují vytvořením pozadí, roztíráním prsty řezátkem nastrouhaného progresa.

Mentální mapy, které byly připravené v černobílé podobě, děti vybarvují postupně v průběhu celého týdne ve volném prostoru na linoleu. Seznamují se při tom se správným zacházením s vodovými barvami a štětcem, samostatně připravují pomůcky a opět je vracejí na své místo.

V průběhu ranních her společně stavíme dům pro Kostkáčka s využitím dřevěných kostek a stavebnice.

V návaznosti na adaptaci nových dětí využíváme motivační text ze souboru „Rok v MŠ - Kája chce domů“ – s dětmi společně vedeme rozhovory o tom, jak se cítily, když přišly poprvé do nové třídy.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
ppt
2.78 MB
Prezentace
Příprava myšlenkových map k ročnímu plánování

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Marie Čermáková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
30. 9. 2014
Příspěvek je vhodným doplňkem již zmiňovaného televizního cyklu Kostičky. Svým zpracováním je vhodný pro PŠV.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů