Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jak se bránit reklamě na internetu - 1. díl
Odborný článek

Jak se bránit reklamě na internetu - 1. díl

Anotace

S nárůstem požadavků digitální gramotnosti se do škol dostává téma internetové reklamy z toho důvodu, aby žáci se při svém využívání ICT prostředků dovedli nástrahám online inzerce účinně bránit. Cílem tohoto příspěvku je integrovat průřezové téma Mediální výchova do výuky anglického jazyka. První díl se věnuje tématům: co je to inzerát a jak ho rozpoznat ve světě kolem nás.

Úvod

Dnešní žáci vyrůstají v digitálním světě a jsou mu vystaveni čím dál tím masivněji – jsou jím denně obklopeni, jsou na to zvyklí a čile se v něm pohybují. Žákovská dovednost a kompetence v ovládání digitálních prostředků může být do značné míry vysoká, avšak tato znalost nemusí nutně znamenat, že jsou žáci plně vybaveni a připraveni zvládnout nástrahy obchodníků a reklam, které digitální svět financují.

Námi rozvíjené téma se týká jednak mediální gramotnosti (umět zpracovat, vyhodnocovat a použít podněty přicházející z médií na straně jedné a schopnosti mediální komunikace i práce s médii na straně druhé) a jednak ICT gramotnosti, která v sobě zahrnuje kritické přijímání obsahu i bezpečnost na Internetu. Výraz "média" vnímáme v kontextu tohoto článku jako média využívaná k propagaci, tj. např. Internet, obaly, výkladní skříně, plochy billboardů, osobní zásilky v direct mailingu, video apod. Vycházíme z pojetí ICT gramotnosti, kterou odborný panel v r. 2010 definoval takto: "Soubor kompetencí, které jedinec potřebuje, aby byl schopen se rozhodnout jak, kdy a proč použít dostupné ICT a poté je účelně využít při řešení různých situací při učení i v životě v měnícím se světě" (Gramotnosti ve vzdělávání, Praha : VUP, 2010, s. 57).

Nedávná vládní zpráva "Dovolte dětem být dětmi" (Bailey, 2011) ve Velké Británii zjistila, že rodiče se stále více zabývají tlakem reklamy za účelem obchodu, jemuž jsou jejich děti vystavěny, a bohužel se necítí být v pozici profesionála, který dětem tyto nástrahy nových forem reklamy vhodně přiblíží (viz anotovaný odkaz). Proto jsme se v tomto článku rozhodli zabývat přímo hrozbami Internetu i v prostředí české školy. Poukážeme na placený a neplacený obsah, vnímání bannerů na sociálních sítích, videohrách a jinde, i jejich podobu - mnohdy vyskakovací okno, za účelem vstupu do hry, možnosti výhry, nabídkou zlevněného výrobku apod. Tato forma inzerce na nás číhá z vícero digitálních prostředků, ať už počítače, tabletu nebo oblíbeného mobilního telefonu (např. právě smartphony mají v sobě zabudovanou GPS, která pomůže identifikovat vaši polohu a uzpůsobit komerční nabídku zboží či služeb přímo lokalitě, kde se právě nacházíte). Reklamní bannery se také mohou objevovat na základě vyhledávací historie, kontextu (při nákupu lístků na zápas se objeví reklamní zboží pro fanoušky s potiskem oblíbeného klubu) nebo jsou demograficky cílené, tzn. podle předpokládaného věku návštěvníka daného portálu/webové stránky.

Cíl

Cílem této výukové jednotky je propojení (integrace) obsahu s cizím jazykem v tzv. hard CLIL, a tímto přiblížit průřezové téma mediální výchovy prostřednictvím anglického jazyka. Tento cíl v sobě zahrnuje naučit žáky vnímat reklamu jako takovou, rozpoznat její účel a pracovat bezpečně s digitálním obsahem a službami (např. vyhodnocením obchodního prvku obdrženého emailu).

JVedlejším účelem článku je předat učitelům tipy, jak různorodě můžeme téma obchodní inzerce a online reklamy rozvíjet v hodinách, a tak reagovat na různé učební styly žáků (poslechem, čtením vizuálního obsahu, činnostními úkoly aj.).

Co je CLIL a jak jej realizovat, najdete více v online příručce na http://clil.nuv.cz

V tabulce níže najdete metodický popis a postup do obou vyučovacích hodin, které můžeme realizovat přímo v hodině anglického jazyka.

CLIL - Media advertising and English

1. vyučovací hodina z dvouhodinového bloku

Obsahové cíle:

Zmapovat formy reklamy v našem okolí - seznámit se s různými typy reklamních míst a sloganů a poznat jejich funkce.

Poznat cíle reklamy - její důvod za účelem poskytnutí informace, prodeje  služby/výrobku nebo přesvědčení o názoru.

Zdůvodnit proč různé typy inzerátů v dané formě jsou zaměřené na specifickou cílovou skupinu.

Kriticky přistupovat k obsahu, zaměření i formátu reklamy, reklamního letáku či inzerátu v digitálních i tištěných médiích.

Chránit svá osobní data na internetu před zneužitím pro reklamu.

Jazykové cíle:

Build on the vocabulary connected with marketing, media and advertising.

Listening for specific information in an unknown text.

Internet security behaviour vocabulary: privacy setting, unsubscribe, user account.

Preposition enhancement – on the internet, on the wall, in our school, on the side of..., on a mobile phone,  in a newspaper.

Typy aktivit:

Vyučovací jednotka:

Věková skupina:

Pomůcky:

Poznámky:

Přiřazování, poslech, kritické myšlení, analýza, vyjádření názoru.

2 vyučovací hod (1. a 2. díl článku), pokud žáci v CLIL nikdy nepracovali: 3 vyučovací hodiny

12 – 14 let

PowerPoint, online interaktivní podpora Mediasmart, Worksheet 1.1, Worksheet 1.2.

Inter. - zkratka pro interakci v hodině, např. T - Ss mezi učitelem a studenty. Každá aktivita obsahuje i předpokládanou časovou dotaci.

1. Lead-in: Where do we see ads?, 5 mins, Inter.: T - Ss

Můžeme použít  snímek 3 z prezentace WHAT IS AN ADVERT - POWERPOINT, kterou nalezneme zde, s otázkou: „How many adverts have you seen today“?

Podpořte žáky, aby si vzpomněli, zda nezahlédli reklamu ve svém mobilu, letáku u dveří, novin ve schránce, billboardu na cestě do školy. Snažíme se, aby odpovídali v Aj.

Odpověď: „More than you might have guessed…“. Přiblížíme téma dnešní hodiny - zaměřujeme se na místa, kde se reklama objevuje, jaký je její účel a jak je reklama vnímána.

2. Advertising is all around – brainstorming, 5 mins, Inter.:T – Ss, S-S

Zeptáme se: „Where do we see adverts?“

Na slidu 4 ilustrujeme, jak nás reklama doprovází na každém kroku. Nebo využijeme online podporu: http://www.mediasmart.org.uk/lesson/1/page/3.

3. Writing activity no.1, 5 mins, Inter: Ss - T

„What advertising can you see in our school?"

Žáci se rozhlédnou po třídě a sepíší v Aj seznam názvů značek/inzerátů a dalších reklam, které je obklopují. Žáci by měli přijít na to, že je kolem nás daleko více log a značek, než bychom hádali.

Při promítání slidu 6 rozšíříme otázku na prostředí okolo školy, naše město, při cestování atd. Žáci hádají, kde se reklama inzeruje.

Odpovědi: Posters on the walls of a London Underground station platform, on the side of a lorry, on the side of a football pitch, online, on the radio, posters at a bus stop, on a mobile phone, in a newpaper.

Zeptáme se, kde jinde ještě můžeme vidět reklamy.

4. Activity no. 2: Who sees the ads?, 5 min, Inter: S - Ss

Match the audience with the advert location (jako interaktivní podporu můžeme využít jednoduché mix and match exercise: č. 5, které můžeme žákům rozdat, aby spojili).

Zde není jednoznačná odpověď. 

5. Activity no. 3.: What is an ad?, 20 min, Int: T - Ss

Zeptáme se žáků, co je to reklama: „Can you explain what an advert is in one sentence?“  (slide 8).

Zapisujeme na tabuli žákovské výroky, pomáháme jim s formulováním. Porovnáváme žákovské odpovědi – která je přesnější, blíže pravdě. Ukážeme poté odpověď na slidu č. 9:

"An advertisement is a message that can tell you something that you need to know, or which persuades you to buy a product, or which puts forward a point of view."

Vysvětlíme, že definice přináší 3 rozdílné účely reklamy: poskytovat informaci, přimět zákazníka si něco koupit (zboží nebo službu) a přesvědčit o něčím názoru. Zeptáme se pro kontrolu porozumění: „What is the purpose of an advert? What are they for?“

Žáci by měli vyselektovat klíčová fakta z popisu:

 • tell something you need to know;
 • persuades you to buy a product;
 • put forward a point of view.

Žákům pomůžeme v rozhodování se např. tak, aby se zaměřili na dané každé prohlášení, zda jde o fakt nebo jen o názor někoho. Můžeme se zeptat, zda s jednotlivými prohlášení souhlastí: „Could someone disagree with it?“.

Žáci by s pomocí učitele měli dojít k tomu, že všechna reklamní sdělení mají "zabarvený" obsah, který již nějaký názor vyjdařují.

6. Evian Roller Babies video, 5 min, Inter: Ss - T

Na konci hodiny pustíme reklamu na minerální vodu Evian s názvem Let´s observe the effect of Evian on your body. Žáci odpoví na otázky: "Jaký je účel/funkce této reklamy? Pro koho je daná reklama určena – kdo je cílovou skupinou, na kterou se zaměřuje?"


Pokud byste chtěli věnovat digitální reklamě více času, neváhejte využít webovou stránku společnosti Media Smart

Literatura a použité zdroje

[1] – Gramotnosti ve vzdělávání. 1. vydání. Praha : VUP Praha, 2010. 64 s. ISBN 9788087000410.
[2] – BALL, Phil; TEJKALOVÁ, Lenka; ŠMÍDOVÁ, Tereza. et al. Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 2012. [cit. 2014-8-26]. Dostupný z WWW: [http://clil.nuv.cz/index.html#].
[3] – BAILEY, Reg. Letting Children be Children. Report of an Independent Review of the Commercialisation and Sexualisation of Childhood.. 2011. [cit. 2014-11-23].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Tereza Šmídová MBA

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
15. 12. 2014
Článek nabízí inspiraci ze zahraničí k metodě CLIL a významně se věnuje internetové bezpečnosti. Téma je aktuální a potřebné.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Následující díl:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • fungování a vliv médií ve společnosti