Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jednotlivé hodiny s tématem stárnutí a mezigeneračních vztahů
Odborný článek

Jednotlivé hodiny s tématem stárnutí a mezigeneračních vztahů

Anotace

Praktický článek seriálu Mezigenerační vztahy.

Masarykova ZŠ a MŠ, Újezd nad Lesy

TÉMA: FÁZE LIDSKÉHO ŽIVOTA – CO NÁS ČEKÁ

Cíl:

Žáci

 • uvedou klady a zápory jednotlivých životních etap
 • napíší úvahu, jak by sami chtěli žít v určitém věku

Cílová skupina:

 • 8. ročník

Učivo:

 • pojmy: adolescence, dospělost, důchodový věk, stáří, dlouhověkost vyjadřování vlastních myšlenek a respektování názorů ostatních
 • generalizace: Během života zažíváme různé situace, každý věk má své výhody i nevýhody.

Metody:

 • rotování: Rozdělíme skupiny, každá skupina dostane list papíru, na který má dle pokynů psát. Poté se papíry pošlou ve směru hodinových ručiček k další skupině. Papíry rotují tak dlouho, dokud se nevrátí do výchozí skupiny.

Čas:

 • 1 vyučovací hodina

Hodnocení:

 • aktivní účast na práci ve skupině, originalita myšlenek a nápadů, zpracování samostatného úkolu dle kritérií, uvedení alespoň tří kladů a záporů při rotování

Evokace

V předchozí hodině jsme si povídali o vývojových fázích, které nás v životě potkaly (prenatální, novorozenec, kojenec, batole, předškolní věk, mladší školní věk, starší školní věk, puberta).

Žáci si tahají lístečky, na kterých jsou různé charakteristiky těchto fází. Vytvoří skupiny podle jednotlivých fází – společně zkontrolujeme a doplníme.

Uvědomění

Každá skupina dostane papír A3, na něm je nadepsaná 1 fáze lidského života a věkové zařazení: a) adolescence, b) dospělost, c) důchodový věk, d) stáří, e) dlouhověkost (vycházela jsem z učebnice Občanská výchova pro 8. roč., Olomouc, str. 26, ale pro jednodušší orientaci žáků jsem vývojové fáze zhustila do pěti). Papír si svisle rozdělí na dvě poloviny, do jedné části napíší klady (+), do druhé zápory (–), které tento věk přináší. Papíry rotují po směru hodinových ručiček, takže každá skupina má možnost vyjádřit se ke každému období.

Reflexe

Společná reflexe (Nad kterým obdobím tě napadalo nejvíce kladů/záporů? U kterého období ses „zasekl“ – došly ti nápady nebo tě nic nenapadalo? Se kterým obdobím máš nejvíce/nejméně zkušeností?).

Papíry se vyvěsí ve třídě a každý si vybere jakoukoliv fázi. Úkolem je napsat úvahu o tom, jak si představuji sebe sama v daném věku, jak bych chtěl/a žít.

Kritéria: a) musí se jednat o úvahu, b) rozsah minimálně strana A4, c) psát na zadané téma – neodklánět se od tématu (většina úvahy nestihla dopsat v hodině, proto je dodělávali doma).

Na rotující papíry žáci uvedli:

a) dospívání – adolescence

+ občanský průkaz, dostudována ZŠ, mnoho zábavy, sportu, volnost, užívání si mládí, zajištění do života, první dlouhodobé lásky, parta, diskotéky

– strach o vzdělání, riskantní období (drogy, alkohol), do 18 let za mě zodpovídají rodiče, nechtěné těhotenství

b) dospělost

+ mít rodinu, zažít mnoho nového, užívat si naplno života, mít svobodu v rozhodování, možnost rozvíjet své vzdělání, mít děti, sex, úspěchy, nezávislost, prožívat šťastný a dlouhý život

– starosti o finanční jistotu, rodinu a zaměstnání, hodně práce

c) důchodový věk

+ volnost, nemusí pracovat, dostávají peníze – důchod, mohou dělat, co chtějí, vnoučata, mají hodně času, mariáš v hospodě

– mnoho chorob, málo peněz, všude vrásky, nemohou chodit, bolesti, někdy nuda

d) stáří

+ hodně odpočinku a volného času, mohou zadarmo jezdit v MHD, platí jim důchod a nemusí pracovat, můžou se dívat na telenovely, procházky

– nemoci, zhoršují se smysly, jsou odkázáni na pomoc druhých, nízký důchod, strach ze smrti, bolesti

e) dlouhověkost

+ štěstí, že je mu víc než 90, mají volnost, radost ze svých pravnoučat

– odkázáni na pomoc druhých, zdravotní potíže, samota, smrt je blízko, nemůžou jíst tvrdou stravu, užívají léky, bolesti, těžko mohou něco dělat, nejsou soběstační, strach ze smrti, nuda

K úvahám – všichni si vybrali období dospělosti, jeden adolescence.

Několik úryvků:

„Chtěla bych potkat nějakou dobrou partu lidí (určitě i dříve), se kterýma bych si dobře rozuměla a měli by podobné zájmy jako já. Určitě bychom podnikali různé výlety do Čech, ale i do ciziny, poznali bychom nové lidi, naučili se zdejší jazyk a třeba tu i pár měsíců pobyli.“

„Přála bych si být zdravá a šťastná. Aby se tyto podmínky splnily, chtěla bych:

 • vystudovat vysokou školu
 • najít zaměstnání, které mne baví a je dobře placené
 • mít rodinu, ve které se budeme mít všichni rádi
 • navštívit cizí země, hlavně USA
 • možnost být nadále u koní
 • mít okolo sebe kamarády a kamarádky, na které se budu moci spolehnout“

TÉMA: STÁŘÍ

Cíl:

Žák

 • aktivně spolupracuje ve skupině;
 • vyhledává v textu klíčová slova;
 • na základě poskytnutých informací si vytvoří představu o možnostech aktivního prožití stáří, formuluje vlastní představu, jak by chtěl aktivně stáří prožít.

Cílová skupina:

 • žáci 8. ročníku

Učivo:

 • stáří, univerzita třetího věku, aktivní prožití stáří
 • vyhledávání klíčových slov – práce s textem, formulace myšlenek
 • generalizace – aktivní stárnutí zvyšuje naději na zdravé a spokojené stáří do nejvyššího věku.

Metody:

 • brainstorming, tzv. bouře mozku: žáci píší k danému tématu, cokoli je napadne, poté můžeme s materiálem libovolně pracovat. Cílem je zjistit, co už o daném tématu víme.
 • skládankové učení
 • skupinová práce

Čas:

 • 1 vyučovací hodina

Hodnocení:

 • zapojení do práce ve skupině, prezentace klíčových informací, vyjmenování možností aktivního prožití stáří, formulace vlastních představ

Evokace

V minulé hodině jsme hovořili o fázích lidského života, které nás teprve čekají. Dnes si více povíme o jedné z nich.

Následuje celotřídní brainstorming na arch papíru ke slovu STÁŘÍ.

Během brainstormingu po třídě kolují dvě fotografie, staršího muže a ženy. Každý si je prohlédne a zapíše si do sešitu:

 1. odhadni, kolik je jim let,
 2. napiš, jak si představuješ, že by mohli trávit svůj volný čas.

Zhodnocení:

 • srovnání s tím, co si zapsali do sešitu
 • generalizace – stáří nemusí být jen to, co jste napsali na papír, stáří se dá prožít i aktivně

Uvědomění

Rozpočítáním do čtyř vzniknou skupiny. Realizují skládankové učení – každý člen skupiny dostane jiný text, prostuduje si ho (příloha č. 1). Pak se sejdou skupiny stejných textů – společně vyberou klíčová slova, vysvětlí si nesrozumitelné, informace se naučí interpretovat. Poté návrat do původní skupiny. Každý skupinu informuje o obsahu svého textu. Na základě všech informací sepíší do sešitu zásady, jak prožít stáří aktivně.

Skupiny přepíší zásady na arch papíru pod brainstorming – vznikne tak srovnání toho, jaké jsou naše představy a jaká je skutečnost.

Reflexe

Jak se vám pracovalo ve skupině? Které informace byly nové? Co bys chtěl/a vysvětlit/doplnit? Je něco, co tě vyloženě překvapilo či šokovalo? Souhlasíš se zásadami, které jsme formulovali? Jmenuj alespoň čtyři způsoby, jaké aktivity bys ty sám/sama chtěl/a provozovat ve stáří.

V brainstormingu žáci uvedli tato slova:

 • vrásky, bolesti, nemoci, bílé vlasy, protéza, vozíček, zdravotní problémy, výkyvy v chování, nuda, dobrá nálada, křížovky, klid, vnoučata

Formulovali tyto body, jak prožít stáří aktivně:

 1. Chodit do občanských sdružení, vzdělávacích a aktivačních center.
 2. Navštěvovat univerzity třetího věku.
 3. Zdravý životní styl – zdravě jíst (omezit přísun tuků a masa, hodně pít), sportovat.
 4. Cvičit jógu.
 5. Chodit do společnosti a udržovat styky.
 6. Chodit na rehabilitace.
 7. Snaha učit se.
 8. Dělat radost sám sobě i ostatním.
 9. Brát svět tak, jak je.

TÉMA: ÚCTA K ČLOVĚKU A LIDSKOSTI

Cíl:

Žáci

 • prostřednictvím čtení s předvídáním budou přemýšlet nad činy a osobností Nicholase Wintona
 • v závěru zformulují, co je to úcta.

Cílová skupina:

 • žáci 7. ročníku

Učivo:

 • porozumění textu, formulace myšlenek, psaní projevu, úcta;
 • generalizace – Chtěla bych být jako on, i když vím, že bych tak statečná nebyla. Je šlechetný a takových lidí si vážím.

Metody:

Čas:

 • 2 vyučovací hodiny

Hodnocení:

 • aktivní účast při práci ve skupině, vypracování dílčích úkolů, prezentace projevů, zpracování závěrečné reflexe do sešitu, formulace vlastního pojetí úcty

Evokace

Sedíme v kruhu, žáci mají sešit a pero, koluje fotografie N. Wintona a žáci si mají poznačit odpovědi na dvě otázky:

 1. Jaká věta tě při pohledu na fotografii napadá?
 2. Kolik je asi pánovi na fotografii let?

Žáci se rozdělí do skupin po čtyřech – vyberou si kartičku a na základě společných znaků vytvoří skupiny. Na kartičkách jsou pojmy: NACISMUS, ANTISEMITISMUS, KONCENTRAČNÍ TÁBOR, 2. SVĚTOVÁ VÁLKA, ADOLF HITLER.

Společně si vysvětlíme jejich význam a souvislost s dnešní hodinou. Budeme si číst o životě jednoho muže, který prožil dobu 2. světové války. Je to muž z fotografie a jmenuje se Nicholas Winton. Následuje krátká reflexe o práci v kruhu:

 • Kdo se nejvíce přiblížil k jeho věku?
 • Jaké věty jste napsali?

Uvědomění

Čtení s předvídáním, kopie textu Sir Nicholas Winton (viz Příloha č. 2). Na některé otázky budou žáci ve skupině reagovat písemně na papíry, které mají k dispozici.

Četba 1. části, reflexe:

 • Kolik z vás správně odhadlo věk? 
 • Víš, jakou roli sehrálo RAF za 2. světové války? 
 • Znáš český film, který přibližuje účast československých pilotů v RAF? 

Napište na přiložený papír, jak si představujete život pana Wintona během 2. světové války. Následuje 5 minut tvorby a čtení.

Četba 2. části, reflexe:

 • Překvapilo tě, co během 2. sv. v. vykonal? Znáš někoho, kdo udělal podobný čin?

Napište, jaké schopnosti, vlastnosti měl pan Winton, aby mohl dokázat to, co dokázal. Následuje 5 minut tvorby a čtení.

Předvídání: Podaří se mu zachránit nějaké děti? Jaké máš pocity z toho, co čteme? Co si myslíš o panu Wintonovi?

Četba 3. části, reflexe:

 • Pracoval pan Winton skutečně s plným nasazením na záchraně dětí?
 • Jaký měl asi pocit, když se dozvěděl, že 1. září 1939 neodjel vlak s 250 dětmi? Co se podle tebe pak s těmi dětmi stalo?

Předvídání: Co očekáváte od poslední části příběhu?

Četba 4. části, reflexe:

Představte si, že slyšíte děkovný projev zachráněných dětí. Jak by asi mohl vypadat? Pokuste se ho napsat.

Četba projevů.

Reflexe

Sedněte si zpět na svá místa a vezměte si sešit. Napište závěrečné hodnocení dnešní hodiny (co se vám líbilo a nelíbilo, jak vás zaujalo téma, jak se vám pracovalo ve skupině). Během psaní se prosím vyjádřete k těmto otázkám:

 • Liší se nějak tvá věta o muži na fotografii s tím, co ses o něm dočetl/a?
 • Dokážeš definovat svůj pocit, vztah k panu Wintonovi?
 • Znáš někoho ve svém okolí, který pro druhé udělal něco záslužného?

Na závěr sedíme v kruhu, čteme si reflexe, pokusíme si definovat, co je to úcta, obdiv. Za jakých okolností tato slova používáme a zda je používáme i k lidem v rodině, ve svém okolí.

Několik ukázek z reflexí:

 • Téma se mi líbilo, protože jsme si povídali o člověku, který jako jeden z mála pomohl za doby nacismu Židům. Je dobře, že se o takových lidech učí ve školách.
 • Ve skupině se mi pracovalo dobře, až na Tomáše, ten se nezapojoval.
 • Chtěla bych být jako on, i když vím, že bych tak statečná nebyla. Je šlechetný a takoví lidé se mi líbí.
 • Téma mě zaujalo, protože témata o 2. sv. v. mě vždycky dojmou.

TÉMA: CHARAKTERISTIKA

Cíl:

Žáci

 • píší přímé a nepřímé charakteristiky

Cílová skupina:

 • žáci 7. ročníku

Učivo:

 • charakteristika přímá a nepřímá

Metody

Čas:

 • 1 vyučovací hodina

Hodnocení:

 • aplikace znalostí o zásadách psaní charakteristiky přímé a nepřímé v konkrétním slohovém cvičení

Evokace

V hodině literatury jsme si četli a povídali o panu Wintonovi. Pokusíme se opět si ho připomenout pomocí pětilístku. Pětilístek už jsme několikrát psali, přesto zopakuji zásady psaní. Následuje samostatná práce a čtení pětilístků – na tabuli zapisuji přídavná jména, která by mohla vyjadřovat vlastnosti člověka, a slovesa.

Uvědomění

V učebnici si najdeme pravidla psaní charakteristiky, žáci si je přečtou a píší charakteristiku pana Wintona.

Zdroje informací: fotografie, text, poznámky v sešitě, pětilístek, slova na tabuli.

Reflexe

Čteme si naše práce, hodnotíme se navzájem - kdo vystihl podstatné věci z jeho života, kdo na nějakou důležitou událost zapomněl, opravujeme formulace vět, hodnotíme přednes, citujeme charakteristiku přímou a nepřímou apod.

Ukázky pětilístků:

Nicholas
poctivý, dobrý
pomáhá, chrání, pracuje
Zachránil děti a přežil válku.
zachránce

Nicholas
obětavý, cílevědomý
pomáhá, věří, nevzdává se
Nikdy se kvůli válce nevzdával.
1 (jednička)

Ukázka charakteristiky:

Sir Nicholas Winton je už velmi starý člověk, má 97 let, toho by se dnes dožila má prababička. Nikdy jsem ho neviděla, neznám ho, jen jeho činy. Narodil se roku 1909 v Anglii rodičům židovsko-německého původu a měl 2 sourozence. K lidem se choval dobře. Je velice činorodý. Jeho šlechetnost se projevila na práci, kterou dělal za 2. světové války. Vždyť se mu podařilo zachránit 669 židovských dětí před nacisty a antisemity! V roce 1942 vstoupil do RAF, ale nemohl válčit kvůli slabému zraku. Přesto létání zůstalo jeho koníčkem. Podle mě to je velice obětavý a činorodý člověk a velmi si vážím jeho činů. Mám k němu respekt.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
24.41 kB
PDF
Příloha 1.
pdf
27.34 kB
PDF
Příloha 2.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Daniela Figránová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída