Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Předsudky a stereotypy o stáří
Odborný článek

Předsudky a stereotypy o stáří

10. 9. 2014 Základní vzdělávání
Autor
Marie Veverová

Anotace

Praktický článek ze seriálu Mezigenerační vztahy.

Úvod

dílna realizovaná v pilotním semináři

První dojem

Cíl:

 • uvědomit si, jak stereotypy a předsudky ovlivňují první dojmy.

Postup:

1. Žáci sedí v kruhu. Každý dostane jeden list papíru s fotografií. Na spodní okraj zaznamená první dojem, papír přeloží a pošle jej po kruhu dalšímu účastníkovi.

2. Když zaznamenají první dojem všichni ke všem fotografiím, rozbalí si svou první fotografii a přečtou si první dojmy ostatních.

Reflexe:

 • Co vás nejvíce překvapilo?
 • Liší se první dojmy? Jak? Kdy nejvíce? Proč?
 • Která tvář na vás udělala největší dojem? Která nejhorší a proč?
 • Jak se lišily první dojmy u osob vám známých a neznámých? Na čem byl nejčastěji založen první dojem u osob známých, na čem u osob neznámých?

Osoby z fotografií můžete představit i s jejich životním příběhem.

Stereotypy a předsudky o stáří

Cíl:

Cílem dílny bylo ukázat učitelům způsob, jak pracovat ve výuce se stereotypy a předsudky o stáří. Zároveň měli účastníci kurzu úkol zformulovat argumenty proti nejčastějším předsudkům o stáří, s využitím učiva z předchozích dílen a přednášek.

Postup:

1. Jaký je slovotvorný původ slova předsudek? Napište slova příbuzná.

Předsudek – předem učiněný nebo tradovaný pochybený závěr nebo zaujatý ustálený názor, chovat se bez předsudků – bez ohledu na společenské formy (SSČ)

Před – sudek – soudit – přemýšleti, sudovati – mysliti si, umíniti si, sudba – osud, z ruštiny (Václav Machek, Etymologický slovník j. č.)

Stereotyp – navyklý ustálený úkon, způsob reagování, jednání (SSČ)

– zevšeobecňující mínění a hodnocení toho, k čemu se vztahuje

– není výsledkem přímé zkušenosti, je přebírán a udržuje se tradicí

– předsudek vnímán jako negativní stereotyp

2. Jaké jsou významy slov, která jste napsali? Jaké situace vám evokují?

3. Zamyslete se, jestli (a jaké) existují předsudky vůči profesním, etnickým či zájmovým skupinám, do nichž patříte. Jsou vaše vlastnosti v souladu s obsahem předsudku?

4. Pokuste se formulovat nejčastější stereotypy nebo předsudky o stáří.

5. Zapište je na nafukovací balonek. Je možné nalézt podobnost mezi předsudky a balonkem?

Stáří = moudrost
Stáří nic nepotřebuje
Stáří = odchod do důchodu
Staří lidé si pořád na něco stěžují
Staří zabírají místo mladším
Stáří = nemoc, nemohoucnost
Staří volí komunisty
Staří mají plno času
Staří jezdí tramvají ve špičce

6. Hledejte a formulujte argumenty proti těmto předsudků, tak aby byly použitelné při výuce, pokud by se daný předsudek objevil v diskuzi s žáky.

7. Balonek s předsudkem, proti kterému skupina nalezla argumenty, lze píchnout = předsudek splaskne.

Pracovní list Pořád jsem to já

Pracovní list je vytvořen ke stejnojmenné výstavě, kterou uspořádala Diakonie ČCE v roce 2005. Předpokládáme, že se stejně dobře dá využít k úvodu a reflexi lekce, hodiny nebo projektu o stáří. Jednotlivé formulace otázek jsou vázány na původní doprovodné texty k výstavě a dají se upravit dle cílů vaší výuky.

Varianty využití pracovních listů:

 • pracovní list si žáci/studenti vyplní před výstavou – zahájením tématu;
 • pracovní list vypracují na výstavě – může být vynechán, pozměněn dle potřeby;
 • pracovní list vypracují na závěr výstavy/tématu.

Následuje reflexe:

 • Co mne překvapilo?
 • Co se mi líbilo/nelíbilo?
 • Co jsem si uvědomil?
 • Co mohu udělat/neudělat pro to, aby se představy o mém stáří naplnily/ nenaplnily?
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
19.53 kB
PDF
PL Pořád jsem to já

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Marie Veverová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

1. Dvě série zajímavých fotografií starých lidí (např. z časopisů), 1. skupina lidé známí, 2. skupina anonymní tváře – vhodné znát alespoň část jejich životního příběhu, zařadit také foto člověka, jehož životní příběh je v kontrastu s prvním dojmem z fotografie. Fotografie nalepit na záhlaví čistých papírů – jeden pro každého účastníka. 2. Psací potřeby, fixy, nafukovací balonky, provázek. 3. Pracovní listy.