Odborný článek

Kovy

21. 1. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Jiřina Kolková

Anotace

Cílem aktivity je rozvíjet u žáků schopnost představit před skupinou připravenou prezentaci na téma Kovy. Dále žáci pracují s pracovními listy a vybírají správná tvrzení na základě toho, co si z prezentace zapamatovali.

Přípravy poskytlo Občanské sdružení Projekt Odyssea. Další přípravy a metodické materiály osobnostní a sociální výchovy naleznete volně ke stažení na www.odyssea.cz. Metodiky byly vytvořeny v rámci projektu „Zavádění osobnostní a sociální výchovy do školních vzdělávacích programů základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií v Praze". Projekt je financován z rozpočtu Evropského sociálního fondu, hlavního města Prahy a České republiky.


Průběh vyučování a časový odhad

PRVNÍ VYUČOVACÍ HODINA

Prezentace jedné skupiny žáků na téma kovy, kterou vytvořili v minulé vyučovací hodině (7 minut)


Požádám skupinku žáků, kteří si připravili prezentaci na téma kovy, aby nám ji nyní přednesli. Ostatní dávejte pozor a zapisujte si poznámky v průběhu výkladu vašich spolužáků. Získané informace upotřebíte v následující aktivitě.
(3 minuty)


Individuální a skupinová práce (20 minut)

Po ukončení prezentace vyučující rozdá žákům připravený pracovní list, na kterém je napsáno šest tvrzení týkajících se kovů. O jejich pravdivosti se žáci rozhodují a svou volbu zakřížkují do prvního sloupce v tabulce pracovního listu. Poté žáci o stejných tvrzeních rozhodují ve dvojicích. Pokud nemají stejnou verzi, musí se navzájem shodnout na jedné eventualitě, kterou společně zakřížkují ve druhém sloupci tabulky pracovního listu. Stejně jako ve dvojicích postupují žáci také ve čtveřicích, které vznikly vytvořením skupin stejných jako v minulé hodině, kdy si žáci na téma kovy připravovali prezentace.

Pak se na odpovědích musí shodnout celá třída, například formou hlasování (předposlední sloupeček tabulky), a po ukončení aktivity vyučující prozradí správné výsledky.

Reflexe (8 minut)

Následuje reflexe na porovnání práce individuální, ve dvojicích a skupinové.

Hodnocení (7 minut)

Žáci hodnotí, kdy se jim pracovalo nejlépe, jakými argumenty se navzájem přesvědčovali o správnosti tvrzení, a celá třída společně vytvoří pravidla skupinové práce, která vyučující zapisuje postupně na tabuli.

Doplňující informace

Metody vyučování

 • stručný chronologický přehled použitých metod (technik, aktivit)
 • nejvýše 3 řádky na metodu
 1. individuální práce
 2. skupinová práce
 3. kooperativní činnost

Základní reflektující otázky vztahující se k OSV cílům, které bych rád/a položil/a - číslováno podle hlavních cílů OSV popsaných výše

 1. Rozhodovalo se vám snáze o pravdivosti tvrzení při individuální práci, nebo při řešení úkolu ve skupině?
 2. Kolik z vás pozměnilo svou původní odpověď, když jste úkol znovu řešili ve dvojici, nebo pak ve skupině?
 3. Jaké argumenty musel tvůj spolužák použít, abys změnil svou původní odpověď?
 4. Jak jste se přesvědčovali o správnosti tvrzení při práci ve skupině?

Jak budu zjišťovat (měřit) dosahování OSV cíle (metody evaluace)

Žáci ústně referují o průběhu práce na cvičení „Pravda x Nepravda"

Gymnázium Elišky Krásnohorské
Praha 4 - Michle

Závěrečná reflexe a evaluace uskutečněného vyučování

Co se mi osvědčilo během vyučování (co fungovalo, mělo úspěch, z čeho jsem měl/a radost)

Přesně formulovat instrukce

S jakými problémy (obtížemi) jsem se během vyučování setkal/a

Aktivita proběhla bez obtíží

Co bych příště udělal/a jinak (jak bych upravil/a tuto přípravu)

-------


KOVY

Úkol: Přečtěte si následující výroky a rozhodněte, zda jsou pravdivé, či nepravdivé. Svá tvrzení zaznamenávejte do tabulky.

Výroky:

1) Kovy se vyznačují elektrickou a tepelnou vodivostí a na očištěném povrchu kovovým leskem.

2) Za běžných podmínek jsou kovy pevné látky - s výjimkou platiny, která je kapalná.

3) Kovově lesklý povrch kovů se dlouhodobým působením vzduchu mění.

4) Kovy můžeme rozlišovat na vzduchu a ve vlhkém prostředí na šlechetné (např. platina, zlato, stříbro) a nešlechetné (např. hořčík, železo, zinek).

5) Hliník má větší hustotu než měď, ale menší hustotu než sodík.

6) Železo je magnetický kov, na vzduchu málo odolný.

Tabulka pro zapsání řešení (P = pravda, N = není pravda):

číslo výroku

volba jednotlivce

volba dvojice

volba skupinky

volba třídy

správné řešení

P

N

P

N

P

N

P

N

P

N

1

2

3

4

5

6


Literatura a použité zdroje

[1] – BENEŠ, P.; PUMPR , V.; BANÝR, J. Základy chemie 1. Praha : Fortuna, 2002.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jiřina Kolková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Pracovní list