Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Ohebné slovní druhy
Odborný článek

Ohebné slovní druhy

21. 1. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Ivana Brožová

Anotace

Příspěvek je zaměřen na procvičování ohebných slovních druhů. Kromě vědomostí žáků je kladen důraz na diskusi ve skupině o daném tématu a na schopnost naslouchat druhým.


Přípravy poskytlo občanské sdružení Projekt Odyssea. Další přípravy a metodické materiály osobnostní a sociální výchovy naleznete volně ke stažení na www.odyssea.cz. Metodiky byly vytvořeny v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální výchovy do školních vzdělávacích programů základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií v Praze. Projekt je financován z rozpočtu Evropského sociálního fondu, hlavního města Prahy a České republiky.


PRVNÍ VYUČOVACÍ HODINA
Komunitní kruh (15 minut)

Pondělní první vyučovací hodinu vždy začíná třídní učitel v kruhu na koberci třídním rituálem, kdy se všichni držíme za ruce a postupným stiskem ruky si posíláme pozdrav pro celý začínající týden. Učitel je vždy laděn pozitivně, s náznakem toho, co nás tento týden čeká a jak se s tím vypořádáme (3 minuty). Následuje reflexe uplynulého týdne, kdy žáci postupně po kruhu odpovídají na otázky:

 • Co se ti podařilo, či nepodařilo a proč? (otázka se týká výkonu, či výsledků žáka)
 • S čím jste byli, či nebyli spokojeni? (otázka se týká vztahů na všech úrovních školy, tedy nejen žáků, ale i vyučujících i nepedagogických pracovníků školy)
 • Co a jak bys mohl udělat příště jinak? (zde platí zde zásada, že odpověď není povinná)
Oznámení tématu a cílů vyučování a jejich zápis na tabuli (2 minuty)

Po oznámení metod práce společně s žáky vyvozujeme dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí úkolu a naplnění oborových cílů. Dovednosti zapisuje učitel na tabuli (naslouchání, spolupráce, soustředění na práci, „půlmetrový hlas", zapojení všech členů skupiny...).

Podtrhává soustředění na práci a udržení pozornosti. Žáci vysvětlují, proč právě tento cíl je důležitý pro naplnění oborového cíle (5 minut).

Skupinová práce - metoda výroků (20 minut)

Každá skupina obdrží od učitele obálku, která obsahuje pro každého list se dvěma různými texty. Dále obsahuje sadu dvanácti lístků, na nichž jsou napsány různé výroky, vztahující se k textu (viz příloha). Úkolem žáků je rovnoměrně si lístky rozdělit. Jednotlivé výroky žáci postupně čtou a společně hledají řešení. Cílem práce je zjistit, ke kterému textu přiřadíme více platných výroků.

Diskuse ve skupině

Žáci se domlouvají na efektivní strategii, jak úkol zvládnout v časovém limitu, zopakovat a případně dovysvětlit kategorie ohebných slovních druhů.

Vlastní skupinová práce

Žáci společně řeší zadaný úkol, učitel je v roli pozorovatele, případného konzultanta či kouče.

Vyhodnocení úspěšnosti

Jakmile je skupina hotova, obdrží od učitele list se správným řešením a provede si sama zpětnou kontrolu a vyhodnotí úspěšnost, popřípadě se snaží zdůvodnit příčiny neúspěchu a naznačit možná řešení.

DRUHÁ VYUČOVACÍ HODINA

Číslovky (25 minut)

Připomenutí si práce z minulé hodiny:

 • Čím jsme se zabývali?
 • Který slovní druh byl ve výrocích nejméně zastoupen a proč?

Žáci připomínají, že číslovkami jsme se v opakování nezabývali detailně. Pokusíme se tuto situaci napravit.

Otázky na téma Číslovky

Každý žák obdrží list s otázkami, na něž samostatně písemně odpoví (8 minut). Cílem samostatné práce je uvědomit si vlastní povědomí o tomto slovním druhu. Po vypracování žáci navzájem konzultují své odpovědi ve skupině, hledají argumenty, které podpoří správnost jejich odpovědi, především ve chvíli, kdy v dílčích odpovědích nedochází ke shodě (5 minut).

Zápis informací na Flip chart (5 minut)

Učitel zapisuje na flip chart nejdůležitější informace o číslovkách, které postupně diktují zástupci jednotlivých skupin. Platí pravidlo, že stejné informace se neopakují. Ostatní skupiny kontrolují správnost předávaných a zapisovaných informací. V případě nesouhlasu s prezentovanou informací přinášejí argumenty podporující správnou odpověď.

Zápis do sešitu (5 minut)

Probíhá individuálně podle potřeb žáků. Každý si zapisuje tu část týkající se číslovek, kterou nemá dostatečně zažitou, procvičenou a bude potřeba se ji doučit. Pro žáky, kteří mají toto učivo zažité a upevněné a nedělají si zápis, je připraveno krátké opakování pravopisu formou doplňování y/i do textu. Ostatní žáci dostávají toto cvičení jako domácí úkol.

Reflexe oborových cílů (5 minut)

Žáci se přesouvají na koberec, sedí v kruhu v pracovních skupinách a hodnotí strategii, kterou zvolili při přiřazování výroků, úspěšnost řešení, své znalosti ohebných slovních druhů. Pojmenovávají dílčí neúspěchy a zamýšlejí se nad možnostmi zlepšení.

Reflexe cílů OSV (10 minut)

Žáci popisují, jak se jim ve skupinách pracovalo, co napomáhalo udržovat soustředění a pozornost při práci. Často napomáhal ten, kdo přijal roli hlídače tématu a vracel skupinu zpět k úkolu. Soustředění umožnilo skupině zvládnout práci v daném čase a podrobněji si vysvětlit problémy, na něž žáci při řešení narazili, např. vyjasňování si rozdílů mezi slovesnými vidy, hromadnými a pomnožnými podstatnými jmény apod. Žáci sami poznávají, že naplňování cílů OSV jim pomáhá při naplňování oborových cílů.

Škály

Žáci pomocí škály vyjadřují míru naplnění stanoveného cíle. Společně hledáme, co by ještě pomohlo jednotlivcům, aby soustředěnost a pozornost byla co největší.

Závěr

Poslední slovo učitele, zhodnocení a poděkování za odvedenou práci.

Doplňující informace k příspěvku

Metody vyučování
 • stručný chronologický přehled použitých metod (technik, aktivit)
 • nejvýše 3 řádky na metodu
 1. Komunitní kruh - pozdrav na tento týden, reflexe uplynulého týdne, co se mi podařilo/nepodařilo a proč, s čím jsem byl spokojen/nespokojen a proč, co mohu příště udělat jinak a jak.
 2. Oznámení oborového tématu a metod práce, společné vyvozování témat a cílů OSV a jejich zápis na tabuli.
 3. Výroky - rozdání obálek s texty a výroky, stručné připomenutí pravidel pro práci s výroky, vymezení času pro skupinovou práci.
 4. Diskuse ve skupinách o nejefektivnější strategii.
 5. Vlastní skupinová práce.
 6. Vyhodnocení úspěšnosti práce skupiny - učitel předá správné řešení a žáci ověřují správnost své práce.
 7. Dotazník ke slovnímu druhu číslovky - individuální práce, kontrola ve skupině, hledání argumentů na podporu správnosti odpovědí.
 8. Zápis na flip chart, téma číslovky - zástupci skupin postupně předávají odpovědi na otázky.
 9. Zápis do sešitu - každý žák si zapisuje pro sebe potřebné informace.
 10. Reflexe oborových cílů.
 11. Reflexe cílů OSV.
 12. Škály.
Základní reflektující otázky vztahující se k OSV cílům, které bych rád/a položil/a - číslováno podle hlavních cílů OSV popsaných výše
 1. Popište, jak se vám dařilo naplňovat soustředění a pozornost?
 2. Co vám bránilo v dostatečném soustředění?
 3. Co vám soustředění a pozornost přineslo?
 4. Jaký je význam soustředění při práci?
 5. Jak jste se při práci cítili?
 6. Co nebo kdo vám při udržování pozornosti pomáhal?
 7. Jakou jste zvolili strategii při zpracování výroků?
Jak budu zjišťovat (měřit) dosahování OSV cíle (metody evaluace)
 • Škála - každý žák se pokusí vyjádřit, do jaké míry se mu dařilo udržovat soustředění a pozornost
Závěrečná reflexe a evaluace uskutečněného vyučování
Co se mi osvědčilo během vyučování (co fungovalo, mělo úspěch, z čeho jsem měl/a radost) Kooperace mezi žáky ve skupinách, jejich nasazení při společném řešení úkolu
Škola ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka 958

Přílohy:

Texty
Otázky
Řešení
Číslovky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Texty a výroky (příloha), dotazník číslovky (příloha)