Odborný článek

Znečištění vody

13. 10. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Petra Šebešová
Spoluautoři
Mgr. Lucie Sovová
Sdružení TEREZA

Anotace

Článek představuje 2 vyučovací hodiny zaměřené na témata znečištění vody a znečištění ovzduší, které byly vytvořeny ve Sdružení TEREZA v rámci projektu Tři kroky k aktivnímu vyučování. Hodiny na sobě nejsou nijak závislé, každou lze použít samostatně.
ZNEČIŠTĚNÍ VODY

Cíle:
Žáci:

 • uvedou příklady látek obsažených v čistících prostředcích, které mají negativní dopad na životní prostředí;
 • uvedou do vztahu používání čistících prostředků a jejich dopad na vodní ekosystémy;
 • navrhnou lepší alternativy mycích prostředků, které používají doma.

1. Rychlí špióni (Aktivita 1, 10min.)

Na úvod můžete zařadit jednoduchou krátkou hru. Žáci se rozdělí do skupin (5 - 6 skupin) a postupně vysílají jednotlivé členy - špióny k učiteli. Ten špiónům z jednotlivých skupin řekne jedno slovo tak, aby ho zbytky skupin neslyšely. Úkolem špiónů je co nejrychleji dané slovo nakreslit či předvést pantomimicky tak, aby skupina slovo uhodla. Jakmile jedna skupina uhodne, běží další špióni ze všech skupin pro nové slovo. Počet kol je stejný jako počet členů ve skupinách (každý je jednou špiónem). Celou dobu udržujte svižné tempo. Po skončení se žáci zamyslí nad tím, jaké je asi čeká téma – pomůckou jsou slova, která předváděli.

Návrhy slov, které budou žáci hádat: myčka, řeka, čistička, prací prášek, ryba, řasy.

2. Různé strachy (Aktivita 2, 10 min.)

Rozdejte žákům pracovní listy (Příloha 1), se kterými budou pracovat po celou hodinu. Nechte jim zhruba 2 minuty na to, aby zapsali, čeho se bojí. Pár dobrovolníků pak může své „strachy“ přečíst a tyto odpovědi zapisujte na tabuli… Poté postupujte stejným způsobem u dalších dvou otázek: Čeho se může bát ryba? A čeho se bojí voda?

3. Vodní drama (Aktivita 3, 15 min.)

Každému dejte jeden obrázek ze sady obrázků následujících výrobků: dezinfekční čistící prostředky, hormonální antikoncepce, prášky do myčky (Příloha 4). Úkolem žáků je rozdělit se do skupin tak, aby jejich výrobky sloužily stejnému účelu. Vzniklé skupiny se rozdělí ještě na polovinu, výsledné skupiny by neměly mít více jak 5 členů.

Mezitím rozmístěte po třídě rozstříhané indicie (Příloha 3), což jsou věty popisující obecně vztahy mezi člověkem a vodním ekosystémem. Vždy 4 indicie patří k textu určenému ke čtení s předvídáním. Každou sadu vytiskněte na jinak barevný papír, aby žáci věděli, která barva patří jim (barvu pro jejich skupinu jim sdělte podle toho, jaký měli obrázek -prášky do myčky, hormonální antikoncepce, dezinfekční čistící prostředky).

Do skupin rozdejte obálky s barevnými texty (Příloha 2), do každé skupiny 3 obálky s rozstříhanými texty v tolika exemplářích, kolik je členů skupiny. Každá skupina dostane ty texty, které popisují jejich výrobek. Poté vysvětlete princip čtení s předvídáním. Celá skupina se nejprve na základě obrázku, s jehož pomocí se dělila do skupin, a tématu hodiny (znečištění vody) pokusí předvídat, o čem bude následující text, a návrh si zapíše do pracovního listu. Poté otevře obálku číslo 1 a každý si text přečte. Prodiskutují, jak se trefili se svou předpovědí, a zkusí odhadnout další pokračování. K tomu jim mohou pomoci indicie – žáci nejprve své indicie najdou a sesbírají, pak si společně všechny indicie přečtou a zvolí tu, která se dle nich vztahuje k pokračování, už ji pak vícekrát nepoužijí (je třeba zdůraznit, aby se snažili skutečně odpovědět na otázku pouze jedné z indicií). Svůj odhad opět zapíší a otevřou obálku číslo 2. Stejným způsobem pokračují, až přečtou celý text. Měla by jim zbýt jedna indicie, která končí otázkou. Žáci se snaží zamyslet nad tím, jak by oni sami mohli daný problém zlepšit.

Je-li dostatek času, může skupina vymyslet antireklamní slogan, shrnující obsah textu. Není-li dostatek času, skupiny postupně stručně představí (max. 3 větami) obsah textu. Dvě skupiny, které měly stejný text, na sebe naváží (jedna řekne začátek, druhá konec). Žáci by neměli zapomenout popsat i své návrhy na zlepšení.

Poté nechte žáky krátce zhodnotit, jak se jim dařilo čtení s předvídáním a práce ve skupině. Ptejte se:

 • Jak se vám dařilo odhadnout, co bude následovat?
 • Jak podrobně jste se snažili následující dění předvídat?
 • Co v textu vám k úspěšnému odhadu pomohlo (řekněte konkrétně na příkladu)?
 • Jak jste využili indicie?
 • Napadá vás nějaký postup pro čtení s předvídáním, který byste příště zvolili, aby byly vaše odhady přesnější?
 • Co vám na tomto způsobu práce s textem připadalo nejtěžší?
 • Jak jste spokojeni s prací své skupiny?
 • Zapojili jste se všichni do skupinové práce? Pokud ne, co vám v tom bránilo?
 • Diskutovali jste ve skupině a snažili jste se najít shodu?
 • Co vám na skupinové práci připadalo nejužitečnější? apod.

Můžete zvolit i písemnou formu reflexe (doporučujeme jen k jedné z oblastí) – vybrané či své vlastní otázky sestavte do krátkého dotazníku.

4. Co k sobě patří? (Aktivita 4)

Každý sám pracuje na posledním úkolu ve svém pracovním listu. Na obrázcích jsou výrobky a důsledky znečištění. Žáci mají vytvořit správné dvojice – výrobek/důsledek a popsat tuto spojitost. Dále si žáci zvolí jeden z výrobků a zakreslí si schéma toho, jak se látky v daném prostředku podílí na znečištění vody.

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

Cíle:
Žáci:

 • popíší, jaké znečišťující látky se dostávají do ovzduší na základě dopravy;
 • vyvodí, jaké dopady mají znečišťující látky na ŽP a zdraví člověka;
 • vyhledávají informace v textu, v grafech i tabulkách;
 • navrhují, jak mohou sami přispět k řešení problému.

1. Znečištěné ovzduší (Aktivita 1, 10 min.)

Položte žákům otázku: Co si představíte, když se řekne „znečištění ovzduší“? Každý žák si může nejprve zapsat své asociace do sešitu. Poté nechte žáky říkat nápady nahlas a bez komentářů je zapisujte na tabuli. Poté zápis okomentujte slovy: Jedním z největších znečišťovatelů jsou automobily. V této hodině se budeme zabývat znečištěním, které produkují automobily.

2. Kvíz (Aktivita 2, 10 min.)

Každý žák si vylosuje barevný žeton, tj. malý čtvereček barevného papíru (4 barvy). Žáci se mají bez mluvení a bez toho, aby žeton někomu ukazovali, rozdělit do stejnobarevných skupin. Poté, co se rozdělí, oznamte žákům: Automobilová doprava tvoří velký problém našeho města. Jste pracovníci ministerstva životního prostředí, kteří mají vyzkoumat negativní dopad výfukových plynů z aut na život člověka a zároveň máte vymyslet možné alternativy k automobilové dopravě. Každé barvě bude přidělena jedna chemická látka nebo aspekt znečištění automobilů, kterou bude skupina zkoumat (oxid uhličitý, oxidy dusíku, hluk, prachové částice).

Potom skupiny získávají informace na kartičkách prostřednictvím následující hry. Během toho, co se žáci rozdělují dle žetonů do skupin, rozmístěte do zhruba čtvercového tvaru rozstříhané (a případně zalaminované) kartičky s informacemi o jednotlivých látkách (Příloha 6), rubem nahoru. Do skupin rozdejte ještě více žetonů příslušné barvy. Skupinky žáků „zabírají“ kartičky tím, že na ni položí žeton. Před záborem kartičky ale musí správně zodpovědět jednoduchou otázku. Pokud ji zodpoví, mají právo položit žeton na vybranou kartu.

Klaďte postupně dokola jednotlivým skupinám kvízové otázky (Příloha 5). Pokud skupina nezná správnou odpověď, může odpovědět sousední skupina. Když jsou zabrány všechny karty, tak si je žáci vezmou k sobě a zjišťují, které kartičky popisují jim přidělenou znečišťující látku a které ne. Dalším úkolem skupin bude získat svoje ostatní kartičky tak, že si je musí vzájemně vyměnit s ostatními skupinami (případně se s nimi mohou dohodnout nějak jinak).

3. Co se valí z výfuku (Aktivita 4, 15 min.)

Když mají všechny skupiny svoje informace (každá skupina by měla mít 5 kartiček), zpracují je dle pracovního listu (Příloha 7). Poté si vždy dvě skupiny vymění své pracovní listy. Úkolem skupiny je čitelně zapsat nově získané nejdůležitější informace z pracovního listu na lepicí lísteček (ideální je, aby lepicí lístečky byly ve stejných barvách jako žetony skupin, aby bylo jasné, která barva odpovídá které látce).

Na tabuli či na papír předem nakreslete schematický obrázek či jednoduchou myšlenkovou mapu, která znázorňuje auto s bublinami výfukových plynů. Do každé bubliny zapište jednu otázku, žáci do nich pak budou umisťovat své poznatky a odpovědi zapsané na lepicích papírcích.

Návrhy otázek:

 • Jaké látky obsahuje výfukový plyn?
 • Jaké vlastnosti mají jednotlivé látky?
 • Jaký vliv mají na životní prostředí?
 • Co způsobují člověku?

Nechte žáky vždy nahlas přečíst odpověď či informaci, kterou do obrázku umisťují, ostatní žáci mohou klást doplňující otázky.

Pokud zbude čas, mohou žáci vymýšlet, jak podpořit alternativy automobilové dopravy a jak omezit dopravu ve městě.

4. Barevné informace (Aktivita 3, 10 min.)

Každá skupina dostane opět barevné žetony, se kterými zabírala ve čtvercové síti svoje kartičky. Každý umístí jeden (případně více) žetonů na jednu informaci, která ho nejvíc překvapila, zarazila, zaujala, případně se kterou nesouhlasí. Žetony žáci umisťují do schematického obrázku či na pracovní listy. V kolečku se každý vyjádří, kam žeton umístil a proč.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
zip
1.95 MB
Archiv
Příloha 1
zip
421.88 kB
Archiv
Příloha 2
zip
53.71 kB
Archiv
Příloha 3
pdf
71.29 kB
PDF
Příloha 4
pdf
18.55 kB
PDF
Příloha 5
pdf
565.43 kB
PDF
Příloha 6
zip
382.81 kB
Archiv
Příloha 7

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Petra Šebešová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Fotografie, pastelky, tempery, štětce, noviny, papíry, lepidlo, nůžky, barvné látky, předměty, obrázky