Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > CLIL: Slovní úlohy z praxe
Odborný článek

CLIL: Slovní úlohy z praxe

Anotace

Jak žákům zprostředkovat užitečnost matematiky pro jejich praktický život? Je možné aktivizovat žáky k pěstování důvěry ve vlastní schopnosti i soustavné sebekontrole prostřednictvím matematiky a anglického jazyka? CLIL výukový plán nutí žáky užít logickou úvahu a hledat různé metody řešení z reálného života. Je součástí seriálu CLIL v praxi a najdete ho v online publikaci Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně ZŠ na http://clil.nuv.cz.

Slovní úlohy z praxe

Vzdělávací obsah: matematika
Jazyk: anglický
Názvy prac. listů: The movie (1), Solving problems from real life (2), The presentation (3)
Min. jazyková úroveň žáků: A1
Ročník: 7. – 8.
Časová dotace: 3 vyučovací hodiny
Rozvíjené klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů, pracovní

1. hodina

Worksheet 1: The Movie

1. Motivační fáze hodiny: cca 5 min, U–Ž

Watch a short clip of the movie. Have you ever seen this movie?

http://www.math.harvard.edu/~knill/mathmovies/swf/payitforward.html

Učitel tak vhodně navodí příjemnou atmosféru, motivuje žáky.

2. The Movie: cca 10 min, interakce U–Ž, Ž

Učitel: Watch it again and write down: A) How many people are speaking in this clip?
B) How do they look like? Describe them.

Vyučující vyzve několik dvojic k přečtení odpovědí. Před hodnocením pustí klip ještě jednou. Žáci tak mají možnost si odpovědi opravit či doplnit. Neznámou slovní zásobu vypisuje na tabuli (potřebná slovní zásoba by měla pro žáky být již známá).

Poznámka: Klip je možné pustit 2×, pokud někteří žáci nestihli zapsat odpovědi. Učitel nechá žáky použít i velmi jednoduchou slovní zásobu. Cílem je, aby žáci získali a posilovali sebedůvěru ve své schopnosti a tak byli motivováni k dalším úkolům.

3. Guessing the film title: cca 5 min, interakce Ž–Ž

Watch the clip again (the subtitles below can help you). Can you guess the title?

Učitel nechá chvilku žáky ve dvojici diskutovat. Někteří žáci film znají v ČJ pod názvem „Pošli to dál“. Zazní-li název „Pošli to dál“, učitel se zeptá na anglický překlad. Nepřijdou-li žáci na název nebo anglický překlad názvu „Pošli to dál“, vyzve je k nahlédnutí titulků s tím, že zde najdou odpověď.

4. Film script: cca 13 min, interakce Ž–Ž, U–Ž

What do you think the movie is about? Tell it to your partner next to you. You can speak in Czech.

Učitel vyzve dvojice žáků k odpovědi. Nehodnotí jejich odpovědi. Rozdá do dvojice text se stručným obsahem filmu v anglickém jazyce (níže). Text má dvě úrovně: A, B. Úroveň B je bez překladu vybraných slovíček (žáci je znají nebo vyhledají ve slovníku), úroveň A je s překladem obtížnějších slovíček. Před společnou kontrolou vyučující nejprve vyzve žáka k přečtení anglického textu, špatně vyslovená slovíčka píše na tabuli. Následně se žáky výslovnost obtížnějších slovíček procvičí. Společná kontrola v ČJ. Žáci si svoji odpověď buď potvrdí, nebo ji naleznou v textu. Vyučující dá žákům možnost si vybrat verzí A či B.

PAY IT FORWARD A) 

When 11 ½-year-old Trevor begins the seventh grade in Las Vegas, Nevada, his social studies teacher Eugene Simonet gives his class an assignment (úkol) to devise (vymyslet, navrhnout) and implement a plan that will change the world for the better. Trevor´s plan is a charitable pyramid scheme (mathematical tree), based on (založeno na) good deeds (činy) rather than profit. He calls his plan ‘Pay it forward’. It means (znamená), the recipient (příjemce) of a favor (laskavost) does a favor for three people asking each of them to ‘pay it forward’ by doing favors for three other people, and so on. His first good deed is to help a homeless man, Jerry. He can live in his garage. Jerry ‘pays the favor forward’ for Trevor´s mother. He will repair her car …

You can find out more about the movie on the internet.

PAY IT FORWARD B)

When 11 ½-year-old Trevor begins the seventh grade in Las Vegas, Nevada, his social studies teacher Eugene Simonet gives his class an assignment to devise and implement a plan that will change the world for the better. Trevor´s plan is a charitable pyramid scheme, based on good deeds rather than profit. He calls his plan ‘Pay it forward’. It means, the recipient of a favor does a favor for three people asking each of them to ‘pay it forward’ by doing favors for three other people, and so on. His first good deed is to help a homeless man, Jerry. He can live in his garage. Jerry ‘pays the favor forward’ for Trevor´s mother. He will repair her car …

You can find out more information about the movie on the internet.

5.-8. Questioning and drawing: cca 20 min, U–Ž

a) Write down the place where the small boy was. What was he doing there?
Několik dvojic vyzve učitel k odpovědi, pokud zazní několik nesprávných odpovědí (aniž by hodnotil odpovědi nahlas), pustí klip znovu. Žáci si sami ověří odpověď.

b) What is the reason we are watching this clip now?
Učitel vyzve žáky k zamyšlení nad odpovědí.

c) Sketch (draw) the mathematical problem from the clip.
Pokud si žáci nemohou vzpomenout, pustí učitel klip znovu nebo vyzve žáky k přečtení titulků. Následně vyzve žáky k vysvětlení náčrtku v ČJ.

d) How many people can the boy help to? Explain the answer to your partner.
Učitel po chvíli vyzve jednu dvojici k odpovědi a k vysvětlení řešení na tabuli.

2. hodina

Worksheet 2: Solving the problem from the real life

1. Sketch: cca 5 min, U–Ž, Ž–Ž

Now look at this sketch. How many people the boy can help to?
Učitel na tabuli připraví náčrtek z pracovního listu (pokud je k dispozici interactive board, má již připraveno). Pro společnou opravu vyzve jednu dvojici k odpovědi a k vysvětlení řešení na tabuli. Žáci mohou pracovat stále ve dvojici.

2. Mathematical tree: cca 10 min, U–Ž, Ž–Ž

We call this method the mathematical tree. You have already known it since primary school. There are more ways to solve this problem, without the pictures. Do you know about some of them? Work with your partner, you can use the calculator.
Učitel dá žákům prostor a nechá žáky přijít na řešení. Monitoruje žáky a všímá si jejich různých metod řešení. Při společné kontrole vyzve několik žáků k tabuli k vysvětlení jejich způsobu řešení.
Učitel rozdělí žáky do skupin (cca 5 žáků / 1 skupina). Žáci do skupiny přicházejí s pracovním listem a psacími potřebami. Je na vyučujícím, jakým způsobem žáky do skupin rozdělí (dle časových možností).

3. Solving the problem: cca 15 min, Ž–Ž

Solve this mathematical problem. Use any method for your answer.
Učitel monitoruje skupiny žáků, pomůže, je-li potřeba. Nechá žáky řešit slovní úlohu za použití jakékoliv metody a kalkulačky.

4. Presentation work: cca 15 min, Ž–Ž

Prepare the presentation of your solution for others. Make a poster, perform the drama, draw the pictures…
Učitel monitoruje žáky, nabídne jim flip. papíry, fixy, nůžky, barevné papíry, čtvrtky, lepidla…

3. hodina

Worksheet 3: Presentation

Jednotlivé skupiny prezentují řešení slovní úlohy. Učitel vyzve žáky k sebehodnocení, spolužáky k vyjádření svého názoru na výkon spolužáků (ústně). Sám rozhodne, zda budou výstupy skupin hodnotit jednotlivci, či skupiny. Nakonec vyjádří své slovní hodnocení.

HODNOCENÍ

Je možné si v průběhu těchto 3 hodin dělat následující poznámky u jednotlivých žáků:

 1. ažákova motivace/zájem o téma
 2. jak aktivně se zapojoval/a při práci ve skupině
 3. jak vypracovával/a úlohy/úkoly
 4. jak často odpovídal/a na výzvy/otázky učitele
 5. jestli jeho průběžná činnost byla srovnatelná s výsledným produktem

V poslední hodině je možné sledovat různá kritéria jazykového projevu i prezentační dovednosti při prezentování řešení. Je vhodné rozhodnut se, zda-li dávat známku za aktivitu v průběhu/za výsledný produkt nebo obojí či neznámkovat vůbec.

ŘEŠENÍ

Worksheet 1

2. 4 people: a young man, a young woman, a boy, a man (teacher).
a man: he is slim, tall, he´s got short brown hair, he is wearing a black T-shirt with a deer on it.
a woman: she looks very tired, she´s got long blond hair, she is wearing a dressing gown.
a small boy: he is small, he´s got short, brown hair, he´s wearing a white T-shirt.
a man (teacher): he´s got short brown hair, he´s wearing glasses, a white shirt, a tie and grey trousers.

3. The movie title: ‘Pay it forward’

5. He was in the classroom. He was drawing on the board.

6. There is a mathematical problem from the real life.

8. 39 people

Worksheet 2

 1. The boy can help to 120 people.
 2. Matematický strom: nakreslí graf a spočítají všechny osoby
  - početně: matematické operace v oboru přirozených čísel (3 + 3 . 3 + 3 . 3 . 3 + 3 . 3 . 3 . 3)
  - početně: užití mocnin s přirozeným mocnitelem (31 + 32 + 33 + 34)
 3. There are 10,992 legs on the school bus (česky 10 992).

NÁVRH ROZŠÍŘENÍ

Think about a similar problem from the real life. Write it down for another group. Učitel monitoruje skupiny, zasahuje pouze v případě, že obsah slovní úlohy není přiměřený úrovni žáků.
Solve another group’s problem as a homework. Učitel vyzve žáky k výměně pracovního listu 3 se zadáním slovní úlohy. Následující hodinu úkol vybere a ohodnotí.

Poznámka k pracovním listům: Každý žák obdrží pracovní list s úkoly. Úkoly zadává vyučující ústně, je ale dobré, když žáci vidí úkol i v psané podobě.

CITACE

[cit. 2012-11-18]. Dostupné pod licencí PDClipart na WWW:

school bus http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=51

cat http://www.pdclipart.org/displayimage.php?album=search&cat=0&pos=55

grafy: obrázek autora

http://clil.nuv.cz

 

Literatura a použité zdroje

[1] – BALL, Phil; TEJKALOVÁ, Lenka; ŠMÍDOVÁ, Tereza. et al. Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 2012. [cit. 2014-3-11]. Dostupný z WWW: [http://clil.nuv.cz/index.html#].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
24.41 kB
Dokument
Metodický popis - Slovní úlohy z praxe
doc
137.7 kB
Dokument
Pracovní list - Slovní úlohy z praxe
pdf
265.63 kB
PDF
Pracovní list - Slovní úlohy z praxe

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Eva Seidlová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Seberegulace a sebeorganizace