Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Centra aktivit: Cestovní kancelář
Odborný článek

Centra aktivit: Cestovní kancelář

23. 4. 2014 Základní vzdělávání
Autor
Učitelé škol zapojených v projektu

Anotace

Učitel v roli ředitele cestovní kanceláře hledá své nové delegáty – zaměstnance. Budoucí delegáti - žáci si zvolí cizí zemi, o které si vyhledají základní informace (jazyk, poloha, rozloha, vlajka, počet obyvatel), turisticky zajímavé oblasti atd. Cílem projektu je vytvořit natolik poutavé vyprávění o dané zemi, aby zaujalo ředitele (učitel + žáci) a získali tak práci jako noví delegáti cestovní kanceláře.
Doporučený ročník / počet zapojených žáků: 2. ročník / až 30 žáků
Doporučený počet zapojených učitelů: třídní učitel, asistenti dle počtu skupin (žáci z 9. ročníků), rodilý mluvčí
Časový rozsah: 5 vyučovacích hodin

Průběh a vyhodnocení

S dostatečným časovým předstihem informujeme žáky o obsahu projektového dne. Jednotlivé skupiny si vylosují evropské země a začínají „sbírat“ potřebné materiály (fotografie, obrázky, katalogy CK, encyklopedie, cestopisné knihy – průvodci, informace z internetu, zážitky z vlastních dovolených atd.).

1. časový blok (3 vyuč. hodiny a přestávky):

Rozmístění do skupin (žáci se rozmístí do pedagogem určených center aktivit – pracovních skupin). Přidělení asistentů z 9. ročníku (každému centru aktivity bude přidělen jeden asistent z 9. ročníku). 

Každému centru aktivit je přidělen arch papíru. Žáci mají připraveny psací potřeby, pastelky, fixy, lepidla, nůžky a nasbírané materiály z domova (obrázky, fotografie, katalogy CK, informace z internetu, průvodců, encyklopedie atd.).

Rozdání osnov[1] do každého centra aktivit.

Následuje práce v jednotlivých centrech aktivit. Žáci si nejprve roztřídí nasbíraný materiál a daný stát zpracovávají podle přiložené osnovy. Poté následuje krátký nácvik prezentace (žáci si zvolí mluvčího nebo se domluví na střídání atd.).

Asistent z 9. ročníku je při práci na projektu nápomocen (stejně tak i rodilý mluvčí, pokud je ve škole k dispozici).

2. časový blok (2 vyuč. hodiny a přestávka):

Vlastní prezentace jednotlivých evropských států. Ostatní žáci jsou v roli ředitele CK. Poslouchají, případně si dělají poznámky (co bylo pěkné a co by zlepšili).

Na závěr proběhne celkové vyhodnocení, vyhlášení nových „delegátů CK“ (slavnostní jmenování). Projekt uzavírá pochvala za odvedenou práci (výstava vytvořených prací ve škole).


[1] Všechny pracovní listy naleznete ke stažení na stránkách projektu.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Učitelé škol zapojených v projektu

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice
 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Objevujeme Evropu a svět

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Přílohy - viz http://old.zslesni.cz/prurezova_temata_vystupy.php Doporučené pomůcky: nůžky, lepidla, velké archy papíru, barevné papíry, fixy, voskovky, psací potřeby, globus, zeměpisné mapy střední Evropy