Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Centra aktivit: Cestovní kancelář
Odborný článek

Centra aktivit: Cestovní kancelář

23. 4. 2014 Základní vzdělávání
Autor
Učitelé škol zapojených v projektu

Anotace

Učitel v roli ředitele cestovní kanceláře hledá své nové delegáty – zaměstnance. Budoucí delegáti - žáci si zvolí cizí zemi, o které si vyhledají základní informace (jazyk, poloha, rozloha, vlajka, počet obyvatel), turisticky zajímavé oblasti atd. Cílem projektu je vytvořit natolik poutavé vyprávění o dané zemi, aby zaujalo ředitele (učitel + žáci) a získali tak práci jako noví delegáti cestovní kanceláře.

Cíl

Žáci naleznou a svými slovy řeknou společné znaky a odlišnosti mezi zmíněnými národy.

Žáci vypíší základní informace o evropských státech umíněných v tomto projektu a svými slovy o těchto zemích vyprávějí.

Doporučený ročník / počet zapojených žáků: 2. ročník / až 30 žáků
Doporučený počet zapojených učitelů: třídní učitel, asistenti dle počtu skupin (žáci z 9. ročníků), rodilý mluvčí
Časový rozsah: 5 vyučovacích hodin

Průběh a vyhodnocení

S dostatečným časovým předstihem informujeme žáky o obsahu projektového dne. Jednotlivé skupiny si vylosují evropské země a začínají „sbírat“ potřebné materiály (fotografie, obrázky, katalogy CK, encyklopedie, cestopisné knihy – průvodci, informace z internetu, zážitky z vlastních dovolených atd.).

1. časový blok (3 vyuč. hodiny a přestávky):

Rozmístění do skupin (žáci se rozmístí do pedagogem určených center aktivit – pracovních skupin). Přidělení asistentů z 9. ročníku (každému centru aktivity bude přidělen jeden asistent z 9. ročníku). 

Každému centru aktivit je přidělen arch papíru. Žáci mají připraveny psací potřeby, pastelky, fixy, lepidla, nůžky a nasbírané materiály z domova (obrázky, fotografie, katalogy CK, informace z internetu, průvodců, encyklopedie atd.).

Rozdání osnov[1] do každého centra aktivit.

Následuje práce v jednotlivých centrech aktivit. Žáci si nejprve roztřídí nasbíraný materiál a daný stát zpracovávají podle přiložené osnovy. Poté následuje krátký nácvik prezentace (žáci si zvolí mluvčího nebo se domluví na střídání atd.).

Asistent z 9. ročníku je při práci na projektu nápomocen (stejně tak i rodilý mluvčí, pokud je ve škole k dispozici).

2. časový blok (2 vyuč. hodiny a přestávka):

Vlastní prezentace jednotlivých evropských států. Ostatní žáci jsou v roli ředitele CK. Poslouchají, případně si dělají poznámky (co bylo pěkné a co by zlepšili).

Na závěr proběhne celkové vyhodnocení, vyhlášení nových „delegátů CK“ (slavnostní jmenování). Projekt uzavírá pochvala za odvedenou práci (výstava vytvořených prací ve škole).


[1] Všechny pracovní listy naleznete ke stažení na stránkách projektu.

Reflexe

 • možnost zapojení rod. mluvčí
 • prezentace před rodiči či před spolužáky z jiných tříd
 • projekt je vhodné uskutečnit u příležitosti Evropského dne jazyků (26.9.)

Informační zdroje

Dětský ilustrovaný atlas České republiky, Fragment, Praha 2008.

Encyklopedie Zeměpis světa, Praha, Columbus 1994.

Obrazový Atlas světa, Praha, Slovart 1994.

ŠKŇOUŘIL, E., Hlavní města Evropy, Praha, Albatros 1998.

Obrázkový atlas světa, Praha, Mladá Fronta 2009.


Ukázka pochází ze sborníku metodických námětů Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit, který vznikl jako výstup z projektu Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů.
Webová podpora:  http://www.zslesni.cz/projekty.html


Doporučujeme z Metodického portálu:

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Učitelé škol zapojených v projektu

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice
 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Objevujeme Evropu a svět

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Přílohy - viz http://old.zslesni.cz/prurezova_temata_vystupy.php Doporučené pomůcky: nůžky, lepidla, velké archy papíru, barevné papíry, fixy, voskovky, psací potřeby, globus, zeměpisné mapy střední Evropy