Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > CLIL: La personnalité – le tempérament
Odborný článek

CLIL: La personnalité – le tempérament

6. 2. 2014 Základní vzdělávání
Autor
Eliška Navrátilová

Anotace

V pořadí čtvrtý výukový plán seriálu CLIL v praxi přináší integraci z průřezového tématu Osobnostní a sociální výchovy s francouzštinou.

Vzdělávací obsah: Osobnostní a sociální výchova – My ve světě
Jazyk: francouzský
Název prac. listu: La personnalité – le tempérament
Min. jazyková úroveň žáků: A1
Pilotováno v ročníku: 6.
Časová dotace: 4 vyučovací hodiny
Rozvíjené klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů, občanské

Metodický postup

1. hodina

Formy: práce ve dvojicích (případně ve skupině) Ž–Ž, individuální práce Ž, frontální výuka, interakce U–Ž
Pracovní pomůcky: psací potřeby, nůžky, lepidlo
Časová dotace: 45 minut
Pracovní list: cvičení 1, 2

Motivace: cca 5 min, interakce U–Ž

Učitel položí ve FJ otázku Jací jsou vaši kamarádi? Jsou všichni stejní, nebo rozdílní? Řekněte, jaký mají charakter, vlastnosti. Každý žák musí říct ve FJ jednu vlastnost pozitivní a jednu negativní.

On je…
Ona je…

Temperament: cca 10 min, interakce U–Ž

Učitel sepíše vlastnosti ve FJ na tabuli a rozřadí je podle temperamentů, případně některé „klíčové vlastnosti“ dopíše (ty, které odpovídají 4 typům osobnosti). Poté ukáže obrázek (obr. 1) se 4 temperamenty. Nechá žáky uhádnout pomocí hry šibenice názvy těchto 4 osobnostních typů ve FJ. Vždy ukáže obrázek a žáci hádají, o koho se jedná.

Temperament v praxi: cca 5 min, interakce U–Ž

Učitel sehraje (v lepším případě žáci) v ČJ v krátkých scénkách 4 typy osobností, přičemž třída bude hádat 4 situace, kdy přijde žák domů a oznamuje rodičům, že dostal pětku.

a. Sangvinik hledá aktivně řešení.
b. Cholerik se rozzuří.
c. Flegmatik zůstane v klidu.
d. Melancholik si posteskne, že jeho dítě nic neumí.

Definice temperamentu: cca 5 min, interakce U–Ž

Učitel rozdá pracovní listy a žáci v prvním cvičení určí, co je podle nich slovo „temperament“, čeho se týká.

Vlastnosti temperamentu cca 15 min, interakce Ž–Ž

Učitel rozdá žákům do lavice papír na rozstříhání s různými vlastnostmi (nestálý, klidný, naštvaný, smutný, depresivní – ve FJ), které budou přiřazovat. Zkontrolují si nejdříve ve dvojicích. Potom zkontrolují společně s vyučujícím a nalepí do kruhu v pracovním listě.

Zpětná vazba: cca 5 min, interakce Ž–Ž

Žáci se rozdělí na dvě soutěžní skupiny. Učitel jmenuje ve FJ různé vlastnosti a žáci hádají, o koho se jedná. Ten, kdo získá více bodů, vyhrává.

 

2. hodina

Formy: práce ve dvojicích, individuální práce, frontální výuka, interakce U–Ž
Pracovní pomůcky: psací potřeby, nůžky, lepidlo
Časová dotace: 45 minut
Pracovní list: cvičení 3, 4, 5, 6

Motivace: cca 5 min, interakce U–Ž

Učitel ukáže žákům obrázek 4 osobností (obr. 2, obr. 3) a žáci ve FJ hádají, o který temperament se jedná. Zároveň učitel se třídou zopakuje typické vlastnosti. Učitel se zeptá ve FJ, kdo je např. cholerik, kdo sangvinik, kdo melancholik a kdo flegmatik.

Symboly temperamentů – barvy: cca 5 min, interakce U–Ž

Ve francouzštině učitel vysvětlí, že každá osobnost má nějakou barvu. Žáci nejdříve jmenují 4 barvy, které najdou v tabulce ve cvičení A3. Potom postupně vykreslí správnou barvu (např. kolečko „jaune“ vymalují žlutou barvou). Hádají ve francouzštině, ke komu se jaká hodí barva. Následuje společná kontrola s učitelem.

Symboly temperamentů – elementy: cca 10 min, interakce U–Ž

Učitel vysvětlí ve francouzštině, že každá osobnost má i svůj element. Zeptá se, co například znamená „la terre“ – ukáže zemi. Co znamená „del´eau“ – ukáže vodu (obr. 4, 5, 6, 7). Když žáci porozumějí všem elementům, pokusí se správně přiřadit. Poté společně s učitelem zkontrolují. Nakonec se spolužáky společně uzavřou, z jakého důvodu jsou jisté elementy přiřazeny k určitým temperamentům. Naleznou souvislosti elementů a temperamentů.

Shrnutí do tabulky: cca 8 min, interakce Ž–Ž, U–Ž

Žáci vyplní tabulku A4. Nakonec jim učitel rozdá emotikony (smajlíky) na rozstříhání. Žáci je nejdříve přiřadí, srovnají ve dvojici a potom nalepí do tabulky.

Spojení obrázku a temperamentu: cca 2 min, interakce U–Ž

Žáci ve cvičení A5 správně spojí obrázek s napsanými typy temperamentů. Zdůvodní, proč spojili dané obrázky s temperamentem.

Hádání: cca 10 min, interakce Ž–Ž

Každý žák napíše do první kolonky temperament, který bude představovat. Dopíše 3 typické vlastnosti. Zakryje si temperament, který představuje. Potom se zeptá spolužáka např.: Es-tu actif? Spolužák odpoví např.: Non, je ne suis pas actif. Nenapíše si do kolonky nic. Poté se zeptá jeho spolužák: Tu es dominant? Když má žák ve vlastnostech „dominant“, odpoví: Oui, je suis dominant. Žák si tedy napíše do druhé kolonky,,dominant“. Až uhádne všechny tři vlastnosti, může hádat osobnost. Ten, který objeví jako první 3 vlastnosti druhého člověka a potom i temperament, vyhrává. Hra se dá hrát i ve trojici.

Shrnutí a zadání domácího úkolu: cca 5 min, interakce U–Ž

Shrnutí hodiny a zadání domácího úkolu – cvičení A7 – přiřadťe vlastnosti k různým národnostem, nemusí být nutně temperamentem (napsat 1 vlastnost) – např. sympatický, nesympatický, milý, laskavý, uzavřený apod. Nakonec na tabuli učitel napíše  koncovky pro množné číslo u přídavných jmen pro zopakování.

 

3. hodina

Formy: práce ve dvojicích, skupinová práce, individuální práce, frontální výuka, interakce U–Ž
Pracovní pomůcky: psací potřeby, pastelky
Časová dotace: 45 minut
Pracovní list: cvičení 7, 8

Motivace: cca 5 min, interakce U–Ž

Učitel se zeptá ve francouzštině na charakter rodičů (případně vybraných vyučujících) i žáků samotných.

Kontrola domácího úkolu: cca 5 min, interakce Ž–Ž

Kontrola domácího úkolu (žáci měli donést jedno přídavné jméno k vybraným národnostem). Žáci ve dvojicích a poté ve čtveřicích porovnají své výsledky za pomocí otázky ils sont comment?. Poté odpoví ils sont …… . Když se shodnou, dopíšou další přídavné jméno do svého listu.

Temperament národností: cca 10 min, interakce U–Ž

Učitel napíše na tabuli všechny vlastnosti národností, které žáci jmenují. Zeptá se jich, proč mají z určitých lidí takový dojem, jaký mají (např. Afričani – optimisté, Angličané – hodní, sympatičtí).

Rozložení temperamentů v osobnosti: cca 15 min, interakce Ž–Ž

Na začátku aktivity zopakuje učitel se žáky, jakou barvu má každý charakter – ve francouzštině. Každý žák nakreslí do cvičení A8 svoji zmenšenou ruku a zmenšenou ruku svého spolužáka. Učitel vysvětlí, že neexistuje čistý typ temperamentu, ale že se každá osobnost skládá z různých temperamentů. Nakreslené ruce žáci vymalují podle toho, kolik si myslí, že v sobě mají daného typu. Poté vykreslí ruku spolužáka stejným způsobem. Když mají oba ruce vykreslené, porovnají je.

Výstava rukou: cca 10 min, interakce Ž–Ž

Třída připraví minivýstavu z rukou. Všichni budou moci vidět práce ostatních a zhodnotit, zda souhlasí, nebo nesouhlasí s výsledky. Za domácí úkol si vypíšou české ekvivalenty do slovníčku.

 

4. hodina

Formy: práce ve dvojicích, skupinová práce, individuální práce, frontální výuka, interakce U–Ž
Časová dotace: 45 minut
Pracovní list: 9, 10, 11

Motivace: cca 10 min, interakce U–Ž

Učitel se zeptá žáků, které osobnosti jsou podle nich „nejlepší“. Hlasují, kdo preferuje kterou osobnost. Nakonec učitel řekne, ať si žáci otevřou pracovní list. Zjistí, že každá osobnost má své kladné i záporné stránky.

Výhody a nevýhody temperamentů – text: cca 10 min, individuální práce, interakce Ž–Ž

Každý žák dostane přidělený jeden temperament, který si důkladně přečte a vyplní Mots-clés pod textem. Potom žáci vytvoří skupinky, ve kterých budou zastoupeny všechny temperamenty. Každý žák představí svůj temperament a ostatní ve skupince dopíší do klíčových slov ve francouzštině. Učitel napíše řešení na tabuli.

Tabulka: cca 10 min, individuální práce, interakce U–Ž

Žáci individuálně doplní tabulku A10. Ve dvojicích si ji žáci nejdříve zkontrolují. Potom zkontrolují společně s učitelem.

Rýmy: cca 10 min, interakce Ž–Ž

Každá dvojice žáků dostane za úkol najít dva rýmy k přiděleným zvířátkům. Následně prezentují nalezené rýmy, ostatní si chybějící rýmy dopisují.

Příprava na test: cca 10 min, interakce U–Ž

Zadání a příprava na písemný test.

 

HODNOCENÍ

Hodnocení může proběhnout písemným testem. Zadání testu i odpovědi žáků jsou ve FJ. 

1. úkol – připsat 3 typické vlastnosti ke 4 charakterům, 2. úkol – teoretické otázky, kdo a kdy vypracoval typologii, 3. úkol – propojit obrázky s typy temperamentů, 4. úkol – popsat v 10 větách svůj temperament, charakter, povahové rysy.

Přidělíme body za obsahovou složku – body 1-6 a za užití francouzštiny – body 1-4. Výsledná známka z testu vychází z celkového bodového ohodnocení;

Stupnice (známky): 10 bodů – 1, 9-8 bodů – 2, 7-6 bodů – 3, 5-4 body – 4, 3-0 bodů – :( .

 

ŘEŠENÍ

1. úloha

l’intelligence – la réaction – le loisir – l’action – les sentiments – les émotions

2.- 3. úloha

Flegmatique : vert, air (všechno je mu volné)
Mélancolique : bleu, terre (klidný)
Colérique : jaune, feu (zuří, plápolá)
Sanguin : rouge, eau (živý)

4.  úloha

Tempérament Couleur Élément Le petit bonhomme
sanguin Rouge eau  
flegmatique Vert air  
mélancolique Bleu terre  
colérique Jaune feu  

5. úloha

První obrázek zleva – mélancolique, sanguine, Druhý obrázek zleva – colérique, flegmatique

10. úloha

Tempérament + les avantages les désavantages

flegmatique

Il est équilibré
Il est calme
Il est sociable
Il est content

Il est apathique
Il est passif
Il n’est pas créatif
Il est sérieux

colérique

Il est actif
Il est ouvert
Il est dynamique
Il est énergique

Il est en colère
Il est agressif
Il est impulsif
Il est dominant

mélancolique

Il est calme
Ses relations sont stables
Il est affectueux
Il est gentil

Il est pessimiste
Il est amer
Il est réservé
Il est antisociable
Il a peur

sanguin

Il est énergique
Il est optimiste
Il est créatif
Il est amical

Il n’est pas fiable
Il n’est pas sensible
Il est égocentrique
Il parle trop

11. úloha

L´éléphant a un tempérament.
L’animal est amical.
Le dragon est actif et agressif.
L’hippopotame est dominant.
Le pingouin est sanguin.
Le chimpanzé est équilibré.
La panthère est amère.
La civette palmiste est pessimiste.

 

ROZŠÍŘENÍ

Alternativa A:
V 1. hodině rozdělíme třídu na skupinky po 3. Pro práci ve skupině je možné nechat zvětšit kolo, do kterého se vlepují vlastnosti typické pro 4 temperamenty. Každá skupina dostane skupinu vlastností. Každý žák dostane přidělený nějaký temperament a pokusí se přidělit správné vlastnosti. Nakonec zkontrolujeme. Rozdáme žákům listy. Individuálně si je rozstříhají a nalepí do svého pracovního listu.

Alternativa B:
Do dvojic můžeme rozdat papírky se 4 typy temperamentů a žáci zahrají vybraný typ. Ostatní hádají.

 

REFLEXE

1. hodina:

Pilotáž ověřila, že náročnost výukového plánu je přiměřená schopnostem žáků 6. ročníku. Žáci byli velice motivovaní a práce je zaujala. Tím, že učitel odehrál jednoduché situace (scénky) na 4 typy osobností, uměli si je žáci představit v reálné situaci. Aktivita se šibenicí pro ně byla velice zábavná, podařilo se zapojit všechny žáky do hádání. Šanci uhádnout měli i ti, kteří nejsou ve francouzštině příliš silní. Před skončením hodiny žáci sami začali pokládat otázky, byli velice aktivní.

Lepení vlastností do kruhů je aktivita, kterou každý žák dělal vlastním tempem. Můžete se dostat do situace, kdy jedna polovina žáků už bude mít splněno, ostatní ne, je možno vyřešit tak, aby tito žáci pomáhali slabším žákům. Pro žáky 6. ročníku může být problémem definovat “temperament”, který je pro ně abstraktním, neznámým pojmem. V tomto případě může pomoci další vysvětlení učitele na konkrétních příkladech a situacích z běžného života.

Důležité jsou instrukce (porozumění zadání) pro procedurální záležitosti, žáci musí vědět, jak přesně bude práce probíhat (např. – nejdříve rozstříhat, ještě nelepit – až po společné kontrole). Učitel by si měl ověřit, zda žáci opravdu rozumějí tomu, co mají dělat (v nejnutnějším případě tak, že schopnější žák přeloží zadání do češtiny). Učitel po celou dobu práci skupin žáků monitoruje (vhodné obcházet, chyby zapisovat a pak ve společné diskusi reflektovat, zapsat opravy na tabuli, aj.). Některé vlastnosti nemusejí být pro žáky zcela jasné, např. výraz rezervovaný a dominantní. Je třeba neustále ověřovat, že žáci rozumějí.

2. hodina:

Aktivity žáky bavily, zejména hra, při níž se musí uhodnot spolužákův temperament. Ke konci se žáci aktivně hlásili s tím, že chtějí hádat ještě nějaké temperamenty. Toto cvičení rozvíjí komunikativní dovednosti, proto je vhodné i pro rozvíjení spolupráce ve dvojicích a k tomu, že aktivizuje žáky k pokládání otázek. Též žáky zaujaly emotikony a vybarvování.

Zdatnější žáci měli rychle hotové dialogy, vymýšleli si tedy některé temperamenty navíc. Jelikož v této hodině měli další nová slovíčka (elementy), pořád je zapomínali a nakonec si je museli česky zapsat do tabulky. Tak jako v předchozí hodině bylo nutné neustále ověřovat, zda žáci rozumějí slovní zásobě.

 3. hodina:

Žáci našli přídavná jména, která vystihují podle jejich názoru některé jejich vlastnosti. Často se jednalo o  vlastní zkušenosti – a tyto zkušenosti byly pozitivní. Kreslení rukou žáky bavilo především kvůli momentu napětí a překvapení, jaký temperament jim přiřadí jejich spolužák. Pilotáž prokázala, že spolužáci hodnotili sami sebe tak, jak je hodnotí i druzí. O to lepší byla odezva na toto cvičení. Žáci si někdy sami k národnostem dohledávali  slovíčka, která ne vždy byla gramaticky i lexikálně správná.

4. hodina:

Poslední hodina měla za cíl shrnout všechy vlastnosti. Žáci si uvědomili, že každá povaha má svá pro i proti. Některé aktivity byly pro žáky relativně těžké. Bez problémů našli klíčová slova typická pro temperamenty. Složitější bylo ale propojit francouzštinu s češtinou – i když je ve francouzštině znali, nenalezli výraz v ČJ. Další problém nastal s tím, že nevěděli, jaké vlastnosti jsou pozitivní a jaké negativní. I když chápali význam slov, zamýšleli se, zda je daná vlastnost dobrá nebo špatná.

http://clil.nuv.cz

 

CITACE

Four temperaments [online]. 2011 [cit. 2011-06-05]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Four_temperaments_-_2.svg>

Texty redakčně upraveny a adaptovány z:
Temperament [online]. 2011 [cit. 2011-08-05]. Dostupné pod licencí Creative Commons z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Temperament>

Ostatní obrazový materiál je dílem autorky.

Literatura a použité zdroje

[1] – BALL, Phil; TEJKALOVÁ, Lenka; ŠMÍDOVÁ, Tereza. et al. Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 2012. [cit. 2014-1-27]. Dostupný z WWW: [http://clil.nuv.cz/index.html#].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
18.55 kB
Dokument
Metodický popis - Typologie - Temperament
doc
205.08 kB
Dokument
Pracovní list - Temperament_Typologie
pdf
468.75 kB
PDF
Pracovní list - Temperament_Typologie

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Eliška Navrátilová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Osobnostní a sociální výchova
  • Poznávání lidí