Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Všudypřítomná média
Odborný článek

Všudypřítomná média

17. 3. 2008 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. Zuzana Zejdová

Anotace

Aktivita umožňuje představit volební kampaň jako specifický typ reklamního sdělení. Při hře na PR agenturu žáci navrhují volební kampaň a aplikují své zkušenosti s komerční reklamou a jejími přesvědčovacími technikami. Závěr motivuje k úvahám o možném vlivu politické reklamy na veřejné mínění.

 

Volební kampaň pro volbu prezidenta
Motivace

Brainstorming (max. 5 minut) na téma Naše oblíbené postavičky z večerníčků. Učitel zapisuje na tabuli jména postav a podněcuje žáky, aby stručně vyjádřili důvody svých sympatií.

Úkol

Představme si, že se víla Amálka, Rumcajs, Malá čarodějnice a Křemílek rozhodli kandidovat na prezidenta České republiky. Naším úkolem je připravit jejich předvolební kampaň, tj. volební program, billboard a výstižné heslo. Žáci pracují ve skupinách, které představují reklamní agenturu. Agentury nejprve zpracují profil kandidáta - cílem je vystihnout silné stránky a slabiny osobnosti a vyhledat charakteristické rysy, kterými může zaujmout voliče (příloha - pracovní list).

Příklad vyplněné karty Profil kandidáta:

Profil kandidáta

Foto:


Jméno: Rumcajs
Věk: 35
Bydliště: Řáholec u Jičína
Rodinný stav: ženatý, 1 dítě
Povolání: švec, t.č. loupežník
Koníčky a zájmy: ochrana přírody, včelařství, střelba, právo a spravedlnost

Se zpracovaným profilem agentura přistoupí k tvorbě volebního hesla. Inspirovat se může z již existujících hesel, která najde např. na internetu:

Po modré společně
Myslíme to upřímně
Myslíme jinak
Klidná síla
S lidmi pro lidi

Heslo by mělo být jednoduché, jasně vyjadřovat postoj kandidáta a jeho vztah k voličům, mělo by zaujmout a dobře se pamatovat. S navrženým heslem agentura připraví volební billboard, opět se může poučit z autentických billboardů:
 

Posledním krokem, který má reklamní agentura za úkol, je v našem případě zpracování volebního programu. Žáci ve skupinách znovu uvažují, s jakým volebním programem může jejich kandidát uspět, co vyzdvihnout a co naopak upozadit, popř. dokonce zamlčet. Na závěr vyvěsí billboardy a prezentují svého kandidáta. Ve volbách nesmějí hlasovat pro svého kandidáta. Učitel žáky při prezentaci vede ke kultivovanému vyjadřování, podporuje je pochvalou.

Poznámka: Postavičky z večerníčků jsou vhodné především v případě, že se aktivitě budeme věnovat s malými dětmi. Starší žáci je mohou nahradit např. oblíbenými celebritami, spolužáky apod. Večerníkové postavičky také umožňují téma odlehčit a pojmout aktivitu jako hru či recesi.

Politická reklama

Cílem aktivity je, aby si žáci uvědomili, že předvolební prezentace kandidátů patří do skupiny reklamních sdělení. Obecným cílem jakékoli reklamy je motivovat příjemce k činu, v našem případě k činu politickému - volbě.

Podle typu jednání, ke kterému reklama svého příjemce nabádá, rozlišujeme tři základní typy:

 • komerční (podněcuje k nákupu zboží či služeb)
 • sociální (nabádá k změně společenských postojů a životního stylu, např. kampaně proti rasismu, týrání zvířat atd.)
 • politickou (motivuje k politickému činu, např. volbě strany nebo kandidáta, bojkotu voleb, podpisu petice, účasti na demonstraci)

K dosažení cíle reklama používá několik základních přesvědčovacích technik. Jsou to zejména:

 • vychvalování předností produktu (na našem případě vyzdvihování nejlepších vlastností a předpokladů kandidáta)
 • opakování (jména kandidáta, jeho hesla...)
 • odměna (propagační předměty, volební guláše...)
 • hrozba trestu (pokud nás nezvolíte, čeká vás chudoba, zavedení různých poplatků...)
 • posilování sdílených hodnot (rodina, solidarita, spravedlnost, blahobyt, vzdělání, práce, patriotismus...)
 • doporučení (známí lidé, celebrity, např. Lucie Bílá - ODS)
 • ztotožnění a nápodoba („lidé jako já")
 • skupinová identita (pracující, důchodci, rodiče)
 • humor („volič ODS jako Indiana Jones" - reklamní spot)
 • provokace („opalování s Čunkem")

Ve způsobu reklamní komunikace příliš nezáleží na typu reklamy. Stejných strategií lze úspěšně využít, ať veřejnosti předkládáme kandidáta na prezidenta nebo prášek na praní. Žáci proto mohou při tvorbě kampaně plně využívat svých zkušeností s komerční reklamou.

Cvičení

Pokuste se určit dominantní přesvědčovací techniky volebních billboardů výše.

Volby

Po prezentaci volebních kampaní následuje vlastní volba prezidenta. Je dobré neprovádět ji bezprostředně, nýbrž nechat billboardy a „veřejné mínění" určitou dobu pracovat. Samotnou volbu můžeme provést tradičně pomocí volebních lístků, nebo prostřednictvím e-mailu a internetu.

Pečlivě sečteme hlasy a vyhlásíme vítěze voleb. Reklamní agentura, která vedla kampaň vítězného kandidáta, zaslouží zvláštní ocenění, avšak vítězství jejího kandidáta nelze připisovat pouze dobře vedené volební (reklamní) kampani.

Účinky volebních kampaní

V moderních společnostech zároveň vzrůstá pocit, že moc lze daleko efektivněji, a možná výhradně, vykonávat pouze prostřednictvím médií. Ovšem situace, kdy média někoho přímo dovedla k politické moci, jsou spíše výjimečné. Výsledky voleb proto nelze připisovat pouze úspěšné kampani či mediálnímu obrazu kandidáta. Konečné rozhodnutí voliče, koho volit, ovlivňuje mnoho dalších vlivů, a to především komunikace v sociální skupině. Také v našem případě o výsledku voleb nerozhodovala pouze volební kampaň, ale také komunikace ve skupině, vzdělání a způsob života, vliv tzv. názorových vůdců, nebo předchozí (často iracionální) sympatie či antipatie ke kandidátovi, postavičce z večerníčka. Učitel vysvětlí žákům, že stejné vlivy působí i v případě skutečných voleb. Úspěch i neúspěch ve volbách proto nelze připisovat pouze médiím a jejich moci. Ostatně obvykle se v souvislosti s médii hovoří spíše o jejich vlivu než o moci. Moc totiž předpokládá možnost donucení, kterou média nemají.

Literatura a použité zdroje

[1] – MIČIENKA, M.; JIRÁK, J. et al. Základy mediální výchovy. Praha : Portál, 2007.
[2] – JIRÁK, J.; ŘÍCHOVÁ, B. Politická komunikace a média. Praha : Karolinum, 2000.
[3] – JIRÁK, J.; KÖPPLOVÁ, B. Média a společnost. Praha : Portál, 2003.
[4] – MCQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 1999.
[5] – Svět průřezových témat, I. stupeň ZŠ. Praha : Raabe, 2006.
[6] – Svět průřezových témat, II. stupeň ZŠ. Praha : Raabe, 2006.
[7] – Promed. [cit. 2008-03-17]. Dostupný z WWW: [www.celn.cz/promed].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
134.77 kB
PDF
Hlasovací lístky
pdf
117.19 kB
PDF
Pracovní listy

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Zuzana Zejdová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • stavba mediálních sdělení

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

archy balicího papíru, nakopírovaný pracovní list „profil kandidáta“ do skupin, psací a kreslicí potřeby, obrázky/fotografie „kandidátů“, nakopírované „volební lístky“ pro každého žáka, popř. PC učebna s připojením na internet