Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Hranice a prolínání: scénář 4. projektového setkání (2–3 VH)
Odborný článek

Hranice a prolínání: scénář 4. projektového setkání (2–3 VH)

5. 2. 2014 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Ivan Bauer, Mgr. Ivo Farský

Anotace

Během předešlého setkání se žáci věnovali tomu, kdo jsou, co je pro ně cenné, co je pojí s ostatními, co ostatním chtějí ukázat a co si chrání. Čtvrté setkání je koncipováno jako setkání žáků s jejich třídním učitelem, které bude probíhat mimo obvyklou školní konvenci učitel – žák. Pomocí otázek budou mít žáci možnost setkat se se svým učitelem na jiné, osobní rovině.

PEDAGOGICKÉ CÍLE setkání

 • Žáci uskuteční „zvláštní setkání“ s hostem.
 • Žáci reflektují projekt.

scénář

název části programu

čas (min.)

co dělají žáci

čeho tím chceme dosáhnout

organizace výuky a použité metody

připomenutí

Navazujeme

5

odpovídají na otázky, představují své úkoly z předchozího setkání

připomenutí průběhu a výstupů předchozího setkání, kontrola úkolů

třída společně;
dialog, kladení otázek

motivace

Hra Místa si vymění

10

hrají hru, sbírají zkušenosti s kladením a zodpovídáním otázek za sebe samé

aktivizace v začátku setkání, vtažení do tématu, fyzické uvolnění

hra pro celou skupinu

příprava na setkání s učitelem jako další produkt projektu

Studio

30

upraví vlastními silami třídu jako studio s křeslem pro hosta pro následné přivítání učitele jako hosta, vymýšlí a připravují průběh vlídného slavnostního přivítání hosta

uvědomění si nutnosti společné domluvy o podmínkách zamýšlené činnosti, akceptace dohodnutých mantinelů spolu s pochopením jejich významu

celá třída společně;
dialog,kladení otázek, argumentace, symbolický podpis

realizace produktu

Křeslo pro hosta

30

realizují akci „křeslo pro hosta“ podle svého připraveného plánu, kladou otázky, poslouchají odpovědi hosta-učitele

žáci si vyzkouší připravit s maximálním využitím vlastních sil, nápadů a dovedností slavnostní přivítání;
pokusí se o přípravu otázek za účelem vlídného a bezpečného pokusu o posunutí osobní hranice učitele vzhledem k nim.

třída společně;
příprava herní situace s prvky rolové hry

reflexe a závěr

Reflexe

10

odpovídají na otázky, uvědomují si a připomínají vybrané nové poznatky

uzavření projektu a tématu, zopakování průběžných výstupů, ověření osvojených znalostí

třída společně;
diskuse

závěr II
(podle
časových
možností)

Hostina – příjemné a již neformální uzavření práce v rámci třídy

?

společně snědí nebo si rozdělí dobroty, uklidí prostor třídy

doznění atmosféry a návratu do obvyklých rolí, ovšem s novými poznatky

třída společně


JEDNOTLIVÉ AKTIVITY

Navazujeme

Cíl projektu - Žáci shrnou, co se dozvěděli na předchozích setkáních, a prezentují splněné úkoly.
Čas na přípravu/projekt - 0/5min.
Pedagogů na přípravu/projekt - 0/2
Místo - školní učebna

Na začátku krátce zopakujeme, co se stalo minule.

Hra Místa si vymění

Cíl projektu - Žáci reflektují svůj prožitek z toho, jaké to je, sdílet informace o sobě.
Čas na přípravu/projekt - 2 min./10 min.
Pedagogů na přípravu/projekt - 2/2
Místo - školní učebna
Pomůcky - židle podle počtu dětí

Společně připravíme židle do kruhu, čelem dovnitř. Počet židlí je počet hráčů minus jedna. Stoupneme si doprostřed kruhu, zatímco žáci sedí na židlích. Vysvětlíme pravidla: Ten, kdo je uprostřed, dá zadání: Místa si vymění ti, kteří si dnes čistili zuby (podmínkou je, že zadávající musí sám splňovat zadání, které dává). Ti ze sedících, kteří zadání splňují, si vymění židle. Sednout si běží i zadávající, který stál uprostřed. Ten, na koho nezbylo místo, si stoupne doprostřed a zadává další podmínku pro ty, kteří si vymění místa.

Je možné (podle toho, jak žáci hru přijímají), abychom v závěru položili i několik zadání na tělo (místa si vymění ti, kteří někdy lhali rodičům, něco vzali bez dovolení, nesplnili daný slib, …). Variantou je hru ukončit a pak již bez přesedávání položit zmíněné těžké otázky (zejména pokud není ve třídě pro zveřejňování takových odpovědí bezpečná atmosféra).

Po ukončení aktivity je třeba komentovat (nechat mluvit také děti), co se dělo „ve mně“, když jsem měl dát svým přesednutím najevo, že se mě výzva týká. Jde o kratinkou bezprostřední reflexi, která vytváří most k aktivitě, jež bude následovat později.

Bezpečnost: Je třeba vytvořit dostatečně velký kruh ze židlí, aby při přebíhání a sedání nedocházelo ke kolizím. Také je třeba dbát o psychické bezpečí všech zúčastněných.

Studio

Cíl projektu - Žáci si rozdělí role a přeberou za ně zodpovědnost.
Čas na přípravu/projekt - 0/30 min.
Pedagogů na přípravu/projekt - 1/2
Místo - školní učebna
Pomůcky - papírky na otázky, klobouk, nůžky, fixy, občerstvení a předměty, které si přinesly děti z domova, pruh látky jako přehoz na židli (křeslo), případně svíčky a další výzdoba

Žáci se dozvídají, že přestavíme třídu na studio, abychom v něm mohli uvítat hosta („křeslo pro hosta“). Žáci pak představí, co přinesli z domova (občerstvení, svíčky, čaj, dárečky, …). V první fázi dojde k rozdělení rolí a připravíme třídu tak, aby působila jako studio – překvapení pro hosta.

Rozdělíme žákům role: starost o občerstvení, nápoje, osvětlovač, zapalovač svíček, posel, který pro hosta dojde, doprovod ke křeslu, aranžéři slavnostního místa pro hosta, případně speciální vystoupení, ... Žáci, na které se z nějakého důvodu nedostane role, mohou uvítat třídního hosta jako členové důstojného slavnostního špalíru. Celou zamýšlenou akci uvedení hosta do křesla je potřeba několikrát vyzkoušet a dát žákům prostor k vylepšování podle jejich představ.

Další fází je příprava otázek na lístečky do klobouku.

Je potřeba nenechat žáky „propadnout“ přípravám prostoru, aby byl dostatek času na společné vytvoření otázek pro hosta. Je proto dobré zřídit funkci časoměřiče. Otázky lze připravit dvěma způsoby. První způsob: žáci říkají otázky a „asistent režie“ zapisuje. Výhoda: selekce otázek a zamezení zmnožení stejných, možnost žáky směřovat a povzbuzovat a inspirovat při vymýšlení otázek (např. Představte si, že host byl také holčička/chlapeček, co byste rádi věděli o jeho/jejím dětství?). Druhou variantou je postupovat tak, že necháme každého napsat dvě otázky na papírek samostatně. Výhodou je kratší čas na přípravu otázek a jejich autentičnost. Nevýhodou je, že se některé otázky mohou opakovat.

Křeslo pro hosta

Cíl projektu - Žáci zjišťují informace o hostovi.
Čas na přípravu/projekt - celý předchozí blok (30 min.)/30 min.
Pedagogů na přípravu/projekt - 0/1 (moderuje)
Místo - třída
Pomůcky - vše z předcházejícího přípravného bloku (klobouk s otázkami apod.)

Po „klapce“ se rozběhne „akce Setkání“. Posel může dojít pro hosta, třída ho přivítá potleskem a určení žáci ho usadí, nabídnou mu občerstvení a přivítají po svém dle předchozí přípravy. Po úvodním přivítání ve studiu vložíme komentář: Ocitl jste se v křesle pro hosta a žáci si kromě uvítání pro vás připravili i otázky. Posléze žáci posílají po kruhu klobouk, vytahují otázky a pokládají je hostovi.

Po zodpovězení všech otázek žáci věnují hostovi obrázek Indiánské jméno, který mu doma namalovali (a případně i drobnosti, které mu přinesli – kamínky, květiny, …). Pokud nastane situace, že host nechce na některou z otázek odpovědět, lze to využít jako příležitost ke vstupu a komentáři, že si host stanovil osobní hranici a nepřeje si, aby ji žáci respektovali. Je dobré zdůraznit (vysvětlit), proč je vhodné respektovat hranici, kterou si druhý určil. Je dobré případnou společnou oslavu (obdarovaný host může pozvat všechny ke stolu) uskutečnit až po závěrečném ohlédnutí (aktivita Hostina).

Reflexe

Cíl projektu - Žáci reflektují, co se o hostovi a v průběhu celého projektu dozvěděli.
Čas na přípravu/projekt - 0/10 min.
Pedagogů na přípravu - 1/2
Místo - třída
Pomůcky - záznamový panel, který vznikal po celou dobu projektu

Žáci se shromáždí u panelu. Společně se ohlédneme za celým cyklem. Pokládáme žákům otázky, např.: Jakému tématu jsme se společně věnovali? Jaké různé hranice jsme zkoumali? Jaké hranice jsme překročili? Co je dobré udělat, než se vydáme za hranice? O co je třeba při „cestě za hranice“ dbát a proč?

Je vhodné vlídně ukončit „Křeslo pro hosta“ např. tím, že vyzveme všechny (včetně hosta), aby se shromáždili u záznamového panelu, kde proběhne uzavření celého projektu. Je žádoucí, abychom kladli žákům otázky týkající se toho, co se naučili, co si uvědomili, co si vyzkoušeli.

Hostina

Cíl projektu - Žáci společně oslavují zakončení projektu.
Čas na přípravu/projektu - 0/5 min. + následná přestávka
Pedagogů na přípravu/projektu - 0/2
Místo - školní učebna

Host může žáky pohostit tím, co dostal darem. Jde o možné uzavření setkání v rámci třídy, pokud je dostatek času. Pokud ne, je vhodné se domluvit, při jaké blízké příležitosti a jakým způsobem se o všechen materiál, který žáci přinesli, třída podělí.


Článek je zpracován na základě metodické příručky Cesta za žákovskými projekty vzniklé v projektu Klíčový rok. Kolektiv autorů, Praha: Prázdninová škola Lipnice, 2013. ISBN 978-80-905502-0-9.

Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Ivan Bauer, Mgr. Ivo Farský

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání lidí