Odborný článek

Očima druhého

11. 2. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Blanka Havelková

Anotace

V této lekci chci přiblížit techniku, kterou je možné s žáky realizovat ve školní třídě, v přírodě, na školním hřišti a která je důležitá pro posílení atmosféry ve skupině.

Je nesmírně důležité pečovat ve školní třídě o dobré vztahy. Vést žáky k tomu, aby se podporovali, pomáhali si, respektovali se a uvědomovali si chování nejen k sobě samým, ale i k ostatním spolužákům. V této lekci chci přiblížit techniku, kterou je možné s žáky realizovat ve školní třídě, v přírodě, na školním hřišti a která je důležitá pro posílení atmosféry ve skupině.

Kláda

K aktivitě potřebujete spadlou kládu stromu, ve školní třídě lavičku. Žáci si musí všichni stoupnout na kládu a podle klíče, který zadá učitel, se na kládě srovnat. Žáci mohou chodit pouze po kládě, nesmí spadnout. V případě, že někdo spadne, musí se vrátit na konec klády. Ostatní mohou žáka, který jde po kládě samozřejmě přidržovat apod. Doporučuji celé třídě měřit čas, za jakou dobu úkol třída stihne splnit.

Co důležitého v průběhu aktivity žák dělá:

 • Pomáhá ostatním ve skupině, když to potřebují.
 • Podporuje své spolužáky.
 • Organizuje práci, hledá nejefektivnější řešení problému.
 • Umí odlišit, kdy je nutné mlčet a kdy mluvit.
 • Během náročné a vypjaté situace ovládá emoce, když se někomu nedaří.
 • Důvěřuje ostatním, spolužáci jsou pro něj oporou.

Co může přinést tato aktivita žákovi

 • Na základě sledování spolupráce si uvědomuje vztahy ve skupině.
 • Umí rozpoznat konflikt ve třídě, uvědomuje si jeho příčiny.
 • Na základě reflexe si uvědomuje své chování k ostatním spolužákům.

Instrukce

 • Instrukci je vhodné provést, až když všichni stojí na kládě.
 • Instrukce by měla být stručná, aby žáci sami hledali nejvhodnější řešení problému sami.
 • Klíč je vhodné nejdříve zadat jednoduchý (např. abecedně uspořádaná křestní jména a příjmení, tělesná výška, datum narození) a při opakování aktivity můžete zadat těžší klíč (délka vlasů, barva vlasů - světlá až tmavá).
 • Je možné instrukci doplnit o legendu. (Žáci stojí společně nad propastí a musejí se společně domluvit podle daného klíče, aby se všichni společně zachránili.)

Reflexe po činnosti

Reflexe je po této činnosti velmi důležitá a myslím si, že i rozhodující. Aktivita bývá totiž pro žáky často obtížná i přestože je zadán jednoduchý klíč. Žáci se často začnou hádat, překřikovat, strkat se, shazovat se z klády. Je proto vhodné využít tyto situace pro další práci ve skupině. Velmi často se zde objeví nějaký konflikt, nějaká situace - je zde proto nutné reflexi zaměřit na specifické situace, které se během aktivity vyskytly.

Doporučuji zaměřit se na:

 • Organizaci v týmu (kdo je ve skupině dobrý organizátor, kdo je dobře slyšet a kdo má přirozenou autoritu).
 • Komunikaci ve skupině (zda je lepší, když mluví při práci jen jeden nebo více lidí najednou).
 • Chování (jak vnímají jejich chování ostatní).

Doplňující otázky při reflexi:

 • Jak Vám akce šla jako skupině?
 • Kdo měl dobrý nápad a jak jste postupovali?
 • Jak ses na kládě s celou skupinou cítil?
 • Jak ses ovládal, když někomu nešlo dobře kládu přejít?
 • Překvapil tě někdo?
 • Byl ti někdo ve skupině oporou?
 • Když jsi chodil po kládě, co ti nejvíce pomáhalo?
 • Udělal jsi něco špatně?
 • Chtěl bys něco opravit?
 • Máš pocit, že bys měl své chování k ostatním změnit?
 • Naučil ses něco během této situace?
 • Jak na tebe působila skupina?
 • Jak na tebe působilo, když žák A udělal to....
 • Použiješ zkušenost z této akce při další spolupráci ve třídě?

Poznámka: Vzhledem k tomu, že žáci jsou po této aktivitě plni dojmů, zážitků a chtějí toho hodně říci, je dobré stanovit si nějaké pravidlo pro mluvení. Např. Podávání nějakého předmětu, tedy pravidlo: Kdo má větev, může mluvit.

Během této aktivity se velmi často vyskytují pro žáky obohacující situace. Žáci si často uvědomí, jak se k sobě ve třídě chovají, co by měli zlepšit na svém chování. Po proběhlé reflexi si chtějí žáci často aktivitu vyzkoušet znovu a záleží jim na tom, zda se jim aktivita povede lépe, zda obstojí jako skupina. Zde je možná udělat znovu reflexi a zaměřit se na změnu a na zlepšení.

Literatura a použité zdroje

[1] – VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova. Kladno : Aisis, 2003. 226 s. ISBN 80-86106-10-1.
[2] – HERMOCHOVÁ, S. Skupinová dynamika ve školní třídě. Kladno : Aisis, 2005. 169 s. ISBN 80-239-5612-4.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Blanka Havelková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

Kláda stromu, lavička