Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Cesty k uplatňování práv dítěte ve školní praxi
Odborný článek

Cesty k uplatňování práv dítěte ve školní praxi

6. 1. 2014 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Marek Lauermann

Anotace

Článek se snaží reflektovat výstupy projektu Práva dítěte ve školské praxi, které byly publikovány v publikaci Cesty ke škole respektující a naplňující práva dítěte. Problematiku práv dítěte pojímá jak z hlediska obecných práv, tak i v možnostech a limitech jejich prolínání do výchovy a vzdělávání ve školním prostředí. Jednu z klíčových složek naplňování práv dítěte nachází v konceptu komunitní školy, který považuje za syntézu participativních a přátelsky orientovaných přístupů školy k dítěti a jeho právům.

Často si klademe otázku, co vlastně má přinést škola do života dítěte. Jaké je její poslání, k čemu má sloužit? A co by měla přinášet kromě vzdělávání a předávání vědomostí a znalostí?

Tyto a podobné otázky stály u zrodu projektu Práva dítěte ve školské praxi, realizovanému Česko-britskou o.p.s. za podpory Fondu partnerství ve spolupráci se švýcarskou neziskovou organizací IDE (Institut International des Droits de l´Enfant). Několik expertů z různých společenskovědních oborů (práva, školství, psychologie a sociálních věd) se v rámci několika dílčích výzkumů pokusilo zasadit pojem práv dítěte do kontextu českého vzdělávacího systému. Ovšem zároveň s tím se pokusili nadefinovat možná doporučení a postupy, jak by každá konkrétní škola mohla v naplňování práv dítěte postupovat v rámci své každodenní praxe. 

Ze zapojených odborníků můžeme jmenovat profesora Vladimíra Smékala a Dalibora Jílka, diplomatku Petru Ali Dolákovou či Jean Zermattena, ředitele Mezinárodního institutu pro práva dítěte (Sion, Švýcarsko). Tento seznam pak doplňuje například Marek Lauermann, zabývající se problematikou komunitních škol, či David Bartůšek, bývalý poradce ministra školství.

Konečným výstupem bylo vydání publikace Cesty k uplatňování práv dítěte ve škole a v životě. Jejím cílem je obohatit vzdělávání pracovníků v oblasti práv dítěte ze školských, sociálních, právních i dalších oborů, které svou činností do práv dětí různým způsobem vstupují. 

V knize je podrobně objasněno, co znamená respektovat dítě jako celistvou osobnost v jeho jedinečnosti s lidskou důstojností a právy a přistupovat ke každému individualizovaně tak, aby byly kompenzovány jeho nedostatky a chyby v osobnosti a vývojových podmínkách a dítě mohlo rozvíjet všechen svůj pozitivní potenciál. Kniha analyzuje, jaké osobnostní vlastnosti a kteří činitelé vývoje určují optimální nebo problémový vývoj dítěte. Velká pozornost je věnována prevenci a podpoře pozitivního vývoje dětí a mládeže, nechybí ani řada konkrétních příkladů.

V úvodní kapitole Dalibora Jílka Univerzální právo dítěte na vzdělání provází autor čtenáře tématem práva dítěte na vzdělání a vzdělanost. 

Ve druhé kapitole Nejlepší zájem dítěte nabízí Jean Zermatten čtenáři podrobnou analýzu Úmluvy o právech dítěte (dále jen Úmluva) prostřednictvím komentářů. Provází čtenáře významnými mezinárodními normami a deklaracemi, které z Úmluvy ve smyslu nejlepšího zájmu dítěte vychází. 

Třetí kapitola Vladimíra Smékala Etická a sociální kultura osobnosti jako východisko a cíl ochrany práv dítěte uvádí čtenáře ve filosofické rovině úvah do tématu vztahu dítěte a společnosti v procesu morálního vývoje dítěte a budování jeho odpovědnosti ke společnosti ve smyslu participačním. 

Téma inkluzivní školy jako prostoru uplatňujícím v praxi právo dítěte na vzdělávání a na přístup ke vzdělanosti předkládá čtenáři Riva Gapany Paola v kapitole Vzdělávání dětí s postižením – nejlepší praxe ze Švýcarska. 

Autorka Petra Ali Doláková se v rámci tématu práv dítěte ve školním vzděláváním orientovala na zapojení žáků a studentů do školního života a do procesů vlastního učení v kapitole s příznačným názvem Participace žáků a studentů na činnosti školy. 

V kapitole Komunitní škola – základ efektivního formování občanské kultury žáků i společnosti dávají David Bartůšek a Marek Lauermann náhlednout téma práv dítěte prostřednictvím pedagogického úhlu pohledu. V různých souvislostech edukačních procesů jak v jeho vzdělávací, tak i výchové složce, nahlížejí na kontext nejlepšího zájmu dítěte. Jako alternativu současné školy, v níž děti ani učitelé nejsou podle výzkumů příliš šťastni, představují čtenářům koncept komunitní školy

Publikaci uzavírá kapitola Ireny Čechové Škola přátelská dětem: naplnění práva dítěte na vzdělávání. Jde o prakticky zaměřený text obohacený příspěvky pedagogů škol a příklady intervenčních programů. 

Publikace byla představena na závěrečné konferenci Práva dítěte ve školské praxi konané 26. listopadu 2013 v Brně.

Cílem projektu bylo zpracovat vzdělávací materiály a metodickou příručku pro další vzdělávání pedagogů a pedagogických pracovníků v České republice v oblasti ochrany práv dítěte s využitím zkušeností dobré praxe švýcarského partnera. Publikace Cesty k uplatňování práv dítěte ve škole a v životě předkládá čtenářům z řad široké pedagogické veřejnosti nahlédnout úspěšné a konkrétní splnění cíle projektu. Právě systematizace poznatků různých oborů poskytuje nejen zdroj poznání, ale i inspiraci pro práci a další vzdělávání pedagogů a spolupracujících odborníků. 

Více informací k právům dítěte, projektu Práva dítěte ve školské praxi a k příspěvkům ze seminářů lze najít na www.ceskobritska.eu.

 

Literatura a použité zdroje

[1] – Cesty ke škole respektující a naplňující práva dítěte. Brno - Boskovice : Česko-britská o.p.s., 2013. 427 s. ISBN 978-80-905598-0-6.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Marek Lauermann

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích: