Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > CLIL FJ a OSV - trávení volného času
Odborný článek

CLIL FJ a OSV - trávení volného času

29. 5. 2014 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Eliška Glatzová

Anotace

Následující příspěvek se věnuje způsobu trávení volného času a poznání svých spolužáků. Je možné ho realizovat v hodinách francouzštiny jako integraci průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova, ve Výchově k občanství či v samostatném předmětu tvořeném z průřezových témat. Komunikace patří ke klíčovým nástrojům jednání v různých životních situacích. V této hodině žáci rozvíjí schopnost sdělit ve francouzštině náplň volného času a zároveň mluvit se spolužáky a poznávat je.

Úvod

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny

 

1. hodina

Motivace

[3 minuty] Učitel nalepí na tabuli obrázky (viz příloha Obrázky). Žáci popíší ve francouzštině aktivity na obrázku. Hádají, jaké bude téma dnešní hodiny. Učitel napíše na tabuli prázdná políčka. Principem hry šibenice je, aby žáci uhodli slova „le loisir et le passe-temps“.

Učitel sdělí žákům, že cílem dvouhodinového bloku bude poznat volnočasové aktivity spolužáků, vyjádřit frekvenci těchto aktivit, naučit se vytvořit graf a vyhodnotit výsledky.

Evokace

[7 minut] Žáci napíší na papírek 3 věty o svých volnočasových aktivitách  a to s různou pravdivostí (např. 2 pravdivé a 1 nepravdivá). Učitel napíše na tabuli vzor.

 1. J´aime faire / jouer / dessiner …
 2. Je déteste faire ...
 3. Je n´aime pas faire ...

Poté žáci vytvoří trojice nebo čtveřice. Prezentují si vytvořené věty a spolužáci hádají, které jsou pravdivé a které nepravdivé. Za každou uhodnutou větu dostanou bod. Žáci s nejvíce body vyhrávají. V češtině se zeptáme, zda některé informace byly pro žáky nové, zda je někdo překvapil nebo naopak.

Uvědomění

[5 minut] Učitel napíše na tabuli nadpis „La fréquence“ a pod to „toujours, souvent, parfois, rarement, jamais“. Řekne příklady ve francouzštině. Žáci zkusí podle příkladů odvodit, co které slovo znamená.

 • Le professeur parle souvent.
 • Les élèves surfent souvent sur internet.
 • Les Français mangent toujours des baguettes.
 • Au Sahara, il pleut rarement.
 • En hiver, il neige parfois.

Práce s pracovním listem

Učitel rozdá pracovní listy (viz příloha 2. Fiche eleve CLIL). Žáci seřadí podle frekvence příslovce ve francouzštině. Poté zkontrolují ve dvojici a ve čtveřici.

[5 minut] Učitel přečte náplň svého volného času. Žáci hádají, co je pravda a co nepravda. Nakonec vyhodnotí správnost.

Interpretace diagramu

[5 minut] Učitel řekne žákům, aby se podívali na diagram a zeptá se, co jim tvar připomíná. V češtině je to koláčový graf nebo výsečový graf, v angličtině pie-chart. Položí otázku, zda mají nápad, jak by mohli tento graf nazývat Francouzi (le diagramme en camembert). Žáci dostanou tři minuty na doplnění vět, které se týkají diagramu. Poté společně zkontrolujeme.

Třídní anketa

[15 minut] Žáci vytvoří dvojice. Každý žák připraví ve francouzštině tři věty (dohromady dvojice šest vět). Osloví minimálně 4 spolužáky – každý položí tři věty, které vytvořil. Na základě výsledků vytvoří ve dvojici koláčový graf volného času. Koláče vystavíme na lavicích, žáci si je prohlédnou a najdou ten, který se nejvíc podobá tomu jejich.

Reflexe

[5 minut] V kroužku učitel s žáky v češtině shrne, co se dozvěděli nového o spolužácích, co jim aktivity v hodině přinesly a které informace si pamatují.

Zadání domácí přípravy

Žáci si nakreslí každý svůj "koláč volného času", do kterého napíší, jak kterou aktivitu často provozují podle vzoru koláčového grafu na první stránce. Použijí minimálně 6 vět.

2. hodina

Motivace

Hra s kostkou

[8 minut] Další navazující hodinu učitel začne s aktivitou s kostkou (viz příloha Kostka). Každý žák vytvoří dvě originální věty, které poté bude pokládat vybraným spolužákům.

 • Tu manges du cheval?
 • Tu es orange?
 • Tu as des chimpanzés chez toi?
 • Tu manges des grenouilles?
 • Tu fais du karaté?
 • Tu bois de l´huile?
 • Tu bois cent litres de coca?
 • Tu portes la robe rose?

Učitel začne se svojí připravenou větou. Vybere jednoho žáka, kterému dá kostku. Učitel položí otázku např. „Tu es vert“? Žák hodí kostkou a podle toho, které příslovce mu padne, tak vytvoří odpověď, např. „Oui, je suis souvent vert.“

Evokace

[10 minut] Žáci si připraví doma vypracovaný koláčový graf. Vytvoří si skupinky po čtyřech, ve kterých si navzájem prezentují své grafy ve francouzštině (přečtou věty). Vysvětlují podrobněji v češtině, proč zrovna tímto způsobem nakreslili graf, proč věnovali daný prostor daným aktivitám. Tři spolužáci následně zhodnotí, zda je vytvořený technicky a obsahově správně. Když bude v pořádku, nakreslí každý na dolní kraj grafu svůj emotikon („smajlíka“).

Uvědomění

[5 minut] Diskuze ve skupině. Žáci dostanou za úkol ve stejné skupině vyhodnotit obsahy grafů a to podle následujících bodů, které učitel napíše na tabuli.

 1. Společné aktivity ve skupině a případně ve třídě
 2. Zcela rozdílné a originální aktivity
 3. Aktivity dobré pro zdraví
 4. Umělecké aktivity

[7 minut] Žáci vyberou ve skupině svého mluvčího. Ten prezentuje výsledky bodů A - D. Učitel poté uzavře toto téma celkovým shrnutím informací.

Žáci položí své grafy na lavici a dostanou čas na prohlédnutí ostatních grafů ve třídě.

Reflexe

[5 minut] Žáci vyplní tabulku a nakreslí bod na linku podle svého subjektivního pocitu, zda byly splněny cíle, které jsou vypsány v autoevaluaci a se kterými učitel seznámil třídu na začátku bloku.

[10 minut] Učitel položí na jednu stranu místnosti papír s napsaným „oui“ a druhý papír s „non“. Vymezí pomyslnou čáru, jako je ta na pracovním listě ve cvičení 6. B. Žáci se postaví do místnosti podle toho, jak nakreslili bod na čáře. Poté se posadí všichni do kolečka a vyhodnotí splnění cílů bod po bodu v souladu s autoevaluací. Odpoví na otázku, zda poznali lépe své spolužáky díky aktivitám, zda jim blok připadal přínosný a co bylo problematické a bude potřeba ještě procvičit.

Učitel na konci hodiny vybere grafy a zkontroluje, případně může ohodnotit známkou.

Kritéria hodnocení

Jazyková správnost:

 • Časování slovesa
 • Pozice příslovce frekvence
 • Forma příslovce frekvence

Obsahová správnost:

 • Napsáno minimálně 6 vět
 • Graficky nakreslené ve formě koláčového grafu
 • Graf koresponduje s napsanými větami

Reflexe

Hodina CLIL proběhla ve školním roce 2012/2013 v sedmém ročníku ve třídě zaměřené na jazyky a v rámci předmětu My ve světě (samostatný integrovaný předmět z průřezových témat). Žáci se učili francouzsky druhým rokem.

Vyučovací hodina probíhala podle plánu.

Vypracované koláčové grafy volného času měly různou kvalitu, a to jak z hlediska estetického, tak i gramatické správnosti vět. Dva žáci – chlapci – vypracovali úžasné grafy na počítači. Tři koláčové grafy byly evidentně vypracovány nedbale na poslední chvíli. Nejpovedenější grafy jsme vystavili v naší učebně jazyků.

Silné stránky: Žáci se zapojovali, zadaným úkolům rozuměli a pracovali ve dvojicích (trojicích, čtveřicích). Při skupinové práci s dotazníkem se všichni aktivně ptali bez použití českého jazyka. Velice rychle si zafixovali, jak správně vyjádřit frekvenci aktivit. Silnější žáci pomohli slabší dvojici s vytvořením vět do dotazníku.

Velice zábavná přišla žákům hra s kostkou, podařilo se vytvořit zábavnou a přátelskou atmosféru.

Slabé stránky: Hodina mi přišla hektická, žáci měli málo času na prezentaci grafů. Zdrželi jsme se i kvůli tomu, že bylo potřeba zopakovat slovesa aktivit volného času (jouer au, faire du). Při aktivitě zpracování dotazníků dvě dvojice žáků zprvu nepochopily zadání.

Náměty

 • Více se soustředit na zpracování dat ve dvojicích, více času na prezentaci, aby každá skupina měla svůj prostor. 
 • Důsledně ověřovat, zda žáci skutečně porozuměli sdělení. 
 • Věnovat dostatek času na společnou reflexi hodiny.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
43.95 kB
Dokument
Kostka
doc
83.98 kB
Dokument
2. Fiche eleve CLIL
doc
320.31 kB
Dokument
Obrázky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Eliška Glatzová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
29. 5. 2014
Na téma z Osobnostní a sociální výchovy se v předloženém plánu hodiny realizuje tzv. soft CLIL. Článek přináší náměty, jak zapojit žáky v hodinách francouzštiny na 2. st. ZŠ, kterou hravě zvládne každý francouzštinář. Vyzkoušejte!

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání lidí
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Obrázky, pracovní list žáka, pomůcky na psaní, papírová kostka