Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Dobře využitá šance
Odborný článek

Dobře využitá šance

28. 11. 2013 Základní vzdělávání
Autor
RNDr. Eva Zelendová

Anotace

Příspěvek je druhým článkem seriálu o vzdělávacích materiálech pro výuku finanční gramotnosti, které vznikly v projektech EU peníze školám a EU peníze středním školám. Článek poskytuje informace o třech základních školách a popisuje vzdělávací materiály související s finanční gramotností.

Díky operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se mohly základní školy v letech 2010 – 2012 přihlásit do projektu EU peníze školám. Mezi sedmi podporovanými tématy byla i finanční gramotnost. Peníze, které byly školám poskytnuty, byly využity ke zlepšení výuky prostřednictvím tvorby a následného používání nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Každá škola, která byla do projektu zapojena, měla za povinnost vzniklé materiály uveřejnit. Řada škol využila možnosti své digitální učební materiály (DUMy) zveřejnit na stránkách www.dumy.cz. V následujícím textu pootevřeme dveře tří škol, které materiály týkající se finanční gramotnosti zveřejnily přímo na svých školních stránkách. Na příkladu ZŠ a MŠ Štíty, Školní 98 si připomeneme obsah Standardu finanční gramotnosti pro základní vzdělávání, který je v současné době již zapracován do RVP ZV. Na příkladu ZŠ Kladno, Pařížská 2249 se seznámíme s některými metodami, které mohou pomoci aktivizovat žáky. Materiály vzniklé v ZŠ a MŠ Březník nám připomenou význam propojení výuky s praktickým životem. U prvních dvou jmenovaných škol se budeme zabývat materiály pro žáky 1. stupně základní školy, u třetí školy upozorníme na materiály pro žáky 2. stupně. Pro lepší odlišení názvů komentovaných materiálů je použit symbol · před pojmenováním materiálu (např. ·VM_62_Inovace_02_05 Nákup a sleva; ·1 – Pojmy, spojování písmen s obrázkem, ·Prvňáček).

ZŠ a MŠ Štíty, Školní 98

Stránky https://sites.google.com/site/zsstity1/uvodni-stranka nás zavedou do úplné základní školy s 1. – 9. ročníkem. Škola poskytuje úplné základní vzdělání nejen pro děti z města Štíty a obcí tvořících s městem jeden správní celek, tj. Březná, Heroltice a Crhov, ale i pro děti z dalších blízkých obcí. Školu navštěvuje 263 žáků.  Škola je zapojena do několika projektů, mezi které patří např. Elektronický výukový atlas přírodopisu, Tvořivě a zdravě zvládneme vše hravě, EU peníze školám. Snahou školy je dosažení stavu, kdy se dítě ve škole cítí dobře.

Materiály, které mají vztah k finanční gramotnosti, jsou ke stažení zde. 74 materiálů převážně v textové podobě nebo ve formě prezentací je rozděleno do dvou sad. Drobnou nevýhodou pro učitele, kteří by chtěli materiály používat přímo ve výuce, je skutečnost, že materiály nejsou roztříděny podle stupňů vzdělávání a ani pojmenování souborů ke snazší orientaci v tom, které materiály jsou využitelné se žáky 1. stupně, nepřispívá. V úvodu každého materiálu je uvedeno téma v souladu se Standardem finanční gramotnosti pro základní vzdělávání a anotace materiálu.

Z pohledu RVP ZV mohou být pracovní listy a prezentace využity při naplňování očekávaného výstupu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět ČJS-5-2-04 Žák se orientuje v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy a jsou provázány i s procvičováním početních dovedností. Z pohledu Standardu finanční gramotnosti pro základní vzdělávání se materiály dotýkají oblasti Peníze (např. ·VM_62_Inovace_02_05 Nákup a sleva pro 4. ročník, ·VM_62_INOVACE_02_07 pro 4. ročník, ·VM_62_INOVACE_02_22 České a anglické peníze pro 3. ročník, ·VM_62_INOVACE_02_04 Hotovostní a bezhotovostní styk pro 5. ročník), Hospodaření domácnosti (např. ·VM_62_INOVACE_02_01 pro 4. ročník, ·VM_62_INOVACE_02_02 pro 5. ročník, ·VM_62_INOVACE_O2_06 Reklama a reklamace pro 4. a 5. ročník) Finanční produkty (např. ·VM_62_INOVACE_01_15 Celá čísla – účet, materiál je sice doporučen pro 6. ročník, lze jej však použít i jako motivační pro pochopení znaménka mínus a zavedení záporných čísel).

Základní škola, Kladno, Pařížská 2249

Stránky http://zskladnoparizska.cz/ nás zavedou do školy, která nepatří mezi standardní. Škola je zaměřena na rozvíjení osobnosti žáků s mentálním postižením, zohledňuje rozdílnost rozumových schopností žáků i odlišnost prostředí, ze kterého žáci přicházejí. Je největší školou tohoto druhu v regionu a jednou z největších ve Středočeském kraji. V základní škole praktické je vyučováno 113 žáků, v některých třídách jsou vzděláváni žáci i několika ročníků.

Digitální učební materiály, které mají vztah k finanční gramotnosti, jsou ke stažení na adrese http://zskladnoparizska.cz/?page_id=467. Naleznete zde dvě sady materiálů (pro první a druhý stupeň), vždy po 36 DUMech. Každý materiál má úvodní stránku se základními údaji (kdo je autorem, téma finanční gramotnosti, ke kterému se materiál vztahuje, zařazení do ročníku, odkaz na použitý obrázkový materiál), poté následuje vlastní pracovní list pro žáka. Podívejme se na některé materiály, které jsou opět určeny pro 1. stupeň.

Soubory ze sady VY_62_INOVACE_FG.1.01-36.zip obsahují pracovní listy, které se obsahově týkají převážně témat Peníze a Hospodaření domácnosti. Vzhledem k RVP ZV pracovní listy pomáhají naplňovat očekávaný výstup vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět ČJS-5-2-04 Žák se orientuje v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy a jsou velmi úzce provázány s procvičováním početních dovedností. Velmi často se v pracovních listech používají obrázky platidel pro navození reálné situace. Vzhledem k charakteristice žáků, pro které jsou materiály určeny, je velmi důležitý nejen obsah pracovních listů, ale i možnosti, jak žáci s připravenými materiály pracují. Následující náměty aktivizačních činností mohou být inspirací pro všechny učitele, jejichž přáním je, aby připravené DUMy žáky zaujaly a aby žáci svou aktivní účastí při řešení úkolů (např. prostřednictvím manipulativních činností) snáze pochopili a lépe si zapamatovali požadované znalosti a dovednosti.

Spojování: Žáci dle zadání v pracovním listu spojují odpovídající položky (např. v ·32 – Hospodaření domácnosti žáci 2. ročníku spojují názvy obchodu a zboží, které v něm mohou koupit; v ·1 – Pojmy, spojování písmen s obrázkem žáci 2. ročníku spojují první písmenko ve slově, které souvisí s finanční gramotností, s příslušným obrázkem).

Doplňování: Žáci do připraveného pracovního listu doplňují buď text (např. v ·17 – Peníze a citáty doplňují žáci 3. ročníku do sedmi citátů slovo peníze v různých tvarech), nebo číselné údaje (např. v ·3 – Hospodaření domácnosti, výpočet cen nákupu žáci 3. ročníku doplňují a počítají naznačené početní operace), nebo oboje (např. v ·10 – Hospodaření domácnosti, sčítání ovoce žáci 3. ročníku doplňují nejen názvy zakresleného ovoce, ale i cenu nákupu).

Skládání: Žáci skládají odpovídající dvojice/trojice z připravených kartiček (např. v ·25 – Pojmy FG, velká a malá písmena žáci hledají dvojice pojmů, kde jedno slovo je napsáno malými a druhé velkými písmeny; v ·27 – Pexeso, světové měny žáci k sobě přiřazují dvojice stát a měna; v ·34 – Pojmy z FG, slabiky žáci 4. ročníku skládají pojmy z oblasti FG pomocí kartiček se zapsanými slabikami).

Přesmyčky a křížovky: Např. v ·4 – Tajenka řeší žáci 3. ročníku jednoduchou křížovku s tajenkou Koruna česká. V ·36 – Hospodaření domácnosti žáci 5. ročníku rozluští název obchodu a zapíší, co si mohou v obchodě za zadanou částku koupit.

Průchod „bludištěm“: Např. v ·13 – Sčítání do sta žáci 4. ročníku postupně sčítají hodnoty jednotlivých nákupů a hledají postavičku, která utratila 100 Kč.

Práce s tabulkou: Žáci pracují s údaji, které jsou zachyceny formou tabulky (např. v ·33 – Peníze, rozklad na koruny žáci 5. ročníku pomocí tabulky modelují danou peněžní částku pomocí různých platidel; v ·18 – Peníze, platební karta (3. ročník) a v ·22 – Peníze, ochranné prvky (5. ročník) žáci řeší jednoduchou „šifru“, po zapsání do tabulky získají pojem, který se vztahuje k finanční gramotnosti).

Základní škola a mateřská škola, Březník

Stránky http://www.zsbreznik.cz nás zavedou do základní a mateřské školy Březník. Školu navštěvují převážně žáci z Březníku, Kralic nad Oslavou, Horních Lhotic, Kuroslep, Rapotic a Sudic. Škola má k dispozici 7 kmenových tříd a 2 odborné pracovny. Jedna z nich slouží k výuce přírodovědných předmětů, druhá k výuce informatiky. Ve školním roce 2013/14 je v 1. – 9. ročníku 92 žáků.

Digitální učební materiály, které mají vztah k finanční gramotnosti, jsou ke stažení na adrese http://www.zsbreznik.cz/main.php?menu=vytvorene_ucebni_materialy. Naleznete zde dvě sady materiálů. Jedna sada, která je zpracována v dokumentu Finanční gramotnost 37-72, obsahuje 36 testů pro žáky 7. ročníku. Druhá sada je reprezentována 36 wordovskými dokumenty. U těchto materiálů bohužel chybí zařazení jak podle obsahu, tak podle ročníku, což představuje nevýhodu pro učitele, kteří by chtěli materiály používat přímo ve výuce. Inspirativní však může být několik ukázek propojení výuky s reálným životem.

V pracovním listu ·Prvňáček je připraveno 26 položek, ke kterým žák vyhledá cenu. Po započtení dalších nákladů jako jsou školní obědy, družina, kroužky, školní výlety a škola v přírodě, získá žák představu o celkových nákladech na jednoho prvňáčka. Podobně je koncipován i pracovní list ·Výbavička, který obsahuje 41 položek, které je nutno obstarat před narozením miminka. Pracovní list ·Zdravý životní styl pomůže žákovi zamyslet se nad tím, co by si mohl kuřák koupit za nevhodně investované peníze. Pracovní list ·Spotřební koš pracuje s údaji Českého statistického úřadu a umožňuje žákům porovnat náklady jejich rodin s průměrnou českou rodinou. V pracovním listu ·Šetření vody je pro žáka připraven přehled ceny vody v roce 2011 v jednotlivých krajích České republiky. Úkolem je tyto ceny porovnat a uvést několik příkladů, jak lze vodou v domácnostech šetřit.

Závěrem je třeba podotknout, že v předchozím textu nebylo možno postihnout všechny zajímavé materiály, které vznikly v rámci projektu EU peníze školám. Uvedené metodické materiály však mohou posloužit buď pro přímou práci učitele, nebo jako inspirace při tvorbě obdobných materiálů.

Citace a použitá literatura

BOXED. DUMy. [online]. Unhošť : BOXED. [cit. 2013-10-31]. Dostupné z WWW: <http://dumy.cz>.

Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. [online]. Společný dokument MF, MŠMT a MPO. Praha, 2007 [cit. 2013-10-31]. Dostupné z WWW: <http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/System-budovani-financni-gramotnosti-na-zakladnich-a-strednich-skolach.pdf>.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Verze platná od 1. 9. 2013 [online]. Praha : NÚV, 2013. [cit. 2013-10-31]. Dostupné z WWW: <http://nuv.cz/file/433_1_1/>.

Základní škola a mateřská škola Štíty [online]. [cit. 2013-10-31]. Dostupné z WWW: <https://sites.google.com/site/zsstity1/uvodni-stranka>.

Finanční gramotnost. In: Základní škola a mateřská škola Štíty [online]. [cit. 2013-10-31]. Dostupné z WWW: <https://docs.google.com/a/nuv.cz/folderview?id=0B9wGjT5G66kKblNHOUN0MnVrek0#>.

Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 [online]. [cit. 2013-10-31]. Dostupné z WWW: <http://zskladnoparizska.cz/>.

Digitální učební materiály. In: Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 [online]. [cit. 2013-10-31]. Dostupné z WWW: <http://zskladnoparizska.cz/?page_id=467>.

Základní škola a mateřská škola, Březník [online]. [cit. 2013-10-31]. Dostupné z WWW: <http://www.zsbreznik.cz>.

Vytvořené učební materiály. In: Základní škola a mateřská škola, Březník [online]. [cit. 2013-10-31]. Dostupné z WWW: <http://www.zsbreznik.cz/main.php?menu=vytvorene_ucebni_materialy>.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
RNDr. Eva Zelendová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Finanční gramotnost v projektech EU peníze školám.
Ostatní články seriálu:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích: