Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Podpora zdraví v projektech ESF
Odborný článek

Podpora zdraví v projektech ESF

Anotace

Článek obecně informuje o projektech podpořených z prostředků ESF v období let 2007-2013, které byly zaměřeny na podporu zdraví (pohybové aktivity, zdravý životní styl) a hovoří podrobněji o jednom z nich, jehož výsledky by bylo možné využít v praxi základních a středních škol.

V rámci analýzy cca 430 projektů vzniklých za podpory ESF v období let 2007-2013 (viz článek Výběr z ESF projektů – úvod) bylo 17 z nich (3,9 %) zaměřeno na problematiku podpory zdraví. U většiny z nich buď nebyly výstupy vhodné pro výuku na základní či střední škole (byly zaměřeny na oblast řízení dané problematiky v rámci komunální politiky, sledovaly úpravu vzdělávacích programů na vysokých školách), nebo (častěji) nebylo možné konkrétní výstupy dohledat (projekty nebyly v roce 2013 ještě ukončeny; řešitelé je nezveřejnili, protože je využívají pro vzdělávací kurzy, které byly závazným výstupem projektů atd.).

Tvorba a implementace edukačního systému zdravého životního stylu – podpora pohybové aktivity na školách a školských zařízeních

Tento dlouhý název patří projektu, který řešila Univerzita Palackého v Olomouci pod číslem CZ.1.07/1.3.00/14.0008 a jehož součástí byla i příprava „Národní zprávy o zdraví a životním stylu dětí a školáků“. Zpráva vznikla na základě mezinárodního výzkumu uskutečněného v roce 2010, výsledky byly zveřejněny v roce 2012. Univerzita se zjištěnými daty dále pracuje a jejím záměrem je využít je při vzdělávání pedagogů základních a středních škol jako podporu pohybových aktivit žáků a tím přispět k podpoře jejich zdravého životního stylu.

Přestože zpráva není metodickým textem pro učitele, informace, které jsou v ní obsažené, je možné ve výuce a při motivaci žáků i jejich rodičů dobře využít.

Data byla získána z dotazníků žáků 80 škol. Po odečtení nepřítomných žáků, špatně vyplněných dotazníků či dotazníků, které vyplňovali žáci mimo sledované věkové rozpětí, šlo o vzorek 4 425 dotazníků chlapců a dívek ve věku 11, 13 a 15 let.

Výsledky jsou zpracovány v 7 oblastech – zdraví školáků, stravovací zvyklosti, pohybová aktivita, kouření tabáku, konzumace alkoholu, užívání nelegálních drog a sexuální chování. Každá oblast je uvedena klíčovými zjištěními, která z výzkumu vzešla. Například u kouření tabáku jsou tato zjištění:

  • Výskyt kouření roste u mládeže s věkem; kouřila již více než polovina 13letých a tři čtvrtiny 15letých.
  • Desetina 13letých a čtvrtina 15letých kouřila v posledním týdnu.
  • Dynamika výskytu s věkem je vyšší u dívek, což potvrzuje posun v behaviorálních faktorech dospívání.
  • V porovnání se Slovenskou republikou je v České republice ve všech věkových skupinách výskyt vyšší (relativně o 20 – 30 p. b.) a děvčata kouří víc než chlapci.

Po klíčovém zjištění jsou uvedeny jednotlivé indikátory dané oblasti, např. v oblasti kouření jde o: zkušenost s kouřením tabáku; kouření tabáku alespoň jednou za týden. U jiných oblastí jde většinou o větší počet indikátorů (3 – 7). Důležité je to, že u každého indikátoru je popsán jeho význam, rizika jeho výskytu či nedostatečného výskytu, některá porovnání se zahraničím atd. Následuje popis indikátorů (vlastně otázka v dotazníku). Pak následují výsledky ve formě popisu: výskytu zjišťovaného jevu ve sledovaných věkových skupinách, genderových rozdílůrozdílů mezi věkovými skupinami. Vše uzavírají grafy nabízející výsledky v přehledném zobrazení.

Zájemci z řad učitelů se mohou věnovat i otázkám vzniku daného šetření v mezinárodním měřítku i v rámci ČR, mohou se poučit o metodologii šetření atd.

Využití v praxi

Pro praxi jsou dobře využitelné především konkrétní otázky (popisy indikátorů), které se mohou stát podkladem pro podobná zjištění u stejně starých žáků a pro diskuse na daná témata. Pochopitelně se dají využít i výsledky ze zprávy, případně pro porovnání s „vlastním zjištěním“ jako motivační argumenty směrem k žákům i jejich rodičům.

Národní zpráva - výstup daného projektu - je uvedena na adrese: http://pohybdoskol.upol.cz/media/Narodni_zprava_o_zdravi_a_zivotnim_stylu_deti_a_skolaku.pdf

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.