Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Inspirace pro výuku dějepisu se zaměřením na novodobé národní dějiny ve vybraných projektech s podporou ESF v České republice
Odborný článek

Inspirace pro výuku dějepisu se zaměřením na novodobé národní dějiny ve vybraných projektech s podporou ESF v České republice

Anotace

Článek představuje učitelům dějepisu celkem 15 vybraných projektů v České republice podporovaných z fondů Evropské unie (ESF) se zaměřením na výuku novodobých národních dějin. Vybrané projekty mohou být zdrojem nápadů a inspirace pro uplatnění nových výukových postupů, metod a forem při výuce dějepisu na základních a středních školách v České republice.

V Evropě se již od konce 20. století rozvíjí nové pojetí historie a školního dějepisu. Vzniklo v důsledku nespokojenosti se stavem výuky dějepisu zaměřené především na prezentaci stále vzrůstajícího rozsahu historických vědomostí, převážně z oblasti politických dějin. Kritice byl podroben nadměrný rozsah systematického chronologického přehledu zaměřeného zejména na národní dějiny, na zdůrazňování dějin vedoucích skupin a mocenského establishmentu v jednotlivých národech a státech, dominujících politicky, hospodářsky, jazykově i kulturně v celé společnosti. Proti této skutečnosti byla postavena inovace historické metodologie ve vyučování dějepisu.

Představuje cestu vedoucí k osvojení určité nadstavby než je prosté získání dějinných poznatků. Žáci se na jejím základě učí spíše než nabývat značné množství nespojitých faktů historicky přemýšlet, tj. osvojovat si pomocí tvůrčích aktivních činností historické myšlení (kompetence, gramotnost). Žáci se učí kritickému vyhledávání dějinných pramenů, dokumentů a literatury i s pomocí nových komunikačních technologií. Jsou vedeni přiměřeně analyzovat historickou situaci, interpretovat ji pomocí historických pramenů a syntetizovat získané a kriticky ověřené informace k řešení zadaného úkolu nebo didakticky pojatého problému.

Zvýšená pozornost se věnuje ve školním dějepisu nyní také sociálním dějinám, kulturní historii, generačním zkušenostem, problémům národních, etnických a náboženských minorit, postavení dětí, rodičů, žen a migrantů ve společenském prostředí. Do popředí se dostala příprava žáků na aktuální a budoucí způsob života v etnické, kulturní, jazykové a náboženské diverzitě. Nové pojetí dějepisu se takto opírá o multiperspektivní hledisko, mnohostranný výklad dějin posuzující historické problémy, jevy, procesy a události z více úhlů pohledu. Multiperspektiva se chápe jako proces a strategie vedoucí lépe k rozvoji historického myšlení, k porozumění, při kterém se bere v úvahu i jiný názor, který zaujímáme.

Vliv uvedených postupů při výuce dějepisu se projevil také zvýšeným zájmem o činnosti s historickými prameny a dokumenty. Ty se objevují ve větším zastoupení i v dějepisných učebnicích jako podklady pro procvičování práce s nimi, vydávají se soubory historických pramenů a dokumentů (chrestomanie) pro školní dějepis v tištěné i elektronické podobě. Aktuálně jsou k dispozici i projekty, které zpřístupňují historické prameny a dokumenty pomocí moderních elektronických médií (internet, DVD, CD a další nosiče). Prezentují se technikami využití dobových svědectví pro starší dějiny a metodou tzv. orální historie pro moderní dějiny (písemné, zvukové a obrazové záznamy dobových svědectví žijících pamětníků dějinných událostí). Důraz se klade i na prezentaci regionálních dějin, na práci s rodinnou pamětí, na každodenní „malé“ dějiny mapující běžný život lidí.

I když výuka dějepisu na školách v České republice dosud zaostává za uvedenými tendencemi, jsme už delší dobu svědky snah posílit i v našich podmínkách výuku zejména novodobých dějin 20. století, především českých a československých. Někdy se jedná pouze o občasné kampaně, k nimž se váže určitá publicistika vedená různými zájmy. V letech 2007 – 2013 byla však tendence posílení novodobých národních dějin ve výuce školního dějepisu vážně podpořena i významným množstvím projektů podporovaných z fondů Evropské unie. Vzniklo tak množství dokumentů a materiálů, které mohou aktuálně využívat učitelé dějepisu pro svou výuku na základních a středních školách. 20. století bylo sice z hlediska pojetí historického času „krátké“, ale z pohledu historických událostí, jevů a procesů se jeví jako nadměrně „dlouhé“ a důležité - se zásadními dopady do současnosti. Přineslo tolik událostí, že poznat, interpretovat jeho události a začlenit je do podoby školního dějepisu představuje opravdu nesnadný cíl.

Vybrané projekty s podporou ESF v České republice se zaměřením na podporu vyučovacího oboru Dějepis uvádíme v následujícím přehledu. Některé z nich byly již ukončeny, jiné ještě probíhají. Jsou jim společné určité prvky: tematické zaměření na dějiny 20. století, případně ještě na starší úseky novodobých národních dějin, důraz na badatelské postupy v oblasti tzv. „malých“ dějin, dějin každodennosti s regionálními aspekty, aktivní vztah mezi pedagogy a žáky. Některé z těchto projektů mají i širší záběr: kromě rozvoje historického myšlení jsou pojaty interdisciplinárně s vazbou na kulturní prvky krajiny, na krajinnou ekologii, udržitelný rozvoj a další regionální environmentalistiku. Využívají se nová elektronická média, prezentují se multimediální učební pomůcky a aplikace, uživatelské příručky k podpoře historických a společenských témat, pracovní listy, interaktivní pomůcky, animace, audiovizuální pomůcky – tematické filmy, videosekvence, zvukové záznamy. Uvádějí se workshopy ke kritickému myšlení, žákovské konference, muzejní expozice, vzdělávací portály, semináře, praktické dílny. Komplexní pojetí většiny projektů nenutí pedagogy využívat veškerý nabízený materiál, dokumenty a aktivity v konkrétní výuce dějepisu, ale nabízí orientaci a interpretaci dobových událostí, vybranou textovou a obrazovou dokumentaci. Učitelé dějepisu mohou volit, co právě potřebují aktuálně ke své výuce. Zároveň nacházejí podněty pro aplikaci četných výukových postupů, metod, forem, technik a technologií, kterými mohou být např. metoda orální historie se zaměřením na archivaci a autorizaci rozhovorů s pamětníky historických událostí, metoda kritického myšlení, využití médií při výuce dějepisu (film, tisk, televize, rozhlas, internet, elektronické nosiče), metoda analýzy historických pramenů a dokumentů, činnosti s archivními materiály, metoda projektového vyučování v dějepise, pracovní dílny, semináře, žákovské konference, tematické besedy, workshopy apod.

Právě inspirace, nabídka četných aktivit, výběr a aplikace uvedených výukových postupů představují kromě poskytnutého výběru dokumentů to nejcennější, co lze z uvedených vybraných projektů vytěžit pro potřeby výuky dějepisu na školách v České republice. Veškeré podrobnosti, zejména k výstupům uvedených projektů, mohou uživatelé dohledat v odkazech na internetové prezentace projektů a prostřednictvím dotazů na kontaktní osoby jednotlivých projektů.

Přehled aktuálních projektů s podporou ESF v České republice se zaměřením na podporu vyučovacího oboru Dějepis

Název projektu

Oborové   téma, stupeň a typ školy

 

Doporučené   metodiky, aktivity a materiály pro produktivní vyučování dějepisu

 

Stopy totality - dlouhodobý   společenskovědní projekt pro studium dějin 20. století studentskými a   žákovskými skupinami.

 

www.stopytotality.org

Dějepis

ZŠ, SŠ

Metoda orální historie se zaměřením na archivaci a autorizaci   rozhovorů pamětníků historických událostí.

Analýza interpretace životních příběhů pamětníků historických   událostí.

Badatelské postupy v oblasti tzv. „malých“ dějin, historie   každodennosti.

Patriotismus – nacionalismus –   národovectví v českých zemích /vzdělávací film/.

 

www.ujep.cz

Dějepis, Společenské vědy,

Metodické činnosti a postupy s dokumentárním filmem jako   výukovým médiem (6 dílů dokumentárního filmu).

Doprovodná publikace (metodická příručka) a pracovní sešity ke   vzdělávacím filmům jako metodicko-didaktická podpora pro učitele a žáky.

Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení, sjednocování 1914 – 2009.

 

www.cesivevrope.cz

Dějepis

ZŠ a SŠ

Inovace vzdělávacího procesu s využitím elektronických médií.

Multimediální učební pomůcka a uživatelská příručka   s mezipředmětovým charakterem k podpoře historických a   společenských témat: mezinárodní vztahy, historiografie, totalitarismus,   holocaust, evropská integrace, dějiny Evropy, české země v 20. a 21.   století.

Tvorba online výukových materiálů a zavádění výukových programů k dějinám Židů ve 20. století.

 

www.jewishmuseum.cz

Dějepis

ZŠ, SŠ

Inovace vzdělávacího procesu s využitím elektronických médií.

Využívání inovativního a interaktivního vzdělávacího internetového portálu s širokou nabídkou textů a autentických dokumentů o židovských   dějinách ve 20. století.

Moderní vyučovací metody – workshopy ke kritickému myšlení, čtení   s porozuměním, global teaching. 

Inovace výuky československých a českých dějin 20. století na středních školách v Olomouckém a   Moravskoslezském kraji.

 

www.kr-olomoucky.cz

Dějepis

Metodika využití médií při výuce dějepisu (film, TV, tisk, internet), metoda kritického myšlení, metoda analýzy historických pramenů a dokumentů, činnosti s archivními materiály.

Metoda projektového vyučování v dějepise.

Metodika výuky pro učitele.

Komplexní výukový materiál pro žáky: interaktivní pomůcky, animace, webové rozhraní, historický komiks. 

Dějepis v 21. století: multimediální aplikace pro dějepisnou výuku.

 

www.ustrcr.cz/cs/vzdelavani

Dějepis

ZŠ, SŠ

Multimediální aplikace pro dějepisnou výuku

Inovace vzdělávacího procesu s využitím elektronických médií a inovativních strategií s akcentem na moderní dějiny.

Metodika projektového vyučování v dějepise (velké a malé příběhy   moderních dějin).

4 výuková DVD, webový portál, e-learning, metodické kurzy pro učitele dějepisu. 

Dotkni se 20. století!

 

www.dvacatestoleti.eu/

Dějepis

ZŠ. SŠ

Metodika využití médií v dějepise, využívání multimediální   techniky ve výuce dějepisu.

Metodika projektového vyučování v dějepise.

Interaktivní výukový materiál „Předměty vyprávějí“.

Interaktivní hra osudy a kariéry prostřednictvím internetu (webová aplikace).

Portál eSbírky.cz – digitalizované kulturní dědictví jako výukový   materiál.

Metodické materiály k muzejním expozicím moderních dějin. 

Moderní dějiny do škol.

 

www.moderni-dejiny.cz/

Dějepis

ZŠ, SŠ

Metodika interaktivních, tematicky koncipovaných výukových setů   k jednotlivým etapám dějin 20. století.

Výukové prezentace, metodické listy pro práci žáků, putovní výstava, projekce filmových děl s tematikou soudobých dějin.

Metodika projektového vyučování.

Studentské konference, konference škol Moderních dějin.

Metoda orální historie – projekt Příběhy 20. století.

Webová antologie pramenů.

Pro komunikaci a prezentaci výstupů projektu je k dispozici   existující vlastní vzdělávací portál Moderní dějiny.cz.

Příběhy bezpráví - podpora   výuky moderních československých dějin s využitím audiovizuálních prostředků a moderních médií.

 

www.pribehybezpravi.cz/

 

Dějepis

ZŠ, SŠ

Aplikace audiovizuálních prostředků (dokumentární, archivní a hrané filmy) pro přímou podporu výuky moderních čs. dějin 20. století.

Metodika projektového vyučování.

Metodika využití audiovizuálních prostředků a moderních médií při   výuce dějepisu. 

Moderní učitel dějepisu a   společenských věd.

 

www.uhk.cz

Dějepis, společenské vědy

ZŠ, SŠ

Kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)   k prohloubení odborné kvalifikace v oborech moderní historie,   pomocných věd historických, aplikované filozofie, sociologie a některých   oblastí průřezových témat (EVVO) v RVP

Systémová podpora edukace moderní   historie a výchovy k občanství ve školách Moravskoslezského kraje.

 

www.kr-moravskoslezsky.cz

Dějepis, společenské vědy

ZŠ, SŠ

Metoda kritického myšlení, metoda analýzy historických pramenů a dokumentů, činnosti s archivními materiály.

Kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ke zlepšení kompetencí pedagogů v edukaci moderní historie, demokracie a výchovy k občanství.

Kulturně historické dědictví  jako východisko pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků ve   vzdělávání pro udržitelný rozvoj místních komunit.

 

http://elearning.historickededictvi.com/

 

EVVO

ZŠ, SŠ

Dějepis ZŠ, SŠ

Metody na podporu rozvoje žáků pro udržitelný rozvoj.

Komunitní vzdělávání zaměřené na regionální kulturně historické   dědictví.

Metodika projektového vyučování, příklady dobré praxe.

Publikace metodických materiálů, e-learning.

DOBŘÍ(Š) V POZNÁNÍ aneb interaktivní poznání historie, kultury a přírody na Dobříši.

 

http://mestodobris.cz

 

 

Naučná stezka

ZŠ, SŠ,

Dějepis ZŠ, SŠ,

 

Metodika regionální kulturní historie a přírodního prostředí.

Vzdělávací projekt o historii a současnosti přírody v Dobříši.

Praktické trvalé vzdělávání v místním prostředí.

Naučná stezka ve veřejném prostranství (interaktivní zahrada).

Workshopy, naučné texty a publikace pro kulturní a environmentální vzdělávání v regionu.

Cesty venkova.

 

www.cestyvenkova.cz

Dějepis ZŠ, SŠ,

Portály,

EVVO

Semináře, praktické dílny, dokumentace historie, kultury a přírody v regionu, portál Místo pro život.

Projekt je zaměřen na vzdělávání k udržitelnému rozvoji ve venkovském prostředí a na posilování principů občanské společnosti formou participace, dobrovolnictví a posilování vztahu k regionu a lokálnímu společenství.

Centra vzdělávání a dialogu

 

www.centravzdelavaniadialogu.cz

Prevence rasismu a xenofobie

ZŠ, SŠ, Dějepis ZŠ, SŠ

Metody a formy na podporu multikulturní výchovy a vzdělávání s vazbou na RVP ZV.

Přednášky, besedy, workshopy, tematické výstavy, projekty, metoda orální historie.

Součástí projektu je vzdělávání lektorů a pedagogů. 

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
RNDr. Josef Herink

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.