Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Fyzika a chemie v ESF projektech
Odborný článek

Fyzika a chemie v ESF projektech

12. 11. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Ing. Petr Pecha

Anotace

Článek vybírá projekty podpořené Evropskou unií v programovém období 2007 - 2013, jejichž výstupy jsou volně dostupné a využitelné pro výuku fyziky nebo chemie. Zejména jde o náměty na badatelsky orientované vyučování, popularizaci obou oborů a individuální práci s nadanými žáky.

V oblasti fyziky a chemie se projekty IPn a IPo zaměřují především na 4 hlavní témata:

  1. Posílení praktické a laboratorní výuky.
  2. Popularizace vědy a motivace žáků ke studiu přírodovědných a technických oborů.
  3. Aktualizace výuky v návaznosti na vědecké objevy a technologický vývoj.
  4. Individualizace výuky a podpora talentovaných žáků.

Větší prostor fyzika a chemie mezi realizovanými projekty dostala především v pozdějších projektových výzvách vázaných na jednotlivé kraje mimo hlavní město Prahu. Většina projektů je tak teprve ve stádiu realizace a jejich výstupy není možné dosud posoudit celkově. Mezi ukončenými projekty a některými průběžnými výstupy je však již možné vyzdvihnout některé zajímavé závěry.

1. Posílení praktické a laboratorní výuky

Projekt Centra vzdělanosti Libereckého kraje Trojlístek - podpora výuky přírodopisu, biologie, fyziky a chemie žáků ve věku 11 až 15 let je ještě v realizaci, ale na stránkách projektu jsou v sekci Metodiky již v rámci pilotního ověřování volně dostupné a inspirující materiály pro praktickou a laboratorní výuku přírodopisu, fyziky a chemie na základní škole.

Zveřejněné fyzikální pokusy nabízejí podklady pro skupinovou práci se zaměřením na aplikaci výsledků ve skutečném životě a technické praxi. Pro pohodlnější vyhledávání by se jistě hodilo pokusy popsat, tak jak tomu je v materiálech pro chemii (snad realizátoři doplní v budoucnu). Např. fyzikální pokus s číslem 1 se zabývá funkcí hydroizolace. Žáci ve skupinách testují odolnost jednotlivých stavebních materiálů vůči vzlínání vody. Z měření sestaví zprávu a v závěrečné prezentaci navrhnou či nedoporučí dané materiály pro podlahovou hydroizolaci objektu. Součástí podkladů je i pracovní list pro žáky.

U chemických pokusů je nutné dbát zásad bezpečnosti práce. Na konci návrhů na pokusy jsou popsány použité chemické látky z hlediska zdravotních rizik. Zajímavé nápady se společensky a vědecky populárním podtextem jsou např. pokus na porovnání množství vitaminu C v různých potravinách (4-06) nebo extrakce molekuly DNA z rajčete a cibule (5-01).

2. Popularizace vědy a motivace žáků ke studiu přírodovědných a technických oborů

Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů (PTPO) se věnoval popularizaci české vědy mezi mládeží ze všech projektů nejrozsáhleji. Východiskem PTPO byl fakt, že v ČR máme vědce na špičkové úrovni, avšak je jich málo a celkový zájem o studium technických a přírodovědných oborů mezi mladými lidmi spíše upadá.

V teoretické úvodní části se projekt věnoval hledání doby vzniku a příčin neoblíbenosti technických a přírodovědných předmětů. Výzkum v rámci projektu prokázal, že:

  • negativní vztah dětí k předmětům fyzika a chemie vzniká již na 2. stupni základní školy;
  • v průběhu středoškolského studia se postoj žáků k fyzice a chemii zpravidla nemění, zůstává negativní;
  • nejčastěji uváděnými důvody neoblíbenosti jsou vysoká náročnost předmětů a neatraktivní teoretický způsob vedení výuky.

Dále bylo diskutováno, zda může či nemůže negativní postoj žáků ovlivnit nevyvážená klasifikace. Tato hypotéza vychází z průzkumu mezi žáky ve věku 13 - 19 let, kteří mají pocit, že získat dobrou známku z fyziky nebo chemie je stojí více námahy než v jakémkoli jiném předmětu. Samozřejmě nelze rozhodnout, zda je tento žákovský dojem jen jejich subjektivním pocitem nebo objektivní pravdou.

Z výzkumu a průběhu projektu také nelze vysuzovat, zda změna přístupu k výuce na 2. stupni může problém negativní motivace vyřešit – výuka na 2. stupni může být eskalací stavu majícího kořeny již na 1. stupni. Úspěšná změna na 2. stupni také může být v budoucnu negována na střední škole.

Realizátoři projektu se proto rozhodli nasměrovat aktivity velmi široce, pro široké věkové spektrum. Vedle všeobecné popularizace a medializace vědy se zaměřili zejména na podporu badatelsky orientovaných metod a podporu nadaných žáků prostřednictvím soutěží, soustředění, táborů a studentských konferencí.

Technické a přírodovědné obory jsou velmi rozumná volba pro mnoho žáků a je dobré v nich zájem tímto směrem podnítit a udržovat. Teoretický výzkum projektu PTPO poskytuje kvalitní základ pro hlubší analýzu příčin nízké motivace žáků ke studiu technických a přírodovědných oborů. Realizátoři doporučují problematiku v budoucnu zpracovat podrobněji.

3. Aktualizace výuky v návaznosti na vědecké objevy a technologický vývoj

Projekt Moravskoslezského energetického klastru Energetická gramotnost - propagace a zkvalitnění nabídky vzdělávání jednotlivců v oblasti energetiky se sice netýká přímo vzdělávání na základních školách, ovšem vzdělávací manuály Energetika 21, Energetická náročnost budov, Energie a život umožňují počáteční orientaci v rychle se vyvíjejícím oboru, v němž je každý omyl typu "neuvážená podpora solárního boomu" velmi drahý. Materiály mohou využít učitelé pro ujasnění si problematiky, ale jejich forma umožňuje nechat s nimi pracovat i žáky jako s odborným textem, např. zadat úkol k vyhledání relevantních informací.

Projekt Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky realizovaný Univerzitou Palackého v Olomouci byl zaměřen na vylepšení studia na univerzitě, avšak studentům učitelství fyziky na jiných školách případně učitelům pro připomenutí problematických oblastí a kontakt s moderními aspekty fyzikálního vzdělávání nabízí přehlednou studijní oporu.

4. Individualizace výuky a podpora talentovaných žáků

Začínajícím učitelům a všem, kteří se zajímají o možnosti individualizace vyučování, lze doporučit výstupy projektu realizovaného společností SCIO Seznámení s učebními styly a kompetencí k učení - individualizace přístupu k žákům. V sekci Ke stažení nalezneme příručku a nápadník klasifikující poutavou formou jednotlivé žákovské učební styly a nabízející konkrétní podněty pro výuku.

Učitelé v hodinách často postrádají možnost adekvátního zapojení nadaných žáků - zejména ve chvílích, kdy je třeba procvičovat látku se žáky slabšími. Je-li k dispozici pro nadané žáky připojení k internetu, je možno využít především pro mimopražské školy online aktivity několika v současnosti realizovaných projektů, např.:

Pro získání bližších informací k nabízeným aktivitám je možno obrátit se přímo na realizátory jednotlivých projektů, kontaktní údaje se nacházejí na příslušné webové stránce.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.