Odborný článek

Lidská sídla

11. 1. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Markéta Přibylová

Anotace

Námět na aktivity v hodinách zeměpisu, kdy žáci plní různé úkoly týkající se problematiky sídelních systémů a urbanizace.

Problematika sídelních systémů a urbanizace je nesmírně složitá, ale zároveň nabízí spoustu možností, jak toto téma uchopit. Jednu takovou praktickou aktivitu vám nabízím ve svém příspěvku. Lze ji realizovat v rámci výuky zeměpisu nebo informatiky v 8. nebo 9. ročníku ZŠ, popřípadě ve 3. nebo 4. ročníku osmiletého gymnázia.

Světová velkoměsta a jejich problémy

Předpokládaný časový rozsah: 2 vyučovací hodiny

Při této aktivitě žáci pracují ve skupinách. Každá skupina dostane dvě „slepé" mapy světa (viz mapa 1) a jednu okopírovanou tabulku (viz tabulka 1). Do první mapy podle obrázků ve Školním atlase dnešního světa (mapy s názvem Kořeny civilizace) zakreslí historicky první města a napíše názvy států nebo říší, kde tato města vznikla. Než začnou žáci pracovat na druhé mapě, musí vyplnit tabulku 1, kde mají k počtu obyvatel přiřadit největší aglomerace světa a státy, ve kterých leží.

Poznámka: Informace na internetové adrese de.wikipedia.org/wiki/Agglomeration.

Vyberte si z těchto aglomerací: Jakarta, Ciudad de México, Manila/Quezon City, Mumbai (Bombaj), Tókyó/Jokohama (Tókjó/Jokohama), Soul/Ičchon, Shanghai (Šanghaj), New York, São Paulo (Sao Paulo), Delhi (Dillí), Calcutta (Kalkata), Los Angeles, Karáchi (Karáčí), Osaka/Kobe (Ósaka/Kóbe), al-Qahiráh (Káhira/Gíza).

Po vyplnění tabulky zaznamená každá skupina polohu těchto měst a jejich názvy do druhé „slepé" mapy světa. První a druhou mapu porovná a napíše úvahu o tom, jaké faktory ovlivňují rozvoj urbanizace.

Poté dostanou žáci od učitele další tabulku (viz tabulka 2), kde jsou uvedené názvy a počet obyvatel deseti největších velkoměst světa v roce 1950 a v roce 1990. Porovnají tuto tabulku s tabulkou 1 a ve skupinách vypracují následující úlohy:

 • 1. Doplňte do tabulky, ve kterých státech tato velkoměsta leží.
 • 2. Sečtěte počet obyvatel 15 největších měst světa v roce 1950, 1990 a 2007 a vyřešte tento úkol: Zvýšil se podíl městského obyvatelstva mezi roky 1950 a 2007, když víte, že počet obyvatel v roce 1950 byl zhruba 2,5 miliardy a v roce 2007 6,5 miliard?
 • 3. V roce 2007 nově postoupily mezi první desítku aglomerací: ...
 • 4. Naopak v roce 2007 první desítku opustily tyto aglomerace: ...
 • 5. Která města z tabulky pro rok 1950 chybí v první desítce v roce 2007? Jaké závěry z toho můžete vyvodit?
 • 6. Ve kterém světadílu bylo v roce 1990 nejvíce měst, jež patřily k největším aglomeracím světa?
  7. Ve kterém státě byly v roce 2007 zastoupeny dvě světové aglomerace?
 • 8. Označte v tabulce aglomerace, které již dnes mají dvakrát větší počet obyvatel než ČR, tzn. ......... mil. obyvatel.

Na závěr práce skupiny své výsledky, úvahy a mapy prezentují před spolužáky.

Literatura a použité zdroje

[1] – HERINK, J.; TLACH, S. Základy zeměpisných znalostí - sbírka úloh k sestavování testů, k procvičování a ověřování učiva zeměpisu podle Standardů základního vzdělávání pro 6. - 9. ročník.. Praha : Česká geografická společnost, s r., 1999.
[2] – Školní atlas dnešního světa. Praha : Terra, 2000.
[3] – PEŠTOVÁ, J. Praktický zeměpis - pracovní učebnice zeměpisu pro 6. - 9. ročník základní školy a víceletá gymnázia. Praha : Česká geografická společnost, 1999.
[4] – ŘEZNÍČKOVÁ, D. Současný svět - pracovní sešit k učebnicím zeměpisu pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií.. Praha : Česká geografická společnost, 2006.
[5] – Aglomeration. [cit. 2008-01-11]. Dostupný z WWW: [http://de.wikipedia.org/wiki/Agglomeration].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
268.55 kB
PDF
Mapa
pdf
48.83 kB
PDF
Tabulka 1
pdf
56.64 kB
PDF
Tabulka 2

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Markéta Přibylová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Ekosystémy

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

Školní atlas dnešního světa (nakladatelství TERRA), počítač s připojením k internetu