Odborný článek

CLIL: G. J. Caesar

2. 1. 2014 Základní vzdělávání
Autor
Michaela Hlaváčová

Anotace

CLIL výukový plán pro integraci angličtiny a dějepisu na téma G.J.Caesar.

Cíl

Pomocí metody kritického myšlení objevovat dobu vlády G.J.Caesara. Pro podrobné obsahové a jazykové cíle a jejich naplňování odkazujeme na přílohu Výukový plán č. 2 - G.J.Caesar - Metodický popis.

G. J. Caesar

Vzdělávací obsah: dějepis
Jazyk: anglický
Min. jazyková úroveň žáků: A1
Pilotováno v ročníku: 6.
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny
Rozvíjené klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů, pracovní

1. hodina

Učitel rozdá žákům do skupin papírové listy z flipchartů, na které budou žáci vypracovávat postupně zadávané úkoly. Žákům zadává pokyny v angličtině dle potřeby.

Aktivita 1 / Skládání – Puzzles: cca 7 min, skupinová práce

Učitel žákům do skupin rozdá rozstříhané obrázky dvou osobností (Příloha 1). Žáci je sestaví a nalepí na připravený list. Napíšou, o koho se jedná. V případě, že nevědí, mohou použít učebnici či jinou dostupnou literaturu, ve které jsou podobizny těchto osobností, jména uvedou k obrázkům. Odhadnou, co mohou mít tyto postavy společného, své tipy píší vedle sestavených obrázků.

Aktivita 2 / Slovní zásoba – Vocabulary: cca 7 min, skupinová práce

Učitel rozdá do každé skupiny 2 slovíčka, o kterých předpokládá, že je žáci neznají (Příloha 2). Skupiny obejde, naučí je výslovnost a sdělí význam slovíček. Poté žáci chodí k tabuli a učí celou třídu svá slovíčka. Připevňují je na tabuli, žáci je tak mají stále na očích. Poté se role ujme učitel a slovní zásobu projde se žáky tak, že je čte anglicky, žáci reagují česky a opačně.

Aktivita 3 / Čtení, shrnutí, řazení – Reading, retelling, putting in order: cca 12 min, individuální práce, skupinová práce

Do skupin učitel rozdá nastříhané lístky s krátkými texty (Příloha 3). Úkolem žáků je – rozdělit si mezi sebou lístky, každý si přečte svůj text, podtrhne slovíčka, která se v předchozí aktivitě učili, sdělí podstatné z textu. Následně si žáci ve skupině informace sdělují a poté splní další úkol – seřadí rozstříhané lístky chronologicky a vlepí je na pracovní list v sestaveném pořadí.

Učitel může žákům zadávat pokyny v angličtině: Read the sentences. Underline any new vocabulary. Tell your classmates in your group what the paragraph is about. Put the sentences into chronological order. Stick the paragraphs on the poster.

Aktivita 4 / Doplňování do mapy – Complete the map: cca 15 min, individuální práce, Ž–Ž, U–Ž

Každý žák nyní obdrží mapu Evropy (Příloha 4), do které zapíše anglicky země, ve kterých se Caesar pohyboval, a dopíše roky. Pracuje tak s atlasem, se sestaveným textem a slepou mapou. Poté si své mapy žáci ve skupině prohlédnou, porovnají je a následně sdělují anglicky informace učiteli, který totéž zakresluje do mapy na interaktivní tabuli (mohou i žáci). Na konci může mít učitel připravenou mapu pro kontrolu, a tak po odkrytí může porovnat s mapou, kterou ústně sestavili žáci. Mapy vlepí na list.

Otázky učitele k žákům: What countries did Caesar visit? When did it happen? / V jakých zemích byl Caesar? Kdy se tomu tak stalo?

Aktivita 5 / Shrnutí – Summary: cca 4 min, U–Ž

Učitel se vrátí zpět k obrázkům, které žáci sestavili na začátku hodiny. Žáci už s jistotou vědí, kdo je na obrázcích, a česky je řečeno, co všechno vědí.
Učitel může klást otázky v angličtině, žáci odpovídají česky či anglicky. Who is in the picture? What can you tell me about these persons?

 

2. hodina

Aktivita 1 / Časové posloupnosti – Chronology: cca 8 min, individuální práce

V další hodině žáci sedí samostatně a obdrží od učitele úkol, ve kterém spojují dva sloupce – o Caesarovi – v angličtině (Příloha 5). Poté si jdou zkontrolovat své záznamy s plakáty, které vytvořili v předchozí hodině.

Učitel zde může žákům zadat pokyny v angličtině: Match the statements and years. Check your matching with your poster from the previous lesson.

Aktivita 2 / Čtení a vyhledávání informací v textu – Reading and finding information: cca 15 min, individuální, skupinová práce

Nyní vytvoří původní skupiny, dostanou texty o G. J. Caesarovi – z různých učebnic, encyklopedií, texty z internetu – v češtině. Každý si přečte text, který si zvolil, a poté společně píšou v bodech 10 dalších informací, které se dozvěděli o Caesarovi včetně kalendáře. Informace nesmějí být totožné s těmi, které jsou na listě v angličtině.

Aktivita 3 / Vennův diagram – Venn diagram: cca 7 min, individuální práce / Ž–Ž

Do volného prostoru na listě zakreslí Vennův diagram a česky a anglicky píšou, v čem našli rozdíl, shodu mezi gregoriánským a juliánským kalendářem. (Tato aktivita může být navíc pro nadané žáky.)

Učitel může žákům zadat pokyn v angličtině: Try to find differences and agreements between the calendars. / Pokuste se najít rozdíly a shody mezi kalendáři.

Aktivita 4 / Prezentace – Presentation: cca 10 min, Ž–Ž

Následuje prezentace informací, které si žáci zaznamenali v bodech, a prezentace Vennova diagramu, případně jiné podoby srovnání kalendářů. Prezentace je vhodná v češtině, jelikož se tak shrne učivo v mateřském jazyku pro všechny žáky. Záleží však na jazykové úrovni žáků. Pokud zazní nějaká věta v angličtině a pak od jiných žáků zazní totéž v češtině, je to též v pořádku.

Aktivita 5 / Zpětná vazba – Feedback: cca 5 min, individuální práce

Na závěr proběhne sebehodnocení (Příloha 6).– hodnocení práce ve skupině, zvládnutí anglické části. Tabulku sebehodnocení je možné upravit – vpravo jen jeden sloupeček a žáci dokreslují předem domluvené smajlíky.

Žáci se vyjadřují smajlíky k jednotlivým tvrzením. Učitel si od žáků sebehodnocení vybere a okomentuje žákovo hodnocení na základě monitoringu, který v hodinách probíhal.

 

HODNOCENÍ

Práce žáků, jejich zapojení, to vše je vidět již v hodinách CLIL samotných. Pokud učitel sleduje procedurální cíle, může dávat žákům v hodinách body/symboly/hvězdičky za jejich aktivitu a v určitém časovém úseku vyhodnotit známkou (sumář bodů). V okamžiku, kdy píšou žáci samostanou práci, jsou v ní některé úkoly formulovány v angličtině, může učitel hodnotit jak angličtinu, tak i dějepisné znalosti. Body žáci za nesprávné odpovědi neztrácejí, naopak body pouze získávají.

V hodině je použita sebehodnotící tabulka – v diskuzi s žáky učitel reflektuje, co si žáci do tabulky zaznamenali, popř. kde se v sebehodnocení odchýlili (nadhodnotili nebo podhodnotili).

 

ŘEŠENÍ

Příloha 3

Paragraph 1
Julius Caesar was a great general and an important leader in ancient Rome. He was a brilliant general who won many victories for Rome.

Paragraph 2
Julius Caesar was born in Rome on 13 July 100 BC. He was born in a patrician family. When Caesar was 16, his father died. Later Caesar left Rome and joined the army.

Paragraph 3
In 60–61 he served as governor of the Roman province of Spain. In 60 BC he was a member of First Triumvirate – a pact with Pompey and Crassus, they helped him to become a consul in 59.

Paragraph 4
Then he was in Roman Gaul where he stayed for 8 years. He joined all of France and Belgium to the Roman Empire. He made two expeditions to Britain, in 55 and 54 BC.

Paragraph 5
Julius Caesar crossed the Rubicon in 49 BC. The civil war started. He returned to Italy, Pompey left Italy. Caesar was appointed dictator. When Caesar got to Egypt, Pompey was dead. Caesar met Cleopatra (the Egyptian queen) and took her back to Rome with him. They had a child Caesarion.

Paragraph 6
Caesar was now a master of Rome and made himself dictator and consul. He started with many reforms. Julius Caesar became more popular with the people. He had many enemies. On 15 March 44 BC he was killed by Brutus and Cassius. Brutus was Caesar´s friend or his son.

Příloha 5 – Chronology

1. Caesar became consul.
a) 49 BC

2. Caesar was killed.
b) 100 BC

3. Caesar crossed the Rubicon.
c) 44 BC

4. Caesar was born.
d) 55 and 54 BC

5. Caesar made expeditions to Britain.
e) 59 BC

1. e), 2. c), 3. a), 4. b), 5. d).

 

ROZŠÍŘENÍ

Navazující aktivitou by mohlo být zhlédnutí filmu o G. J. Caesarovi, případně ukázky ze života G. J. Caesara.

REFLEXE

V hodinách někteří žáci překvapili tím, jakou slovní zásobu měli již na začátku. Vysvětlili to hraním počítačových her. Po jazykové stránce měli problém především žáci se SPU, ale velmi jim pomohlo, že pracovali se skupinou, měli v textech záchytné body a že se mohli ujišťovat v češtině. Všem žákům se podařilo spojit informace v následující hodině, bylo tedy patrné, že si z minulé hodiny díky aktivitám odnesli poznatky. Při sdělování názvů států měli žáci především problém s výslovností.

Je třeba mít na paměti, že přítomnost slabších žáků během skupinové práce vyžaduje vyšší pozornost a případnou pomoc ze strany učitele.

Práce ve skupinách se mi při CLIL hodinách velmi osvědčila, jelikož mají žáci možnost se domluvit navzájem. Mým poznatkem je, že kooperace mezi žáky funguje mnohem intenzivněji než v česky vedené hodině.

CITACE

Obrázky Kleopatry a Caesara namaloval žák 8. ročníku ze ZŠ Dobřany. [cit.2011-25-08]. Dostupný pod licencí Creative Commons z http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/EU_location_UK.png – mapa Evropy.

http://clil.nuv.cz

 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
1.68 MB
Dokument
G.J.Caesar - Příloha 1 - 6
pdf
2.59 MB
PDF
G.J.Caesar - Příloha 1 - 6
pdf
229.49 kB
PDF
Výukový plán č. 2 - G.J.Caesar - Metodický popis

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Michaela Hlaváčová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída