Odborný článek

CLIL: Dělitelnost

18. 10. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Prof. RNDr. Jarmila Novotná CSc.
Spoluautor
PaeDr. Marie Hoffmanová

Anotace

CLIL výukový plán pro integraci angličtiny a matematiky na téma Dělitelnost.

DĚLITELNOST

Vzdělávací obsah: matematika
Jazyk: anglický
Názvy prac. listů: Introduction to the problem (1), Fashion World Magazine (2)
Min. jazyková úroveň žáků: A1
Pilotováno v ročníku: 9.
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Rozvíjené klíčové kompetence: k učení, komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů, pracoví


METODICKÝ POSTUP

Úvodní aktivita – warming up: 6 min, interakce U–Ž

Otázky k Worksheet 1, pokládá učitel v angličtině (jazyková rozcvička, opakování znalostí z angličtiny):

 • Who is Maxime?
 • Maxime, is it a Czech name?
 • Where does he come from?
 • How old is he?
 • What is his job?
 • Is he single or married?

Učitel vysvětluje anglicky, že Maxime má před sebou velmi obtížný úkol navrhnout vzory na trička. Protože jsou moderní čtverce, chce použít vzor složený ze čtverců.

Slovní zásoba z matematiky:
Učitel ukazuje na čtvercové síti (a současně zapisuje slova na tabuli), co je:

 • square grid
 • line
 • column

Pro lepší zapamatování učitel ukazuje řádky, sloupce a žáci je anglicky pojmenovávají.

 

Bizzare Colouring: 8 min, skup. práce, interakce Ž–Ž, případně U–Ž

Vyřešení úlohy z Worksheet 1 tímto postupem: Každý žák ve třídě dostane zadání úlohy. Žáci jsou rozděleni do skupin po dvou/třech. Každá skupina pracuje nezávisle bez vnější pomoci nebo zásahu učitele; musí přečíst zadání, prodiskutovat úlohu, shodnout se na možné řešitelské strategii a zformulovat zprávu, která odůvodňuje celou úvahu. Učitel zasahuje individuálně pouze tam, kde si žáci nevědí rady (má připravenu gradovanou sérii rad). Předpokládá se, že komunikace s učitelem a s textem probíhá v angličtině, nelze však zamezit tomu, aby ve skupinách žáci používali i češtinu. U chybějící slovní zásoby je připraven slovníček termínů, které mohou být pro žáky méně běžné; učitel může dát do skupin k dispozici slovník v papírové nebo elektronické formě. Přítomnost učitele se omezuje na pozorování práce jednotlivých skupin. Sleduje:

 • čtení a porozumění zadání úlohy (Přečtení a diskuse zadání probíhá ve skupinách, učitel nezasahuje. Organizaci si určí žáci ve skupině sami.)
 • řešení úlohy (Žáci pracují ve stejných skupinách, ve kterých rozebírali zadání. Záleží na každé skupině, jakou organizaci práce si zvolí, úlohu mohou řešit žáci samostatně a pak svá řešení porovnat nebo mohou diskutovat možné kroky společně. Zkušenost ze skupinové práce ukazuje, že úspěšnější jsou ve většině případů skupiny, které volí interaktivní skupinovou práci.)

 

Společná kontrola nalezených řešení: 8 min, celá třída, interakce U–Ž, Ž–Ž

Učitel povzbuzuje, např. Try it, please. Explain your solution.

Lze využít tento postup: Učitel má na tabuli připravenu čtvercovou síť z Worksheet 1 ve zvětšeném měřítku. Některý žák do ní zakreslí své řešení pro požadované sloupce (ty jsou uvedeny vedle zadaného obrázku jako jednotlivé sloupce). Žáci se shodnou na správném řešení. Učitel pak některého žáka vyzve, aby vysvětlil, jak k řešení došel. Vysvětlení žáka probíhá v angličtině. K vysvětlení žák využívá seznam slovíček, která učitel připravil na tabuli předem (add to, subtract from, multiply by, divide by, remainder, odd, even, multiple).

Učitel: Is there someone who solved it in a different way?

Žák s jiným postupem (pokud se takový vyskytuje) předvede své řešení a anglicky ho vysvětlí. To se opakuje, dokud někdo má jiný postup.

U: Now we will discuss how to do it in the „best“ way.

 • Which squares in the first line are coloured? Odpověď: In the 1st line, these are odd squares. Zápis: 2k+1
 • What about the second line? Which squares are the coloured ones? Zápis: 4k+1, 4k+2
 • What about the third line? Which squares are the coloured ones? Zápis: 6k+1, 6k+2, 6k+3
 • What about the column number …? (využití předchozích úvah pomocí zbytku po dělení 2, 4 a 6)
 • Is that clear for everybody? (kontrola porozumění)

 

Fashion World magazine: 3 min, skup. práce, interakce Ž–Ž, případně U–Ž

Práce s Worksheet 2. The result of Maxime´s work, patterns for T-shirts. Nejprve individuální čtení s porozuměním textu na str. 2 časopisu, učitel vysvětluje dotazy.

Otázky učitele:

 • Are there any words you would like to explain?
 • How do you translate …?
 • What does this advertisement offer?

 

Quiz: 2 min, celá třída, interakce U–Ž

Učitel vysvětluje ve vztahu k časopisu: Maxime used the squared strip we just worked with and cut it into pieces; he called the pieces patterns. Look at it: pattern number 1, 2, 3…

 • Uvedení do soutěže – učitel: You have the chance to win a T-shirt if you fill in correct answers to the tasks in the quiz.

Řešení úloh z kvízu: 12 min, skup. nebo indiv. práce, interakce Ž–Ž, případně U–Ž

Společná kontrola výsledků a zhodnocení: 5 min, celá třída, interakce U–Ž

 

HODNOCENÍ

Matematika:

Učitel hodnotí podle počtu správně zodpovězených odpovědí ve Worksheet 2.

 1. učitel hodnotí kromě správnosti i odůvodnění řešení
 2. učitel hodnotí správné použití odborných termínů při diskusi o úlohách v anglickém jazyce

Anglický jazyk:

 1. porozumění zadání
 2. skladba jednoduchých vět, užití přítomného a minulého času, rozkazovací způsob

Převažuje slovní hodnocení, lze i známkovat podle obsahové správnosti.

Lze využít i anketu – písemnou autoevaluaci žáků, v níž žáci odpovídají na tyto položky (hodnocení od 1 do 5 znamená od nejlepšího hodnocení po nejhorší): 

Anketa

1 2 3 4 5
Rozuměl/a jsem všem anglickým textům.                                                       
Rozuměl/a jsem všem matematickým pojmům.          
Rozumím tomu, jak se úlohy řešily.          
Splnil/a jsem všechny úkoly v daném čase.          
Mám nějaké rezervy.          

Konkrétně mi dělá problém (vypište heslovitě):

 

Poznámky k hodině:

 

 

ŘEŠENÍ

Quiz

Question No. 1: Ne
Question No. 2: Pattern No. 4
Question No. 3: Pattern No. 5 (Columns 21, 22, 23, 24, 25); další možnosti: Pattern No. (5 + 12k), kde k je přirozené číslo
Question No. 4: Možnosti:

  

 

NÁVRH ROZŠÍŘENÍ

Možno pokračovat s využitím modifikovaných „vzorů“, tj. jinak sestavených pásů, pásů s více řádky apod.
Možno využít jiný kontext pro dělitelnost přirozených čísel a nejmenší společný násobek.
Možno nechat žáky tvořit jiné úlohy z této oblasti.

 

REFLEXE

Hodina byla vyučována dvěma učitelkami, studentkami učitelství pro VVP, obor anglický jazyk – matematika.
Podařilo se jim realizovat všechny aktivity, cíle byly splněny.
Čtyři žáci v daném čase správně vyřešili všechny úlohy z Worksheet 2.
Pilotáž prokázala, že zadání je pro žáky motivující, srozumitelné a lze ho správně v daném časovém úseku splnit. Také slovní zásoba a potřebné jazykové prostředky nepřesahují rámec angličtiny vyučované na 2. stupni ZŠ.


http://clil.nuv.cz

 

CITACE

HOFMANNOVÁ, M., NOVOTNÁ, J. „Real world“ problems. Second piloting. In Favilli, F. (Ed.) Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics. Comparison and Best Practices. Pisa : Edizioni Plus – Pisa University Press, 2006, s. 200–204. ISBN 978-88-8492-436-0.

HOFMANNOVÁ, M., NOVOTNÁ, J. Developing strategies and materials. Impact on teacher education. In Pitta-Pantazi, D., Philippou, G. (Eds.) CERME 5. Proceedings of the Fifth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. Cyprus : University of Cyprus, 2007, s. 1896–1905. ISBN 978-9963-671-25-0.

12e RALLYE MATHÉMATIQUE TRANSALPIN – ÉPREUVE II mars – avril 2004, ARMT 2004.

Materiály ke kurzům CLIL – výuka matematiky v angličtině a Integrovaná výuka matematiky a angličtiny na PedF UK. Fashion World Magazine byl vytvořen účastníky kurzu pod vedením studenta M. Mikuláše. V něm obsažené obrázky byly použity se souhlasem výtvarnice Silvie Novotné.

Literatura a použité zdroje

[1] – BALL, Phil; TEJKALOVÁ, Lenka; ŠMÍDOVÁ, Tereza. et al. Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 2012. [cit. 2013-10-11]. Dostupný z WWW: [http://clil.nuv.cz/index.html#].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
73.24 kB
Dokument
Dělitelnost - Pracovní list 1
pdf
100.59 kB
PDF
Dělitelnost - Pracovní list 1
pdf
60.55 kB
PDF
Výukový plán č. 1 - Dělitelnost - Metodický popis
pdf
539.06 kB
PDF
Dělitelnost - Pracovní list 2

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Prof. RNDr. Jarmila Novotná CSc.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy