Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Výukové plány do CLIL hodin
Odborný článek

Výukové plány do CLIL hodin

Anotace

Zařazujeme nový seriál CLIL v praxi, jež přináší cca 20 výukových plánů do hodin CLIL. Materiály lze využít v hodině odborného předmětu nebo cizího jazyka, či v hodinách CLIL vedených oběma učiteli (tzv. team-teaching). CLIL výukové plány mohou být prezentovány také jako ukázkové učební materiály při přípravě budoucích učitelů nebo v rámci kurzů DVPP. Jednotlivé výukové plány obsahují kompletní přípravu na hodinu a popis průběhu hodiny, která integruje vzdělávací obsah s anglickým, německým nebo francouzským jazykem v různé míře a rozsahu. Výukové plány jsou využitelné na 2. stupni základní školy a v nižších ročnících víceletého gymnázia. Není snadné stanovit míru obtížnosti pro žáky, kteří se prvně s CLILem seznamují, avšak je zde značný prostor výukové plány uzpůsobovat, rozšiřovat a dále variovat v kontextu ročníku a třídy. Věříme, že vám budou inspirací na vaší cestě stát se profesionálními CLIL učiteli. Výukové plány naleznete také online v souhrnné příručce Cizí jazyky napříč předměty 2.st. ZŠ (NUV, 2012).

V úvodu CLIL výukového plánu jsou obsaženy základní vstupní informace. Uvádíme vzdělávací obsah, který se integruje s vybraným cizím jazykem, a který vychází ze vzdělávacích oblastí a oborů Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání včetně průřezových témat. Dále jsou uvedeny informace o názvech pracovních listů, minimální vstupní jazykové úrovni žáků v cizím jazyce, časové dotaci a konkrétním ročníku, ve kterém byl daný plán pilotován, i výčet klíčových kompetencí, které se v dané CLILovské hodině rozvíjí.

Vlastní tělo článku obsahuje Metodický postup. Odpovídá posloupnosti plánu hodiny a průběhu jednotlivých aktivit. Pro každou aktivitu výukového plánu s rámcovou časovou dotací je specifikována interakce, která odpovídá buď individuální práci žáka, práci žáků ve dvojici (Ž-Ž), skupinové práci (Ž-Ž), frontální výuce (U-Ž) nebo interakci učitele s žákem (Ž-U).

Článek pokračuje návrhem Hodnocení, v němž jsou obsaženy konkrétní strategie, jak ověřit dosažení stanovených vzdělávacích cílů (daného odborného předmětu), tak cílů jazykových. Část obsahuje  hodnocení kriteriální, dále hodnocení, které probíhalo v hodině (slovní nebo známkou) a navrhované dlouhodobější hodnocení (zohlednění aktivity v rámci celého předmětu).

Dále jsme zařadili Řešení úkolů a aktivit  z pracovního listu žáka, příloh pracovních listů nebo z plánu hodiny. Některé výukové plány obsahují i Návrh rozšíření, v němž naleznete možné navazující aktivity nebo varianty aktivit pro slabší/nadanější žáky.

Na základě zpětné vazby z pilotáže jsme v Reflexi zaznamenali možné silné a slabé momenty realizace daných výukových plánů, které byly vyzkoušeny v praxi.

Ke konci článku pod názvem Citace jsou zařazeny odkazy, studijní literatura a citace zdrojových dokumentů.

Přílohy jednotlivých plánů obsahují:

Metodický popis – obsahuje 4 C´s tabulku (Do Coyle, 2010), kterou najdete vždy v příloze článku. Slouží pro rychlou orientaci učitele v tom, jaké vzdělávací cíle z hlediska odborného předmětu „CONTENT“, a z hlediska cizího jazyka „COMMUNICATION“, výukový plán rozvíjí. Stanovuje, jaká je nutná předchozí znalost žáků z odborného předmětu (na co může učitel navazovat). Dále uvádí, které organizační formy výukový plán využívá, a s jak obtížnými úkoly a aktivitami se žáci setkají (složka „COGNITION“). Sleduje, zda-li se naplňuje kulturní dimenze vzdělávání v CLIL, složka „CULTURE“. Tabulka metodického popisu je doplněna mezipředmětovými vztahy a průřezovými tématy, i pomůckami, které si musí učitel před výukou připravit.

Pracovní listy pro žáka do CLIL hodin včetně dalších obrazových příloh (ve formátu DOC, PDF, PPT).

 

http://clil.nuv.cz

 

Literatura a použité zdroje

[1] – BALL, Phil; TEJKALOVÁ, Lenka; ŠMÍDOVÁ, Tereza. et al. Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 2012. [cit. 2013-10-16]. Dostupný z WWW: [http://clil.nuv.cz/index.html#].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Tereza Šmídová MBA

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

CLIL