Odborný článek

Zvířata II

Anotace

Dvoudílný seriál je ukázkou, jak lze během dvou vyučovacích bloků zaměřených na jedno téma (zvířata) rozvíjet schopnosti a dovednosti žáků potřebných k úspěšnému zvládnutí čtení, psaní a počítání. Námět je určen zejména učitelům základních škol speciálních v nižších ročnících; umožňuje upravit materiál podle speciálních vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků.

Námět nabízí ukázku rozvoje komunikace, zrakového a sluchového vnímání, předmatematických představ, prostorové orientace, hrubé a jemné motoriky a grafomotoriky na společném tématu = zvířata. Jedná se o dva vyučovací bloky rozdělené do dvou dnů, jeden blok zabere cca 2 vyučovací hodiny.

K jednotlivým aktivitám je vhodné se vracet i v dalších fázích studia, po jejich dobrém zvládnutí je vhodné v rozvoji jednotlivých oblastí pokračovat (viz doporučená literatura). Žáci, u nichž speciální vzdělávací potřeby vyžadují vzdělávání ve speciálních školách, potřebují kromě probíraného učiva opakovat a zdokonalovat i výše uvedené oblasti.

2. den

 • Sluchové vnímání – sluchová paměť

Žáci sedí v kruhu s oblíbeným zvířetem za zády, posílají si míč. Mají za úkol si vzpomenout, jaké zvíře má za zády ten žák, u kterého se zastaví míč. Kontrolu žák provede vyndáním zvířete z oblasti zad. V druhé části aktivity jsou zvířata opět za zády žáků a po kruhu si každý žák snaží vzpomenout na zvíře ostatních spolužáků – pokud  neví, je mu napovězeno ukázáním zvířete.

 • Řeč – lexikálně sémantická rovina - slovní zásoba / Předmatematické představy - třídění

Žáci zůstávají se zvířaty v kruhu a snaží se je společně s učitelem roztřídit na zvířata žijící ve volné přírodě, v domácnosti nebo u lidských obydlí, v ZOO. Dále třídí zvířata podle počtu nohou. Taktéž mohou mluvit o tom, co které zvíře dělá.

 • Sluchové vnímání – sluchová analýza a syntéza – vyvozování hlásky na počátku slova

Pro protažení využije učitel zvířata tak, že je rozmístí po místnosti. Žáci hledají zvířata začínající konkrétní hláskou, např.: "Hledáme zvířata začínající hláskou O." Tato aktivita předpokládá, že žáci se již vyvozování hlásky na začátku slova věnovali. Aktivitu lze ztížit vyhledáváním hlásky na konci či uprostřed slova.

 • Motorika – jemná motorika

Žáci modelují své oblíbené zvíře, které závěrem práce představí na pomyslné vernisáži. Zvířata je taktéž možné tvarovat z drátku, lepit z natrhaných kusů krepového papíru na předlohu (tato varianta je vhodná zejména pro žáky s tělesným postižením, méně motoricky zdatné) apod.

 • Motorika – grafomotorika – uvolňovací grafomotorické cviky - jednotažka

Žáci pracují samostatně v lavici. Obrázek čápa obtáhnou několikrát prstem, mohou jej zkusit namalovat ve vzduchu. Poté teprve použijí trojhrannou pastelku či tužku. Obrázek obtáhnou přibližně 10x ve směru zleva doprava, snaží se o plynulý tah na jedno „projetí“. Pokud některým žákům činí smyčky potíže, je třeba směr tahu v oblasti smyčky vyznačit šipkou a tomuto typu uvolňovacích grafomotorických cvičení se nadále věnovat.

Autor díla: Petra Pšeničková

Pracovní list je čerpán z publikace: BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDA, R: Jedním tahem – uvolňovací grafomotorické cviky. Praha: DYS-centrum Praha, 2009, str. 19.

Další jednotažky najdete v odkazu na materiál z modulu DUM v závěru článku.

 • Motorika – grafomotorika – grafomotorické prvky - spirála

Žáci pracují samostatně – spolu se slonem Bonifácem malují ulity šnekům. Spirály malují na obě strany tak, že nejprve vybranou spirálu obtáhnou prstem, mohou ve vzduchu. Poté obtahují pastelkou a závěrem spirály malují samostatně. Postupně malují ulity na obě strany zevnitř ven i z vnější strany dovnitř. Je vhodné pracovní listy rozdělit na více dnů nebo použít jako domácí úkol.

Autor díla: Petra Pšeničková

Pracovní list je čerpán z publikace: BEDNÁŘOVÁ, J.: Kreslení před psaním. Brno: Pedagogicko-psychologická poradna, 1998, str. 7.

 • Zrakové vnímání – zrakové rozlišování

Žáci pracují samostatně. Na pracovním listu zrakově vyhledávají v řadě obrázků koček takový obrázek, který se liší. V této aktivitě je třeba žáky dobře zacvičit: pracují zleva doprava bez přeskakování obrázků i řádků, řádek po řádku. Tím trénují oční pohyby potřebné pro kvalitní čtení. Pokud se žákům aktivita nedaří, je třeba se vrátit k vývojově snazším úkolům: označení v řadě jednoho obrázku lišícího se detailem, poté horizontální polohou (nahoru-dolu) a následně polohou vertikální (vpravo-vlevo).

Autor díla: Petra Pšeničková

Pracovní list je čerpán z publikace: BEDNÁŘOVÁ, J.: Zrakové vnímání: Optická diferenciace. Praha: DYS-centrum Praha, 2010, str. 7.

 • Předmatematické představy - třídění vlastním pohybem

Žáci mají na zádech nalepený obrázek zvířete tak, že sami neví, jaké zvíře představují. Zvířata se bezeslovně hledají a tvoří shluky, skupiny. V místnosti poté můžeme vidět např. 5 lvů, 2 kočky, 1 psa, 3 žáby apod.

Aktivitu lze obměnit tak, že žáci vydávají zvuky zastupujícího zvířete. Hledají se tedy opět lvi, kočky, psi, žáby pouze zvířecí řečí. Zvuky = řeč zvířat, které budou ve hře, můžeme předem předvést, abychom si poté v roli zvířat lépe rozuměli.

 • Zrakové vnímání – zrakové rozlišování / Předmatematické představy – třídění, porovnávání

Žáci pracují se sadou karet s černobílými obrázky koček v kruhu. Každý obdrží několik karet, které přidává na zavedené hromádky učitelem. Po rozdání všech karet, mohou žáci porovnávat kterých koček je nejméně, více, stejně.

Autor díla: Petra Pšeničková
 • Zrakové vnímání – zrakové rozlišování / Předmatematické představy – uspořádání, řazení prvků

Žáci pracují ve dvojici nebo malých skupinách, mají k dispozici sadu karet s černobílými obrázky koček. Učitel založí řadu koček (uspořádá obrázky vedle sebe), žáci v této řadě logicky pokračují.

Autor díla: Petra Pšeničková

Obměna: Sadu karet lze použít také na aktivitu  pexeso, kdy žáci hledají vždy dva (tři) stejné obrázky.

Autor díla: Petra Pšeničková
 • Orientace – prostorová orientace

Žáci v kruhu nebo skupinách dávají předměty (zvířata) do domku dle zadání učitele. Tento dům má 5 bytů nebo pokojů = střešní, dva vlevo – vlevo nahoře a vlevo dole, dva vpravo – vpravo nahoře a vpravo dole. Učitel: „Vlevo bydlí pes, ve střeše bydlí medvěd, vpravo motýl.“ Učitel nejdříve zadává pouze jedno kritérium = vlevo, ve střeše, vpravo. Po zvládnutí této dovednosti zadává 2 kritéria = vpravo nahoře, vlevo dole.

Autor díla: Petra Pšeničková

V domku může ale bydlet i více zvířat, a to dokonce ve stejném bytě. Učitel: „Vlevo bydlí motýl, slon a pes. Nahoře bydlí slon, dole pes, uprostřed motýl. Ve střešním bytě bydlí medvěd, kačer a kočky. První jsou kočky, poslední kačer a uprostřed?“

Autor díla: Petra Pšeničková

Použitá literatura:

 • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDA, R: Jedním tahem – uvolňovací grafomotorické cviky. Praha: DYS-centrum Praha, 2009.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Kreslení před psaním. Brno: Pedagogicko-psychologická poradna, 1998.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Zrakové vnímání: Optická diferenciace. Praha : DYS-centrum Praha, 2010. ISBN 978-80-904494-2-8.

Doporučená literatura:

 • BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDOVÁ, V.: Školní zralost. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2569-4.
 • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V.: Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1829-0.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Předčíselné představy. Brno: Pedagogicko-psychologická poradna, 2004.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.:  Sluchové vnímání. PPP, Brno. 2008.
 • REZKOVÁ, V.; TUMPACHOVÁ, L.: Škola před školou. Praha: Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2004. ISBN 80-239-4082-1.
 • REZKOVÁ, V.; TUMPACHOVÁ, L.: Škola před školou II. Praha: Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2004. ISBN 80-239-4083-X.
 • STASSMEIER, W.: 260 Cvičení pro děti raného věku. Praha: Portál 1996. ISBN 80-85282-87-9.
 • GARDINOVÁ, N.: Krátké hry pro dlouhé chvíle. Praha: Portál 1996. ISBN 80-7178-104-5.
 • RAABE, J.: Metodické listy pro předškolní vzdělávání. Praha: 1999. Motorické listy pro předškolní vzdělávání, květen 2000. PhDr. Ivana Rádková, CSc. – Hry s prsty (náměty pro rozvoj jemné motoriky).
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Orientace v prostoru a čase. Edika, 2012. ISBN 978-80-266-0022-0.
 • BOROVÁ, B., SVOBODOVÁ, J.: Šimonovy pracovní listy  4 - Rozvoj myšlení a řeči. Portál, Praha 1997.
 • CHARVÁTOVÁ-KOPICOVÁ, V., BOHÁČOVÁ, Š.: Šimonovy pracovní listy 6 a 7 - Logopedická cvičení I a II. Portál, Praha 2007.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Prostorová orientace. PPP Brno, Brno 2009.
 • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDA, R.: Orientace v čase - 1. díl. DYS-centrum, Praha 2010.
 • JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ,H.: Smyslové vnímání. Nakladatelství D+H, Praha 2003.
 • FRANČÍKOVÁ, R., ŠTANCLOVÁ, E.: Šimonovy pracovní listy 15 – Rozvoj sluchového vnímání, rozlišování hlásek, slabik a slov. Portál, Praha 2013. ISBN 978-80-262-0465-7.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
14. 11. 2013
Článek je vhodně zvolen svojí náročností s ohledem na žáky s LMP, kteří potřebují názorné, jasné a stručné instrukce k tomu, aby mohli kvalitně provést zadávané úkoly. Použitelnost ve vzdělávání a rozvoji schopností žáků s LMP je všestranná s velkou variabilností.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence k učení
 • používá základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence komunikativní
 • využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence sociální a personální
 • respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce

Vazby na materiály do výuky: