Odborný článek

Zvířata I

Anotace

Dvoudílný seriál je ukázkou, jak lze během dvou vyučovacích bloků zaměřených na jedno téma (zvířata) rozvíjet schopnosti a dovednosti žáků potřebných k úspěšnému zvládnutí čtení, psaní a počítání. Námět je určen zejména učitelům základních škol speciálních v nižších ročnících; umožňuje upravit materiál podle speciálních vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků.

Článek nabízí ukázku rozvoje komunikace, zrakového a sluchového vnímání, předmatematických představ, prostorové orientace, hrubé a jemné motoriky a grafomotoriky na společném tématu = zvířata. Jedná se o dva vyučovací bloky rozdělené do dvou dnů, jeden blok zabere cca 2 vyučovací hodiny.

K jednotlivým aktivitám je vhodné se vracet i v dalších fázích studia, po jejich dobrém zvládnutí je vhodné v rozvoji jednotlivých oblastí pokračovat (viz doporučená literatura). Žáci, u nichž speciální vzdělávací potřeby vyžadují vzdělávání ve speciálních školách, potřebují kromě probíraného učiva opakovat a zdokonalovat i výše uvedené oblasti.

1.den

 • Řeč – lexikálně sémantická rovina - slovní zásoba

Učitel s žáky pracuje v kruhu, kde žáci popisují své oblíbené zvíře, které si do školy toho dne přinesli. O jaké zvíře se jedná? Jakou má barvu? Čím se živí? Kde žije?

Autor díla: Petra Pšeničková
 • Předmatematické představy – porovnávání, práce s pojmy a vztahy

Učitel naváže na předchozí aktivitu. Žáci porovnávají jakých zvířat se sešlo více – méně - stejně. Učitel poté žákům předkládá vhodnou dvojici zvířat, kterou porovnávají (např. slon – motýl; had – brouk; pes - tučňák), menší – větší, krátký – dlouhý, úzký – široký.

 • Sluchové vnímání – sluchová analýza a syntéza – rozklad slov na slabiky

Žáci v kruhu tvoří věty o tom, jak jejich zvíře mluví, např. Pes štěká. Kočka mňouká. Kohout kokrhá. Svou větu poté roztleskají na slabiky. (Vytleskávají samostatně či s pomocí učitele tak, že učitel i žák tleskají zároveň dle individuálních speciálních vzdělávacích potřeb konkrétního žáka.)

 • Sluchové vnímání – vnímání rytmu – délka samohlásek

Učitel promluví jednotlivě na každého žáka řečí jeho zvířete v určitém rytmu a žák tento rytmus zopakuje včetně délky samohlásek. Příklad: učitel: „Haf, háf, háf“; žák opakuje: „Haf, háf, háf.“ Ve ztížené variantě žáci rytmus zvířecí řeči zaznamenávají v lavici (při frontálním zadání) či na tabuli (při individuální zadání) tak, že krátkou slabiku zapíší tečkou a dlouhou slabiku svislou čárkou.

Autor díla: Petra Pšeničková
 • Orientace – prostorová orientace – orientace vpravo – vlevo

Žáci se protáhnou a rozmístí se po místnosti, v rukou mají své zvíře. Podle zadání učitele přikládají zvíře na zmíněné části těla. Učitel: „Položíme zvíře na pravou nohu, na levé rameno, na pravé koleno, na hlavu apod.“ Ve ztížené variantě žáci přikládají zvíře pravou rukou na pravou nohu, pravou rukou na levé rameno. Ve třetí fázi přikládají 2. osobě: pravou rukou na levé rameno spolužáka (učitele, maminky).

 • Motorika - jemná motorika

Pro procvičení prstů před kreslením/psaním využijeme fotky zvířat, které proděrujeme děrovačkou – žáci provlékají tkaničkou od bot. Na provlékání můžeme použít i zalaminovaný obrázek nebo zakoupené originální pomůcky.

Autor díla: Petra Pšeničková
 • Motorika - grafomotorika

Žáci malují pastelkami své zvíře na volný list papíru. Závěrem uspořádáme galerii s představením jednotlivých výkresů.

 • Předmatematické představy – uspořádání, řazení prvků / Orientace v prostoru – první, poslední, uprostřed, předposlední

Práci s pracovním listem je možné zadat žákům za domácí cvičení, kdy ukazují rodičům dle zadání, které zvíře je první, poslední, uprostřed apod. Při frontální výuce žáci dle zadání učitele jednotlivé obrázky zakroužkují konkrétní barvou – např. první zvíře zeleně, prostřední červeně apod.

Autor díla: Petra Pšeničková

Pracovní list je čerpán z publikace: BEDNÁŘOVÁ, J.: Předčíselné představy. Brno: Pedagogicko-psychologická poradna, 2004., str. 17.

 • Motorika - hrubá motorika

Po práci v lavicích se žáci rozhýbou napodobením pohybu jednotlivých zvířat (skáčeme jako žába, protahujeme se jako kočka, skáčeme jako klokan, kokrháme jako kohout, klapeme jako čáp, létáme jako pták apod.).

 • Zrakové vnímání – zraková syntéza – skládání obrázku z několika části na předlohu, vedle předlohy, bez předlohy

Žáci jednotlivě, ve dvojici či skupině skládají obrázek zvířete z rozstříhaných částí. Pro tuto aktivitu využijeme fotek zvířat, obrázků zalaminovaných či podlepených čtvrtkou. Nejdříve žáci skládají obrázek ze dvou částí, poté ze čtyř částí, šesti a více. K tomu je třeba dodržet zásadu obtížnosti: skládání na předlohu, vedle předlohy a závěrem bez předlohy.

Autor díla: Petra Pšeničková
Autor díla: Petra Pšeničková

Použitá literatura:

 •  BEDNÁŘOVÁ, J.: Předčíselné představy. Brno: Pedagogicko-psychologická poradna, 2004.

Doporučená literatura:

 • BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDOVÁ, V.: Školní zralost. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2569-4.
 • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V.: Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1829-0.
 • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDA, R: Jedním tahem – uvolňovací grafomotorické cviky. Praha: DYS-centrum Praha, 2009.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Kreslení před psaním. Brno: Pedagogicko-psychologická poradna, 1998.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Zrakové vnímání: Optická diferenciace. Praha: DYS-centrum Praha, 2010. ISBN 978-80-904494-2-8.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.:  Sluchové vnímání. PPP, Brno. 2008.
 • REZKOVÁ, V.; TUMPACHOVÁ, L.: Škola před školou. Praha: Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2004. ISBN 80-239-4082-1.
 • REZKOVÁ, V.; TUMPACHOVÁ, L.: Škola před školou II. Praha: Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2004. ISBN 80-239-4083-X.
 • STASSMEIER, W.: 260 Cvičení pro děti raného věku. Praha: Portál 1996. ISBN 80-85282-87-9.
 • GARDINOVÁ, N.: Krátké hry pro dlouhé chvíle. Praha: Portál 1996. ISBN 80-7178-104-5.
 • RAABE, J.: Metodické listy pro předškolní vzdělávání. Praha: 1999. Motorické listy pro předškolní vzdělávání, květen 2000. PhDr. Ivana Rádková, CSc. – Hry s prsty (náměty pro rozvoj jemné motoriky).
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Orientace v prostoru a čase. Edika, 2012. ISBN 978-80-266-0022-0.
 • BOROVÁ, B., SVOBODOVÁ, J.: Šimonovy pracovní listy  4 - Rozvoj myšlení a řeči. Portál, Praha 1997.
 • CHARVÁTOVÁ-KOPICOVÁ, V., BOHÁČOVÁ, Š.: Šimonovy pracovní listy 6 a 7 - Logopedická cvičení I a II. Portál, Praha 2007.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Prostorová orientace. PPP Brno, Brno 2009.
 • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDA, R.: Orientace v čase - 1. díl. DYS-centrum, Praha 2010.
 • JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ,H.: Smyslové vnímání. Nakladatelství D+H, Praha 2003.
 • FRANČÍKOVÁ, R., ŠTANCLOVÁ, E.: Šimonovy pracovní listy 15 – Rozvoj sluchového vnímání, rozlišování hlásek, slabik a slov. Portál, Praha 2013. ISBN 978-80-262-0465-7.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
11. 11. 2013
Článek je vhodně zvolen svojí náročností s ohledem na žáky s LMP, kteří potřebují názorné, jasné a stručné instrukce k tomu, aby mohli kvalitně provést zadávané úkoly. Použitelnost ve vzdělávání a rozvoji schopností žáků s LMP je všestranná s velkou variabilností

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence komunikativní
 • využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence sociální a personální
 • respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence k učení
 • používá základní pojmy z různých vzdělávacích oblastí