Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > CLIL - Využití barev v NJ
Odborný článek

CLIL - Využití barev v NJ

8. 11. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Šárka Irová

Anotace

Při výběru tématického okruhu „Barvy“ jsem vycházela z věkové hranice žáků. Právě tento tématický okruh lze využít téměř ve všech předmětech prvního ročníku po celý školní rok. V následující části představím některé aktivity a hry, které jsme se žáky realizovali v předmětech výtvarná výchova, matematika, tělesná výchova a prvouka.

PŘÍPRAVNÉ AKTIVITY A HRY V PŘEDMĚTU VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Pokyny: 

 • Potřebujeme. Wir brauchen. 
 • Potřebujeme pastelky! Wir brauchen Farbstifte! 
 • Ukažte mi! Zeigt mir! 
 • Říkáme všichni. Alle sagen. 
 • Nahlas! Laut! 
 • Ukažte mi nějakou barvu! Zeigt mir eine Farbe! 
 • Kdo má má červenou, … barvu? Wer hat rote, … Farbe? 
 • Místo si vymění, kdo má červenou barvu… Den Platz tauschen diejenigen, die etwas Rotes haben… 
 • Hledáme dvě stejné barvy. Wir suchen zwei gleiche Farben. 
 • Vybarvíme červeně, … Wir malen rot, … aus. 
 • Nejprve, potom, nakonec. Zuerst, dann, zuletzt. 
 • Výborně! Ausgezeichnet! Super! 

Na začátku hodiny probereme s dětmi přípravu na výuku, tedy jaké pomůcky a jaké barvy budeme potřebovat. V některých hodinách můžeme využít následujících her na začátku, v průběhu či na konci hodiny. Hry a pohybové aktivity zařazuji v hodinách, kdy je práce dokončována, či v hodinách, kdy je potřeba aktivovat pozornost žáků a zařadit oddechovou chvilku. Vždy pochválíme žáky za jejich snažení ve hře. 

Cíl: správně reagovat na zadané pokyny, procvičování slovní zásoby, vzájemná spolupráce, relaxační chvilka 

Pomůcky: pastelky, sada karet s barvami, tabulka ke hře bingo 

 

HRA „Memory – Spiel“

 „Pexeso“

Posadíme se do kroužku na koberci. Před sebe položíme sadu kartiček barvou dolů. Hledáme kartičky se shodnými barvami. Každý hráč může otočit pouze dvě kartičky. Po vyčerpání všech karet spočítáme a pojmenujeme barvy německy. Tuto hru hrajeme raději s menším počtem žáků. 

 

HRA „Der Storch hat die Mütze verloren. Die Mütze ist ……“ 

 „Pan čáp ztratil čepičku, měla barvu …“ 

Společně s dětmi úvodní větou vyzveme k vyhledávání dané barvy ve třídě. Děti se musí dané barvy dotknout. Několikrát zopakujeme. 

 

HRA „Den Platz tauscht er, wer………. Farbe hat!“ 

„Místo si vymění, kdo má ……. barvu!“ 

Při zopakování barev a přípravě pastelek (možno rozdat i kartičky s barvami, nebo si děti najdou danou barvu na oblečení), si děti připraví jednu pastelku (kartičku, prohlédnou si oblečení) a vyzveme děti se stejnou barvou, aby si vyměnily místo. 

 

HRA „Bingo“ 

Žáci pracují v lavicích. Máme k dispozici sadu karet s barvami. Rozdáme každému záznamovou kartu ke hře. Záznamové mřížky si děti barevně vyznačí. Sadu karet zamícháme, položíme v balíčku barvou dolů před tabuli. Určíme žáka, který obrátí první kartu balíčku, hlasitě pojmenuje a umístí ji magnetem na tabuli. Žáci hledají ve své kartě. Takto pokračujeme. Hráč, který chce zvolat: "Bingo!", musí mít tažené barvy, které jsou na tabuli, ve své záznamové kartě v řádku, ve sloupci nebo úhlopříčně. 

 

HRA „Elektrizität“ 

 „Elektřina“ 

Vytvoříme dva týmy o stejném počtu hráčů. Postaví se do řady a chytí se za ruce. Na konci každé řady je položen plyšák, na kterého se dívají všichni kromě prvních hráčů. První hráči sledují učitele, který ukazuje karty s barvami a přitom vyslovuje německy barvy. Pokud je to pravda, hráč stiskne ruku svému sousedovi, takto si předávají „elektřinu“ až k poslednímu hráči, který se pokusí rychle popadnout plyšáka. Po prvním kole se první hráči přemístí na konec řady. Hru ukončíme, když se vystřídají všichni hráči. 

 

Slovní zásoba: der Storch, die Mütze, der Platz, tauschen, die Elektrizität, grün, blau, gelb, schwarz, weiß, braun, rosa, orange, grau, violett, beige, hell, dunkel 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA: CELÁ VYUČOVACÍ HODINA 

Téma hodiny: Mícháme barvy 

Tuto hodinu volíme tehdy, když už děti mají znalost německých názvů barev. Slouží především k upevňování těchto pojmů. 

Pokyny: 

 • Potřebujeme. Wir brauchen. 
 • Potřebujeme tempery! Wir brauchen Temperafarben! 
 • Budeme míchat barvy! Wir mischen Farben! 
 • Kdo má … barvu? Wer hat … Farbe? 
 • Zatleská. Er klatscht in die Hände. 
 • Posadí se dolů. Er setzt sich runter. 
 • Zavře oči. Er macht die Augen zu. 

 

Cíl: základní dovednosti v oblasti míchání barev a vědomosti o barevných vztazích, základní barvy (žlutá, červená, modrá) a mícháním vzniklé další barvy, reagování na zadané pojmy, upevňování slovní zásoby v němčině 

Slovní zásoba: die Grundfarben, 1. rot, 2. gelb, 3. blau 4. rot und gelb ist … (orange). 5. blau und gelb ist … (grün). 6. rot und blau ist … (lila). 7. rot und weiß ist … (rosa). 8. weiß und orange (rot und gelb) ist … (beige). 9. schwarz und weiß ist … (grau). 10. schwarz und orange (rot und gelb) ist … (braun). 

Pomůcky: temperové barvy, štětce, kelímek s vodou, paleta nebo karton na míchání barev, čtvrtka - pracovní list (viz. příloha č.), karty s barvami

Popis: Vyučování zahájíme vyjmenováním pomůcek na hodinu. U temperových barev zopakujeme barvy v němčině, znázorňujeme kartami s barvami. Po zopakování barev v německém jazyce zvolíme motivační hru – cvičení ("Kdo má na sobě nějakou barvu, vykoná určitý pohyb, např. Wer hat rot – der klatscht in die Hände. Wer hat gelb – der setzt sich runter. Wer hat blau - der macht die Augen zu. ….") Poté přistoupíme k samotné práci. Dětem vysvětlíme, že existují tři základní barvy – červená, modrá, žlutá. Ostatní barvy se dají namíchat. Podle pokynů děti používají barvy, míchají barvy a vybarvují pracovní list – květiny. Pro názornost používáme karty s barvami, které připevňujeme na tabuli. Hotové květiny vystřihneme a zopakujeme barvy základní i ty, které vznikly mícháním. Nakonec práce vystavíme. 

 

PŘÍPRAVNÉ AKTIVITY A HRY V PŘEDMĚTU MATEMATIKA 

Pokyny: 

 • Řekni mi tvoji barvu. Sag mir deine Farbe. 
 • Udělejte skupinu podle barvy. Bildet eine Gruppe nach der Farbe. 
 • Kdo má … barvu? Wer hat …? 
 • Vyhledej kamaráda! Suche dir einen Partner aus! 
 • Pracujeme ve dvojicích. Wir arbeiten zu zweit. 
 • Já jsem…. Ich bin ….
 • Ukaž mi! Zeig mir! 
 • Počítáme. Wir rechnen. 
 • Vybarvi! Male aus! 
 • Označ! Markiere! 
 • Was ist das? Co je to? 

 

Cíl: reagovat na pokyny v německém jazyce, vzájemná spolupráce, tvořivé matematické činnosti, prohlubování slovní zásoby v němčině 

Pomůcky: interaktivní tabule, karty s barvami, karty s čísly, barevné geometrické tvary, krabička, obrázky v učebnici matematiky, proužky papíru s čísly, s příklady 

 

Tvoření skupin - dvojic

V hodinách matematiky využíváme karty s barvami k vytvoření skupin a dvojic. K tomu používáme šest až sedm barev (červená, zelená, modrá, žlutá, černá, bílá, hnědá). K práci ve dvojicích můžeme použít další barvy: růžová, oranžová, šedá, fialová, světle zelená, světle modrá, béžová. Karty s barvami rozhodíme na koberci, žáci si vyberou po jedné kartě a hledají dvojici se stejnou barvou. Vyberu několik dětí, které řeknou nahlas barvu německy, a tím vyzvou žáka se stejnou barvou, aby s nimi vytvořil dvojici. Po vytvoření dvojic plní žáci společně matematické úkoly. Podobně tvoříme skupiny. 

 

HRA „Das Klatschen“ 

 „Tlesknutí“ 

Dvojice se postaví proti sobě, vytvoří se dvě skupiny a učitel vyzve podle barvy k zodpovězení příkladu. Např. Jetzt antwortet Blau: zwei plus drei ist gleich … Žák, který rychleji zareaguje, si tleskne s učitelem a odpoví. Můžeme počítat body. 

 

HRA „Markiere die Farbe und rechne die Aufgabe“ 

 „Označ barvu a spočítej příklad“ 

Na tabuli nebo na koberci rozmístíme barevné kartičky s příklady nebo vytvoříme skupiny příkladů podle barev. Např. vybereme čtyři barvy - karty a označíme barevnou kartičkou skupinu příkladů. Po vyslovení barvy, žák (dvojice žáků) vybere příklad na správné kartě (ze správné skupiny) a zodpoví výsledek. Možné a asi lepší je hrát ve dvojicích. 

 

DALŠÍ AKTIVITY 

Vybarvování podle čísel

Obrázek – obrázek je rozdělený na části s příklady a podle výsledku vybarvujeme (velikonoční zajíček). Proužek s čísly nebo příklady - př. Vybarvi číslo, které je před šestkou - červeně, za dvojkou - modře….; žáci vypočítají a vybarví podle výsledků (výsledek příkladu 7 - 6 vybarvíme červeně; tzn. číslo 1 má červenou barvu … Poté zkontrolujeme, jak jdou barvy za sebou. 

Například: 

9+1 7+2 10-3 4+2 2+3 2+6 9-5 10-7 7-6 6-4 

  

HRA „Geometrische Formen“ 

 „Geometrické tvary“ 

Z krabičky vytahujeme geometrické tvary a trénujeme vazbu:

Was ist das? Das ist das Dreieck. Das ist das Viereck (Quadrat). Das ist das Rechteck. Das ist der Kreis.

Welche Farbe hat das Dreieck, das Quadrat, das Rechteck, der Kreis? Das ist blau, …. 

 

HRA „Wer hat ….?“ 

 „Kdo má …?“ 

Wer hat einen roten Kreis: singe. 

Wer hat ein rotes Rechteck: komm nach vorne. 

Wer hat ein blaues Quadrat: heb die Hände. 

Využíváme i další pokyny: Stehe auf, mach die Augen zu, klatsche in die Hände, alle Quadrate machen eine Gruppe 

 

HRA „Kims Spiel“ 

 „Kimova hra s geometrickými tvary“

Na tabuli připravíme rozmístění geometrických tvarů. Společně je pojmenujeme a rozlišíme barevně. Poté zakryjeme. Žáky upozorníme na to, co si mají zapamatovat. Buď si mají zapamatovat pouze barvy a počet geometrických tvarů, nebo i rozmístění = nahoře, dole, vpravo, vlevo. 

Slovní zásoba: rot, grün, blau, gelb, schwarz, weiß, braun, rosa, orange, grau, violett, beige, hell, dunkel, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, plus, minus, ist gleich, klatschen, markieren, die Zahl, die Rechenaufgabe, male, vor, nach, unten, oben, rechts, links 

 

HRY V PŘEDMĚTU TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Metodu CLIL s barvami lze také využívat v hodinách tělesné výchovy při různých pohybových hrách. 

Cíl: uspokojení z pohybu, prohloubení slovní zásoby 

Pomůcky: žádné 

Pokyny: 

 • Udělejte skupiny! Macht Gruppen! 
 • Zastav se! Stop!/Bleibt stehen! 
 • Posaďte se! Setzt euch! 
 • Postavte se! Steht auf! 
 • Stůj na jedné noze! Stehe auf einem Bein! 

 

HRA „Molekülen mit Farben“ 

 „Molekuly s barvami“ 

Děti na pokyn vytvoří skupiny podle počtu a zároveň barvy: drei – rot = vytvořit skupinu po třech a alespoň jeden žák ze skupiny má červenou barvu. 

 

HRA „Lebendige Buchstaben“ 

 „Živá písmena“

Řeknu barvu německy a žáci svými těly vytvoří písmeno českého názvu. Např. na pokyn „blau“ vytvoří písmeno M. Je možné postupovat opačně. Lze hrát samostatně nebo ve dvojicích. 

 

HRA „Fangen mit dem Zauberer“ 

 „Honička s čarodějem“ 

Jedno dítě je čaroděj a ostatní honí. Kdo je chycen, zůstane nehnutě stát = je začarovaný. Ten může být vysvobozen tím, že se ho někdo dotkne a vysloví domluvené heslo = barva česky a začarovaný odpoví německy. 

 

HRA „Stop“ 

 „Zastav se“ 

Děti se procházejí po tělocvičně. Říkám barvy, pokud padne heslo, např. rot = domluvená barva - červená, zastaví se a postaví se např. na jedné noze. Obtížnější jsou dvě barvy = dvě hesla: červená – stát na jedné noze, modrá – posadit se. 

 

PŘÍPRAVNÉ AKTIVITY A HRY V PŘEDMĚTU PRVOUKA 

Také v prvouce používám barevné karty k vytvoření skupin, dvojic. 

Cíl: reagovat na pokyny v německém jazyce, aktivní dovednosti, pozorování a pojmenování jevů kolem nás, komunikace a rozvoj slovní zásoby i v německém jazyce 

Pomůcky: lepicí blok, pytlík nebo krabička, karty s barvami, obrázky a vhodné předměty 

Pokyny: 

 • Co je vzadu? Was ist hinten? 
 • Co je vpředu? Was ist vorn? 
 • Co je vpravo? Was ist rechts? 
 • Co je vlevo? Was ist links? 
 • Co máš? Was hast du? 
 • Místo si vymění! Den Platz tauschen…! 
 • Najdi! Suche aus! 
 • Ukaž! Zeig mir! 

 Téma : Škola, Třída 

 

HRA „Was ist ….?“ 

 „Co je vlevo, vpravo, vpředu, vzadu“ 

Nejprve si vysvětlíme místa ve třídě links, rechts, vorn, hinten. Po třídě rozmístíme barvy (např. z lepicího bloku), ptáme se: Co je vzadu? Was ist hinten? …

Téma : Podzim, Ovoce a zelenina 

Následující hru je možné hrát i v dalších tematických celcích (Zima, Lidské tělo, Jaro, Velikonoce…) 

 

HRA: „Voller Sack“ 

 „Plný pytel slovíček“ 

Žák si vytáhne kartu s barvou a předvede nebo popíše, co může mít tuto barvu. Např. vytáhne si červenou a předvede, jak jí jablko nebo řekne: Der Apfel ist rot. Vytáhne si žlutou. Die Birne ist gelb. Vytáhne si zelenou. Die Gurke ist grün. Die Pflaume ist blau. Der Schnee ist weiß. Die Augen sind blau. Das Gras (das Blatt) ist grün. 

Místo karet s barvami lze použít obrázky a popsat, jakou barvu může mít zobrazený předmět. 

 

HRA „Den Platz tauschen…“ 

 „Místo si vymění“ 

Podzimní barvy – dětem rozdáme nebo zadáme pouze podzimní barvy (červená, žlutá, zelená, oranžová, hnědá) a vyzveme děti se stejnou barvou, aby si vyměnily místo. Zpočátku pouze česky, v němčině používáme názvy barev. Později používáme i celé pokyny v němčině. 

 

Vybarvování 

Možné využít ve všech tematických celcích. Děti si nakreslí jednoduché obrázky, které vybarví nebo využijeme vybarvování v pracovních sešitech. Např. Zima: Welche Farbe hat dein Schal. Vánoce: Welche Farbe hat der Weihnachtsbaum? Jaro: Wie ist die Sonne. Velikonoce: Welche Farbe haben Ostereier? Lidské tělo: Welche Farbe haben Haare deines Vaters? Zima (zimní oblečení) ...

 

HRA „Suche aus und zeig mir!“ 

 „Najdi a ukaž!“ 

Pokyny: 

 • Najdi! Suche aus! 
 • Ukaž! Zeig mir! 

S dětmi se domluvíme, že přinesou do třídy šály, rukavice, čepice. Nakupíme hromádky podle druhu oblečení. Děti vytvoří dvě skupiny, které vysílají své zástupce, aby vybrali správný druh a barvu oblečení. Suche den Schal aus! Der Schal ist blau. 

Slovní zásoba: der Schal, die Mütze, die Handschuhe 

Tuto hru je možné hrát i s obrázky (Vánoce, jaro, Velikonoce – ozdoby, květiny, vajíčka) 

 

Téma: Moje rodina 

Pokyny: 

 • Utvořte rodiny podle barev! Bildet Familien nach den Farben! 
 • Vytvořte kruh! Bildet einen Kreis! 
 • Posaďte se! Setzt euch! 
 • Kdo má červenou, modrou, zelenou …? Wer hat Rot, Blau, Grün …? 
 • Já jsem … Ich bin …. 

Slovní zásoba: der Vater, die Mutter, der Opa, die Oma, der Bruder, die Schwester 

Každé dítě dostane barevnou kartičku se členem rodiny (buď rozdáme nebo si vytáhnou z krabičky). Na pokyn vytvoří podle barvy stejnou skupinu. Hlásí se na dotaz Wer hat Rot? Dále zopakujeme německy členy rodiny. Posadíme se do kroužku a říkáme podle vzoru: Ich bin rot, ich bin der Vater. 

 

ZÁVĚR 

Ve své práci jsem uvedla několik aktivit a činností k využití tématického okruhu „BARVY“ v předmětech prvního ročníku. Znalosti načerpané z předchozích aktivit mohou žákům pomoci v přirozeném prostředí bezprostředně používat cizí, v našem případě německý jazyk. Přesvědčila jsem se, že žáci nejmladšího školního věku velmi dobře reagují na pokyny v německém jazyce. Protože znalost cizího jazyka je v dnešní době stále více vyžadována a stává se u mladých lidí samozřejmostí, bylo by dobré, aby se metoda CLIL stala jednou z důležitých metod cizojazyčného vzdělávání.


 Tento a další materiály ke stažení najdete na http://uk-liberec.cz.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Šárka Irová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Zdokonalovací kurz cizích jazyků - UK, Liberec.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění