Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > CLIL - Praha - Hlavní město České republiky
Odborný článek

CLIL - Praha - Hlavní město České republiky

7. 11. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Dana Šourková

Anotace

Téma hlavní město České republiky - Praha je formou metody CLIL možno zařadit jak do běžné výuky v hodinách zeměpisu pro 8. ročník (s určitými úpravami i pro nižší ročníky), tak i v rámci školního výletu či jiné akce konané v Praze.

Pokud by se jednalo o školní výlet či jinou akci konanou v Praze, bude pro žáky určitě i přínosem slyšet angličtinu celý den, reagovat na různorodé pokyny a také celý den anglicky mluvit. Získání znalostí spojených s určitým zážitkem, situací (výlet, návštěva muzea, kina, restaurace apod.) má vždy určitý náboj, a proto si děti takto získané znalosti mohou lépe zapamatovat a uchovat, což ostatně platí i u dospělých. Vzhledem k tomu, že většina škol se dnes také účastní různých výměnných programů a akcí širšího rozsahu, kdy školu navštíví žáci ze zahraničních zemí, bylo by možné takovou aktivitu v upravené formě využít i pro společný výlet českých a zahraničních žáků, kteří ovládají anglický jazyk. Mohlo by pak jít o soutěž českých a zahraničních žáků nebo o soutěž smíšených družstev vytvořených z českých a zahraničních dětí. 

PŘÍPRAVA MATERIÁLŮ NA VYUČOVACÍ HODINU

V konkrétních předkládaných aktivitách počítám již s pokročilejší znalostí anglického jazyka žáků 8. tříd. Žáci před samotnou akcí dostanou za domácí úkol vypracovat ve skupinách referát. Každá skupina dostane za úkol:

1) Stručně a výstižně v několika krátkých větách popsat v angličtině vybrané nejvýznamnější památky Prahy (seznam památek zadá učitel v českém jazyce, každá skupinka tedy popíše úplně všechny památky tak, aby bylo možné srovnání, jak referát na stejnou památku vypracovala každá ze sedmi skupin, aby slovní zásoba využitá při prezentaci byla pro všechny skupiny srovnatelná a skupinky lépe rozuměly všem prezentujícím), přičemž u každého popisu památky musí skupina vymyslet jednu nepravdivou informaci.

2) Každá skupinka popíše trasu, jak se k památkám dostane, předpokládáme li, že vyrážíme z Liberce autobusem (každá skupinka bude popisovat pouze jí přidělené památky - dle členění skupinek 1 – 7). Jednotlivé cílové body trasy ovšem nebude ve svém popisu uvádět konkrétním jménem tak, aby je další skupiny mohly hádat. Každá skupinka bude mít svůj plánek metra a Prahy v českém i anglickém jazyce, k čemuž se výborně dají využít plánky metra Dopravního podniku hlavního města Prahy dostupné ve všech stanicích metra, případně materiály turistických infocenter nebo mapky z internetu.

3) Další, co je třeba dopředu připravit, je nejdůležitější slovní zásoba, kterou při akci společně využijeme (tím se rozumí organizační pokyny učitele během akce). Každá skupinka dostane před akcí za domácí úkol přeložit do anglického jazyka slovíčka, fráze a pokyny, které jim učitel zadá v českém jazyce. Ještě před akcí budou slovíčka a fráze zkontrolovány během výuky tak, aby je měla k dispozici správně každá skupina. Mimo to si ještě každá skupina vytvoří svou vlastní slovní zásobu podle slovíček použitých ve své prezentaci. 

Společná slovní zásoba pro akci v Praze:

 • Kdo chybí? Who is absent?
 • Kdo tu není? Who isn´t here?
 • Kde je Jana? Where is Jana?
 • Co se stalo? What happened?
 • Zůstaň tady. Stay here.
 • Podívejme se, zda jsou všichni tady. Let´s see if everyone is here.
 • Budu hned zpátky. I´ll be back in a moment.
 • Běžte na stranu, prosím. Get out of the way, please.
 • nejdříve - at first
 • potom - after that
 • Setkáme se zde ve 4 hodiny. We will meet here at 4 o´clock.
 • Cesta bude trvat zhruba 20 minut. The journey will take about 20 minutes.
 • Jak dlouho to trvá dostat se odtud do centra? How long does it take to get to the centre of town from here?
 • Jak se dostaneme na nejbližší stanici metra? How do we get to the nearest metro station? 
 • Jděte stále rovně až přijdete ke křižovatce. Go along that road till you come to a crossroads. 
 • Jděte stále rovně až k Národnímu muzeu. Go straight to the National Museum. 
 • Je to na rohu vedle pošty. It´s on the corner next to the post office.
 • Běžte k autobusové zastávce a zahněte doprava. Go to the bus stop and turn right.
 • Na první křižovatce zahněte doleva. Take the first turning on the left.
 • Přejděte Karlův most. Go over the Charles bridge.
 • Jdeme špatným směrem. We are going in the wrong direction. 

Slovní zásoba pro prezentaci 4. skupiny

 • Prašná brána - The Powder Tower
 • královské korunovační procesí - royal coronation processions
 • královský dvůr - royal court
 • Náměstí republiky - Republic Square
 • obchodní centrum - shopping centre
 • archeologický výzkum - archaeological research
 • Obecní dům - Municipal House
 • česká secese - Czech Secession
 • největší pražská koncertní síň - Prague´s largest concert hall
 • Pražské jaro - Prague Spring Festival
 • krypta pravoslavného kostela svatého Cyrila a Metoděje - The crypt of the Orthodox cathedral St. Cyril and Metoděj
 • Druhá světová válka - the Second World War
 • tajný agent - secret agent
 • atentát - assassination 
 • Celetná ulice - Celetná street
 • pekař - baker
 • středověk - Middle Ages
 • Dům u černé Matky boží - House at the Black Madonna
 • výstava českého kubismu - exhibition of Czech Cubism 

(Humphreys, 2002, s. 94, 112, 114, 115)

AKTIVITA CESTUJEME PO PRAZE

Cíl: procvičování slovní zásoby, být schopen v anglickém jazyce reagovat a vysvětlit, jak se dopravím na určité místo, najít místo na mapě na základě anglického popisu trasy, procvičování prezentace v anglickém jazyce před třídou

Pomůcky: plánky metra Dopravního podniku hlavního města Prahy v českém a anglickém jazyce, mapy Prahy, česko – anglický a anglicko – český slovník

Popis hry:

Každá skupinka dostala za úkol popsat trasu, jak se dostane k památkám, které byly přiděleny její skupině za předpokladu, že vyrážíme z Liberce. Některé body trasy bude skupina popisovat bez udání přesného názvu místa tak, aby ostatní skupiny musely konečné cíle trasy hádat. Za každé správně určené místo trasy, získá hádající skupina bod, v případě, že neuhádne místo správně, má šanci hádat a získat tak pro sebe bod další skupina. Tento úkol by například 1. skupina, která měla v zadání Pražský hrad, Chrám svatého Víta, Zlatou uličku, Zahrady Pražského hradu a Petřínskou věž, mohla vypracovat takto: 

„We are at the bus station Liberec. We are waiting for our bus to Prague. We are getting on the bus. The journey will take us about one hour. We will get off the bus at Prague – Černý Most. We will go by metro from metro station Černý Most to the eleventh station from here (it´s … Můstek – toto musí ostatní hádat). Now if we are at the this station (nyní již všichni ví, že je to Můstek), we have to change from yellow line B to another line (další skupina hádá, o jakou trasu jaké barvy se jedná - the green line A – tuto informaci žáci zjistí jednoduše v plánku metra). From here we will go to the third station on the shorter part of this line from here (nyní musí hádající žáci porozumět, že jde o třetí stanici na odtud kratší části této linky – žáci musí porozumět tomu, že pokud jsme na Můstku, tak směrem na stanici Dejvickou - včetně stanice Dejvické jsou celkem 4 stanice, opačným směrem na stanici Depo Hostivař je 8 stanic – z toho vyplývá, že kratší část trasy A jde směrem na Dejvickou a třetí stanicí tímto směrem od Můstku je stanice Malostranská). 

From there we will walk on foot. First we will visit the most famous place in Prague (nyní žáci opět hádají – bude se jednat o nejslavnější místo v Praze a zároveň musí být nedaleko stanice Malostranská – dojdeme tam dle popisu totiž pěšky – správná odpověď je - The Prague Castle). Then we will visit fascinating building which is squeezed very tightly into the third courtyard of The Prague Castle (hádající skupinka musí porozumět nápovědě - jedná se o fascinující budovu, která je velmi těsně vtlačena na třetím nádvoří Pražského hradu – jedná se o Chrám svatého Víta - St Vitus Cathedral). Another place is very close to the Prague Castle, it´s the place with miniature cottages, built for the 24 members of Rudolf II´s castle guard. Poor people lived here later (žáci opět hádají – musí správně porozumět, že se jedná o místo s miniaturními chaloupkami, postavenými pro 24 členů hradní stráže Rudolfa II., kde později žili chudí lidé – správná odpověď je Zlatá ulička – Golden Lane). (Humphreys, 2002, s. 75)

Next places are magnificent gardens very near from here (žáci znovu hádají, o jaké místo se jedná – instrukce je jednoduchá – jde o nádherné zahrady velmi blízko odtud – správná odpověď je Zahrady Pražského hradu - The Castle Gardens). The last place was directly inspired by the Eiffel Tower in Paris. It was finished and opened on 20 August 1891. (The Petřín View Tower, http://www.praguewelcome.cz) 

We can get there by nice sightseeing path from The Prague Castle or by the funicular railway which climbs up from a station just off Újezd. At the half way station of Nebozízek, we can get out and see very nice view and visit the restaurant Nebozízek. (Uhádnout poslední cíl je celkem jednoduché – jedná se o místo přímo inspirované Eiffelovou věží v Paříži, které bylo dokončeno a otevřeno 20.8. 1891, můžeme se tam dostat krásnou vyhlídkovou cestou z Pražského hradu nebo lanovou dráhou, která šplhá přímo ze stanice Újezd, na polovině cesty, ve stanici Nebozízek, můžeme vystoupit a vidět velmi pěkný výhled a navštívit restauraci Nebozízek - správnou odpovědí je Petřínská věž – The Petřín Tower). (Humphreys, 2002, s. 86)

Metodika: Je samozřejmé, že i zde je nutná předchozí kontrola vypracovaného úkolu učitelem před samotným výjezdem do Prahy. Během cesty Prahou může učitel anglicky komentovat, kudy třída půjde. Např. „Pay attention, please. Let´s see if everyone is here. Now we will go straight on at National Theatre and then we will take the first turning on the right."

 

AKTIVITA TURISTICKÉ CÍLE V PRAZE

Cíl: umět anglicky pojmenovat některé z nejvýznamnějších historických památek a turistických cílů v Praze a dokázat je stručně popsat, najít mezi pravdivými nepravdivou informaci o konkrétní památce, procvičování prezentace v anglickém jazyce před třídou

Pomůcky: česko – anglický a anglicko – český slovník, žáky připravená prezentace, učitelem vypracovaný seznam turistických cílů v Praze, kde jednotlivé památky rozdělí do 7 skupin (viz příloha 1)

Popis hry:

Žáci dostali pokyn vypracovat stručný popis všech vyjmenovaných památek v Praze, přičemž mezi pravdivé informace o památce musí vždy vřadit jednu nepravdivou informaci tak, aby to bylo pro ostatní skupiny, které budou tuto nepravdivou informaci odhalovat, obtížné. Každá skupina tedy vypracovala takový popisek ke všem jmenovaným památkám, ale před ostatními skupinami prezentuje v anglickém jazyce pouze památky, které jsou přiděleny její skupině. Jelikož v mém případě jsem tuto aktivitu vypracovala pro 7 skupin a žáků ve třídě bývá většinou 20 – 30, může památky určené např. jedné či dvěma skupinám přednést žákům sám učitel a pak nesprávnou informaci hádají všechny skupiny – písemně tak, aby měla šanci každá skupina získat bod. Před samotným výjezdem na akci prezentace učitel všem skupinám zkontroluje a opraví. Žákům musí být takový úkol (prezentace připravená ve skupině) zadán v dostatečném časovém předstihu, aby na jeho vypracování měli dostatek času a hotová prezentace mohla být učitelem zkontrolována. Samozřejmě je možné žákům zadat k vypracování i menší počet popisů památek s tím, že některé si připraví pouze učitel a žáci jen hádají nesprávnou odpověď. Nastavení náročnosti obou aktivit se samozřejmě odvíjí od znalosti žáků konkrétní třídy a rozsah aktivit závisí na časových možnostech. Pakliže by se jednalo o jednodenní výlet, zřejmě by nebylo možné uskutečnit aktivity v tomto rozsahu.

Metodika:

Tuto aktivitu je dobré realizovat podle skupin tak, abychom se zrovna nacházeli u konkrétní popisované památky. Učitel žáky seznámí se směrem trasy a v cíli informuje žáky, u jaké památky se zrovna nachází, poté předá slovo skupině, která má danou památku přidělenu (např. 6. skupina - Valdštejnský palác). Jelikož má každá skupina přiděleno 5 – 6 památek, postupně se vystřídá při prezentaci každý z žáků. Žáci se mezi sebou dohodnou, který z nich začne s prezentací. Z 6. skupiny je vybrán jeden žák, který prezentaci přednáší v anglickém jazyce. Prezentace by mohla vypadat například takto:

„ We are standing in front of The Wallenstein Palace. This Palace is the first monumental building in style of the early Baroque in Prague. It was built between the years 1624 and 1630 at the site of 26 houses, 6 gardens, 2 brickyards and 1 building plot for one of the most powerful and wealthiest Czech noblemen of the post-White Mountain period Albrecht Václav Eusebius of Wallenstein. He was murdered in 1734 in Cheb. After expensive renovation of the palace as the seat of the Senate was completed at the beginning of 2001.“ (Wallenstein Palace, http://www.praguewelcome.cz)

Po prezentaci těchto informací v anglickém jazyce, jiná skupina (např. 7. skupina) přeloží tuto prezentaci do češtiny pro všechny ostatní.

Takto: „Stojíme před Valdštejnským palácem. Tento palác je první monumentální stavbou ve stylu raného baroka v Praze. Byl postaven v letech 1624 a 1630 na místě 26 domů, 6 zahrad, 2 cihelnách a 1 stavebního pozemku pro jednoho z nejmocnějších a nejbohatších českých šlechticů v pobělohorském období Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna. Byl zavražděn v roce 1734 v Chebu. Nákladná rekonstrukce paláce jako sídla Senátu byla dokončena na začátku roku 2001.“

Pokud ostatní s překladem souhlasí, vyjádří se k překladu učitel. Nyní skupina, která překládala prezentaci do českého jazyka, musí označit nepravdivou informaci. V našem případě je to informace, že Albrecht z Valdštejna byl zavražděn v roce 1734. Správná informace je, že byl zavražděn roku 1634. Pokud 7. skupina nepravdivou informaci odhalí, získává bod. Pokud ale tato skupina nepravdivou informaci neodhalí na první pokus, má šanci hádat následující skupina (to v našem případě znamená 1. skupina). Žáci tedy při této aktivitě vystupují individuálně při prezentacích, ale také pracují skupinově, když hledají nesprávnou informaci. Žáci si tedy nejen trénují v praxi anglický jazyk, ale používají znalosti z dějepisu a zeměpisu. 

Pokyny ke hře 

 • Zeptejte se ostatních lidí ve skupině. Ask other people in the group.
 • Jste připraveni překládat? Are you ready to translate?
 • Je tento překlad správný? Is this translation correct?
 • Rozuměl každý? Did everyone understand? 
 • Vysvětlete to vlastními slovy. Explain it in your own words.
 • Dám vám nápovědu. I will give you a clue (hint). 
 • Může někdo opravit tuto informaci? Can anybody correct this information?

ZÁVĚR

Ve své práci jsem se podrobně věnovala popisu dvou aktivit využitelných v hodinách zeměpisu, případně dějepisu pro žáky 8. ročníků na téma Praha – hlavní město České republiky. Zkušenosti získané z těchto aktivit mohou u žáků nastartovat dlouhodobější proces získání schopnosti plynule reagovat v anglickém jazyce, umět prezentovat svou práci před skupinou spolužáků a také spolupracovat s ostatními – vše v anglickém jazyce. Žáci si takto mohou prověřit také své orientační schopnosti a už v rámci přípravných aktivit, kdy si chystají jednotlivé prezentace, se jistě dozví i nějakou pro ně novou informaci o našem hlavním městě. Tyto aktivity by samozřejmě mohly mít různé varianty a mohly by více využívat práce s mapami a plánky.

Literatura

HUMPHREYS, Rob. Londýn. Vyd. 1. Brno: Jota, 2002, 185 s., [12] s. barev. obr. příl. Livingstone - průvodci. ISBN 80-721-7048-1.


 Tento a další materiály ke stažení najdete na http://uk-liberec.cz.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Dana Šourková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Zdokonalovací kurz cizích jazyků - UK, Liberec.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit

Mezioborove presahy:

 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň