Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Ovoce a zelenina v přípravném období 1. třídy I
Odborný článek

Ovoce a zelenina v přípravném období 1. třídy I

Anotace

Seriál nabízí ukázku rozvoje řeči, sluchového a zrakového vnímání, motoriky, orientace i předmatematických představ - vše na tématu „ovoce a zelenina“. Jedná se o jednoduchý návod k použití doplněný o zobrazení doporučovaných aktivit. Materiál je vhodný zejména pro žáky v přípravném období 1. třídy ZŠ, pro žáky v přípravné třídě nebo v posledním ročníku mateřské školy.

Na tématu „ovoce a zelenina“ může učitel rozvíjet s žáky všechny potřebné oblasti (motorika, předmatematické představy, orientace, sluchové vnímání, zrakové vnímání, řeč), které jsou potřebné k úspěšnému zvládnutí učiva 1. ročníku ZV. Téma je vhodné zařadit hned zpočátku školního roku; aktivity jsou totiž nabízeny spíše v té jednodušší podobě, předpokládá se postupný systematický rozvoj výše uvedených šesti oblastí během celého přípravného období (u prvňáčků) a během celého školního roku (u předškoláků ve školce či přípravné třídě).

Jedná se o ukázku „vyučovací hodiny“, kterou není nutné brát doslovně, ale jako nápadník vhodný pro úpravu podle individuálních výchovně vzdělávacích potřeb žáků.

Co nejvíce aktivit učitel realizuje s žáky na podlaze (koberci, polštářcích); u stolu žáci rozvíjí pouze grafomotoriku, případně samostatně vyplňují pracovní list. Pracovní listy je vhodné zařadit v případě velkého počtu žáků na učitele, kdy pak skupina žáků pracuje samostatně a druhá skupina s učitelem, nebo je lze využít pro domácí procvičování. Pracovnímu listu vždy předchází manipulace s reálnými předměty, maketami či obrázky.

Pomůcky jsou dostupné, snadné na výrobu, finančně nenákladné; žáci mohou částečně donést vlastní.

Námět vyučovací hodiny - 1. den

 •  Řeč: lexikálně-sémantická rovina: slovní zásoba I.

Aktivitu učitel zahájí s žáky na koberci. Každý žák si do školy přinesl jedno své oblíbené ovoce nebo zeleninu a mluví o tom, jaké ovoce dozrávalo v létě, jaké se sklízí nyní na podzim. Stejně tak u zeleniny. Každý žák mluví o svém ovoci/zelenině – co se mu na ni líbí, jakou má chuť, co kdo pěstuje/kupuje…..

 •  Řeč: lexikálně-sémantická rovina: slovní zásoba II.

Navážeme popisem vlastního ovoce/zeleniny. Učitel se zeptá postupně každého žáka na jeho ovoce/zeleninu: „Jaký je banán?“ Žák drží své ovoce/zeleninu v ruce a odpovídá: „Banán je žlutý, zahnutý…. Pomeranč je kulatý, oranžový…

 • Motorika: jemná motorikatajemný sáček

Učitel do tajemného sáčku/klobouku/tašky vloží různé druhy ovoce a zeleniny. Žáci sedí v kruhu, postupně si každý z nich vytáhne jeden kus a drží jej za zády tak, aby ho neviděl. Hmatem poznává o jaký druh plodu se jedná.

 

Autor díla: Petra Pšeničková

 

 • Sluchové vnímání: sluchová analýza a syntéza: rozklad slov na slabiky

Každý žák společně s učitelem vytleská slovo (své ovoce/zeleninu) na slabiky. V druhém kole si žáci předměty vymění a vytleskají na slabiky nový předmět již bez pomoci učitele. Přednostně použijeme reálné předměty, případně lze využít i obrázky. Určování počtu slabik zařazujeme později.

 

Autor díla: Petra Pšeničková

 

Autor díla: Petra Pšeničková

 

 • Motorika: grafomotorika: uvolňovací grafomotorické cviky - závodní dráha

Žáci pracují samostatně (vsedě v lavici), projíždí připravenou závodní dráhou. V první variantě dráhu projedou malým autíčkem, poté prstem a nakonec trojhrannou pastelkou nebo tužkou. Dráhu projedou přibližně 10x. Cílem je plynulost tahu na úkor přesnosti, tzn. žák se snaží projet dráhou na jeden tah - široká cesta umožňuje uvolněný jednotažný průjezd.

 

Autor díla: Petra Pšeničková

 

 • Motorika: grafomotorika: grafomotorické prvky - rovná a svislá čára

Žáci pracují samostatně - pomáhají očesat slonu Bonifácovi jablka. Nacvičují rovnou a svislou čáru - polovinu cvičení mohou dělat ve škole, druhou doma. List papíru zůstává na ploše, žáci s ním neotáčejí. Svislou čáru vedou vždy ve směru ze shora dolů a vodorovnou zleva doprava.

Pracovní list na fotografii pochází z publikace: BEDNÁŘOVÁ, J.: Kreslení před psaním. Brno: Pedagogicko-psychologická poradna, 1998. s. 5.

Autor díla: Petra Pšeničková

 

 • Motorika: hrubá motorika - kompot 

Žáci sedí v kruhu na židlích. Zozdělí si mezi sebou názvy ovoce nebo zeleniny tak, aby každé vybrané slovo bylo zastoupeno minimálně 3x. Učitel vyzve, aby si místa vyměnily všechny „banány“, tzn. žáci, na které připadlo slovo banán apod. Další pokyny: kompot (zvedá se "všechno ovoce"), salát ("všechna zelenina").

 • Orientace v prostoru: předmatematické představy – uspořádání

Žáci pracují individuálně, ve dvojici či skupině se „sadou“ pěti druhů ovoce nebo zeleniny (žáci mají stejnou „sadu“ jako učitel). Uspořádavají předměty dle zadání učitele - např. první v řadě je okurka, poslední je brambora, uprostřed paprika, mezi okurkou a paprikou leží cibule apod.... Reálné předměty můžeme nahradit maketami či obrázky.

     

Autor díla: Petra Pšeničková

 

 • Orientace v prostoru

Žáci pokládají předměty podle zadání učitele: „Polož cibuli na židli, jablko vpravo vedle židle, papriku před židli apod.“ Obecně začínáme s pojmy nahoře dole, poté přidáváme předložky na, do, v a pojmy vpředu, vzadu, závěrem zařazujeme vpravo, vlevo.

Autor díla: Petra Pšeničková

 

 • Zrakové vnímání: zraková paměť I. 

Žáci sedí v kruhu na koberci. Doprostřed rozložíme cca 10 druhů ovoce či zeleniny. Žáci si vše prohlížejí po určitou dobu (tu postupně zkracujeme). Následně se otočí a učitel jeden předmět odebere. Žáci mají po otočení zjistit, který předmět zmizel (to mohou říci nahlas, zakreslit na papír apod.).

 

Autor díla: Petra Pšeničková

 

Autor díla: Petra Pšeničková

 

 

 •  Zrakové vnímání: zraková paměť II.

Žáci pracují ve skupině se stejnou sadou předmětů/maket/obrázků jako učitel. Učitel sestaví 6 kusů předmětů do pomyslné mřížky, žáci si rozložení předmětů prohlédnou a u svého stolku/místa na koberci rozloží tak, jak viděli u učitele. Počet kusů postupně zvyšujeme na 8 až 10.

 

Autor díla: Petra Pšeničková

 

 

Autor díla: Petra Pšeničková

 

 Další možnosti práce s tématem

 • Zraková paměť – pexeso

Učitel pro žáky vytvoří tradiční hru pexeso ve zkrácené podobě s motivy ovoce a zeleniny.

 • Zrakové vnímání: zraková analýza a syntéza - skládání rozstříhaných tvarů

Žáci skládají tvary ovoce a zeleniny z rozstříhaných obrázků. Postupné kroky této dovednosti jsou:

 1. skládání na předlohu
 2. skládání vedle předlohy
 3. skládání bez předlohy. 

Začínáme s obrázkem rozstříhaným na menší počet dílků (např. jablko na 3 díly), ztěžujeme dle individuálních možností konkrétního dítěte.

 • Motorika: grafomotorika – dokreslování

Žáci dokreslují chybějící poloviny obrázků s motivem ovoce a zeleniny.

Použitá literatura:

 • SYNEK, F.: Říkáme si s dětmi. Praha: ArchArt, 2004. ISBN 80-86638-04-9.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Kreslení před psaním. Brno: Pedagogicko-psychologická poradna, 1998.

Doporučená literatura:

 • BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDOVÁ, V.: Školní zralost. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2569-4.
 • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V.: Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-1829-0.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Předčíselné představy. Brno: Pedagogicko-psychologická poradna, 2004.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.:  Sluchové vnímání. PPP, Brno. 2008.
 • BEDNÁŘOVÁ, J.: Zrakové vnímání: Optická diferenciace. Praha : DYS-centrum Praha, 2010. ISBN 978-80-904494-2-8.
 • REZKOVÁ, V.; TUMPACHOVÁ, L.: Škola před školou. Praha: Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2004. ISBN 80-239-4082-1.
 • REZKOVÁ, V.; TUMPACHOVÁ, L.: Škola před školou II. Praha: Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 2004. ISBN 80-239-4083-X.
 • BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDA, R: Jedním tahem – uvolňovací grafomotorické cviky. Praha: DYS-centrum Praha, 2009.
 • STASSMEIER, W.: 260 Cvičení pro děti raného věku. Praha: Portál 1996. ISBN 80-85282-87-9.
 • GARDINOVÁ, N.: Krátké hry pro dlouhé chvíle. Praha: Portál 1996. ISBN 80-7178-104-5.
 • RAABE, J.: Metodické listy pro předškolní vzdělávání. Praha: 1999. Motorické listy pro předškolní vzdělávání, květen 2000. PhDr. Ivana Rádková, CSc. – Hry s prsty (náměty pro rozvoj jemné motoriky).

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Pšeničková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
1. 10. 2013
Využití reálných pomůcek ovoce a zeleniny upevňuje znalosti z prvouky a nabízí poměrně jednoduchou variantu pro manipulaci s předměty. Různorodé aktivity umožňují využití metodického textu ve více předmětech a implementaci tematického vyučování - stírají se tak rozdíly mezi jednotlivými předměty a výuka se tak může věnovat tématu (ovoce a zelenina) mnohem celistvěji.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě, Školní třída

Nutné pomůcky:

různé druhy ovoce a zeleniny