Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií - úvodní díl seriálu
Odborný článek

Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií - úvodní díl seriálu

Anotace

Příspěvek uvádí seriál o metodice CLILu, kterým vám chceme zprostředkovat obsah právě vyšlé publikace, jejíž podtitul bude názvem našeho seriálu. Seriál Vám přinese novinky, názory, výzkumy o CLILu i řešení, jak s integrací obsahu a jazyka na základní škole nejen vhodně začít, ale i zajistit její udržitelný rozvoj. Zabývá se všemi aspekty CLIL metodiky, od vzdělávacího programu k vyučovací hodině až po role hlavních aktérů CLIL programu – žáky, učitele i rodiče. Seriál může být přínosem pro gymnázia, střední odborné školy i zařízení zabývající se pregraduálním vzděláváním a dalším vzděláváním pedagogických pracovníků. Tento úvodní článek seriálu obsahuje předmluvu příručky Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií s podtitulem Implementace CLILu do české školy.
http://clil.nuv.cz/

 

Již od roku 2006 se Národní ústav pro vzdělávání (dříve Výzkumný ústav pedagogický v Praze) věnuje problematice integrované výuky cizího jazyka a nejazykových předmětů. V roce 2007 byla vydána příručka Cizí jazyky napříč předměty 1. stupně ZŠ a byla zdarma distribuována do všech základních škol ČR. Další připravené materiály a studie byly průběžně uveřejňovány na Metodickém portálu www.rvp.cz.

V rámci resortního úkolu Integrovaná výuka cizího jazyka a nejazykového předmětu se od roku 2010 kontinuálně pracovalo na tématu CLIL. Nové poznatky a výukové materiály se staly součástí této moderní příručky, tentokrát pro 2. stupeň ZŠ. Příručku připravoval mezinárodní tým odborníků pod vedením Terezy Šmídové. Vedle španělského experta z Baskicka, Phila Balla, se na příručce podílely odbornice z řad akademiků jako Lenka Procházková, Gabriela Klečková, Naděžda Vojtková, Jarmila Novotná, které patří ke špičce v českém CLILu.

Resortní úkol zahrnoval následující aktivity:

 • školení učitelů ke CLILu,
 • konferenci k propagaci CLIL výuky,
 • spolupráci škol realizujících CLIL,
 • načrtnutí možností a způsobů zavedení CLILu – integrovaných výstupů – ve školních vzdělávacích programech,
 • praktické vyzkoušení CLILu v různých ročnících ve vybraných vyučovacích předmětech na 2. stupni ZŠ učiteli odborných předmětů.

 Vedle přípravy textů příručky bylo stěžejní aktivitou úkolu proškolení učitelů k principům a základům CLIL metodologie a jejich následná práce na tvorbě výukových plánů, které ukazují integraci různých vzdělávacích obsahů 2. stupně základní školy a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. V praktické části naleznete  CLIL výukové plány nabízející integraci jazyka anglického, německého a francouzského s těmito vzdělávacími oblastmi (a jejich obory) včetně průřezových témat RVP ZV:

 • Matematika a její aplikace
 • Člověk a společnost – dějepis, výchova k občanství
 • Člověk a příroda – fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis
 • Umění a kultura – hudební výchova
 • Člověk a zdraví – tělesná výchova
 • Člověk a svět práce
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Výchova demokratického občana

 V rámci školení učitelé zjišťovali možnosti hodnocení a testování v CLILu, analyzovali video nahrávky, seznámili se s verbálními i neverbálními formami reprezentace, vhodnými technikami a způsoby práce v CLILovské hodině. Byli proškoleni ve výběru vhodných konceptů, témat pro CLIL, také ve způsobech tvoření CLIL materiálů a výběru zdrojů pro CLIL a seznámili se s těmi metodami, které respektují omezené jazykové vybavení žáků i učitelů. Školení byla realizována odbornými lektory v rozmezí 16 výukových hodin ve dvou oblastech, zaměřených na integrovanou výuku: v přírodovědných oborech, vedených doc. RNDr. Jarmilou Novotnou, CSc., a v humanitně zaměřených oborech, vedených Mgr. Michaelou Čaňkovou.

Tato příručka je určena jak pro učitele jazykových a nejazykových předmětů, tak i pro ředitele škol. V úvodních kapitolách se seznamujeme s obecnými zásadami a možnostmi CLILu v české škole. Tyto populárně-naučné texty slouží zejména zájemcům z řad pedagogické veřejnosti jako úvodní vstup do problematiky CLILu. Druhá část je stěžejní zejména pro vedení škol, které chtějí s CLILem začít nebo již v současnosti vyvíjejí snahy zabudovat CLIL do svých osnov a zvolili si CLIL jako systematický krok k inovativnímu pojetí moderního vzdělávání na své škole. Třetí možnou cílovou skupinou jsou učitelé nejazykových předmětů, jimž právě kapitoly o metodologii CLIL přinášejí vhled do konkrétní realizace CLILu ve vyučovací hodině. Případové studie CLIL škol dokreslují, jakou míru implementace si rozdílně zaměřené školy zavedly.

Právě touto cestou bychom chtěli poděkovat spolupracovníkům ze škol, kteří přispěli do praktické části příručky a podělili se s námi o způsob realizace CLILu na své škole. Jedná se o tyto CLIL školy: ZŠ a MŠ Angel v Praze, ZŠ Dobřany, ZŠ Hanspaulka v Praze, ZŠ SNP Hradec Králové a ZŠ Matice školské v Českých Budějovicích.

Velké poděkování patří zejména Britské radě v Praze, která se na vzniku příručky finančně podílela, a také Goethe Institutu, který spolugarantoval příspěvky v německém jazyce.

Věříme, že publikace bude přínosem pro čtenáře z řad pedagogického sboru, vedení školy, zřizovatele, rodiče, vzdělávací instituce a další zájemce z řad školských a poradenských zařízení.

Literatura a použité zdroje

[1] – BALL, Phil; TEJKALOVÁ, Lenka; ŠMÍDOVÁ, Tereza. et al. Cizí jazyky napříč předměty 2. stupně a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 2012. [cit. 2013-4-23]. Dostupný z WWW: [http://clil.nuv.cz/index.html#].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Integrované předměty