Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Rozvoj technických potencí žáků v oblasti digitální technologie
Odborný článek

Rozvoj technických potencí žáků v oblasti digitální technologie

20. 11. 2007 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. Marek Václavík

Anotace

Bez záznamu školních činností a pořádaných akcí se v dnešní době škola téměř neobejde. Nejčastěji zaznamenává své aktivity formou fotografií nebo pomocí videozáznamu. Jak efektivně zapojit žáky do života školy, využít a rozvinout jejich technologickou potenci a pomoci učitelům při jejich práci?

Příspěvek vznikl na základě autorových praktických zkušeností při realizaci výuky nepovinného vyučovacího předmětu ve školním roce 2005/2006. V současnosti s ohledem na RVP ZV je možné tuto výuku realizovat i v podobě povinného vyučovacího předmětu, vycházejícího ze vzdělávacího obsahu tematického okruhu Využití digitálních technologií vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Současně je možné takto pojatou výuku nabídnout žákům i jako volitelný vyučovací předmět.

V současnosti většina škol zaznamenává činnosti, aktivity a pořádané akce, aby mohla následně prezentovat výsledky své práce. Dokumentaci z činnosti pak používá pro prezentaci na webových stránkách školy, na dnech otevřených dveří, výjezdových dílnách a při dalších příležitostech. Ředitelé tímto způsobem prezentují své školy před zastupitelstvy obcí, měst a krajů, dokládají svou činnost. Foto i videozáznamy s nadšením sledují na webových stránkách i samotní žáci, kteří se těchto akcí účastní. Mohou se rozvzpomenout na to, co prožili, co si vyzkoušeli, a retrospektivně zhodnotit prožité činnosti na jednotlivých akcích. Také mnozí rodiče a rodinní příslušníci se rádi na fotografiích podívají na to, co se ve škole děje, co zažívají jejich děti na prožitkových kurzech, projektových dnech, exkursích apod. Bývalí žáci a přátelé školy prostřednictvím záběrům rádi zavzpomínají na léta, kdy mohli zažívat něco podobného.

Určitě je škoda, pokud škola svoji činnost neprezentuje, ať už elektronicky, prostřednictvím místních novin či jinými způsoby. Prezentace školy prostřednictvím webových stránek je nepochybně velice přínosná a neocenitelná práce. Shromažďování a třídění fotografického materiálu (popř. videozáběrů) však bývá časově velmi náročné. Proto školy mnohdy řeší tuto skutečnost a hledají (vzhledem ke svému rozpočtu) dobrovolníka z řad svých pedagogů, který by si tuto činnost vzal na starosti, který by zajišťoval prezentaci činností, zasílání fotografií ze školních akcí na webové stránky.

Digitální technologie jako nepovinný vyučovací předmět?

Potence žáků v práci s PC a digitálním zařízením je dnes obrovská. Proč ji tedy dále užitečně nerozvíjet tak, aby to bylo také přínosné pro školu? Proto jsme spojili příjemné s užitečným a vytvořili nabídku pro žáky, která umožňovala smysluplné trávení jejich volného času.

V rámci nepovinných vyučovacích předmětů jsme sestavili pro žáky 2. stupně nabídku, v níž jeden z nabízených vyučovacích předmětů byl vytvořen s cílem naučit žáky novým znalostem, dovednostem a schopnostem v oboru digitalizace, technického pokroku, moderního záznamu, a to nejen s pomocí počítačů, ale i dalších technologií, které má dnes již téměř každá domácnost k dispozici. Hlavním obsahem a cílem nepovinného vyučovacího předmětu je naučit žáky spolehlivě ovládat digitální fotoaparát a digitální videokameru a zpracovat jejich výstupy (fotografie, záběry). Následně je třeba tuto činnost propojit s dalšími aktivitami jiných zájmových útvarů či přímo školních projektů tak, aby vznikla vzájemná spolupráce mezi žáky a učiteli.

Jeden z hlavních důvodů, proč zařadit do nabídky nepovinných vyučovacích předmětů takto tematicky zaměřený vyučovací předmět, je zefektivnění záznamu činností školy (kurzů, prožitkových pobytů, projektů, vyučovacích hodin, sportovních a společenských akcí, akcí pro veřejnost atd.). O fotografickou a videozáznamovou činnost se dnes s nadšením a úspěchem starají žáci pod vedením pedagoga, který jejich činnost koordinuje.

Do nepovinného vyučovacího předmětu Digitální technologie se mohou přihlásit žáci 6. - 9. ročníku. Je výhodou mít velký počet zástupců z nižších ročníků. Přibližně půlrok bude trvat, než se celý systém předávání zkušeností zaběhne. Výuku každoročně doplňujeme o žáky nového 6. ročníku, aby je pedagog společně s žáky z vyšších ročníků obohatil o své zkušenosti, zachoval posloupnost, a tak nadále zajistil nástupce, kteří se budou starat o záznamy a jejich následné zpracování. Tímto se učitel stává pouze režisérem vyučovací jednotky.

Nepovinný vyučovací předmět se osvědčilo zařadit do rozvrhu hodin jedenkrát za týden, a to nejlépe v nultých vyučovacích hodinách tak, aby se nekryl s odpoledními zájmovými aktivitami. Při pozdější práci s videozáznamem, která je velice časově a organizačně náročná, bude nutno vyčlenit samostatné pracoviště, kde budou mít žáci (například odpoledne po vyučování) přístup k těmto přístrojům a k počítačovým stanicím. Tímto způsobem můžeme smysluplně vyplnit čas žáků, kteří se ve volném čase raději věnují tvořivé činnosti, než zábavě na školním hřišti či mimo něj. Pro tuto činnost je dobré si vyhradit počítačovou učebnu nebo třeba místnost typu kabinetu, kde budou k dispozici dvě či více počítačových stanic, na kterých bude možno pracovat s videozáznamem.

Před zahájením nepovinného vyučovacího předmětu
 • Nejprve si musíme s dostatečnou časovou rezervou naplánovat rozjezd celého nepovinného vyučovacího předmětu, vyhodnotit si základní momenty a rozmyslet si, jak budeme celý školní rok nepovinný vyučovací předmět koordinovat.
 • Před zahájením celého procesu si nejprve zodpovězme několik otázek:
  • Mám vytyčené jasné cíle nepovinného vyučovacího předmětu?
  • Máme zajištěno potřebné hardwarové a softwarové vybavení?
  • Máme vyhrazenou místnost pro uskutečnění tohoto nepovinného vyučovacího předmětu?
  • Jsou ostatní kolegové seznámeni s účelem a cíly tohoto nepovinného vyučovacího předmětu?
  • Jsou žáci seznámeni s cíly nepovinného vyučovacího předmětu, jsou vhodně motivováni pro tvořivou činnost?
  • Máme zajištěnou organizaci nepovinného vyučovacího předmětu?
  • Máme spolupracující osoby (např. z řad kolegů, rodičů)?

Potřebné vybavení (pomůcky):

 • digitální fotoaparát;
 • paměťové karty;
 • digitální videokamera;
 • digitální kazetky;
 • PC stanice;
 • stativ;
 • mikrofon;
 • software - mnoho druhů (Zoner Photo Studio, Pinnacle Studio 9).

Celý nepovinný vyučovací předmět si můžeme rozdělit na několik částí, jednotlivé kroky si pečlivě naplánujeme, rozvrhneme si časový průběh.

1. rok nepovinného vyučovacího předmětu

Zahajovací rok si rozdělíme na několik částí.

První pololetí se budeme věnovat především osvojování si práce s touto technikou, se žáky objevujeme možnosti, ale i meze jednotlivých přístrojů, výuku prokládáme historickým vývojem fotoaparátů, videokamer a počítačů. Využíváme poznatků, které již žáci mají především z vyučovacího předmětu Informatika. V této fázi naučíme žáky také základní péči o přístroje, včetně odstraňování nejčastějších závad. Samozřejmě je po celou dobu nutno rozvíjet umělecké cítění pro dobré záběry a cvičit fotografické oko.

Průběh jednoho pololetí si můžeme rozplánovat například následovně:

Září, říjen:

 • seznámení s činností tohoto nepovinného vyučovacího předmětu;
 • úvod do fotografie (Proč vůbec fotografovat? K čemu nám slouží fotozáznamy?);
 • seznámení s digitálním fotoaparátem;
 • ovládání fotografického přístroje, jeho funkce;
 • komponenty přístroje, jejich využití;
 • údržba přístroje;
 • fotografické vidění (oko a fotografický přístroj - jak vidí fotograf přístroj, barva a světlo);
 • technika (metody) fotografování postav, skupin lidí;
 • projekt "Můj kamarád";
 • projekt "Náš kroužek";
 • obecné složení fotografických přístrojů;
 • historie fotografie:
  • technika - přístroje, lidé, ukázky starých fotoaparátů, ukázky námětů;
  • komponenty zrcadlových přístrojů (součástky);
  • jak fungují zrcadlové přístroje (přenos obrazu na film).

Poznámky k danému bloku:
Všechny dovednosti, které by měl žák s digitálním fotografickým přístrojem ovládat, jsou uvedené v
Příloze 1. Je dobré vyučovací jednotky postavit tak, aby byly tvořivé a žáci se zde mohli realizovat v plném rozsahu, společně řešit danou problematiku, spolupracovat, komunikovat.

Listopad, leden:

 • černobílá fotografie (výhody, nevýhody, filmový materiál);
 • objektivy (typy, použití, jak fungují, rozdíly);
 • clona, expozice, čas, ohnisko;
 • digitální fotografie (výhody, nevýhody);
 • digitální fotografie a PC;
 • přenášení fotografií na PC, prohlížení, úprava fotografií na PC;
 • programy Zoner Photo Studio, Corel;
 • tisk fotografií;
 • dokumentace akcí školy + zpracování;
 • vydání 1. čísla školního časopisu (formy - na disketách, CD, papírová forma).

Poznámky k uvedenému bloku:
Při práci s počítačovým programem je dobré využívat schopností žáků, které mají z vyučovacího předmětu Informatika. Při vydávání školního časopisu můžeme spolupracovat např. s žákovským parlamentem nebo s nepovinným vyučovacím předmětem Literatura. Zde získáme podklady pro náš školní časopis, který obohacujeme fotodokumentací, grafickými animacemi, uměleckými kresbami žáků, komiksem atd. Školní časopis můžeme umístit na webové stránky školy (elektronická forma časopisu), intranet nebo žákům distribuovat na přenosných discích, také zajistíme tištěnou podobu školního časopisu.

Únor, březen, duben:

 • současné fotografické přístroje (jak fungují, přenos digitálního obrazu);
 • rozdíly mezi jednotlivými přístroji (jejich výhody a nevýhody);
 • co upřednostňovat u digitálních fotografických přístrojů;
 • seznámení s digitální videokamerou;
 • ovládání přístroje;
 • funkce přístroje;
 • údržba přístroje;
 • práce s kamerou (způsob natáčení, kvalita záběru, jak dosáhnout poutavého záběru);
 • prohlížení snímků, střihy na kameře;
 • fotografování s kamerou;
 • přenos dat z digitální kamery do PC.

Poznámky:
Všechny dovednosti, které by měl žák ovládat při práce s digitální kamerou, jsou uvedené v
Příloze 2.

Květen, červen:

 • program Pinnacle Studio (Version 9 SE);
 • stříhání filmového materiálu, přechody (střihy), titulky, texty, hudba;
 • výroba prvního filmu (cca 5 min.);
 • projekt "Naše třída" (film);
 • tvorba reportáží;
 • prezentace naší školy (film + rozhovory);
 • přenos nahrávek na CD, videokazetu;
 • kopírování nahrávek, jejich prezentace;
 • fotografie přírody a krajiny (technika, metody);
 • dokumentace akcí školy + zpracování;
 • návštěva amatérského fotografa, prohlídka vybavení, fotografické komory - vyvolávání fotografií, prezentace jeho děl;
 • vydání 2. čísla školního časopisu (formy - na disketách, CD, papírová forma).

Poznámky:
Všechny dovednosti, které by měl žák ovládat při práci se Studiem Pinnacle, jsou uvedené v
Příloze 3. Při výuce práce s programy využíváme datový projektor, který nám umožní, pomocí postupných kroků, naučit žáky pracovat s programy. Ovládání Pinnacle Studia je do jisté míry intuitivní záležitostí, není nijak složitá. Dnešní verze programů jsou v českém jazyce, což umožňuje snadnou orientaci. Pro jednotlivé reportáže vytváříme štáby, které si práci dělí, komunikují mezi sebou. Pro zaznamenávání školních akcí je dobré používat elektronické portfolio. Akce řadíme do složek na pevný disk, popřípadě archivujeme na CD nebo DVD nosiče.

2. rok nepovinného vyučovacího předmětu

V následujícím školním roce můžeme rozvíjet další dovednosti a schopnosti žáků, můžeme plánovat časově i organizačně složitější činnosti. Nesmíme však zapomenout na integraci nově příchozích zájemců do nepovinného vyučovacího předmětu. Pečlivě se jim ve spolupráci žáků z vyšších ročníků věnujeme, a to od základních dovedností po složitější.

Poté, co žáci zvládají ovládání přístrojů, přecházíme k "živé" dokumentaristice. Tu cvičíme na běžných vyučovacích hodinách (snažíme se zachytit obsah dané hodiny) nebo dokumentujeme život školy o přestávkách či turnaj, žákovské rady apod. S danými záběry pracujeme dále, a to tak, že žáky učíme tento materiál zpracovávat do podoby, která je pro naši školu vhodná (např. zmenšené fotografie na webové stránky, fotografie s vysokou kvalitou na archivní DVD apod.).

Září, říjen:

 • opakování dovedností z minulého roku;
 • projekt: "Co jsem zachytil o prázdninách";
 • zpracování prožitkového programu 6. třídy.

Listopad, prosinec, leden:

 • účast na celosvětové soutěži s tématem "Moje město", "Má vesnice" (text v anglickém jazyce);
 • prezentace práce (výstava fotografií, nahrávek, filmů - dle finančních možností);
 • fotografie kulturních a společenských akcí (technika, metody);
 • projekt "Naše škola" (film);
 • vydání 3. čísla školního časopisu (formy - na disketách, CD, papírová forma);
 • zpracování historie školy.

Poznámky:
Účast na soutěžích - během roku se nám obvykle naskytne mnoho příležitostí, v rámci kterých se můžeme účastnit nejrůznějších soutěží. Jedna z takových má téma "Moje město", "Má vesnice". Při této soutěži můžeme spolupracovat se žáky z kroužku anglického jazyka. Vytváříme reportáž o našem městě, ve které sídlí škola. Používáme videozáznam, který je doplněn komentářem v anglickém jazyce.
Výstavy fotografií - tištěné nebo vyvolané fotografie můžeme na naší škole vystavovat. Pokud nemáme výstavní prostory, zvolíme si jiné vhodné místo pro naši výstavu. Fotografie můžeme také rámovat a zdobit tak prostory školy či kulturního domu v našem městě. Při příležitosti "vernisáže" můžeme přizvat ostatní žáky školy, rodiče a přátelé školy. Pokud je to v našich silách, připravíme pro ně program a malé občerstvení.
Zpracování historie školy - v rámci tohoto miniprojektu můžeme spolupracovat se žáky, kteří se zajímají o historii a mají rádi dějepis. Žáci pátrají v dostupných materiálech o historickém základu školy, vytvářejí koncepci dokumentu. Historicky významné objekty související se školou natáčíme, žáci mohou doplnit komentář. Můžeme také doplnit rozhovory s pamětníky.

Únor, březen, duben, květe, červen:

 • výroba upomínkového materiálu pro 9. tř. (CD nebo videokazeta pro vzpomínku na ZŠ);
 • dokumentace výletů tříd, zpracování;
 • dokumentace akcí školy + zpracování;
 • soutěž "Nejlepší foto roku";
 • soutěž "Nejlepší nahrávka roku";
 • exkurze do České televize v Ostravě;
 • vydání 4. čísla školního časopisu (formy - na disketách, CD, papírová forma).

Další filmové či fotografické činnosti či přímo projekty se dají propojovat a plánovat společně s vyučovacím předmětem Informatika nebo s Výtvarnou výchovou - pokud chceme tuto činnost propojit s uměním. Zábavná a tvořivá činnost s propojením s Výtvarnou výchovou je například práce na kresleném filmu. Tuto práci zahájíme tak, že na papír nakreslíme postavičku. Vymyslíme činnost, kterou bude provádět (například chůze). Nakreslíme ji v různých polohách chůze. Tato výtvarná díla nafotíme na bílém podkladu. Fotografie přeneseme do PC a zde s nimi pracujeme v programu Pinnacle Studio tak, že je řadíme za sebou, prokládáme střihy a podkreslujeme hudbou nebo mluveným komentářem. Tímto způsobem vzniká nádherné dílo, které je výsledkem propojení výtvarného umění s moderní technikou.

Práci můžeme pojmout také jako samostatný projekt pro skupinu žáků, která se nejprve domluví na tématu a způsobu zpracování. Poté si rozděluje funkce a práce může začít. Nesmíme zapomínat, že ve většině případů se jedná o několikatýdenní či měsíční náročnou práci. Zapálení žáci pracují na těchto či podobných projektech ve veškerém volném čase ve škole, často i mimo ni. Důležité je to, že zde rozvíjí mnoho dovedností a schopností, které jistě v budoucnu využijí. Objevují tak netušené možnosti, které dnešní technologie nabízí.

Náplní našeho nepovinného vyučovacího předmětu může být také to, že žáci filmově zpracovávají své prožitkové kurzy, výlety, akce školy a podobně. Vytváří tak hotové DVD kompakty, které potom můžeme spolužákům věnovat na upomínku, rodičům rozšíří obzor toho, jak jednotlivé aktivity, které škola pořádá, probíhají, škole poslouží tento materiál pro prezentaci vlastní činnosti.

Inspirací pro práci s fotografiemi může být i to, že vyvedené fotografie můžeme zasílat do fotosoutěží, ve kterých lze získat i finanční obnos nebo novou techniku pro další práci. Účast v těchto soutěžích je dobrou motivací pro žáky.

Co musíme podniknout pro to, aby nepovinný vyučovací předmět Digitální technologie dál ve škole pokračoval?

V dalších letech již máme žáky, kteří dokáží zdokumentovat školní akce, odeslat fotografie z akcí školy správci školního webu a vytvořit videoprezentace. Můžeme využít potence těchto žáků a postavit další vyučování na systému: "zkušenější" předávají znalosti a dovednosti "méně zkušeným". Žáci starších ročníků si berou pod patronát nové kamarády, kteří se do našeho projektu zapojili nově. Pod koordinací učitele jim předávají své zkušenosti, znalosti a dovednosti. Žáci si také navrhují nové projekty a témata, která chtějí zpracovávat buď samostatně nebo ve spolupráci s jinými zájmovými kroužky.

Příkladem můžeme uvést několik dalších námětů

Potenci žáků, kteří dokáží pracovat s digitálními technologiemi a dokumentaristikou lze také zhodnotit v dramatické výchově nebo v divadelním kroužku, kde může vzniknout pěkný povídkový příběh, nebo v zájmovém útvaru mladých přírodovědců, kde si mohou žáci zpracovat reportáž o zimním krmení lesní zvěře nebo o péči o domácího mazlíčka, ve spolupráci se žáky, kteří se chtějí realizovat ve vyučovacím předmětu zeměpis lze natočit reportáž o významných místech nejbližšího okolí, žáci, kteří chtějí rozvíjet svůj zájem o historii mohou ve spolupráci s filmovým týmem vytvořit dokument o významné osobnosti z dané oblasti. Tento nepovinný vyučovací předmět může dodávat materiály do školního časopisu nebo regionálních novin, které informují o činnosti obce, města, okresu a podobně.

Nabízí se mnoho možností, jak v rámci tohoto nepovinného vyučovacího předmětu pracovat se žáky. Je též možno říci, že obecně přináší mnoho užitečného jak pro samotné žáky, tak pro pedagogy, ale také pro celou školu.

Integrace do školního života

Ve školní praxi se tento systém ověřil s vynikajícími výsledky. Existuje zde síla, která dokáže do systému školního života náramně přispět. Hranice se objevují stále dále. Již není nepřekonatelné to, že na prožitkový kurz 3. třídy jede jeden zástupce z řad žáků osmých a devátých ročníků, který tento pobyt dokumentuje, vytváří z něj 30minutovou reportáž na DVD nosiči.

Žáci se takto seberealizují také na projektových dnech, akcích s rodiči či vánočních besídkách. Tímto způsobem se začleňují do života školy a získávají nové dovednosti a znalosti pro vlastní život. Smysluplně také tráví volný čas. Velice tvořivě přistupují k jednotlivým úkolům.

Proces tvoření je pro žáky velmi důležitý. Rozvíjí mnoho stránek osobnosti člověka, kladně motivuje žáky k další činnosti.

Jedním ze střípků do pomyslné mozaiky naší školy může být i tento nepovinný vyučovací předmět. Integrace podpory a rozvoje technických potencí žáků na úrovni školy v oblasti digitální technologie může znamenat mnoho příležitostí pro školu.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
56.64 kB
PDF
Příloha 1 - Seznam dovedností žáků - digitální fotoaparát
pdf
55.66 kB
PDF
Příloha 2 - Seznam dovedností žáků - digitální kamera
pdf
52.73 kB
PDF
Příloha 3 - Seznam dovedností žáků - Pinnacle Studio 9

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Marek Václavík

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • tvorba mediálního sdělení

Mezioborove presahy:

 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Výkonný PC, software, digitální kamera, digitální fotoaparát