Odborný článek

Fotbal, to je hra

2. 11. 2007 Předškolní vzdělávání
Autor
Eva Pipková

Anotace

Charakteristika integrovaného bloku: Téma tohoto integrovaného bloku spontánně vyplynulo ze zájmu dětí o kopanou. Zejména chlapci (ale i některé dívky) si takřka denně při pobytu venku vyžadovali zapůjčení fotbalového míče a hráli fotbal. Domluvily jsme proto s kolegyní z druhého předškolního oddělení fotbalový zápas, na který jsme se důkladně připravily. Cílem projektu nebylo vítězství v utkání mezi odděleními, ale radost ze hry a schopnost unést případnou prohru. Celý projekt byl motivován tak, aby nebylo důležité vyhrát, ale prožít společně něco nového, vychutnat si atmosféru sportovního utkání a udělat něco pro své zdraví!
Očekávané výstupy:
 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí;
 • rozlišovat, co prospívá zdraví, uvědomit si kladný vliv sportu na zdraví;
 • vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, udržet pozornost.
Časový rozsah: 1 týden
Věková skupina: 5 - 6 let


Charakteristika integrovaného bloku: Téma tohoto integrovaného bloku spontánně vyplynulo ze zájmu dětí o kopanou. Zejména chlapci (ale i některé dívky) si takřka denně při pobytu venku vyžadovali zapůjčení fotbalového míče a hráli fotbal. Domluvily jsme proto s kolegyní z druhého předškolního oddělení fotbalový zápas, na který jsme se důkladně připravily. Cílem projektu nebylo vítězství v utkání mezi odděleními, ale radost ze hry a schopnost unést případnou prohru. Celý projekt byl motivován tak, aby nebylo důležité vyhrát, ale prožít společně něco nového, vychutnat si atmosféru sportovního utkání a udělat něco pro své zdraví!
Očekávané výstupy:

 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí;
 • rozlišovat, co prospívá zdraví, uvědomit si kladný vliv sportu na zdraví;
 • vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, udržet pozornost.

Časový rozsah: 1 týden
Věková skupina: 5 - 6 let


Další očekávané výstupy:
 • rozvíjet hrubou i jemnou motoriku, koordinaci pohybů;
 • vyjadřovat se samostatně a smysluplně, obohacovat slovník dětí o nová slova, naučit se zpaměti krátké texty, vytvořit jednoduchý rým, poznat a vymyslet jednoduchá synonyma;
 • poznat některá písmena a číslice;
 • projevovat zájem o knížky, poslouchat četbu, hudbu...;
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí i své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby...);
 • přijímat pozitivní hodnocení i svůj případný neúspěch, vyrovnat se s ním;
 • respektovat předem vyjasněná pravidla;
 • spolupracovat s ostatními;
 • prožívat a projevovat, co cítím, snažit se ovládat své afektivní chování.
Organizace

Tento integrovaný blok byl realizován s celou třídou („ÁČKO“) a ve spolupráci s dalším oddělením dětí ve věku 5 - 6 let („CÉČKO“). Během vlastní realizace jsem střídala různé formy a metody práce. Podle obsahu jsem volila individuální, skupinové i kolektivní činnosti, aktivity spontánní i řízené, všechny vzájemně provázané a vyvážené.

Spolupráce s rodiči

Do realizace projektu se zapojili i rodiče - poskytli dětem krabičky od sýrů, past na zuby, tuby od šumivých vitamínů a vnitřky z Kinder vajíček na výrobu chrastítek. Pokud nemáme v MŠ jednobarevná trička na vytvoření dresů, požádáme o ně rodiče. Po ukončení projektu si děti svá trička odnesou domů.

Zvolené téma projektu evokovalo mnoho činností, nápadů a souvislostí, které jsem shrnula v myšlenkové mapě (příloha 1). Z této mapy vychází plán činností, který je cílený, navazující a smysluplný.

ÚVOD

Přestože je fotbal veskrze mužskou záležitostí, tento projekt je zaměřen nejen na chlapce, ale i na dívky. Některá děvčata ráda hrají kopanou, proto jsme je z družstva nevylučovali a nechali je hrát s chlapci. Ostatní dívky dostaly další důležité funkce, bez kterých se správné utkání neobejde. Některé byly roztleskávačky, jiné obsluhovaly tabuli s průběžnými výsledky, další byly připravené s lékárničkou zajistit hráčům první pomoc. Stále jsme dětem zdůrazňovali důležitost spolupráce všech dětí a potřebu ne vyhrát za každou cenu, ale hrát fair-play a užít si přípravu na zápas a radost ze hry samotné.

NABÍZENÉ ČINNOSTI, PŘÍLEŽITOSTI
Exkurze na fotbalový stadion

V úvodu týdne připravíme pro děti v rámci pobytu venku návštěvu stadionu. Je třeba se předem domluvit se správcem, který děti provede zázemím pro sportovce, ukáže jim šatny, sprchy, tribuny, „síň tradic“ s poháry, klubovými vlajkami, dresy apod. Podle místních podmínek je vhodné shlédnout trénink mužstva, případně uspořádat setkání dětí s hráči.

Dokreslovaná koláž „NA STADIONU“

Děti v časopisech vyhledávají obrázky fotbalistů, které si vystřihují a lepí na čtvrtku. Na základě zážitků z exkurze obrázky dokreslují voskovými pastely (vhodné jsou silnější trojhranné – redukce nesprávného držení, výrazná stopa), pokouší se zachytit prostředí fotbalového stadionu. Celý obrázek kolorují bretonovými nebo anilinovými barvami. Děti mohou pracovat individuálně, ve dvojicích nebo ve skupinách. Volbu formátu papíru necháme na dětech.

Seznamování dětí s pravidly kopané a s historií fotbalu

Využijeme knihu Blanky Borové Míče, míčky a hry s nimi (str. 138). Seznámíme děti se zjednodušenými pravidly hry, domluvíme se na nutnosti jejich dodržování, zdůrazníme potřebu hrát fair-play. Vedeme děti k bezpečnosti při hře, upozorníme na možné riziko vzniku úrazů!

Chápání vlivu sportu na zdraví člověka

Dětem čteme příběh „Sportem ku zdraví“ (Děti a zdraví, str. 12), diskutujeme nad příběhem, porovnáváme se zkušenostmi dětí.

Stolní hra „FOTBAL“

Děti ve dvojicích a malých skupinách hrají hru u stolečku, nejprve s pomocí učitelky – ta dohlíží na dodržování pravidel hry. Když si děti pravidla osvojí, hrají již bez pomoci učitelky.

Pohybové hry zaměřené na manipulaci s míčem

Zařazujeme různé hry zaměřené na manipulaci s různými druhy míčů, házení, kutálení, vedení míče nohou a kopání, průpravné hry pro kopanou. Využíváme výše zmíněnou knihu B. Borové (zejména str. 111 – 121). Cvičení zařazujeme každý den, vevnitř i venku. Některé hry hrajeme se všemi dětmi, jiné ve skupinách.

Výstavka „CO POTŘEBUJE SPRÁVNÝ FOTBALISTA“

Do MŠ dětem přineseme skutečné kopačky, dresy, štulpny, míče, chrániče, píšťalku pro rozhodčího apod. Děti si předměty prohlíží, zkoumají je všemi smysly.

Rozvoj a cvičení postřehu, zrakové paměti a koncentrace pozornosti
Třídění a řazení podle pravidel, rozvoj jemné motoriky

Předměty z výstavky využijeme pro další činnosti:

 • šněrujeme kopačky, vážeme uzel a kličku - využíváme skutečné kopačky i dětské provlékací hry, děti motivujeme ke splnění úkolu slovně i odměnou, např. omalovánka na téma fotbal;
 • třídění míčů dle způsobu využití – je x není na fotbal;
 • poznávání vlastností různých míčů, osvojení si názvů, např. molitanový, nafukovací, kopací, tenisový, pingpongový;
 • řazení míčů podle dohodnutých pravidel – velikost, barva, materiál...;
 • smyslová hra „JAKÝ JE TO MÍČ?“:
  • jedno dítě má zavázané oči, jiné mu vloží do rukou míč a dítě hádá, o jaký míč jde (obměna - dítě má zavázané oči a dostane např. pokyn: „Najdi v koši tenisák.“);
 • hmatové hádanky „CO JE V PYTLI?“:
  • děti poznávají hmatem potřebu fotbalisty, pojmenují, co drží, a potom to ukáží všem dětem (obměna - dítě má zavázané oči a dostane např. pokyn: „Najdi v pytli kopačku.“);
 • hry ke cvičení pozornosti a postřehu - „KIMOVY HRY“ - hádání, co přibylo nebo ubylo
  • na stolek položíme několik fotbalistových pomůcek (množství předmětů volíme podle konkrétní skupiny dětí);
  • jedno dítě si zakryje oči (otočí se ke stolu zády);
  • učitelka nebo určené dítě odebere nebo přidá jeden předmět z výstavky;
  • hadač určuje, co ze stolku zmizelo, nebo na něj přibylo;
  • lze hádat i ve dvojicích;
 • hra na rozvoj soustředění pozornosti „NA FOTBALOVÉHO KRÁLE“ (podle hry „Na bystrozrakého krále“ – Bláhová, K.: Uvedení do systému školní dramatiky, str. 32), motivaci jsem uzpůsobila tématu:
  • ve fotbalovém klubu volili každý rok nového fotbalového krále, mohl jím být pouze ten, kdo dokázal uhlídat klubové symboly - např. dres, vlajku, vítězný pohár a „zlatou“ kopačku (ze začátku je možno dát předměty 3);
  • fotbalová rozhodčí (učitelka) nejprve všem hráčům ukáže vzácné předměty, které pak tajně rozmístí po celém stadionu (třídě, školní zahradě) tak, aby byly alespoň částečně vidět, protože jsou to předměty vzácné, nikdo se jich nesmí dotknout, pouze si musí zapamatovat, kde jsou uloženy;
  • kdo první ví, kde jsou všechny čtyři předměty, může si sednout na připravený fotbalový trůn;
  • pro ostatní úspěšné hráče je připraveno ještě několik židliček – důležitých funkcí, např. trenér, masér;
  • když jsou místa obsazena, hra končí a vítězné děti musí prokázat, že všechny předměty našly – pošeptají jejich umístění učitelce;
  • poslední mluví nahlas, aby i všechny ostatní děti věděly, kde předměty byly;
  • během hry děti nesmí umístění předmětů prozrazovat slovně ani ukazováním.
Prohlížení a „čtení“ knížek
Rozvoj řeči a vyjadřování

Během celé realizace mají děti k dispozici knihy se vztahem k tématu, fotbalové encyklopedie, sportovní noviny a časopisy. Děti si je individuálně prohlížejí, společně diskutujeme nad fotografiemi. Obrázky z časopisů si samostatně vystřihují, využívají při tvořivých činnostech – nalepování, dokreslování apod.

Vedeme děti ke slovnímu popisu obrázků:
 • rozvoj souvislého vyjadřování;
 • rozvoj slovní zásoby dětí, obohacování slovníku o nová slova (dres, štulpny, chrániče, kopačky...);
 • vymýšlení a používání synonym, např. fotbal = kopaná, gól = branka, běží = utíká, kluše..., míč = balón, meruna, mičuda..., družstvo = team, oddíl, klub..., rozhodčí = sudí.
Využívání tematicky zaměřených básní a říkadel

Říkadla s tematikou fotbalu a míčů rytmizujeme, využíváme při hře na tělo a dětské hudební nástroje nebo jako motivaci při grafomotorických cvičeních, spojujeme s jednoduchým pohybem.

Např. „MÍČ“ (Říkanky - roční období, str. 47):

Chytej, Vláďo, míč,
než nám skočí pryč.
Odrazí se do oblak,
zachytí ho snad jen mrak.

Grafomotorická cvičení, uvolnění ruky, lehké používání kreslicích materiálů

Během celé realizace projektu zařazujeme grafomotorická cvičení a cvičení k uvolnění ruky, využíváme různé grafické materiály i různě velké plochy, např. venku klacíkem do hlíny nebo písku, mokrou houbou na tabuli, fixem, křídou a trojhrannou tužkou na papír. Volíme dle schopností dětí, aktuální situace, např. při pobytu venku. Děti do cvičení nenutíme, ale vhodně je motivujeme, využíváme říkadla. Děti pracují individuálně.

Příklady:
 • „MÍČE“ – kroužení vpravo, vlevo;
 • „SÍŤ V BRANCE“ – křížení svislých a vodorovných čar;
 • „BRANKÁŘŮV VÝKOP“ – horní oblouk;
 • „TRÁVA“ – svislé čáry.

Dětem nabízíme různé omalovánky na téma fotbal, vedeme děti k lehké kresbě, přesnosti a pečlivosti.

Poslech a zpěv písní na téma fotbal
Spojování hudby s hrou na hudební nástroje a s pohybem

Posloucháme a zpíváme písně „ZELENÁ JE TRÁVA, FOTBAL TO JE HRA“ a „FOTBAL“ (Děti a zdraví, str. 15). Využíváme nahrávky na MC a CD, poslech a zpěv doplňujeme hrou na rytmické nástroje a vlastnoručně vytvořená chrastítka. Spojujeme s jednoduchým pohybem.

Obrázek
1. Obrázek

 

 

 

Vytváření rytmických nástrojů, chrastítek pro „roztleskávačky“

Protože při každém sportovním utkání je důležitá atmosféra a povzbuzování hráčů, vytvoříme si s dětmi chrastítka, kterými doprovodíme fandění. Různé obalové materiály plníme rozličnými náplněmi - krabičky od sýrů plníme čočkou, tuby od vitamínů rýží, vnitřky z Kinder vajíček drobnými korálky apod. Spoje přelepíme lepicí páskou (izolepou). Hotová chrastítka ozdobíme střapci z barevných pruhů krepového papíru. Můžeme využít i kelímky od jogurtů, do kterých vsypeme hrách a nahoře je překryjeme látkou, kterou upevníme gumičkou.

Vytvořená chrastítka využíváme různými způsoby:
 • vymýšlíme a hrajeme doprovody k písním o fotbalu;
 • hrajeme hru „SLUCHOVÉ PEXESO“:
  • děti se zavázanýma očima hledají stejný hudební nástroj;
  • jednodušší varianta je, že jedno dítě postupně vyzývá děti sedící v kruhu, aby zahrály na své chrastítko, a poznává stejný zvuk, jako je jeho (svůj nástroj drží v ruce a kdykoliv si může svůj zvuk přehrát);
  • obtížnější varianta - lze hrát v menší skupině dětí, pouze několik dvojic nástrojů, všechny děti chodí se zavázanýma očima v prostoru a hledají si kamaráda se stejným nástrojem;
  • pokud se děti najdou, utvoří dvojici, sednou si na zem a přestanou hrát;
  • poté si odkryjeme oči a společně vše zkontrolujeme;
 • cvičení rytmu – hra „NA OZVĚNU“: 
  • vymýšlíme jednoduché slogany, které využijeme při fandění hráčům na hřišti;
  • pokřiky, spojujeme s pravidelným rytmem;
  • zkoušíme opakovat i samotný rytmus;
  • např.:
Obrázek
2. Obrázek
Vymýšlení rýmů – týmové motto

Společně s dětmi vymýšlíme jednoduché rýmy, které použijeme při fandění hráčům našeho týmu. Slogany opět doplňujeme rytmickou hrou na chrastítka.

Zelená je tráva,
ÁČKO góly dává.
CÉČKA my se nebojíme,
ve fotbale zvítězíme!

Samostatné stříhání a lepení, vytváříme „DRESY“

Využijeme jednobarevná trička (z MŠ nebo požádáme o spolupráci rodiče). V naší třídě jsme si před časem pořídili bílá trička, která využíváme při různých činnostech (rozlišení dětí při hrách, vytváření různých kostýmů pomocí samolepicích tapet apod.). Také teď si z nich vytvoříme dresy nejen pro hráče, ale pro všechny členy týmu – maséra, trenéra, roztleskávačky, zdravotníka i obě učitelky.

Dětem připravíme šablonu z tvrdého papíru – symbol našeho oddělení – velké tiskací písmeno A. Společně s dětmi zvolíme barvu samolepicí fólie, na kterou si děti písmeno samostatně nebo s pomocí učitelky obkreslí. Písmeno vystřihnou a nalepí na tričko. Takto vytvořené dresy použijeme při vlastním zápasu s oddělením C.

Vytváříme „KARTY S ČÍSLY“ pro znázornění průběžného stavu utkání

Na čtvrtky formátu A4 předkreslíme dětem číslice od nuly do devítky – vše dvakrát. Děti v malých skupinách číslice vybarvují hustou temperovou barvou – jednu sadu barvou našeho týmu, druhou barvou soupeře. Na jednu kartu připravíme dvojtečku. Během utkání používají děti karty ke znázornění skóre na magnetické tabuli.

Vyvrcholení projektu - zápas proti dětem z jiného oddělení
ÁČKO proti CÉČKU

V určený den a čas se sejdou děti z celé MŠ na školní zahradě. Děti z mladších oddělení se stávají diváky. Před vlastní hrou připomeneme dětem bezpečnost při hře, pravidlo hrát fair, možnost vyloučení při nesportovním chování. Opět děti motivujeme ne výsledkem, ale prožitkem ze hry! Pro vytvoření slavnostní atmosféry zahájíme utkání písní „ZELENÁ JE TRÁVA“ z MC, při které nastoupí oba týmy ve svých dresech. Před prvním výkopem zopakuje učitelka, která je rozhodčím, pravidla hry a oba týmy se představí svým týmovým mottem.

Během hry roztleskávačky s druhou učitelkou fandí, využívají chrastítka a pokřiky. Určené děti znázorňují průběžný stav utkání na magnetické tabuli. Jeden poločas děti hrají přibližně 10 minut, hráči se střídají.

Nezapomeneme na pitný režim, při přestávce se děti občerství!

Odměna pro děti – diplomy a medaile

Předem si pro všechny děti připravíme medaile a diplomy např. s textem „Fotbalista x Fanynka roku“ a obrázkem fotbalisty, které po zápase předáme všem zúčastněným. Zápas ukončíme pokřikem „Sláva vítězům, čest poraženým!“, velkým potleskem a pochvalou pro všechny, podáním ruky soupeřům a opět hymnou „ZELENÁ JE TRÁVA“.

Malování zážitků ze zápasu

Následující den dáme dětem k dispozici různé formáty papíru a rozličné druhy výtvarných materiálů – děti kreslí nebo malují na základě citového prožitku. Z hotových prací uspořádáme výstavku. Nad pracemi s dětmi diskutujeme, provedeme hodnocení celého projektu, autoevaluaci. Pomáháme dětem vhodně volenými otázkami. Např.: „Co se nám na sportovním týdnu líbilo? Která činnost děti nejvíce bavila a která ne? Co jsme se dověděli a naučili? Co se nám podařilo a co ne? Jak se děti cítily po prohraném utkání?“

ZÁVĚR

Na závěr celého projektu společně zopakujeme nové básně a písně, uklidíme výstavku. Připomeneme si, že ve sportu nemohou všichni vyhrát a že důležitá je radost ze hry a kladný vliv sportu na zdraví člověka.

Evaluace

V tomto konkrétním projektu se děti učily spolupracovat na dosažení společného cíle, uvědomovaly si společenské role a rozvíjely soudržnost skupiny. Projekt poskytl dětem možnost pro kooperaci a spolupráci, ale zároveň i dostatek osobní svobody a možností volby. Děti byly aktivní a dobře spolupracovaly, téma je zaujalo. Radostně prožívaly přípravu na fotbalové utkání i vlastní zápas (jak chlapci, tak dívky). Zvládly se vyrovnat s neúspěchem, prohrou - jak řekl jeden chlapec: „Když nejde o život, nejde o nic!“ Pro příště bych zvolila čas utkání na odpoledne, protože téma se setkalo s velkým ohlasem rodičů (zejména tatínků), kteří projevili zájem účastnit se utkání jako diváci.

 

Obrázek
3. Obrázek

Literatura a použité zdroje

[1] – ADAMOVSKÁ, M. Děti a zdraví. ROTAG, 2007. ISBN 80–903175-9-6.
[2] – BLÁHOVÁ, Krista. Uvedení do systému školní dramatiky. Praha : IPOS, 1996. ISBN 80-7068-070-9.
[3] – BOROVÁ, B. Míče, míčky a hry s nimi. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-538-5.
[4] – POKISEROVÁ, J. Říkanky – roční období. Vydání vlastními náklady, 1996. ISBN 80-900189-2-0.
[5] – ŠPAČKOVÁ, R. 111 námětů pro tvořivou hru dětí. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-963-1.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
81.05 kB
PDF
Příloha 1 - myšlenková mapa

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Učebna v přírodě, Vycházka do přírodního prostředí