Odborný článek

Školní projekt

17. 2. 2005 Základní vzdělávání
Autor
Jana Dostálová

Anotace

Projekt probíhající zároveň v několika třídách a předmětech si kladl za cíl pozitivně ovlivnit vztah žáků k životnímu prostředí. Příspěvek popisuje návštěvu Lesní školy a dřevařské dílny, seminář z biologie seznamující žáky s ekosystémem lesa. Přestože se jedná o projekt, který proběhl na základní škole, může být inspirací i pro nižší stupně gymnázií.

Úvod

"Co je to les?" Projekt "Co je to les?" se uskutečnil v průběhu měsíce října 2004 na Základní škole v Šenově. Učitelé, kteří se ho účastnili, pomáhali rovněž jednotlivé části vytvářet. Skupina spolupracujících učitelů měla šest členů a projekt probíhal paralelně v několika třídách a v několika předmětech.

Cíl

Hlavním cílem projektu bylo * na základě osobního kontaktu s přírodou pozitivně ovlivnit vztah žáků k životnímu prostředí. Dílčí cíle projektu zněly: * dozvědět se více informací o lese, jeho funkci a využití z hlediska člověka, * seznámit se se dřevem jako materiálem, * uvědomit si význam dřeva jako materiálu pro lidskou práci, * prohloubit pozitivní emoční vztah k životnímu prostředí, * prohloubit estetické vnímání a cítění kontaktem s přírodninami.
"Co je to les?"

Projekt "Co je to les?" se uskutečnil v průběhu měsíce října 2004 na Základní škole v Šenově. Učitelé, kteří se ho účastnili, pomáhali rovněž jednotlivé části vytvářet. Skupina spolupracujících učitelů měla šest členů a projekt probíhal paralelně v několika třídách a v několika předmětech.

Cílová skupina žáků
 • Žáci 6. tříd - praktické činnosti.
 • Žáci 7. tříd - seminář z biologie.
 • Žáci 6. tříd - výtvarná výchova.
 • Žáci 9. tříd - výtvarná výchova.
Hlavním cílem projektu bylo
 • na základě osobního kontaktu s přírodou pozitivně ovlivnit vztah žáků k životnímu prostředí.

Dílčí cíle projektu zněly:

 • dozvědět se více informací o lese, jeho funkci a využití z hlediska člověka,
 • seznámit se se dřevem jako materiálem,
 • uvědomit si význam dřeva jako materiálu pro lidskou práci,
 • prohloubit pozitivní emoční vztah k životnímu prostředí,
 • prohloubit estetické vnímání a cítění kontaktem s přírodninami.
Metody užité v projektu
 • samostatná a skupinová práce,
 • problémové vyučování,
 • exkurze ve stolařské dílně,
 • procházka s lesníkem při návštěvě Lesní školy v Ostravě,
 • výroba vlastního výrobku z přírodnin,
 • pozorování přírody a její výtvarné ztvárnění.

Přípravu i realizaci jednotlivých částí projektu měli na starosti přímo učitelé vyučující jednotlivým předmětům.

Praktické činnosti

Žáci 6. tříd získávali v rámci výuky praktických činností nové poznatky o stromech, dřevě a funkci stromu a lesa, které při skupinové práci zpracovávali (viz příloha Les). Při výuce bylo využíváno metody problémového učení. Práce v hodinách praktických činností probíhala v těchto fázích:

 • Fáze přípravná, kdy žáci byli seznámeni se základními pojmy souvisejícími s růstem stromu, těžbou dřeva, rozdělením dřevin podle tvaru zeleně a hustoty dřeva, funkcí stromu a lesa, strukturou dřeva (kůra, lýko, mízní pletivo, letokruhy,… ). V této fázi bylo využito obrazových materiálů, učebnic a vzorkovnic dřeva. V přírodě se žáci snažili určovat druhy stromů.
 • Fáze realizační, kdy se žáci s pomocí vyučujícího snažili hledáním souvislostí odpovědět na otázky typu: "Proč rostou některé stromy pomaleji než jiné? Proč je dřevo některých stromů tvrdé a jiné měkké? Proč jsou stromy pro člověka životně důležité? K čemu člověk využívá stromy? Proč mají stromy plody? Co způsobují stromy v krajině a jak se projeví jejich vykácení?" apod. Po zodpovězení těchto a dalších otázek si žáci ve dvojicích vybrali téma, které je nejvíce zaujalo, a to společně zpracovali do podoby plakátku. Se dřevem jako materiálem přišli žáci do osobního kontaktu při výrobě zvířátek ze skořápek (viz příloha Les). K této fázi náleží i exkurze do stolařské dílny a Lesní školy. Ve stolařské dílně si žáci v praxi ověřili a upevnili své znalosti o struktuře a vlastnostech dřeva při sledování výroby nábytku. V Lesní škole si díky výchovně-vzdělávacímu programu lesní pedagogiky uvědomili význam a funkci lesa, seznámili se s ochranou lesa a s náplní práce lesníků.
 • Fáze diagnostická, která znamenala zhodnocení práce jednotlivých žáků ve dvojicích, dále pak celé třídy jako celku. 

V celém průběhu projektu byli žáci velmi aktivní a o probíranou tematiku projevovali zájem. Zvláště pozitivně přijímali exkurzi do Lesní školy i dřevařské dílny či metodu problémového vyučování, především pokud byla pojata jako soutěž. Mnohé téma je zaujalo natolik, že sami přicházeli s novými otázkami.

Návštěva Lesní školy

Žáci se zúčastnili výchovně-vzdělávacího programu v Lesní škole v Ostravě - Bělském lese (viz příloha Lesní škola). Po tři dny, kdy jsme Lesní školu s jednotlivými třídami navštěvovali, nás její pracovníci seznamovali s prací lesníků, povídali si s námi o péči o les i jeho obyvatele. Uvnitř budovy nás čekala příjemná učebna - dílna, kde jsme si za zvuků lesa povídali o lesních zvířatech. Na procházce lesem jsme se na to, co v něm lze najít, podívali zblízka a zahráli jsme si i několik her. Jako památku na den strávený v Lesní škole jsme si odnesli vlastnoručně zhotovený výrobek a především pěkné zážitky.

Zhodnocení výletu do Lesní školy bylo provedeno formou dotazníku pro žáky a pro učitele. Z tohoto dotazníku vyplývá, že žákům i jejich učitelům se program velice líbil a rádi by, aby se takových způsobů výuky využívalo více.

Hodnocení třídních učitelů byla v mnoha bodech shodná. Zaujalo je především celkové pojetí Lesní školy a jako velmi přínosné hodnotili i vhodné časové zařazení akce (podzimní období je pro procházky lesem ideální a začátek školního roku je navíc nejvhodnější dobou pro poznávací a stmelovací akce třídy, velmi vhodná je také účast třídního učitele). Pro příští návštěvu Lesní školy doporučují však všichni učitelé rozdělit žáky na dvě menší skupiny, aby byl umožněn užší kontakt s instruktorem.

Návštěva stolařské dílny

Žáci 6. tříd se v rámci exkurze seznámili s prací ve stolařské dílně. Pověřený pracovník nás provedl venkovním areálem, kde jsme mohli vidět skladování a sušárnu dřeva a seznámili jsme se s jejím fungováním. V samotné budově stolařství jsme si prohlédli stolařskou dílnu. V ní jsme zastihli její pracovníky při výrobě velkého bukového okenního rámu. Práce jim šla pěkně od ruky a my jsme se mohli jen divit, jakými proměnami dřevo procházelo. Náš průvodce nám ukázal nástroje, které k opracování dřeva používají, a práci na některých nám i názorně předvedl. V půdních prostorách jsme mohli vidět některé hotové výrobky čekající na svého majitele. Ve stolařské dílně se nám velice líbilo. Je možné, že některé z žáků práce stolařů zaujala natolik, že o ní později budou uvažovat při výběru svého budoucího povolání.

Seminář z biologie

Žáci 7. třídy se seznámili s ekosystémem lesa a své znalosti ve skupinách zpracovali do podoby posteru (viz příloha Seminář z biologie). Práce byla rozdělena na níže uvedené tematické okruhy.

Tematické okruhy projektu:

 • ekosystém (vysvětlení termínu, lesní systém jako ekosystém),
 • živočichové žijící v lese,
 • rostliny rostoucí v lese,
 • houby rostoucí v lese,
 • lesní půda,
 • pohádka o lese.

Práce byla rozdělena do několika základních fází (etap). Celý proces trval přibližně šest týdnů, přičemž hodinová dotace předmětu je jedna vyučovací hodina semináře dvakrát týdně.

Práce byla rozdělena do tří základních fází (etap):

 • fáze přípravná, kdy žáci byli seznámeni s obsahem projektu (tematickými okruhy), které následně zpracovali z různých informačních zdrojů a ve skupinách vytvořili poster (ve formě 11 slepených výkresů formátu A4);
 • fáze realizační, kdy žáci prezentovali své příspěvky (témata) před žáky celé třídy;
 • fáze diagnostická, která znamenala reflexi celého projektu žákem i třídou.
 • obr.

Na závěr bych chtěla dodat, že žáci projekt zpracovali na velmi dobré úrovni jak po stránce prezentační, tak i výtvarné (vytvoření posteru). Jako učitelka-koordinátorka považuji za nejproblematičtější prvek celého projektu neustálou kontrolu - přípravu žáků k jednotlivým tématům.

Vyhodnocení projektu

Tento projekt probíhal paralelně v několika třídách a v několika předmětech. Bylo využíváno různých metod a úhlů pohledů. Tím je dána i jeho částečná nesourodost a nenávaznost. Stmelujícím prvkem však zůstává právě les jako takový, ať už je zkoumán z pohledu ekologického, hospodářského, biologického či estetického. Podstatné je naplnění hlavního cíle a dílčích cílů projektu.

Splnění hlavního cíle projektu: "na základě osobního kontaktu s přírodou pozitivně ovlivnit vztah žáků k životnímu prostředí", potvrzuje samotné vyjádření žáků především v jejich výstupních pracích. Do jaké míry a jak trvale a hluboce byl jejich vztah k životnímu prostředí pozitivně ovlivněn, však ukáže jen čas a jejich vlastní jednání.

Plnění dílčích cílů lze snadněji hodnotit právě u cílů zaměřených na kognitivní schopnosti žáků, kterými jsou příkladně: "dozvědět se něco více o lese, jeho funkci a využití z hlediska člověka; seznámit se se dřevem jako materiálem". Tyto cíle byly splněny a lze je snadno vyhodnotit. Problematičtější je hodnocení plnění cílů zaměřujících se na emoční prožívání žáka, jako: "prohloubit pozitivní emoční vztah k životnímu prostředí; prohloubení estetického vnímání a cítění kontaktem s přírodninami". Přesto lze říci, že i tyto cíle se podařilo naplnit a oporou pro toto tvrzení jsou právě spontánní reakce samotných žáků.

Závěr

Projekt "Co je to les?" oslovil mnoho učitelů, kteří se do něj se svými žáky zapojili a prací na něm získali mnoho přínosných zkušeností, které by rádi využili v podobném projektu i v příštím roce. Reakce valné většiny žáků na účast v projektu byla pozitivní.

Reflexe

Tento projekt probíhal paralelně v několika třídách a v několika předmětech. Bylo využíváno různých metod a úhlů pohledů. Tím je dána i jeho částečná nesourodost a nenávaznost. Stmelujícím prvkem však zůstává právě les jako takový, ať už je zkoumán z pohledu ekologického, hospodářského, biologického či estetického. Podstatné je naplnění hlavního cíle a dílčích cílů projektu. Splnění hlavního cíle projektu: "na základě osobního kontaktu s přírodou pozitivně ovlivnit vztah žáků k životnímu prostředí", potvrzuje samotné vyjádření žáků především v jejich výstupních pracích. Do jaké míry a jak trvale a hluboce byl jejich vztah k životnímu prostředí pozitivně ovlivněn, však ukáže jen čas a jejich vlastní jednání. Plnění dílčích cílů lze snadněji hodnotit právě u cílů zaměřených na kognitivní schopnosti žáků, kterými jsou příkladně: "dozvědět se něco více o lese, jeho funkci a využití z hlediska člověka; seznámit se se dřevem jako materiálem". Tyto cíle byly splněny a lze je snadno vyhodnotit. Problematičtější je hodnocení plnění cílů zaměřujících se na emoční prožívání žáka, jako: "prohloubit pozitivní emoční vztah k životnímu prostředí; prohloubení estetického vnímání a cítění kontaktem s přírodninami". Přesto lze říci, že i tyto cíle se podařilo naplnit a oporou pro toto tvrzení jsou právě spontánní reakce samotných žáků.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
132.81 kB
Dokument
Les
doc
242.19 kB
Dokument
Lesní škola
doc
264.65 kB
Dokument
Seminář z biologie

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jana Dostálová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Ekosystémy
 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

obrazové a textové materiály, vzorkovnice, psací pomůcky, pastelky, papíry, zajištění exkurzí, technika na zpracování dokumentace