Odborný článek

Veverka Čiperka

Anotace

Vzdělávání předškolních dětí, které přihlíží k získávání konkrétních očekávaných výstupů RVP PV. Využívá zájem dětí o příběh veverky.

Zaměření projektu

Fyzický rozvoj a pohybová koordinace

 • pohybovat se rytmicky, procvičit rytmus, doprovázet pohyb zpěvem
 • zvládnout překážku (prolézání, přelézání, plazení, lezení „po třech“)

Jemná motorika, koordinace ruky a oka

 • zvládat výtvarnou činnost, stříhat, malovat

Jazyk a řeč

Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, vyjadřování, dorozumívání

 • procvičit výslovnost, dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň
 • sledovat a zachytit hlavní myšlenku, vyslechnutý příběh převyprávět

Poznávací schopnosti

Pozornost, soustředěnost, paměť

 • soustředěně poslouchat, vyprávět příběh podle obrázků

Tvořivost, vynalézavost

 • sestavit části v celek

Základní matematické, početní a číselné pojmy a operace

 • orientovat se v číselné řadě 1–10, porovnávat,
 • posoudit početnost dvou souborů, určit, o kolik je více, méně, nebo je stejně

Řešení problémů, učení

 • jednoduchý problém vyřešit samostatně i ve spolupráci s kamarády
 • prohlížet si knihu, encyklopedii
 • nechat se získat pro záměrné učení

Sebepojetí, city, vůle

Sebeovládání a přizpůsobivost

 • přijímat drobný neúspěch, být schopný se z něho poučit

Společenská pravidla a návyky

 • zacházet šetrně s knížkami
 • pojmenovat povahové vlastnosti

Sociabilita

 • uvědomit si vztahy mezi lidmi (kamarádství, přátelství)

Průvodce programem: maňásek veverka Čiperka

Konkrétní příklad jedné lekce

 1. Motivační kontext, klíčové místo vhodné k zastavení a opětovné diskusi

„Děti, prohlédněte si obrázek a zkuste uhodnout, o čem si dnes budeme číst.“

Děti si prohlíží obrázek z knihy J. Zemana „Obětavá Zrzečka“ a odpovídají na otázku podle svého uvážení, zvažují souvislost s předchozím textem.

Text: (J. Zeman – Obětavá Zrzečka, str. 20, 21) Druhý den ráno byla na Starém dubě velká porada. Zvířátka se radila, kdo půjde požádat datla o prohlídku nemocného dubu. Kupodivu, nikdo se k tomu neměl. Malí ptáčkové se báli a větší se vymlouvali na všecko možné a jeden po druhém se ztráceli. Měli právě mnoho starostí s hnízdečky a vajíčky, a někteří již měli mladé. Nakonec jim Zrzečka všem vyhubovala a prohlásila, že půjde sama. „Bude to nebezpečná cesta,“ řekl děda Havran, když zůstal se Zrzečkou sám, „ale myslím, že to dokážeš…“

Otázky:

Co myslíte, dokáže veverka pomoci starému dubu?

Co asi znamená pro veverku, když ji čeká nebezpečná cesta?

Jaká nebezpečí na ni mohou čekat?

Dalo by se to vyřešit i jinak?

 1. Nabídka činností
 • překážková dráha – nebezpečná cesta: prolézání, přelézání, chůze po lavičce, lezení „po třech“ (využití motivace „veverku bolí nožička“)
 • práce ve dvojicích – sestavit části obrázku v celek
 • obkreslování podle šablony, vystřihování
 1. Reflexe

„Děti, zažily jste někdy něco podobného jako veverka Zrzečka? Něco, co jste si myslely, že nezvládnete? Jak se vám dařilo sestavit obrázek, lézt se zvednutou rukou?“

Nechám děti, aby mohly sdělovat své dojmy, názory, získané zkušenosti.

 1. Hodnocení

Maňásek veverka rozdá dětem za odměnu část oříšků, zbývající si necháme na zítřejší pokračování příběhu.

Celková reflexe je součástí prezentace.

Literatura a použité zdroje

[1] – ZEMAN, Josef. Obětavá Zrzečka. 1944. [cit. 2012-12-24].
[2] – Konkretizované očekávané výstupy RVP PV. [cit. 2012-12-24].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
2.62 MB
PDF
Týdenní plán
ppt
5.09 MB
Prezentace
Veverka Čiperka

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alžběta Palatinová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
16. 1. 2013
Autorka textu se zaměřuje na možnosti naplňování výstupů RVP PV u předškolních dětí. Nabízí volbu jiných forem výuky než pouze frontální a formálních výukových strategií. Velmi bych ocenila snahu autorky o rozvíjení vztahu ke knihám a přírodě, což můžeme sice považovat za samozřejmé, ale z textu vyplývá, že paní bakalářka k tomuto rozvoji přistupuje cílevědomě a smysluplně. Autorka precizně popisuje didaktickou část textu, ale je škoda, že se více nezaměřila na prezentaci konkrétních aktivit. Předkládaný průběh jedné vybrané lekce představuje spíše "nástřel" činností. V každém případě může článek posloužit jako inspirace pro učitele mateřských škol, studenty daného oboru i zájemce z řad rodičů a široké veřejnosti.

Hodnocení od uživatelů

Alžběta Palatinová
19. 1. 2013, 18:07
Myslíme si, že v příloze jsou aktivity prezentovány tak, aby byly dokladem toho, jak probíhalo vzdělávání dětí.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Školní třída

Nutné pomůcky:

knížka k danému tématu, encyklopedie zvířat, výtvarný a pracovní materiál, šablona veverky, oříšky