Odborný článek

Šlapu si to na kole

19. 10. 2007 Předškolní vzdělávání
Autor
Eva Pipková

Anotace

Charakteristika integrovaného bloku: Hlavním záměrem projektu bylo seznámit děti se základními pravidly chování v dopravním provozu při jízdě na kole, znát základy bezpečné jízdy a ochrany zdraví před úrazem a zdokonalení pohybových dovedností.
Očekávané výstupy:
 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí
 • uvědomovat si nebezpečí, se kterým se dítě může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se bezpečně chránit
 • rozlišovat některé obrazové symboly (dopravní značky), porozumět jejich významu
 • chápat prostorové pojmy vpravo/vlevo, orientovat se v prostoru i v rovině
Časový rozsah: 1 týden
Věková skupina: 5 - 6 let

Další očekávané výstupy:
 • rozlišovat, co prospívá zdraví, chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo své zdraví, bezpečí a pohodu svou i druhých
 • vyjadřovat se samostatně a smysluplně, naučit se zpaměti krátké texty
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí i své prožitky (slovně, výtvarně)
 • respektovat předem vyjasněná pravidla
 • zvládat jednoduché praktické situace, chovat se přiměřeně a bezpečně na ulici, na hřišti
Organizace

Během vlastní realizace jsme střídali různé formy a metody práce. Podle obsahu jsme volili individuální, skupinové i kolektivní činnosti, aktivity spontánní i řízené, všechny vzájemně provázané a vyvážené. Často zařazujeme činnosti venku, na školní zahradě. Pokud to místní podmínky dovolují, je vhodné navštívit s dětmi dopravní hřiště.

Spolupráce s rodiči

Pro úspěšnou realizaci projektu je důležité, aby se zapojili rodiče – v určený den dětem dovezli do MŠ jejich kolo nebo koloběžku a přilbu. Během realizace jsme průběžně pořizovali fotodokumentaci. Z fotografií jsme uspořádali v šatně výstavu.

Myšlenková mapa

Zvolené téma projektu evokovalo mnoho činností, nápadů a souvislostí, které jsem shrnula v myšlenkové mapě. Z ní vychází plán činností, který je cílený, navazující a smysluplný.

Myšlenková mapa
1. Myšlenková mapa

Všechny nabízené činnosti jsem seřadila do přibližného časového plánu, který si každá učitelka může přizpůsobit podle aktuální situace a skupiny dětí, se kterou pracuje.

1. den

Koloběžka

 • v herně připravíme několik koloběžek, které děti běžně využívají na školní zahradě
 • z magnetofonu pouštíme píseň Koloběžka Dády Patrasové
 • vymezíme prostor, kde děti mohou jezdit, pomůžeme jim domluvit se o střídání v jízdě, připomeneme pravidla bezpečnosti
 • čteme dětem příběh z knihy Děti v dopravním provozu aneb o klukovi z počítače, do děje vstupujeme, řešíme modelové situace (prvky tvořivé dramatiky), klademe dětem otázky
 • popisujeme části koloběžky, zkoušíme na ní jet, pozorujeme způsob pohybu
 • všímáme si držení těla, postavení rukou a nohou
 • připravíme si pro děti obrázky s jednoduchou koloběžkou (viz obrázek č. 1)
 • děti se černým fixem pokouší dokreslit postavu v pohybu, obrázek vybarvují suchou křídou roztíranou prstem
 • při pobytu venku pro děti připravíme jednoduchý slalom
  Obrázek
  2. Obrázek
2. den

Šlapací kolo

 • první den před odpočinkem přečteme dětem pohádku O nespokojeném kole
 • reprodukce textu podle obrázků
 • společně s dětmi převyprávíme pohádku, kterou slyšely minulý den (O nespokojeném kole), můžeme využít i nahrávku na MC, některé části posloucháme
 • vyprávění doplňujeme obrázky, které řadíme podle děje na magnetickou tabuli
 • dětem přivezeme do herny skutečné dětské kolo
 • slovně popisujeme části, všímáme si rozdílů mezi kolem a koloběžkou i způsobu jízdy
 • připomeneme součásti kola důležité pro bezpečnou jízdu – brzdy, odrazky, zvonek, používání cyklistické přilby a rukavic
 • nabídneme dětem pracovní list – kolo jedním tahem (viz obrázek č. 2)
 • na formát papíru A4 děti kreslí fixem ve směru šipek, obtahují několikrát různými barvami
 • nejistým dětem učitelka nabídne pomoc, radu
 • obrázek mohou děti dotvořit
 • používáme pastelky nebo voskovky (dokreslujeme šlapky, řetěz, světla, odrazky)
 • při práci mohou děti poslouchat píseň Já kolo, kolo mám
  Obrázek
  3. Obrázek

Pohybová chvilka

 • zařadíme cvičení – napodobujeme šlapání na kole
 • dbáme na správné provádění cviku
 • střídáme pomalé a rychlé tempo
 • využijeme říkadlo:

  Jedu, jedu z kopečka, vrzají mi kolečka.
  Jakpak by ti nevrzaly, když je nemáš namazaný.

 • po cvičení zařadíme relaxaci a vydýchání

Vystřihování obrázků

Pro děti připravíme dostatečné množství různých časopisů – děti vyhledávají a vystřihují obrázky kol a cyklistů.

Na závěr požádáme děti i jejich rodiče, aby si zítra do školky dovezli vlastní kolo nebo koloběžku a cyklistickou přilbu.

3. den
Obrázek
4. Obrázek

Den na kolech

 • ráno připravíme na školní zahradě prostor na parkování dětských kol, nejlépe tak, aby bylo na kola z herny dobře vidět, označíme ho dopravní značkou parkoviště
 • děti si kola vzájemně prohlížejí, porovnávají velikost, barvy, vybavení
 • malujeme temperovými barvami podle skutečného vzoru (formát čtvrtky A3)
 • dětem nabídneme časopis Zdravá školka, diskutujeme nad nutností používat ochrannou přilbu, obrázek si děti mohou vybarvit
 • zařadíme cvičení s písní Jára Škvára – z MC
 • protažení celého těla
 • poslech příběhu z knihy O letadélku Káněti, porovnávání s vlastními zkušenostmi dětí, vyprávění na téma Jak jsem se učil jezdit na kole já
 • vytvoření modelové situace na školní zahradě – vyhledávání různých cest z jednoho místa na druhé, vyznačování a sledování cest v prostoru (děti používají svá kola)
 • cesty vyznačujeme na dlažbě křídou

Jízda zručnosti

 • na školní zahradě vytyčíme pomocí dopravních kuželů a dopravních značek dráhy
 • děti jezdí slalom (není důležitá rychlost, ale zvládnutí překážek)
 • děti jezdí na delším okruhu
 • trasa je vytyčená značkami (např. zatáčka vpravo, přikázaný směr jízdy, zákaz vjezdu); cestou děti překonávají jednoduché překážky (např. jízda po prkně položeném na zemi, průjezd brankou, jízda do a z mírného kopečku)
 • trasu si nejprve projdeme pěšky, vysvětlíme úkoly
 • nezapomeneme dětem zajistit dodržování pitného režimu
 • všechny děti pochválíme a odměníme diplomem s motivem malého cyklisty
  Obrázek
  5. Obrázek
4. den

Cyklistická stezka

 • ráno se vrátíme k včerejšímu programu
 • hovoříme s dětmi o tom, co se jim líbilo
 • kreslíme zážitky – na libovolný formát, suchý pastel nebo gioccondy
 • nabídneme dětem pracovní list formátu A4, motivovaný příběhem z knihy O letadélku Káněti – sledování cest v rovině (viz obrázek č. 3)
 • děti pracují individuálně
 • použijeme barevné fixy, obrázek si děti mohou vybarvit pastelkami nebo voskovkami
 • použijeme vhodnou básničku

  Šlapu si to na kole,
  na louku i na pole,
  na chodník si zajedu,
  na hřišti se projedu.
  Ještě nesmím na silnici,
  tam jezdí jen závodníci.

  (Jitka Pokiserová)

o
6. Obrázek

Učitelka přednese dětem báseň (text jsem lehce upravila). Diskutujeme s dětmi o vhodném místě pro jízdu na kole, seznamujeme je s pojmem stezka pro cyklisty a základními pravidly chování (jízda vpravo). Podle knihy Co mi řekl semafor rozlišujeme umístění předmětů. Dětem můžeme pro snadnější orientaci označit pravou ruku stužkou nebo určitým razítkem (lze použít i rozlišování první hlásky ve slově – levá ruka začíná na L jako lodička = razítko loď, pravá začíná na P jako prasátko = razítko prase).

Použijeme čtyřverší:

Ať chodec, či cyklista,
ve značkách se vyznat musí.
Na chodníku, na cestě,
správně vždy se chovat musí.

 • seznamujeme děti s dopravní značkou
 • popisujeme tvar, barvy
 • ukážeme dětem textilní značku ze souboru Dopravní značky
 • vyhledáváme stejnou značku mezi dřevěnými značkami
 • nabídneme dětem pracovní listy Stezka pro chodce a cyklisty a Stezky kamarádky
 • samostatné řešení úkolu, vybarvování správnými barvami
 • děti vyhledávají značku na obrázcích a vystřihují (učitelka si musí předem zajistit vhodný materiál, časopisy)
 • vytváříme značky – děti malují křídou namočenou v cukrovém roztoku, dolepují symbol kola
 • značky využíváme při námětových hrách Na dopravu

Pohybová hra Na dopravní hřiště

Děti se učí reagovat na signál, rozdělíme je do tří skupin – chodci, koloběžky, kola. Pro snadnější zapamatování může mít každé dítě kartičku s obrázkem. Každá skupina má své parkoviště. Děti vybíhají na hrací plochu na zrakový signál – učitelka ukazuje obrázek chodců, koloběžky nebo kola. Na hrací ploše může být zároveň několik skupin, ale děti se nesmí srazit – bezpečnost v dopravě!

5. den

Shrnutí:

 • kolektivní práce, koláž – děti pracují v malých skupinách, střídají se
 • na balicí papír odmotaný z větší role (velký podlouhlý formát) děti vyznačí černou tuší tvar cyklistické stezky
 • stezku i její okolí děti vybarvují vhodnými bretonovými barvami
 • po zaschnutí barev děti vlepují do podkladu již dříve vystřižené obrázky kol a dopravních značek (dbáme na správný směr – cyklisti jezdí vpravo ve směru jízdy!)
 • pokud je obrázek kola bez cyklisty, dokreslují děti barevnou tuší lidské figury – pokus o zachycení pohybu
 • hotovou koláž učitelka doplní říkadly s dopravní tematikou, vystavíme v šatně pro rodiče

Využijeme další říkadla:

Kolo je vozidlo, neplatí vytáčky!
Jsi řidič – tak musíš dát pozor na značky!
Nedráždi Fiaty, Tatry a Škodovky,
na kole patří ti pravý kraj vozovky!
Je to věru jistá věc, náš Honzík je sportovec.
Na kole on si je jistý, jen na stezce pro cyklisty.

Dětem nabídneme sešit Bezpečně do školy, diskutujeme nad správným chováním cyklisty. Úkol děti řeší samostatně, vybarvují. Zpíváme píseň Já kolo, kolo mám, spojujeme s pohybem a hrou na tělo – přesný rytmus. Do MŠ pozveme strážníka městské policie, který se ve svém povídání zaměří zejména na bezpečnost dětí v dopravním provozu. Zážitky z besedy mohou děti nakreslit.

Činnosti prolínající celým týdnem

Zařazujeme během dne, v režimových momentech, při odpoledních činnostech:

 • námětová hra Na dopravu
 • poslech a zpěv písní:
  Já kolo, kolo mám
  Jára Škvára
  Holky z Polabí

  (Písničky z CD ke knize O klukovi z počítače)
 • poslech a zpěv písní spojujeme s hrou na tělo a dětské nástroje, jednoduchým pohybem
 • četba před odpočinkem - kniha O klukovi z počítače, příběh Sportem ku zdraví (Děti zdraví)
 • poslech a opakování říkadel s dopravní tematikou (báseň Kolo, M. Lukešová, Léto v MŠ)
 • omalovánky na téma Kola a koloběžky, individuálně dětem nabídneme různé druhy omalovánek na téma kolo, děti vybarvují pastelkami
 • hádanky na téma Kola a koloběžky
 • dopravní pexeso – děti hrají v malých skupinách pexeso s obrázky značek nebo dopravních prostředků
Závěr

Na závěr integrovaného bloku shrneme téma. Společně s dětmi si prohlédneme výtvarné práce i fotografie, zopakujeme písně a básně. Diskutujeme s dětmi o tom, co se jim nejvíce líbilo, která činnost je nejvíce bavila a která ne, co jsme se dozvěděli a naučili, co se nám podařilo a co ne.

Evaluace

Téma vychází z dlouhodobějšího projektu zaměřeného na dopravní výchovu. Předcházelo mu téma Chodci v dopravě a navazovalo na něj další, seznamující děti s dopravními prostředky.
Téma je zpracované do časového úseku pěti dnů, ale lze jej upravit či rozvést na delší časové období. Děti se jednoduchým způsobem seznámily se základními pravidly chování na ulici, zásadami bezpečnosti a ochrany zdraní při jízdě na kole či koloběžce.
Základem projektu bylo prožitkové učení, získávání vlastních zkušeností, které děti uplatňovaly v praktických situacích. Děti se učily spontánně i vědomě, radovaly se z toho, co dokázaly nebo zvládly. Projekt poskytl dětem možnost pro kooperaci a spolupráci, ale zároveň i dostatek osobní svobody a možností volby. Děti byly aktivní, téma je zaujalo.

Další použitá literatura:
Nováková, M.: Bezpečně do školy. NOMI, Klimkovice.
Nováková, M.: Zdravá školka. NOMI, Klimkovice.
Pokiserová, J.: Říkanky – roční období. Vlastní náklad, 1996, ISBN 80–900189-2-0.
Tánská, N.: Co mi řekl semafor. Albatros, Praha, 1988.

Literatura a použité zdroje

[1] – ADAMOVSKÁ, M. Děti v dopravním provozu aneb O klukovi z počítače. ROTAG, 2004. ISBN 80–903175-3-7.
[2] – OPRAVILOVÁ, E. Léto v mateřské škole. Portál, 1998. ISBN 80– 7178-245-9.
[3] – ADAMOVSKÁ, M. Děti a zdraví. ROTAG, 2007. ISBN 80–903175-9-6.
[4] – ŘÍHA, B. O letadélku Káněti. Praha : Axióma, 2000. ISBN 80– 85788-67-5.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Učebna v přírodě