Odborný článek

Veřejná politika

22. 11. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Jitka Požárová

Anotace

Co znamená pojem veřejná politika, struktura obce a obecního úřadu.

Cíl

 • Žáci popíší, co je veřejný problém, a posoudí možnosti jeho řešení.
 • Žáci vyjmenují některé veřejné problémy v České republice a analyzují možnosti jejiche řešení.
 • Žáci respektují zásady kritického myšlení.

Aktivita č. 1 : Veřejný problém

 1. Nejprve žákům vysvětlíme (připomeneme) pravidla Brainstormingu.
 2. Žákům položíme otázku Co podle vás označuje pojem veřejný problém? Všechny odpovědi zapisujeme na flipchart (tabuli).
 3. Po ukončení aktivity vedeme řízenou diskuzi o jednotlivých nápadech. Nyní mohou žáci příspěvky hodnotit a revidovat.
 4. Vyzveme žáky, aby v několika větách shrnuli to, co je podle nich veřejný problém. Vedeme je ke vzájemnému konsenzu.
 5. Na závěr žáky vyzveme, aby zjistili význam slov „veřejný“ a „problém“ ve Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost a porovnali jej s vlatní definicí.

Aktivita č. 2 : Denní tisk

1. Rozdělíme žáky do čtyřčlenných skupin a vyzveme je, aby určili své zapisovatele a mluvčí.

2. Žákům rozdáme denní tisk. Každá skupina by měla pracovat s novinami stejného názvu a stejného vydání, případně s různými deníky téhož data.

3. Jejich úkolem bude zběžně prolistovat noviny a vystříhat tři články z různých oblastí týkajících se nějakého veřejného problému (ze světa, z jejich regionu, z kultury nebo ekonomiky) a tři články, které nejsou zaměřeny na veřejný problém. Vybrané texty si pozorně přečtou a zapíší si argumenty,kterými budou obhajovat zařazení článků do dvou vyčleněných skupin.

4. Vyzveme mluvčí skupin, aby postupně prezentovali výsledky své práce, a moderujeme diskuzi názorů ostatních skupin.

 

Aktivita č. 3 : Kdo je zodpovědný?

 1. Žáci se zamýšlejí nad otázkou Kdo je zodpovědný za řešení veřejných problémů? Řídíme diskuzi tak, abychom žáky přivedli ke konstatování, že veřejné problémy jsou řešeny podle svého rozsahu na několika úrovních – obecní, krajké, státní či mezinárodní.
 2. Pomocí Pracovního listu pro žáky seznámíme žáky s volenými a odbornými orgány obce. Žáci vyhledají na internetu všechny informace, které mají být doplněny do pracovního listu.
 3. Vyzveme žáky, aby se vrátili ke třem vybraným problémům z denního tisku a znovu si přečetli článek z regionální oblasti.
 • Kdo je zodpovědný za řešení takového problému?
 • Zabýval se již někdo jeho řešením? S jakými výsledky?

Aktivita č.4: Věc veřejná – věc lhostejná?

 1. Na závěr žákům položíme otázku: Jakým způsobem se mohou občané ČR podílet na řešení veřejného problému?
 2. Křídou vedeme středem učebny čáru, která symbolizuje neutrální půdu. Vpravo je území souhlasu, vlevo nesouhlasu.

Úkolem žáků je rozmístit se po učebně podle stanoviska k otázce Je v České republice věc veřejná věcí lhostejnou, resp. mají občané vůli a zájem podílet se na řešení veřejných problémů?

Uveďte konkrétní případy ze života v ČR, které použijete k argumentaci vašeho postoje.

Během řízení diskuze mohou žáci měnit své pozice – stanoviska – k daným otázkám.

Reflexe

Hodnocení

 • pracovní list

Tato lekce je převzata z metodického portálu projektu Výchova k občanství realizovaného Centrem občanského vzdělávání. Další lekce naleznete na adrese www.vychovakobcanstvi.cz.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
209.96 kB
Dokument
Veřejná politika - pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jitka Požárová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Výchova k občanství.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Formy participace občanů v politickém životě

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

flipchart, fixy (nebo tabule, křídy), pracovní list, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, denní tisk, nůžky