Odborný článek

Imagine that...

19. 11. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Pavla Herbstová

Anotace

Pomocí lekce se žáci zamýšlejí nad životem handicapovaných spoluobčanů, jenž může být v mnoha ohledech plnohodnotnější, než se obvykle domníváme. Žáci se také učí vyjádřit slovně své emoce a pracují s představou, že se taková situace může přihodit každému z nás.

Cíl

 • žáci poznávají hlubší dimenze života lidí s postižením
 • žáci se vcítí do role člověka s postižením
 • žáci slovně popisují své emoce ve vztahu k lidem s postižením a ve vztahu k představě svého postižení

PRVNÍ HODINA:

1) Motivace: Hra se znameními (10 minut)

Učitel vyzve žáky, aby se beze slov roztřídili do skupin podle toho, ve kterém znamení se narodili. Ve třídě se vytvoří jednotlivé skupinky. Poté žákům položíme následující otázky:

 • Bylo to lehké/těžké?
 • Jaké je domlouvat se beze slov?
 • Stalo se Vám někdy, že jste se museli v cizí zemi domlouvat beze slov, jen gesty, protože jste nerozuměli tamnímu jazyku?
 • Jak se asi cítí němí lidé, kteří na takové problémy naráží každý den?

Následuje situace s jiným postižením:

 

2) Práce s ukázkou ze seriálu: Píseň Imagine (25 minut)

Žáky uvedeme do situace následujícím popisem:

"Glee je seriál o středoškolském sboru. V tomto díle jde o to, že k nim do školy přijíždějí zkoušet sbory z ostatních škol v okolí. Místní žáci chtějí svou konkurenci ohromit a dát jim najevo, že proti nim nemají v regionální soutěži šanci. Připraví si tedy ohromující představení, kde předvedou mix písní z muzikálu Hair a při němž vytváří neuvěřitelné taneční kreace i pěvecké výkony. S tím, že všechny ostatní tímto číslem naprosto pokořili, sledují další číslo a právě na to se nyní podíváme."

Žáky vyzveme, aby během sledování ukázky přemýšleli nad následujícími otázkami:

 • Jak jsou členové sboru, který vystupuje, postižení?
 • Proč se k nim druhý sbor přidá?

Žákům pustíme ukázku ze současného amerického seriálu Glee: http://www.youtube.com/watch?v=cSlGocYJ2Dk

Po ukončení ukázky položíme žákům otázku:

 • Co znamená závěrečné gesto učitelů?

Dále žákům položíme dvě výše zmíněné otázky. Odpovědi na druhou otázku zaznamenáme heslovitě na tabuli (např. překvapení, soucit, obdiv,...).

Následuje otázka:

 • Jak jste se cítili vy, když jste ukázku sledovali?

I tyto odpovědi zapisujeme na tabuli a necháme je tam po celou dobu, kdy žáci pracují na dalším úkolu.

 

3) Esej (10 minut)

Během zbytku hodiny píší žáci esej na zadané téma (100-150 slov). Nejprve je rozpočítáme – každému přiřadíme číslo od jedné do čtyř. Podle přiděleného čísla si píší zadání:

Představ si, že se ti stala autonehoda,

 1. (žáci s číslem 1 si píší) při níž jsi ztratil zrak.
 2. při níž jsi ztratil sluch.
 3. při níž ses zranil tak, že už nikdy nebudeš chodit.
 4. při níž jsi někoho zabil.

Jak se změní tvůj život?

Na závěr hodiny žáky požádáme, aby si práci na příští hodinu přepsali na papír bez podpisu a případně ji ještě upravili.

 

DRUHÁ HODINA: (navazuje na hodinu předchozí)

1) Práce s textem (10 minut)

Učitel od žáků vybere a opět náhodně rozdá eseje, které si žáci přinesli upravené na nepodepsaném papíře (pokud dostane žák svojí, s někým ji vyměníme).

Učitel vyzve žáky, aby si text (esej) přečetli. Dále, aby k němu napsali své otázky a komentáře, které jim běží hlavou a také připsali pozitivní či negativní připomínky

 

2) Úvod k diskusi (5 minut)

Učitel vyzve žáky, aby se vyjádřili k tomu, co je nejvíc na textu zaujalo, pobavilo, pobouřilo…

 

3) Diskuse (20 minut)

Z připomínkování prací plynule se žáky přejdeme k diskusi o životě s postižením.

Můžeme využít následující otázky (pro inspiraci):

 • Jaké postižení by pro vás bylo nejhorší a proč?
 • Dokázali byste žít s tím, že jste někoho – i když neúmyslně - připravili o život?
 • Znáte člověka s tělesným či mentálním postižením? Žije stejně kvalitní život?

 

4) Zpětná vazba k hodině (10 minut)

Na závěr žáky vyzveme, aby ústně zformulovali to, co se nového dozvěděli, co si během těchto dvou hodin uvědomili a zda vnímají, že se nějak změnil jejich pohled na lidi a život s postižením.

Reflexe

Hodnocení

Úspěchem je, pokud pozorujeme u žáků posun v přemýšlení o životě s postižením a o postižených osobách ve společnosti. To můžeme sledovat pomocí řízených diskusí během vyučování a také pomocí zpracování eseje.


Tato lekce je převzata z metodického portálu projektu Výchova k občanství realizovaného Centrem občanského vzdělávání. Další lekce naleznete na adrese www.vychovakobcanstvi.cz.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Pavla Herbstová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Výchova k občanství.
Ostatní články seriálu:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí

Mezioborove presahy:

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Dataprojektor nebo jiné promítací zařízení Připojení k internetu Tabule