Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Aby spravedlnost fungovala
Odborný článek

Aby spravedlnost fungovala

16. 11. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Martina Röhlichová, COV

Anotace

V průběhu lekce si žáci uvědomí, co je obsahem pojmu spravedlnost a jak těžké může být zpracování situace v posouzení "spravedlivý" - "nespravedlivý". Žáci si tak mohou ujasnit své vlastní hodnotové postoje. Je vhodné, aby žáci během aktivit pochopili, že roli hrají pravidla (zákony), a často je proto nutná přítomnost nezávislého posuzovatele (soudce). Dále se žáci v souvislosti s rolí v aktivitě Puzzle mohou zamyslet nad svými povahovými vlastnostmi. Práce probíhá ve skupinách, zásadní je zde reflexe v podobě učitelem řízené diskuse.

Cíl

 • Žáci definují pojem spravedlnost
 • Žáci rozliší negativní a pozitivní diskriminaci
 • Žáci argumentují a diskutují o relativitě pojmu spravedlnost v souvislosti s rovnoprávností a mechanismy pro zajištění lidských práv

1. Motivace:

Představme si houpačku - kládu, která nemá osu otáčení uprostřed, a na ní dva jedince o stejné hmotnosti. Řekněme, že se na takovou houpačku posadí chlapec a dívka. Dívka je dominantnější a sedne si na tu stranu houpačky, na které nemusí vynaložit žádnou sílu, a chlapec zůstane ve vzduchu. Chlapec se snaží zhoupnout dolů, ale dívka mu to neumožní.

Je to model situace, která může vést ke konfliktu. Příležitosti chlapce a dívky na houpačce jsou nerovné. Nabízí se zde i otázka rovnosti pohlaví. Dívka možná podvádí, porušuje zákon. Nebo naopak užívá nějakou výhodu jí poskytnutou zákonem, která nadmíru kompenzuje diskriminaci žen a dívek v minulosti. Je to tedy férová hra? Je rovnoprávnost vždy spravedlivá?

Na houpačce je nakreslen symbol paragrafu. Ten nabízí další hledisko. Kdo vytvořil pravidla hry? Zákony jsou důležité, převádějí lidská práva na práva občanská. Zákony tedy chrání lidská práva v případě jejich porušení. Lidská práva však mohou být porušena nejen občany, ale i samotným nespravedlivě nastaveným zákonem.

 

2. Aktivita "Puzzle":

Aktivita Puzzle navozuje pocit nespravedlivého zacházení. Žáci poznávají důležitost solidarity a spolupráce při předcházení nespravedlnosti.

 • Žáci jsou rozděleni do skupin (po 3 - 4 členech). Každá skupina obdrží v obálce připravené puzzle - skládačky. Několik skládaček musí být úplných, v některých ubereme dílky, do jiných dílky přidáme. Obálky zatím nechávají žáci zavřené!
 • Dále proběhne stanovení rolí žáků ve skupině (stanoví učitel nebo žáci losují):

- osoba zodpovědná za čas a zdroje

- osoba, která zabraňuje vzniku konfliktů a zajišťuje řádný průběh a dodržování pokynů, tzv. soudce

- osoba, která vykonává úkol

- osoba, která je zodpovědná za duplikát skládačky (tuto roli lze vynechat jako samostatnou),

- vyjednavač (tuto roli lze vynechat jako samostatnou).

Ideálně by skupiny měly mít stejný počet členů. Pokudtato podmínka nebude splněna, lze využít v závěrečné argumentaci a reflexi - "spravedlivé - nespravedlivé".

 • Učitel sdělí žákům, že je jejich úkolem bude během určitého (učitelem předem vyzkoušeného) časového limitu složit skládačku - puzzle. Dále učitel žákům sdělí, že mohou během skládání získávat pomoc u jiných skupin - buď tuto informaci podá explicitně, nebo informuje žáky volněji, například že "skupiny nejsou uzavřená společenství" apod. Časový limit by měl být nastaven tak, že ani vyjednáváním o dílky puzzle s jinými skupinami, nestihnou všechny skupiny skládání dokončit.
 • Pak učitel aktivitu odstartuje, stopuje čas a pozoruje průběh.

 

3. Reflexe:

V aktivitě Puzzle jsou celkem jasně určeni poražení a vítězové.

Žáci hodnotí průběh aktivity na základě otázek pokládaných učitelem:

 • Jaký jste měli pocit, když jste zjistili, že skupiny mají odlišné zdroje, materiály?
 • Jaký byste měli pocit, kdybyste patřili do jiné skupiny?
 • Jaký jste měli pocit z toho, že patříte do skupiny, která má dílků málo/přiliš?
 • Jaký typ chování pomohl/zabránil úspěchu skupiny?
 • Měla role soudce pro skupinu nějaký význam?
 • Jaká pravidla jste během aktivity dodržovali?

Otázky navíc, tj. nevztahující se k tématice spravedlnosti:

 • Jak jste se cítili ve své roli? 
 • Jak tato role koresponduje s vašimi osobními reálnými postoji?

 

4. Závěr:

Žáci pojmenují, co je diskriminace vzhledem k aktivitě puzzle a pokusí se zobecnit. Popíší, co se jim jevilo jako spravedlivé a nespravedlivé a jak to souvisí s pozitivní a negativní diskriminací. Zobecní, co je diskriminace pozitivní a negativní. Výstupem může být soupis na tabuli, plakát.

Žáci uváží, zda je možné, aby se jakákoliv akce dala posoudit jako jednoznačně spravedlivá, a jaké jsou nástroje v lidském společenství, aby bylo spravedlnosti dosaženo, jakou roli hraje dodržování pravidel a kdo dohlíží na jejich dodržování - také se zapíše na tabuli či plakát.

Žáci diskutují o skutečných situacích, ve kterých lidé nemají rovnoprávný přístup k důležitým zdrojům - práce, peníze, volný čas, energie.

Nakonec žáci samostatně vypracují krátkou písemnou zprávu z aktivity Puzzle a z proběhlé diskuse, ve které uplatní pojmy pozitivní a negativní diskriminace, spravedlnost, popřípadě zákon, soudce.

 

5. Možné doplnění lekce:

V následující učební jednotce či v domácí práci se mohu žáci zamyslet nad svou rolí během aktivity Puzzle, nad tím, zda jim vyhovovala či nikoliv, nad tím, zda by lépe přijali roli jinou a proč. Důležitá je následná prezentace názoru před spolužáky či učitelem či rodiči a její krátký rozbor (pozor citlivá tématika!). Zajímavé je zpracování pomocí slova a obrazu - stačí psaný text plus kreslení obrázků nebo využití fotografií či jiných hotových obázků (prezentace např. ppt).

Reflexe

Hodnocení

 • Soupis příkladů pozitivní a negativní diskriminace v aktivitě Puzzle, popřípadě ve skutečných modelových situacích.
 • Označení spravedlivých a nespravedlivých situací během aktivity Puzzle.
 • Samostatný závěr žáka se zamyšlením na téma spravedlivé/nespravedlivé, diskriminace pozitivní/negativní, popřípadě uplatnění zákona, soudce. Závěr lze prezentovat před spolužáky nebo konzultovat s učitelem.

Tato lekce je převzata z metodického portálu projektu Výchova k občanství realizovaného Centrem občanského vzdělávání. Další lekce naleznete na adrese www.vychovakobcanstvi.cz.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Martina Röhlichová, COV

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Výchova k občanství.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

puzzle v obálce pro každou skupinu - vytvoříme rozstříháním obrázků (pohlednic, letáků) - vhodné je vytvořit duplikát obrázku skládačky a nalepit na obálku