Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Model politického cyklu
Odborný článek

Model politického cyklu

5. 11. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Martina Röhlichová, COV

Anotace

V průběhu lekce se žáci seznámí s postupem řešení problému prostřednictvím modelu politického cyklu, pochopí, v čem spočívá podstata politického problému, na konkrétních příkladech analyzují, jak probíhal rozhodovací proces při řešení problému a jak probíhaly další fáze procesu. Žáci zformulují vlastní vhled do konkrétní situace a zváží, jak mohou občané aktivně zasáhnout při řešení politického problému.

Cíl

 • Žáci aplikují model politického cyklu a sledují jeho jednotlivé fáze na konkrétních příkladech
 • Žáci samostatně komentují své příležitosti účastnit se rozhodovacích procesů a možnosti aktivně do nich zasahovat

1. Motivace

Občané se mohou zapojovat do politiky mnoha různými způsoby. Právo zapojit se do politiky patří také dětem, nikoliv jen dospělým. To však vyžaduje porozumění problému a důkladný úsudek. Jak v demokratických školách, tak i v demokratické společnosti se není potřeba obávat argumentů a kontroverze, dokonce ani roztržek nebo konfliktů, ty by měly být vnímány jako něco normálního, dokonce i užitečného v procesu demokratického rozhodování. Urovnání názorových a zájmových sporů je základní metodou řešení problémů a rozhodování. Nejsou-li zájmy a cíle jasně formulovány, nelze s nimi pracovat dále. V otevřené společnosti není možné harmonii, tedy „společné dobro" vnucovat, ale je nutné si ji vyjednat. Kontroverze a konflikty nejsou škodlivé, pokud jsou postaveny na kultuře argumentace a umění kompromisu.

2. Aktivita "Model politického cyklu"

Příprava pomůcek: Učitel připraví pro každého žáka schéma = model politického cyklu (učitel může model ponechat i v anglickém jazyce, záleží na skupině žáků).

Pracovní informace pro učitele: Model politického cyklu funguje jako mapa, což znamená, že vybírá určité aspekty reality a opomíjí jiné. Uživatel však nikdy nesmí zaměnit model za skutečnost. Model se zaměřuje na politiku jako proces rozhodování a řešení problémů. Nezaměřuje se na politiku jako na boj o moc, třebaže se objevuje i tento aspekt. Model nabízí šest základních kategorií, které vedou ke klíčovým otázkám. A tyto otázky pomáhají analyzovat politické rozhodování.

 • Model politického cyklu poskytuje popis ideálního procesu politického rozhodování. Za prvé se politický problém musí dostat do veřejného programu jednání. Problematika určení agendy má hodně společného s politickou silou. Problém musí být definován a akceptován. Konkurenční zájmy a hodnoty hrají důležitou roli, protože definice problému silně ovlivňuje výsledek rozhodování. Například chudobu je možné definovat jako útok na lidská práva nebo jako podnět k tomu vzít osud do vlastních rukou. První názor naznačuje, že chudí lidé potřebují podporu, zatímco druhý názor tiše doporučuje chudým lidem příliš nepomáhat, protože by mohli zlenivět.
 • Debata: Probíhá za určitých podmínek. Zde je důležitý rámec modelu: sociální, ekonomický a mezinárodní vývoj určuje data. A ústavní a právní rámec definuje pravidla. Kdo se může debaty zúčastnit? O čem kdo rozhoduje? Tyto otázky pomáhají porozumět výsledku debaty čili konečnému rozhodnutí. Kdo se debaty zúčastnil? Jaké zájmy byly v sázce? Co bylo nutno dojednat? Bylo možné dospět ke kompromisu?
 • Následně dojde k rozhodnutí.
 • Implementace: Jakým způsobem je rozhodnutí implementováno neboli jakým způsobem bylo realizováno, uvedeno do praxe? Nastaly nějaké potíže nebo konflikty? Splňuje implementace záměry těch, kteří toto rozhodnutí přijali?
 • Názory: Jakou mělo rozhodnutí odezvu? Čí zájmy byly dotčeny - pozitivně nebo negativně? Které hodnoty jsou zahrnuté?
 • Reakce: Objevily se reakce jednotlivců nebo kolektivů, organizované reakce skupin? Podporují rozhodnutí, nebo nesouhlasí s rozhodnutím? Mezi příklady mohou patřit protesty, demonstrace, dopisy redaktorům novin, rozhodnutí soudu, stávky, emigrace, odchod investorů, porušení zákona apod.
 • Problém: Byl nakonec původní problém vyřešen? Vynořily se nějaké nežádoucí nebo nepředpokládané následky? Vznikl nějaký nový problém díky reakcím na rozhodnutí a jeho implementaci? Politický koloběh se uzavře v případě vyřešení problému. Často se stává, že nový koloběh začne s dalším navazujícím nebo nepředpokládaným problémem.

Studenti by měli rozumět tomu, že politický koloběh zobrazuje, kde a jak se občané mohou zapojit do politiky: můžeme poskytnout naší definici problémů, které vyžadují politickou pozornost a potřebují veřejné zdroje k jejich vyřešení. Můžeme se zapojit do diskuse, formovat náš názor na rozhodnutí a podporovat nebo naopak oponovat způsobu, jakým bylo rozhodnutí implementováno. Přitom využíváme naše lidská a občanská práva. Demokracie je závislá na aktivních demokratech.

Průběh aktivity: Učitel představí model politického koloběhu. Může zvolit deduktivní či induktivní přístup, využije tedy buď metodu výkladu s následným odvozením příkladů na základě debaty se žáky nebo uvede konkrétní příklad či odkaz na aktuální zkušenosti, se kterými žáci disponují a na základě kterých vyloží model politického cyklu. Každý žák dostane kopii modelu politického cyklu. Dále je třída rozdělena do skupin (čtyř až šestičlenných). Skupiny mají za úkol vyhledat v tisku za několik posledních dní články jako příklady každé ze šesti kategorií modelu pilitického cyklu (problém, debata, rozhodnutí, realizace = implementace, názory, reakce). Práce může probíhat tak, že každá skupina hledá příklady všech šesti kategorií nebo naopak vytvoří se šest skupin ve třídě a každá skupina se věnuje jedné kategorii. Skupina nalepí příklady článku na prezenční papír, zpracuje graficky, připraví pro debatu s celou třídou.

Reflexe

V závěru žáci představí své prezentace třídě. Diskuse se soustředí na proces rozhodování v určité problematice a proces implementace. Podstatou je, aby žáci pochopili, že fáze rozhodnutí a implementace jsou omezeny politickým systémem (není-li rozhodnutí přijato plebiscitem). Občané mohou zasáhnout i během jiné fáze - žáci mohou u konkrétních případů uvést své návrhy, popřípadě si připravit v domácím zpracování s následnou reflexí vedenou učitelem.

Příklady otázek:

 • Kdy mohl občan vstoupit do procesu rozhodování v konkrétním případě? Jakým způsobem tak mohl učinit?
 • Byli byste vy sami ochotni vstoupit do procesu rozhodování? Nebo byste se zapojili v jiné fázi politického cyklu?
 • Pochopili jste, proč je proces řešení politického problému nazýván cyklem?

Hodnocení

Prezentace článků z novin týkající se šesti kategorií v modelu politického cyklu (možno nechat vyvěšeno ve třídě či jiném prezentačním místě)


Tato lekce je převzata z metodického portálu projektu Výchova k občanství realizovaného Centrem občanského vzdělávání. Další lekce naleznete na adrese www.vychovakobcanstvi.cz.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
50.78 kB
Dokument
Model politického cyklu - příloha

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Martina Röhlichová, COV

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Výchova k občanství.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Občanská společnost a škola

Nutné pomůcky:

Prezentační papír, fixy, nůžky, lepidlo, kopie pracovního materiálu Model politického cyklu (viz příloha) pro každého žáka