Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Muzikoterapie a specifické poruchy učení: Lateralita a spolupráce mozkových hemisfér
Odborný článek

Muzikoterapie a specifické poruchy učení: Lateralita a spolupráce mozkových hemisfér

Anotace

Přemýšlíte, jak zvýšit školní úspěšnost žáků (nejen) s SPU? Hledáte konkrétní metodické postupy? Nebojíte se používat netradiční hudební nástroje? Pak je tato publikace určena právě vám. Kromě kapitol seznamujících čtenáře s teoretickými základy oboru muzikoterapie a SPU je především zásobníkem technik a relaxačních cvičení pro práci s žáky a zpěvník s instrumentálními doprovody.

Lateralitou rozumíme upřednostnění používání jednoho z párových orgánů. V praxi se setkáváme s praváky, leváky a lidmi, kteří jsou z hlediska laterality nevyhraněni (ambidextrie). „Preference ruky má nejvýznamnější vztah ke stranovým nesouměrnostem mozku. Naslouchání řeči aktivuje u praváků levou hemisféru, zatímco u leváků stejné podněty vyvolávají přibližně stejnou aktivaci obou hemisfér.“ (Zelinková, 2007, s. 104) V odborné literatuře se lze setkat s přesným vymezením rozložení funkcí mozkových hemisfér (srov. Matějček, 1995, Koukolík, 2000). Zelinková (2000, s. 73–74) doporučuje cvičení pro rozvoj pravé (neřečové) a levé (řečové) hemisféry:

Rozvoj pravé hemisféry:

 • rozeznávání přírodních zvuků,
 • zrakové a sluchové rozlišování izolovaných hlásek a písmen,
 • rytmická cvičení,
 • orientace v prostoru (bez řečového doprovodu) (např. hledání cest v bludišti, na mapě),
 • globální vnímání – poznávání obličejů, doplňování linií do celku, poznávání neúplných obrázků,
 • čtení textů sestavených z různých typů písmen,
 • respektování emocionální složky vjemů, spojování cvičení s příjemným zážitkem klidu, pohody při práci.

Rozvoj levé hemisféry:

 • vnímání řeči, vyprávění, vyjadřování myšlenek, naslouchání pohádce,
 • vnímání slabik jako fonetických jednotek sluchem, rozlišování slabik, čtení slabik,
 • vnímání, rozlišování, nácvik melodie hudební i melodie mluvené řeči,
 • globální čtení s domýšlením obsahu,
 • čtení neúplných slov, vět,
 • slovní hříčky, přesmyčky,
 • analyticko-syntetická činnost v oblasti zrakové a sluchové percepce, při nácviku čtení a psaní.

Ve vztahu k SPU se můžeme často setkat s pojmem „křížení“. Označují se tak cvičení nebo cviky, které zapojují obě poloviny těla (např. položení pravé ruky na levé stehno a opačně, položení levé dlaně na pravé rameno a současně položení pravé dlaně na levé rameno atd.), čímž jsou aktivovány obě poloviny mozku současně. Cviky vycházejí z pre-misy, že levá polovina těla aktivuje pravou mozkovou hemisféru a pravá polovina těla aktivuje levou mozkovou hemisféru. Problematika laterality je však složitější. „Podněty prezentované do pravého ucha jsou vnímány levou hemisférou a opačně, ale zároveň platí, že pravé ucho vnímá přednostně podněty řečové. Též vnímání pravým a levým okem neprobíhá jako mechanický obraz do jedné z hemisfér. Každé oko zachycuje podněty z pravého a levého zorného pole a podněty z obou očí se promítají do obou mozkových hemisfér.“ (Zelinková, 2007, s. 106) Pro potřeby muzikoterapeutických cvičení podporujících rozvoj laterality a mozkových hemisfér je vhodné z této situace najít výchozí řešení tím, že budeme s dětmi s SPU „křížit“ – zapojovat obě poloviny těla – současně. Těmto druhům cvičení se věnuje také kineziologie (nauka o pohybu). Učení, které je založeno na integraci obou polovin mozku nazýváme integrovaným učením.

3.5.1   MUZIKOTERAPEUTICKÁ CVIČENÍ PODPORUJÍCÍ ROZVOJ LATERALITY A SPOLUPRÁCE MOZKOVÝCH HEMISFÉR

NOHY–RUCE

Cíl: Podpora rozvoje spolupráce mozkových hemisfér, motoriky, rytmického cítění, smyslu pro metrum, koncentrace

Věk: Od osmi let

Forma: Individuální, párová, skupinová

Pomůcky: Židle

Postup:

 • Klienti sedí společně s terapeutem v kruhu. Instrukce terapeuta: „Která noha začíná, tam se signál posílá. Signál mohu měnit jen já.“
 • Terapeut předvede signál dětem. Signál: dup levou nohou – dup pravou nohou.
 • Terapeut dbá na to, aby byl správně dodržen výchozí signál, tzn. signál po kruhu postupuje směrem doleva, každý z účastníků začíná nejprve levou nohou, pak teprve dupne pravou nohou. Při cvičení se snažíme klienty verbálně neopravovat, i když nezareagují žádoucím způsobem. V případě, že někteří klienti stále nereprodukují dané schéma správně, pokračujeme ve cvičení dostatečně dlouho. Terapeut nemění během práce schéma signálu, ale může měnit např. dynamiku dupnutí, zvedá nohy různě vysoko, mění tempo provedení celého signálu – tím upozorňuje na správné provedení signálu.

Variace:

Signál je změněn – dup pravou nohou, dup levou nohou (signál pokračuje kruhem doprava.

Signál tvoří obdélník:

 • dup pravou nohou, dup levou nohou, plesk levou rukou o levé stehno, plesk pravou rukou o pravé stehno (signál pokračuje kruhem doprava),
 • dup levou nohou, dup pravou nohou, plesk levou rukou o levé stehno, plesk pravou rukou o pravé stehno (signál pokračuje kruhem doleva).

Signál tvoří písmeno X:

 • dup pravou nohou, plesk levou rukou o levé stehno, dup levou nohou, plesk pravou rukou o pravé stehno (signál pokračuje kruhem doprava),
 • dup levou nohou, plesk pravou rukou o pravé stehno, dup pravou nohou, plesk levou rukou o levé stehno (signál pokračuje kruhem doleva),
 • dup pravou nohou, plesk levou rukou o levé stehno, plesk pravou rukou o pravé stehno, dup levou nohou (signál pokračuje kruhem doprava),
 • dup levou nohou, plesk pravou rukou o pravé stehno, plesk levou rukou o levé stehno, dup pravou nohou (signál pokračuje kruhem doleva).

Směr signálu neudává noha, ale ruka, která pleská jako první (možno použít předchozí schémata).

Terapeut zvolí jakékoli výše uvedené schéma, ale ruce klienta jsou položeny na stehnech souseda (levá ruka je položena na stehno souseda vlevo, pravá ruka vpravo).

 

Kazuistika: Jitka – 13 let

Nerovnoměrný vývoj dítěte. Důsledek problémů matčiny závislosti na alkoholu a drogách. U Jitky byl diagnostikován Fetální alkoholový syndrom. Nižší intelekt, problémy v oblasti motoriky, špatná koncentrace, problémy sluchové a vizuální percepce, problémy oblasti prostorové orientace, dyslexie, dysgrafi e, dysortografi e. Ve škole se Jitka chová velmi klidně – zůstává až nápadně v pozadí. Třídní učitelka má podezření, že je Jitka obětí šikany.

Jitka byla zařazena do muzikoterapie. Již po deseti setkání bylo možno pozorovat první pozitivní výsledky. Z diagnostického hlediska byla potvrzeno podezření na šikanu a sjedná- na náprava. Jitka se zlepšila v oblasti komunikace, není již tak uzavřená. Cvičením, které je zaměřeno na prostorovou orientaci, spolupráci mozkových hemisfér zvládala zpočátku obtížně. Po čase došlo k výraznému zlepšení. Cvičení Nohy–ruce činilo Jitce zpočátku výrazné problémy. Pokud ale měla na provedení cvičení více času, byla schopna reagovat správně. Pravidelným cvičením dosáhla během krátké doby výrazných výsledků.

 

MATENÍK

Cíl: Podpora rozvoje spolupráce mozkových hemisfér

Věk: Od osmi let

Forma: Skupinová

Pomůcky: Žádné

 

Postup:

 • Klienti stojí v kruhu. Udělají čtyři kroky vpřed. Při 1. kroku tlesknou. Stejně tak při pohybu zpět – čtyři kroky vzad a při 1. tlesknou.
 • Klienti opakují základní model čtyři kroky vpřed a vzad a tlesknou při každém 2. kroku.
 • Klienti opakují základní model čtyři kroky vpřed a vzad a tlesknou při každém 3. kroku.
 • Klienti opakují základní model čtyři kroky vpřed a vzad a tlesknou při každém 4. kroku.

Variace:

Klienti dělají pouze tři kroky (nácvik třídobého modelu).

Klienti dělají pouze dva kroky (nácvik dvoudobého modelu).

Klienti si vyberou jakýkoli model – např. čtyři kroky vpřed a čtyři vzad, ale tlesknou v opačném pořadí (když jdou poprvé, tak na 4. dobu, když jdou podruhé, tlesknou na 3. dobu, když jdou potřetí, tlesknou na 2. dobu, když jdou počtvrté, tlesknou na 1. dobu).

Klienti si vyberou jakýkoli model – např. čtyři kroky vpřed a čtyři vzad. Při pohybu dopředu tleskají ve shodném pořadí (pokud jdou poprvé, tlesknou na 1. dobu, podruhé na 2. dobu atd.) Při pohybu zpět tleskají v opačném pořadí (poprvé na 4. dobu, podruhé na 3. dobu atd.)

Místo tleskání zazpívají libovolný tón na domluvenou slabiku.

Místo tleskání zahrají na hudební nástroj.


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím GRADA z publikace Muzikoterapie a specifické poruchy učení.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Marie Beníčková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Téma článku:

Speciální vzdělávací potřeby