Odborný článek

Příroda plná her

28. 5. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Naděžda Kalábová

Anotace

Publikace Naděždy Kalábové Příroda plná her z nakladatelství Portál je plná návodů na hry, činnosti a úkoly, které podporují kladný vztah dětí k přírodě. Aktivity jsou rozděleny do deseti tematických celků (např. Hry s fantazií, Netradiční hry, Hry mezi stromy, Pohybové hry apod.) a lze je využít napříč vyučovacími předměty. Využití najdou také zejména v zájmovém vzdělávání ve školních družinách, ve školách v přírodě apod. Hry jsou určeny především dětem mladšího školního věku, ale mohou je vyzkoušet všichni bez věkového omezení.

Ukázka her a aktivit z kapitoly Hry mezi stromy (Vymýšlíme nové hry v přírodě)

VŠECHNA SLOVA

Potřebujeme: kartičky se slovy, fáborky

Na stromech rozmístíme, připevníme a fáborky vyznačíme kartičky s napsanými či vytištěnými různými slovy. Slova můžeme volit podle tematických okruhů, které chceme dětem přiblížit. Úkolem soutěžících je dohodnutou trať proběhnout a zapamatovat si co nejpřesněji všechna slova.
Po návratu do cíle musí soutěžící zapsat všechna slova na papír. Za každé správné slovo získává jeden bod.

OSTRAŽITÉ VNÍMÁNÍ

Potřebujeme: kartičky s písmenky abecedy, papíry, tužky

Dětem připravíme na lístečky písmenka abecedy (vynecháme písmenka, která se málokdy vyskytují na začátku slov). Každé dítě si vylosuje jedno písmenko.
Potom se společně s dětmi vydáme na vycházku a děti pozorují všechno kolem sebe. Jestliže uvidí něco, co začíná stejným písmenkem, jaké si vylosovaly, věc si zapíšou nebo zapamatují. Ten, kdo po cestě objeví nejvíce věcí, předmětů, rostlin, které začínají daným písmenkem, vyhrává.

SKOK S BATOHEM

Potřebujeme: batoh, polštářek

Batoh naplníme polštářkem, děti se postaví na vyznačenou čáru a snaží se snožmo skočit co nejdál. Při motivaci ke hře či po ní si můžeme za pomoci odborné literatury povídat o tom, co a v jakém poměru ke své váze různá zvířata unesou.

POSTŘEHY CESTOVATELŮ

Při jízdě v dopravním prostředku často pozorujeme míhající se okolí a krajinu. S dětmi se dohodneme, aby v průběhu jízdy pozorně sledovaly, co se kolem nich děje. Potom společně s vedoucím hry odpovídají na otázky.

Například:

• Kolik červených aut se mihlo kolem nás?

• Projel kolem nás cyklista?

• Měl pán, kterého jsme potkali, brýle?

• Rostla před nádražím borovice?

• Kolik jsme potkali zvířátek?

• Jeli jsme kolem obchodu s potravinami?

• Viděli jsme semafor?

ZVUKY LESNÍCH ZVÍŘÁTEK

Když vyjdete na vycházku do lesa, uslyšíte různé zvuky, které se lesem ozývají. Naším úkolem je podobné zvuky napodobit – houkání, kukání, kvákání, troubení.
Děti v závěru hry hodnotí a porovnávají výkony svých kamarádů a samy určují, který výkon byl nejzdařilejší.

UKÁZKY

Děti plní nejrůznější úkoly, které si předem připraví. Náměty se zaměřují na nejrůznější projevy zvířátek.

Například:

• Předveď svými pohyby medvěda, který se právě probudil.

• Předveď tančícího medvěda.

• Předveď skákající ropuchu.

• Předveď neposedného zajíce.

• Předveď létajícího motýla.

PAVUČINA

Potřebujeme: klubíčko vlny nebo špulku s nití, větvičku, papíry

Děti dostanou do ruky klubíčko vlny nebo špulku s nití a v dohodnutém čase utkají pavučinu na větvičce, kterou si přinesou. Jakmile je pavučina hotová, umístí na ni každý svého pavoučka vytvořeného z papíru.
Tato hra se výborně hodí jako motivace ke zjišťování informací o pavoucích:
Co víme o jejich životě? O pavučinách?

PTÁCI A SAVCI

Potřebujeme: lístečky s názvy zvířat

Děti si vylosují jeden lísteček, na kterém je napsané jedno zvíře (sova). Nikdo nesmí prozradit, jaké zvíře má napsané na lístečku, a musí se zařadit do skupiny podle toho, kam si myslí, že patří. Do skupiny ptáků nebo savců se začlení pouze pomocí pohybů (ptáci mávají křídly, savci lezou po čtyřech...

HRA NA JELENA

Potřebujeme: míč

Hráči utvoří kruh s rozestupem na upažení. Jeden hráč (jelen) je uvnitř kruhu. Hráči se snaží vybít jelena míčem. Jelen se chrání uhýbáním nebo chycením míče. Kdo jelena zasáhne, sám se stává jelenem. Opět si s dětmi povídáme, co vědí o životě jelenů, a společně zjišťujeme další informace.

HOD DO DÁLKY

Potřebujeme: pomůcky uvedené v jednotlivých disciplínách

Hod do dálky s využitím netradičních pomůcek bude pro děti výborným prostředkem zábavy a uvolnění. Děti se při navrhovaných disciplínách nejen pobaví, ale vyzkoušejí si také něco nového a neobvyklého.

Každý má tři pokusy, počítá se nejdelší hod:

• slámkou,

• šiškou,

• pingpongovým míčkem,

• papírovou koulí,

• korálkem,

• knoflíkem,

• špejlí,

• a případně dalšími předměty, které nás napadnou.

PAST NA MYŠI

Několik dětí stojí v kruhu, drží se za ruce a tím vytvoří past. Ostatní se volně rozestaví kolem a představují myši. Děti v kruhu vzpaží, tím se past otevře a myši volně vbíhají a vybíhají. Když vedoucí hry tleskne, všichni v kruhu spustí ruce a přejdou do dřepu. Všechny myši uvnitř jsou chycené, zařadí se do kruhu a hra pokračuje, dokud nejsou všechny myši pochytány. Před hrou nebo po ní si povídáme o tom, co víme o myších, a vyhledáváme si o nich další informace.

TANEC POD PROVAZEM

Potřebujeme: provaz

Uprostřed místnosti drží dvě děti natažený provaz. Nejprve jej drží vysoko nad hlavou, postupně však jeho výšku snižují. Ostatní tančí podle hudby a snaží se „podtančit“ provaz z jedné strany na druhou, aniž by se jej dotkli. Kdo se jej dotkne, vypadává ze hry.
Nakonec si můžeme povídat o tom, koho ze živočišné říše považujeme za nejpružnějšího a proč.

NA ZAJÍCE

Hra je určena pro větší počet hráčů. Děti se rozdělí do čtveřic. Tři z každé čtveřice se chytnou za ruce a vytvoří pelíšek. Čtvrtý zůstane uprostřed a představuje zajíce v pelíšku. Mimo pelíšky zůstanou dva hráči. Lovec a zajíc bez pelíšku. Lovec začne honit zajíce. Zajíc prchá a kličkuje. Jakmile se unaví, vběhne do některého pelíšku. Odpočinutý zajíc vyběhne z pelíšku a prchá před lovcem. Je-li zajíc chycen, lovec vstoupí do libovolného pelíšku a zajíc z pelíšku se stane lovcem.


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Příroda plná her.

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Naděžda Kalábová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí

Mezioborove presahy: