Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Role ředitele školy v ŠVP
Odborný článek

Role ředitele školy v ŠVP

Anotace

Příspěvek popisuje roli ředitele při tvorbě ŠVP, jeho odpovědnost za zpracování.

Příklad dobré praxe; téma: Řízení školy, tvorba ŠVP

Škola: Obchodní akademie Vlašim, V Sadě 1565, 258 01 Vlašim

Kontext

Obchodní akademie ve Vlašimi vyučuje 2 obory vzdělání – Obchodní akademie a Ekonomické lyceum. ŠVP oboru Obchodní akademie má 3 zaměření – Ekonomika a podnikání, Evropský hospodářský asistent, Cestovní ruch. V současné době se na škole vzdělává 340 žáků.

Cíle

Analýza podmínek pro realizaci ŠVP

Realizace

Ředitelka školy je plně odpovědná za zpracování ŠVP, svým podpisem jej schvaluje jako platný učební dokument.

Nezbytnou znalostí ředitelky školy jsou platné právní předpisy, které se týkají středního vzdělávání, vč. znalosti školského zákona a požadavků na BOZP a PO, které jsou součástí ŠVP.

Ředitelka si je vědoma silných a slabých stránek školy. Mezi silné stránky obchodní akademie patří:

  • týmová práce, učitelé mají už zkušenosti z tvorby učebních dokumentů, na škole byl vytvořen učební dokument pro zaměření Evropský hospodářský asistent v oboru Obchodní akademie,
  • sociálně komunikativní dovednosti a kritické myšlení vyučujících,
  • pracovní zodpovědnost většiny vyučujících potvrzená dlouhodobou řídící praxí daného pedagogického sboru,
  • shoda většiny učitelů pedagogického sboru v myšlence vytvořit si vlastní školní vzdělávací program a tím zkvalitnit image školy a posílit konkurenceschopnost školy,
  • snaha školy o zkvalitnění výuky podle potřeb regionálního trhu práce ve vztahu k žákům jako cílovým adresátům našeho vzdělávacího programu.

Zná jednotlivé vyučující, jejich silné stránky, podle kterých může rozdělovat úkoly mezi vedoucí týmu, předsedy předmětových komisí až k jednotlivým učitelům.

Získává a stále prohlubuje kontakty se sociálními partnery, jak ze strany rodičů žáků, tak ze strany praxe. Firmy, jako budoucí zaměstnavatelé, se mohou v rámci průzkumu žáků zapojit do profilu absolventa. Průzkum „Jaké znalosti požadujete od absolventa obchodní akademie“ se provádí v rámci odborné praxe 2. a 3. ročníků. Škola v rámci této problematiky dále spolupracuje se zástupci Úřadu práce Benešov a Okresní hospodářské komory Benešov, s kterými konzultuje výsledky průzkumu a v souladu s RVP jsou zapracovány do profilu absolventa. Na základě tohoto průzkumu jsou zmapovány znalosti a dovednosti absolventů obchodní akademie, které vyžadují zaměstnavatelé, je provedena analýza regionálního trhu práce a možnosti uplatnění absolventů, rozvijí se spolupráce se zajištěním odborné praxe žáků.

Kontaktuje instituce, které zajišťují semináře a školení pro pedagogický sbor, neboť jsou předpokladem pro získání nových poznatků, metod práce potřebných při tvorbě ŠVP, zahraniční stáže. Další vzdělávání učitelů je i součástí plánu dalšího vzdělávání učitelů.

Výuka je zajištěna kvalifikovanými učiteli, někteří mají i odborné zkušenosti z praxe v podnicích.

Materiální podmínky považovala ředitelka školy v prvopočátku tvorby ŠVP za jednu ze slabších stránek školy. ŠVP je postaven na inovativních metodách využívajících moderní informační a komunikační technologie v celé oblasti vyučovacích předmětů. V současné době již má škola pro naplnění těchto cílů velmi dobré materiální podmínky, neboť se podařilo v rámci projektu Inovace výuky zaváděním moderních technologií na OA Vlašim získat určitou částku peněz, která byla využita na vybavení školy výpočetní technikou. Projekt ROP byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Škola disponuje dvaceti učebnami pro dvanáct tříd. Osm tříd lze využívat jako odborné učebny: čtyři odborné učebny výpočetní techniky jsou připojeny na internet bezdrátovou technologií wi-fi s rychlostí 1024 kb/sec. Intenzivní výuka v počítačových učebnách je podpořena možností využití dataprojektorů při promítání obrazovky učitelského počítače na projekční plátno. K výuce jazyků slouží tři jazykové učebny s audiovizuálním vybavením. Odborné předměty jsou vyučovány v multimediální učebně, která je koncipována jako posluchárna a je využívána pro inovaci obsahu a forem výuky. Do 12 kmenových učeben je zaveden internet, dataprojektor v kombinaci s interaktivní tabulí nebo plátnem. Učebny písemné a elektronické komunikace jsou vybavené počítači pro programovou výuku pro psaní na PC. V celém objektu je počítačová síť a televizní okruh s centrálním satelitním okruhem.

K výuce tělesné výchovy slouží prostorná tělocvična s vybavením a fitness-centrum.

Smyslem realizace ŠVP ve všech oborech vzdělávání na škole je též zkvalitnění výuky celé oblasti vyučovacích předmětů a navýšení přidané hodnoty v celém výchovně vzdělávacím procesu. Dalším cílem je přiblížení průřezového tématu Informační a komunikační technologie žákům podle potřeb trhu práce s cílem zvýšení gramotnosti žáků přístupem k moderním technologiím a zvýšení motivace k tvůrčí týmové práci žáků. Realizace ŠVP na škole je založena na podpoře dalšího vzdělávání a zefektivnění práce učitelů celého pedagogického sboru.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vychází z vyhlášky č. 73/2005 Sb., škola těmto žákům a jejich rodičům věnuje zvýšenou pozornost, korigují se jejich požadavky a představy o dalších možnostech studia a vzdělávání. Udržuje se stálý kontakt s psychology a speciálními pedagogy příslušné Pedagogicko-psychologické poradny v Benešově a ve Vlašimi a s rodiči dětí vyžadujících individuální specifický přístup.

Žákům se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním škola umožňuje studium podle individuálních vzdělávacích plánů a individuální přístup pedagogů v jednotlivých předmětech. Žáci se zdravotním postižením jsou plně integrováni.

Škola se věnuje i práci s nadanými žáky. Nadaní žáci jsou vytipováni učiteli jednotlivých předmětů a zúčastňují se různých soutěží, olympiád a projektů, umožňují srovnání v národním i mezinárodním měřítku.

Výchovná poradkyně se v úzké součinnosti s jednotlivými pedagogy věnuje také žákům s horším prospěchem a pomáhá jim překonat obtíže při jejich vzdělávání. Vede a pravidelně aktualizuje evidenci prospěchu v průběhu jednotlivých čtvrtletí, spolupracuje s pedagogy a rodiči na řešení vzniklých problémů.

V této oblasti se sledují též žáci ze sociálně slabšího prostředí, je jim umožněno půjčování knih a studijních materiálů pořízených z fondu školy.

Tato oblast zahrnuje i práci se žáky, kteří mají úpravu organizace studia z důvodu sportovní přípravy v oddíle a v reprezentaci ČR ve stolním tenise. V současné době školu navštěvují dva žáci, kteří mají dle potřeby v průběhu studia zpracovaný individuální studijní plán.

Mezi slabé stránky školy patřil tok informací mezi jednotlivými předmětovými komisemi – mezipředmětové vztahy, využívání průřezových témat. Při zpracování ŠVP jsou komise nuceny spolupracovat z důvodu odstranění duplicit ve výuce. V době, kdy probíhají inovace ŠVP se tato spolupráce dále rozvijí, organizace práce se stává efektivnější hlavně v oblasti realizace průřezových témat.

Ve výuce jsou využívány nové výukové metody. Převládá nabídka pro všeobecně vzdělávací předměty. Nedostatkem výukových programů je malá nabídka pro odborné předměty. Toto škola řeší odbornými exkurzemi, např. pravidelnou návštěvou ČNB v Praze, přednáškami odborníků z praxe, např. zástupci komerčních bank, úřadu práce, zástupců firem.

Výsledky

Byla provedena analýza podmínek školy, silné stránky jsou dále rozvíjeny, slabé stránky školy jsou potlačovány.

Použitá literatura a zdroje

Výroční zprava školy za školní rok 2008/2009, Metodika tvorby ŠVP. NÚOV, Praha 2007

 

Tento příklad dobré praxe je publikován ve sborníku Příklady dobré praxe SOŠ a SOU vydaném v rámci projektu Kurikulum S - podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání.

Odkaz na originální umístění tohoto článku naleznete zde. Další příklady dobré praxe naleznete zde.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Bc. Jarmila Zábranská

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Příklady dobré praxe SOŠ a SOU.
Ostatní články seriálu:

Nutné pomůcky:

Zkušenosti z dlouhodobé řídící práce ředitelky školy

Téma článku:

RVP / ŠVP